Dnes je úterý 30.11.2021 14:16, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 17
konaného v řádném termínu, dne 16.12.2004

544/17/04

bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 15 - 16/2004;

545/17/04

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 24.9.2004 do 16.12.2004;

546/17/04

bere na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2004;

547/17/04

schvaluje rozpočtové provizorium a jeho zásady, na dobu od 1. ledna 2005 do doby schválení rozpočtu v zastupitelstvu města dle předloženého návrhu;

548/17/04

schvaluje termíny a program zasedání zastupitelstva města na rok 2005 dle předloženého návrhu;

549/17/04

schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2005;

550/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1064 v k.ú. Rýmařov;

551/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 35 v k.ú. Janušov;

552/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 170 v k.ú. Edrovice;

553/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 6/2 a části pozemku parc. č. 5/2 v k.ú. Jamartice;

554/17/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 128/1 v k.ú. Edrovice, s podmínkou zachování odvodňovacího zařízení;

555/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 445/2, 446/2 a 447 v k.ú. Janušov, s podmínkou zachování stávajícího odvodnění;

556/17/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 975 v k.ú. Rýmařov, s podmínkou odstranění černé stavby garáže;

557/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2649/10 v k.ú. Rýmařov;

558/17/04

schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 1608 v k.ú. Rýmařov, dotčené městskou komunikací, za část pozemku parc. č. 1600 v k.ú. Rýmařov, po zaměření dle dispozic OŽPaV;

559/17/04

ruší platnost usnesení č. 279/16/00 ze dne 15.06.2000;

560/17/04

schvaluje záměr prodeje objektu č.p. 52, Žižkova 11, Rýmařov, včetně pozemku 2029 v k.ú. Rýmařov;

561/17/04

neschvaluje záměr prodeje objektu číslo popisné 701, na ulici třída Hrdinů 7 v Rýmařově, na pozemku parc. č. 724 k.ú. Rýmařov, včetně pozemku pod stavbou;

562/17/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3201 vč. objektu stodoly a prodej části pozemku parc.č. 3203 v k.ú. Rýmařov, stodolu za cenu dle znaleckého posudku, pozemky za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

563/17/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3208 v k.ú. Rýmařov ze cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

564/17/04

schvaluje prodej pozemků parc.č. 1777/2 a 1777/3 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

565/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 17 v k.ú. Jamartice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

566/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 108/1 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

567/17/04

schvaluje prodej pozemků parc. 3014, 3015 a část 3010 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

568/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3142 v k.ú. Rýmařov v rozsahu současného oplocení za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

569/17/04

schvaluje prodej 1/2 podílu pozemku parc. č. 97 v k.ú. Stránské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

570/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1268/1 v k.ú. Rýmařov v rozsahu současného oplocení za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

571/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 612 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

572/17/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 131 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

573/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 247 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

574/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3110 v k.ú. Rýmařov za účelem scelení pozemků okolo domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

575/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví;

576/17/04

schvaluje v souladu s „Pravidly o prodeji nemovitostí“ prodej obytného domu č.p. 784, na ulici Julia Sedláka 9 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 566 v k.ú.Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům;

577/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 281/1 [ budoucí pozemek parc. č. 281/6 ] v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu a po zaměření, za účelem stavby rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

578/17/04

schvaluje prodej části pozemky parc. č. 281/1 [ budoucí pozemek parc. č. 281/7 ] v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu a po zaměření, za účelem stavby rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

579/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 281/1 [ budoucí pozemek parc. č. 281/9 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za vydraženou cenu 120,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

580/17/04

schvaluje bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 3445/2 a parc. č. 3451/1 v k.ú. Rýmařov, Moravskoslezskému kraji (po dořešení převodu s PF ČR);

581/17/04

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 532 a části pozemku parc. č. 534 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov spoluvlastníkům bytového domu Bartákova 29 do podílového spoluvlastnictví. Náklady spojené s převodem hradí žadatelé;

582/17/04

schvaluje úpravu „Cenové mapy pro prodej pozemků z majetku Města Rýmařova“, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání ZM. Změna cen se vztahuje na žádosti schválené od ZM dne 16.12.2004;

583/17/04

schvaluje úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám“ v souladu se změnou cenové mapy a změny vzešlé ze zasedání ZM;

584/17/04

neschvaluje poskytnutí slevy z kupní ceny pozemků parc. č. 676 a parc. č. 677 v k.ú. Janušov; manželům Anežce a Edmundu Casciani, bytem Opavská 6, Janovice u Rýmařova;

