Dnes je úterý 30.11.2021 14:08, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 24
konaného v řádném termínu, dne 15.12.2005

871/24/05

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 23/2005.

872/24/05

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 23.9.2005 do 15.12.2005.

873/24/05

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2005.

874/24/05 a)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2005 o částku + 3 124,5 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

874/24/05 b)

Zastupitelstvo města schválilo opravy operací financování roku 2005, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,

874/24/05 c)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2005 o částku + 3 124,5 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů, podle předloženého návrhu.

875/24/05 a)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2006 dle předloženého návrhu s úpravou vzešlou na zasedání zastupitelstva.

875/24/05 b)

Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2006 dle předloženého návrhu,

875/24/05 c)

Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití fondu rozvoje bydlení na rok 2006 dle předloženého návrhu,

875/24/05 d)

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2006 až 2009 dle předloženého návrhu.

876/24/05

Zastupitelstvo města schválilo předložený plán investic na rok 2006.

877/24/05

Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru na rok 2006.

878/24/05

Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2006.

879/24/05

Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny a program zasedání zastupitelstva města na rok 2006.

880/24/05

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o stavu ve společnosti VaK a.s. a o předložených cenových nabídkách.

881/24/05

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc.č. 281/2, 281/3, 281/4, 821/1, 821/2, 2293/1, 2293/2, 3497 a 3522, vše v k.ú. Rýmařov.

882/24/05

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Rýmařov.

883/24/05

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje částí pozemku parc.č. 451/1 a celého pozemku parc.č. 447 včetně objektu bez č.p., vše v k.ú. Rýmařov.

884/24/05

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 1336/1 a část parc.č. 1335/1, oba v k.ú. Rýmařov.

885/24/05

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc..č. 3195/2, 3167/2 v k.ú. Rýmařov.

886/24/05

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 49 v k.ú. Jamartice.

887/24/05

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 90 v k.ú. Ondřejov.

888/24/05

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 2990/3 v k.ú. Rýmařov.

889/24/05

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 2877 v k.ú. Rýmařov.

890/24/05

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc.č. 261, 262 v k.ú. Edrovice.

891/24/05

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 1993 včetně stavby bez čísla popisného, vše v k.ú. Rýmařov.

892/24/05

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 3269 v k.ú. Rýmařov.

893/24/05

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 2106/1 v k.ú. Rýmařov.

894/24/05

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 348 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

895/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1049/3 v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování hrubé stavby budoucího penzionu typu rodinného domu, nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

896/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc..č. 1968 v k.ú. Rýmařov po zaměření , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude realizován současně s prodejem pozemku p.č. 1969 v k.ú. Rýmařov za stejných podmínek (SBS).

897/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 1772 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

898/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 2476, 2478 vše v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

899/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1181/3 v k.ú. Rýmařov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

900/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1565 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

901/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc.č. 689/1, 689/2 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, Marketu CA-VA s.r.o., se sídlem Rýmařov, Jungmanova 2, zastoupené Karlem Valou, jednatelem, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

902/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc.č. 2971/1, 2972 a 2985/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření Českému zahrádkářskému svazu, ZO Rýmařov, zastoupenému Josefem Krčem - místopředsedou a Jaroslavem Nejedlým – jednatelem za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

903/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc. č. 2971/1 a 2972 [ 9 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov , a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

904/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc. č. 2971/1 a 2972 [ 10 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov , a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

905/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu č.p. 140 na pozemku parc.č. 213 včetně části pozemku parc.č 213, vše v k.ú. Janušov, za cenu 350.000,- Kč.

906/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 246/1 v k.ú. Jamartice , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

907/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu č.p. 28 včetně pozemku parc. č. 216 v k.ú. Janovice u Rýmařova, za kupní cenu 1.000,- Kč.

908/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 296/1 v k.ú. Janušov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

909/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 8/1 v k.ú. Ondřejov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

910/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 1083/13 v k.ú. Stránské, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

911/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 20 v k.ú. Stránské, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

912/24/05

Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc.č. 45, 1083/17 v k.ú. Stránské, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

913/24/05

Zastupitelstvo města schválilo dodatek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 12.09.2003 na základě usnesení č. 141/6/03, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího rekreačního objektu na pozemku parc.č. 3253 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 12.09.2005 na 31.05.2006.

914/24/05

Zastupitelstvo města schválilo dodatek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 11.11.2003 na základě usnesení č. 736/31/02, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu kolaudace nově vystavěného objektu na pozemku parc.č. 20 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 11.11.2005 na 30.06.2006.

915/24/05

Zastupitelstvo města schválilo záměr bezúplatného převodu částí pozemků parc.č. 123, 128/1 v k.ú. Edrovice.

916/24/05

Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí výjimky z Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města, tedy stanovení splátkového kalendáře při prodeji podílu na nemovitosti č. p. 437, na adrese Sokolovská 32, Rýmařov, včetně pozemku p.č. 588, vše v k.ú. Rýmařov na dobu pěti let.

917/24/05

Zastupitelstvo města neschválilo snížení kupní ceny pozemku za část pozemku parc.č. 152 v k.ú. Janušov.

