Dnes je sobota 27.11.2021 13:39, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 11
konaného v řádném termínu, dne 29.1.2004

317/11/04

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 10/2003;

318/11/04

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 12.12.2003 do 29.1.2004;

319/11/04 a)

schvaluje přijetí rozpočtu na rok 2004 dle předloženého návrhu – varianta „BEZ EXCELENTU“ se zapracováním návrhů hospodářské komise a návrhu místostarosty z průběhu zasedání zastupitelstva,

319/11/04 b)

schvaluje tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2004 dle předloženého návrhu,

319/11/04 c)

schvaluje rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2004 až 2007 dle předloženého návrhu;

320/11/04

schvaluje zveřejnění záměru prodeje pivovaru Excelent;

321/11/04 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 746/31/02 ze dne 19.09.2002,

321/11/04 b)

mění část usnesení ZM č. 251/14/00 ze dne 20.04.2000;

321/11/04 c)

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 938 v k.ú. Rýmařov;

322/11/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 5 v k.ú. Edrovice na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

323/11/04 a)

souhlasí s prodejem obytného domu na ulici Opavská 45 v Rýmařově včetně pozemku parc. č. 1328 o výměře 1.050 m2 v k.ú. Rýmařov,

323/11/04 b)

souhlasí v případě odmítnutí nájemce odkoupit odpovídající vlastnický podíl na domě, s veřejným nabídnutím tohoto vlastnického podílu s vydražením ceny;

324/11/04

souhlasí se snížením kupní ceny o částku ve výši 95.950,- Kč za odprodej části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře 800 m2 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby rodinného domu;

325/11/04

schvaluje plán práce finančního výboru pro rok 2004;

326/11/04

bere na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s městským nemovitým majetkem v roce 2004 dle předložené varianty B;

327/11/04 a)

ruší platnost Statutu příspěvkové organizace Byterm Rýmařov, schváleného usnesením ZM č. 416/22/01 c),

327/11/04 b)

schvaluje Statut příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s platností od 1.2.2004 dle předloženého návrhu;

328/11/04 a)

schvaluje ručení města Rýmařov za závazky společností Byterm a Teplo Rýmařov, s.r.o. vůči provozovateli vodovodu společnosti BRVOS Bruntál s.r.o. vzniklé ze smluv o dodávce vody do nemovitostí ve vlastnictví města Rýmařov,

328/11/04 b)

pověřuje starostu podepsáním předmětné smlouvy o dodávce vody za město jako ručitele neuhrazených závazků;

329/11/04

vydává OZV města Rýmařov č. 01/2004, o zrušení OZV města Rýmařov č. 60/99 o placeném parkování;

330/11/04

schvaluje pojmenování nových ulic na území města Rýmařova dle předloženého návrhu;

331/11/04 a)

zřizuje osadní výbor v Jamarticích,

331/11/04 b)

stanovuje počet členů osadního výboru v Jamarticích na pět členů,

331/11/04 c)

volí Jiřinu Špicerovou předsedkyní osadního výboru v Jamarticích;

332/11/04

bere na vědomí provedení usnesení ZM č. 176/7/03 b);

333/11/04

bere na vědomí zprávu o dalším vývoji ve věci vymáhání pohledávky města Rýmařov za p. Cimerem;

334/11/04

pověřuje starostu uzavřením smlouvy mezi městem Rýmařov a Diakonií ČCE v Rýmařově o rezervaci 7 míst pro občany města v nově budovaném Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici;

335/11/04

pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu zastupováním města Rýmařov v představenstvu VaKu Bruntál, a.s.;

336/11/04

pověřuje člena zastupitelstva Ing. Tomáše Köhlera zastupováním města Rýmařov v dozorčí radě Nemocnice Rýmařov s.r.o.;

337/11/04 a)

schvaluje odvolání Ing. Pavla Koláře z funkce místostarosty města Rýmařov,

337/11/04 b)

schvaluje provedení volby místostarosty popř. člena rady města na nejbližším zasedání zastupitelstva města;


....................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317