585/17/04

schvaluje doplnění usnesení ZM č. 100/4/03 ze dne 3.4.2003 o mechanizmus výpočtu kupní ceny stavebních pozemků v Rýmařově a jeho místních částech. Kupní ceny tak budou stanoveny diferencovaně pro jednotlivé lokality, aby zohledňovaly skutečně vynaložené náklady. Pozemky, které město zainvestuje IS, budou do výměry 800 m2 prodávány za cenu dle cenové mapy s připočtením částky 51,- Kč/m2, část pozemku nad výměru 800 m2 bude prodávána za cenu dle cenové mapy s připočtením skutečných nákladů města/m2 (bez dotace);

586/17/04

ruší platnost usnesení č. 280/10/03 ze dne 11.12.2003;

587/17/04

souhlasí s výpočtem kupní ceny pozemku parc. č. 2211/2 v k.ú. Rýmařov ve výši 96.492,- Kč při prodeji dle usnesení zastupitelstva města číslo 278/19/97 ze dne 20.2.1997;

588/17/04

schvaluje finanční vypořádání složené zálohy ve výši 42.630,- Kč na budoucí koupi bytu v objektu Radniční 8, Rýmařov a vypořádání více-nákladů provedených v bytě ve výši 69.264,- Kč, dle předloženého návrhu;

589/17/04

schvaluje bezúplatný převod dětských postýlek a dalšího požadovaného inventáře z majetku Města Rýmařov na Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o.;

590/17/04

schvaluje změnu kupujícího v usnesení ZM č. 732/31/02;

591/17/04

schvaluje snížení ceny pozemků v aktivní povodňové zóně o 10%, v souladu s navrhovanou úpravou cenové mapy – pozemky se nachází v aktivní povodňové zóně;

592/17/04

neschvaluje stažení žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 313 v k.ú. Janušov od Pozemkového fondu ČR;

593/17/04

ruší platnost usnesení č. 519/15/04 ze dne 23.09.2004;

594/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření fa Rojana s.r.o. se sídlem tř. Hrdinů 55, Rýmařov, zastoupené Ing. Janem Zieglerem, a to za účelem výstavby dřevozpracujícího provozu za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením Smlouvy o nájmu a o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění výše uvedených podmínek;

595/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření fa „I.P. – 95, s.r.o.“, se sídlem Šachetní 1870/18, Slezská Ostrava, zastoupené Ing. Jiřím Šebestíkem, a to za účelem zřízení zemědělského závodu se zaměřením na zpracování bobulového ovoce a zeleniny za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o nájmu a o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění výše uvedených podmínek;

596/17/04

ruší platnost usnesení č. 530/15/04 ze dne 23.09.2004;

597/17/04

schvaluje prodej objektu bývalé školy v Janovicích u Rýmařova, na ulici Školní 188/10 a pozemku parc. č. 212 – zastavěná plocha, o výměře 457 m2, v k.ú. Janušov společnosti GALA, a.s., IČ 49969820 se sídlem Západní 75, Prostějov, za konečnou kupní cenu 300.000,- Kč;

598/17/04

souhlasí s odpisem pohledávek za rozpočtovými příjmy v částce 515.355,20 Kč, dle předloženého návrhu;

599/17/04

se zříká předkupního práva na odkup podílů společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov ve prospěch společnosti Euromednet, a.s.;

600/17/04

souhlasí s tím, aby Město Rýmařov prodalo 40 % podílu společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov společnosti Euromednet, a.s. a ukládá starostovi dohodnout se společníky Nemocnice s.r.o. Rýmařov prodej části jejich podílů za cenu ocenění podílu znalcem;

601/17/04

schvaluje změnu seznamu hrazených oprav v Nemocnici s.r.o. Rýmařov přijatého usnesením ZM č. 531/15/04 o akce uvedené v žádosti společnosti ze dne 21.10.2004 a změn vzešlých ze zasedání ZM;

602/17/04

zařazuje do návrhu rozpočtu na rok 2005 částku 274 000,- Kč jako spoluúčast z vlastních zdrojů ke státní dotaci na investiční akci TJ Jiskra Rýmařov "Rekonstrukce fotbalového hřiště" o celkovém nákladu 874 000,- Kč;

603/17/04

schvaluje využití příspěvku na opravu střechy šatnového pavilonu , který v letošním roce nebyl využit, v celkové částce 500 tis. Kč takto: částku 400 tis. Kč schvaluje použít na opravy dle návrhu ředitele ZŠ 1. máje 32, zbývající částka 100 tis. Kč bude převedena do rozpočtu ZŠ 1. máje 32 na rok 2005;