918/24/05

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků parc.č. 3195/1, 3246, 3247, 3203/1, 3201 vč. objektu stodoly, vše v k.ú. Rýmařov, z vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc.č. 3150 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví žadatelky. Náklady spojené s převodem budou uhrazeny rovným dílem.

919/24/05

Zastupitelstvo města schválilo vyplacení finanční náhrady ve výši 300,- Kč/m2 za pozemky parc. č. 40 a 42, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu. U těchto pozemků neuplatní oprávnění nárok na vydání náhradních pozemků od Pozemkového fondu ČR.

920/24/05

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc.č. 97 v k.ú. Jamartice do vlastnictví za účelem zajištění přístupu k pozemku parc.č. 104 v k.ú. Jamartice podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

921/24/05

Zastupitelstvo města schválilo nabytí části pozemku parc.č. 700/1 v k.ú. Jamartice po zaměření od Správy silnic Moravskoslezského kraje.

922/24/05 a)

Zastupitelstvo města schválilo nabytí pozemků parc.č. 2649/1, 2238/1, 2238/2, 1918, částí pozemků parc.č. 1909/1, 1910/1, všechny v k.ú. Rýmařov a pozemku parc.č. 611 v k.ú. Jamartice,

922/24/05 b)

Zastupitelstvo města schválilo záměr bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 1904/3 a 1938/2, oba v k.ú. Rýmařov do vlastnictví Moravskoslezskému kraji,

922/24/05 c)

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků parc.č. 506/2, 575/1 a 575/3, vše v k.ú. Rýmařov do vlastnictví Moravskoslezskému kraji.

923/24/05

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 766/22/05 ze dne 30.06.2005 o prodeji části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov společnosti Katr, a.s.

924/24/05

Zastupitelstvo města schválilo dodatek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 21.09.2005 na základě usnesení č. 521/15/04, kterým se mění podmínka smlouvy pro získání stavebního povolení pro výstavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 2972/1 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 31.12.2005 na 31.03.2006.

925/24/05

Zastupitelstvo města potvrdilo platnost usnesení číslo 771/22/05 b) ze dne 22.9.2005.

926/24/05

Zastupitelstvo města schválilo Prohlášení vlastníka k nemovitostem Sokolovská 2/25 a 1252/23 na pozemku č. parc.č. 496 k.ú. Rýmařov.

927/24/05

Zastupitelstvo města pověřilo místostarostu města Ing. Jaroslava Kalu zastupováním Města Rýmařov ve Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 2/25 a 1252/23.

928/24/05

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výpověď smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 14.6.1996, uzavřené se společností Soukromá škola cestovního ruchu a managementu s.r.o. (SŠCRM), na budoucí prodej bytu číslo 2/8 v objektu čp. 2, na ulici Sokolovská 25 v Rýmařově.

929/24/05

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje bytu číslo 4 v objektu 1252, na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 496, k.ú. Rýmařov.

930/24/05

Zastupitelstvo města schválilo celkovou výši příspěvku do Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2006 dle předloženého návrhu.

931/24/05

Zastupitelstvo města schválilo doplnění usnesení číslo 658/20/05 b) ze dne 31.3.2005 tak, že konečné znění usnesení zní: Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2004 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasí s celoročním hospodařením města - s výhradou blíže popsanou ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 24.3.2005.

932/24/05

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska ze rok 2004 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a vzalo na vědomí jeho celoroční hospodaření - bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 25.3.2005.

933/24/05

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu revizní komise ze dne 12.5.2005, týkající se kontroly hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2004 ve smyslu § 39, odst. 4 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

934/24/05

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 08/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 64/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v předloženém znění s účinností od 1.1.2006.

935/24/05

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 09/2005, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v předloženém znění s účinností od 1.1.2006.

936/24/05

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 10/2005, o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně, a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Rýmařov v předloženém znění s účinností od 1.1.2006.

937/24/05

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 11/2005, o místních poplatcích v předloženém znění s účinností od 1.1.2006.

938/24/05

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, o částku 21 865 Kč na vrub rozpočtové rezervy.

939/24/05

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, o částku 300 tis. Kč na vrub rozpočtové rezervy, určenou na nákup vozidla pro přepravu 9 osob.

940/24/05

Zastupitelstvo města schválilo navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, o částku 100 tis. Kč na vrub rozpočtové rezervy.

941/24/05

Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd".

942/24/05

Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál.

943/24/05

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 1291/50A v Rýmařově.

944/24/05

Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 5 na ulici Sokolovská č. 1291/50A v Rýmařově.

945/24/05

Zastupitelstvo města zvolilo do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na volební období 2006 – 2010 kandidáty dle návrhu.

946/24/05

Zastupitelstvo města schválilo úhradu na rekonstrukci plynové kotelny ve Zvláštní škole v Rýmařově ve výši 350.000,-Kč Teplu Rýmařov s.r.o. Úhrada bude započtena vůči závazku Tepla Rýmařov s.r.o. Městu Rýmařov.

947/24/05

Zastupitelstvo města schválilo úhradu na vybudování plynové kotelny v objektu Města Rýmařov na tř. Hrdinů 56 (vyhořelý dům) ve výši 250.000,-Kč Teplu Rýmařov s.r.o. Úhrada bude započtena vůči závazku Tepla Rýmařov s.r.o. Městu Rýmařov.


...........................
Ing. Petr Klouda
starosta


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317