604/17/04

schvaluje uzavření dodatku k zástavní smlouvě ze dne 27.10.2000 ve prospěch státu u bytových objektů číslo popisné 824, 825, 826, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 886 a 861 - vše v katastrálním území Rýmařov na dobu do 31.7.2020, dle předloženého návrhu;

605/17/04

schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické farnosti Rýmařov na opravu zvonu v kostele sv. Michala;

606/17/04

schvaluje Dohodu o narovnání mezi Městem Rýmařov a RNDr. Dimitriosem Karajannisem dle předloženého návrhu;

607/17/04

schvaluje vyplacení odstupného ve výši padesátinásobku čistého nájemného, tj. 73.450,--Kč za vrácený byt č. 5 na ulici Příkopy č.15 v Rýmařově;

608/17/04

schvaluje vyplacení odstupného ve výši padesátinásobku čistého nájemného, tj. 50.100,--Kč za vrácený byt č. 1 na ulici Příkopy č.11 v Rýmařově;

609/17/04

souhlasí se zrušením Základní školy Rýmařov, 1.máje 32 k 31.8.2005 v souvislosti se sloučením základních škol v Rýmařově;

610/17/04

vydává obecně závaznou vyhlášku č. 02/2004, kterou se ruší platnost obecně závazné vyhlášky města Rýmařova č. 58/99, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, vydané zastupitelstvem města usnesením č. 69/6/99c) ze dne 22. 4. 1999, a obecně závazné vyhlášky č. 65/2000, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 58/99, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, vydané zastupitelstvem města č. 337/17/00 ze dne 14. 9. 2000;

611/17/04

schvaluje Dodatek č.1 zřizovací listiny Městské knihovny Rýmařov o rozšíření činnosti poskytováním služeb internetu;

612/17/04

schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městského muzea Rýmařov;

613/17/04

neschvaluje žádost o zřízení zvláštního zařízení pěstounské péče v Malé Morávce;

614/17/04

schvaluje středisku Diakonie ČCE na rok 2005 dotaci na poskytování pečovatelské služby ve výši 400 tis. Kč;

615/17/04

bere na vědomí zprávu o situaci ve vztazích společností VaK Bruntál, a.s., a BRVOS Bruntál, s.r.o.;


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 17
konaného v řádném termínu, dne 16.12.2004

544/17/04

bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 15 - 16/2004;

545/17/04

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 24.9.2004 do 16.12.2004;

546/17/04

bere na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2004;

547/17/04

schvaluje rozpočtové provizorium a jeho zásady, na dobu od 1. ledna 2005 do doby schválení rozpočtu v zastupitelstvu města dle předloženého návrhu;

548/17/04

schvaluje termíny a program zasedání zastupitelstva města na rok 2005 dle předloženého návrhu;

549/17/04

schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2005;

550/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1064 v k.ú. Rýmařov;

551/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 35 v k.ú. Janušov;

552/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 170 v k.ú. Edrovice;

553/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 6/2 a části pozemku parc. č. 5/2 v k.ú. Jamartice;

554/17/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 128/1 v k.ú. Edrovice, s podmínkou zachování odvodňovacího zařízení;

555/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 445/2, 446/2 a 447 v k.ú. Janušov, s podmínkou zachování stávajícího odvodnění;

556/17/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 975 v k.ú. Rýmařov, s podmínkou odstranění černé stavby garáže;

557/17/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2649/10 v k.ú. Rýmařov;

558/17/04

schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 1608 v k.ú. Rýmařov, dotčené městskou komunikací, za část pozemku parc. č. 1600 v k.ú. Rýmařov, po zaměření dle dispozic OŽPaV;

559/17/04

ruší platnost usnesení č. 279/16/00 ze dne 15.06.2000;

560/17/04

schvaluje záměr prodeje objektu č.p. 52, Žižkova 11, Rýmařov, včetně pozemku 2029 v k.ú. Rýmařov;

561/17/04

neschvaluje záměr prodeje objektu číslo popisné 701, na ulici třída Hrdinů 7 v Rýmařově, na pozemku parc. č. 724 k.ú. Rýmařov, včetně pozemku pod stavbou;

562/17/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3201 vč. objektu stodoly a prodej části pozemku parc.č. 3203 v k.ú. Rýmařov, stodolu za cenu dle znaleckého posudku, pozemky za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

563/17/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3208 v k.ú. Rýmařov ze cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

564/17/04

schvaluje prodej pozemků parc.č. 1777/2 a 1777/3 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

565/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 17 v k.ú. Jamartice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

566/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 108/1 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

567/17/04

schvaluje prodej pozemků parc. 3014, 3015 a část 3010 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

568/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3142 v k.ú. Rýmařov v rozsahu současného oplocení za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

569/17/04

schvaluje prodej 1/2 podílu pozemku parc. č. 97 v k.ú. Stránské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

570/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1268/1 v k.ú. Rýmařov v rozsahu současného oplocení za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

571/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 612 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

572/17/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 131 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

573/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 247 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

574/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3110 v k.ú. Rýmařov za účelem scelení pozemků okolo domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

575/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3680/3 v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví;

576/17/04

schvaluje v souladu s „Pravidly o prodeji nemovitostí“ prodej obytného domu č.p. 784, na ulici Julia Sedláka 9 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 566 v k.ú.Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům;

577/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 281/1 [ budoucí pozemek parc. č. 281/6 ] v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu a po zaměření, za účelem stavby rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

578/17/04

schvaluje prodej části pozemky parc. č. 281/1 [ budoucí pozemek parc. č. 281/7 ] v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu a po zaměření, za účelem stavby rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

579/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 281/1 [ budoucí pozemek parc. č. 281/9 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za vydraženou cenu 120,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

580/17/04

schvaluje bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 3445/2 a parc. č. 3451/1 v k.ú. Rýmařov, Moravskoslezskému kraji (po dořešení převodu s PF ČR);

581/17/04

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 532 a části pozemku parc. č. 534 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov spoluvlastníkům bytového domu Bartákova 29 do podílového spoluvlastnictví. Náklady spojené s převodem hradí žadatelé;

582/17/04

schvaluje úpravu „Cenové mapy pro prodej pozemků z majetku Města Rýmařova“, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání ZM. Změna cen se vztahuje na žádosti schválené od ZM dne 16.12.2004;

583/17/04

schvaluje úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám“ v souladu se změnou cenové mapy a změny vzešlé ze zasedání ZM;

584/17/04

neschvaluje poskytnutí slevy z kupní ceny pozemků parc. č. 676 a parc. č. 677 v k.ú. Janušov; manželům Anežce a Edmundu Casciani, bytem Opavská 6, Janovice u Rýmařova;

585/17/04

schvaluje doplnění usnesení ZM č. 100/4/03 ze dne 3.4.2003 o mechanizmus výpočtu kupní ceny stavebních pozemků v Rýmařově a jeho místních částech. Kupní ceny tak budou stanoveny diferencovaně pro jednotlivé lokality, aby zohledňovaly skutečně vynaložené náklady. Pozemky, které město zainvestuje IS, budou do výměry 800 m2 prodávány za cenu dle cenové mapy s připočtením částky 51,- Kč/m2, část pozemku nad výměru 800 m2 bude prodávána za cenu dle cenové mapy s připočtením skutečných nákladů města/m2 (bez dotace);

586/17/04

ruší platnost usnesení č. 280/10/03 ze dne 11.12.2003;

587/17/04

souhlasí s výpočtem kupní ceny pozemku parc. č. 2211/2 v k.ú. Rýmařov ve výši 96.492,- Kč při prodeji dle usnesení zastupitelstva města číslo 278/19/97 ze dne 20.2.1997;

588/17/04

schvaluje finanční vypořádání složené zálohy ve výši 42.630,- Kč na budoucí koupi bytu v objektu Radniční 8, Rýmařov a vypořádání více-nákladů provedených v bytě ve výši 69.264,- Kč, dle předloženého návrhu;

589/17/04

schvaluje bezúplatný převod dětských postýlek a dalšího požadovaného inventáře z majetku Města Rýmařov na Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o.;

590/17/04

schvaluje změnu kupujícího v usnesení ZM č. 732/31/02;

591/17/04

schvaluje snížení ceny pozemků v aktivní povodňové zóně o 10%, v souladu s navrhovanou úpravou cenové mapy – pozemky se nachází v aktivní povodňové zóně;

592/17/04

neschvaluje stažení žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 313 v k.ú. Janušov od Pozemkového fondu ČR;

593/17/04

ruší platnost usnesení č. 519/15/04 ze dne 23.09.2004;

594/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření fa Rojana s.r.o. se sídlem tř. Hrdinů 55, Rýmařov, zastoupené Ing. Janem Zieglerem, a to za účelem výstavby dřevozpracujícího provozu za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením Smlouvy o nájmu a o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění výše uvedených podmínek;

595/17/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření fa „I.P. – 95, s.r.o.“, se sídlem Šachetní 1870/18, Slezská Ostrava, zastoupené Ing. Jiřím Šebestíkem, a to za účelem zřízení zemědělského závodu se zaměřením na zpracování bobulového ovoce a zeleniny za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o nájmu a o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění výše uvedených podmínek;

596/17/04

ruší platnost usnesení č. 530/15/04 ze dne 23.09.2004;

597/17/04

schvaluje prodej objektu bývalé školy v Janovicích u Rýmařova, na ulici Školní 188/10 a pozemku parc. č. 212 – zastavěná plocha, o výměře 457 m2, v k.ú. Janušov společnosti GALA, a.s., IČ 49969820 se sídlem Západní 75, Prostějov, za konečnou kupní cenu 300.000,- Kč;

598/17/04

souhlasí s odpisem pohledávek za rozpočtovými příjmy v částce 515.355,20 Kč, dle předloženého návrhu;

599/17/04

se zříká předkupního práva na odkup podílů společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov ve prospěch společnosti Euromednet, a.s.;

600/17/04

souhlasí s tím, aby Město Rýmařov prodalo 40 % podílu společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov společnosti Euromednet, a.s. a ukládá starostovi dohodnout se společníky Nemocnice s.r.o. Rýmařov prodej části jejich podílů za cenu ocenění podílu znalcem;

601/17/04

schvaluje změnu seznamu hrazených oprav v Nemocnici s.r.o. Rýmařov přijatého usnesením ZM č. 531/15/04 o akce uvedené v žádosti společnosti ze dne 21.10.2004 a změn vzešlých ze zasedání ZM;

602/17/04

zařazuje do návrhu rozpočtu na rok 2005 částku 274 000,- Kč jako spoluúčast z vlastních zdrojů ke státní dotaci na investiční akci TJ Jiskra Rýmařov "Rekonstrukce fotbalového hřiště" o celkovém nákladu 874 000,- Kč;

603/17/04

schvaluje využití příspěvku na opravu střechy šatnového pavilonu , který v letošním roce nebyl využit, v celkové částce 500 tis. Kč takto: částku 400 tis. Kč schvaluje použít na opravy dle návrhu ředitele ZŠ 1. máje 32, zbývající částka 100 tis. Kč bude převedena do rozpočtu ZŠ 1. máje 32 na rok 2005;

604/17/04

schvaluje uzavření dodatku k zástavní smlouvě ze dne 27.10.2000 ve prospěch státu u bytových objektů číslo popisné 824, 825, 826, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 886 a 861 - vše v katastrálním území Rýmařov na dobu do 31.7.2020, dle předloženého návrhu;

605/17/04

schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické farnosti Rýmařov na opravu zvonu v kostele sv. Michala;

606/17/04

schvaluje Dohodu o narovnání mezi Městem Rýmařov a RNDr. Dimitriosem Karajannisem dle předloženého návrhu;

607/17/04

schvaluje vyplacení odstupného ve výši padesátinásobku čistého nájemného, tj. 73.450,--Kč za vrácený byt č. 5 na ulici Příkopy č.15 v Rýmařově;

608/17/04

schvaluje vyplacení odstupného ve výši padesátinásobku čistého nájemného, tj. 50.100,--Kč za vrácený byt č. 1 na ulici Příkopy č.11 v Rýmařově;

609/17/04

souhlasí se zrušením Základní školy Rýmařov, 1.máje 32 k 31.8.2005 v souvislosti se sloučením základních škol v Rýmařově;

610/17/04

vydává obecně závaznou vyhlášku č. 02/2004, kterou se ruší platnost obecně závazné vyhlášky města Rýmařova č. 58/99, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, vydané zastupitelstvem města usnesením č. 69/6/99c) ze dne 22. 4. 1999, a obecně závazné vyhlášky č. 65/2000, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 58/99, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, vydané zastupitelstvem města č. 337/17/00 ze dne 14. 9. 2000;

611/17/04

schvaluje Dodatek č.1 zřizovací listiny Městské knihovny Rýmařov o rozšíření činnosti poskytováním služeb internetu;

612/17/04

schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městského muzea Rýmařov;

613/17/04

neschvaluje žádost o zřízení zvláštního zařízení pěstounské péče v Malé Morávce;

614/17/04

schvaluje středisku Diakonie ČCE na rok 2005 dotaci na poskytování pečovatelské služby ve výši 400 tis. Kč;

615/17/04

bere na vědomí zprávu o situaci ve vztazích společností VaK Bruntál, a.s., a BRVOS Bruntál, s.r.o.;


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317