Dnes je sobota 27.11.2021 13:04, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 12
konaného v řádném termínu, dne 1.4.2004

338/12/04

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 11/2004;

339/12/04

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 30. 1. 2004 do 1. 4. 2004;

340/12/04 a)

volí, podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, místostarostou Ing. Jaroslava Kalu, nar. 26. 5. 1958, bytem Rýmařov, Julia Fučíka 105;

340/12/04 b)

volí, podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, člena rady města Ing. Tomáše Köhlera;

341/12/04 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2003 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu, specifikovaných na straně 2 přiloženého materiálu, v celkové částce +12 333,4 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o stejnou celkovou částku +12 333,4 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

341/12/04 b)

schvaluje rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za rok 2003 a finanční vypořádání účelově poskytnutých prostředků podle předloženého návrhu;

342/12/04 a)

bere na vědomí zprávu o stavu plnění věcného plánu rozvoje města do roku 2006,

342/12/04 b)

ukládá radě města předložit zastupitelstvu města podrobný provozní rozpočet umělé ledové plochy včetně souvisejících příslušných provozných objektů;

343/12/04

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 923 v k.ú. Rýmařov;

344/12/04

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 996 v k.ú. Rýmařov;

345/12/04

neschvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1724, 1726 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov;

346/12/04

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2594/2 v k.ú. Rýmařov;

347/12/04

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2594/9 v k.ú. Rýmařov;

348/12/04

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2640 v k.ú. Rýmařov;

349/12/04

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2723 v k.ú. Rýmařov;

350/12/04

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 3467 v k.ú. Rýmařov;

351/12/04

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2985/1 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov;

352/12/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 102/1 v k.ú. Janušov;

353/12/04

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 676 a 677 v k.ú. Janušov;

354/12/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 179/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova;

355/12/04

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 179/1, 197/1 a 197/3 dle návrhu KŽPaV i HK v k.ú. Janovice u Rýmařova;

356/12/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 179/1 dle návrhu HK v k.ú. Janovice u Rýmařova;

357/12/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 9 dle předloženého návrhu v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem výstavby garáže;

358/12/04 a)

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 103 dle předloženého návrhu v k.ú. Ondřejov u Rýmařova,

358/12/04 b)

souhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 105 – zahrada o výměře 266 m2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem, od vlastníků pozemku;

359/12/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 104 dle předloženého návrhu v k.ú. Ondřejov u Rýmařova;

360/12/04 a)

ruší platnost usnesení č. 272/16/93 ze dne 28.01.1993,

360/12/04 b)

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 228 a 230 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova pod stavbami garáží;

361/12/04

schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č. 1016, 1017 a 1018 v k.ú. Rýmařov;

362/12/04

schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2014/1 v k.ú. Rýmařov;

363/12/04 a)

schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 3088 a části pozemku prac. č. 3089 v k.ú. Rýmařov,

363/12/04 b)

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3089 v k.ú. Rýmařov;

364/12/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3252 v k.ú. Rýmařov;

365/12/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1920 a části pozemku parc. č. 1921 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov na stavbu nafukovací haly pro krytý tenisový kurt, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po realizaci stavby, nejpozději však do 31.10.2005 od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu realizace stavby;

366/12/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2008 v k.ú. Rýmařov společnosti Lamont Rýmařov s.r.o., zastoupené Bedřichem Štěpaníkem – jednatelem společnosti, se sídlem Žižkova 13, Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

367/12/04

schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 2172/1 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov, na stavbu garáže s využitím jako klempířská dílna včetně parkování služebními automobily, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po kolaudaci nově vybudovaného objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování nového objektu včetně jeho kolaudace;

368/12/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 117/1 a části pozemku parc. č. 120 dle předloženého návrhu v k.ú. Edrovice, na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

369/12/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 342/4 dle předloženého návrhu a dispozic KŽPaV v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

370/12/04 a)

ruší platnost usnesení č. 209/7/03 ze dne 25.9.2003,

370/12/04 b)

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2290 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 + náklady spojené s převodem. Tato cena platí pouze do výměry 800 m2. V případě koupě větší výměry pozemku zaplatí stavebník městu za každý 1 m2 skutečný výdaj na vybudování infrastruktury snížený o případnou státní dataci. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu. Platnost usnesení je do 25.09.2004 pro případ, že stavebník nebude mít k této parcele vydané platné stavební povolení pro stavbu RD;

371/12/04

potvrzuje v současných podmínkách platnost usnesení ZM č. 350/23/97 b) ze dne 11.9.1997;

372/12/04

schvaluje prodej zadního traktu budovy na ulici nám. Míru 15 v Rýmařově na pozemku parc. č. 18 – zastavěná plocha v k.ú. Rýmařov, obci Rýmařov, včetně pozemku pod stavbou dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu 200.000,- Kč + náklady spojené s převodem;

373/12/04 a)

schvaluje úplatný převod pozemků od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR podle příslušných ustanovení zákonů (především zákona č. 95/1999 Sb.), týkajících se převodů pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, dle zpracovaného seznamu,

373/12/04 b)

schvaluje bezúplatný převod pozemků od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR podle příslušných ustanovení zákonů (především zákona č. 95/1999 Sb.), týkajících se převodů pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, dle zpracovaného seznamu;

374/12/04 a)

schvaluje úplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podle příslušných ustanovení zákonů (především zákona č. 95/1999 Sb.), týkajících se převodů pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, dle zpracovaného seznamu,

374/12/04 b)

schvaluje bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podle příslušných ustanovení zákonů (především zákona č. 95/1999 Sb.), týkajících se převodů pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, dle zpracovaného seznamu;

375/12/04 a)

schvaluje úplatný převod pozemků od PF ČR podle příslušných ustanovení zákonů (především zákona č. 95/1999 Sb.), týkajících se převodů pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, dle zpracovaného seznamu,

375/12/04 b)

schvaluje bezúplatný převod pozemků od PF ČR podle příslušných ustanovení zákonů (především zákona č. 95/1999 Sb.), týkajících se převodů pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, dle zpracovaného seznamu;

376/12/04

neschvaluje vykoupení objektu čp. 748 v Rýmařově, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 2494, 2493/1 a 2493/2 v k. ú. Rýmařov, od společnosti HORYMAS, s. r. o. za cenu 4,000.000,-- Kč;

377/12/04

souhlasí s navrženým odpisem pohledávek za nájemné z evidence příspěvkové organizace Byterm Rýmařov dle předloženého návrhu - trvalý odpis ve výši 261.806,-- Kč a dočasný odpis na podrozvahový účet 971 ve výši 616.849,80 Kč;

378/12/04 a)

ruší platnost usnesení č. 142/6/03 b) a 142/6/03 c),

378/12/04 b)

schvaluje prodej pozemků parc. č. 503/2, 503/3 a 952/2, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova obci Dolní Moravice , zastoupené Ladislavem Velebným – starostou obce, za cenu 2,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Podmínkou prodeje bude ustanovení smlouvy o předkupním právu města Rýmařov na uvedené parcely na dobu 10 let za stejných cenových podmínek jako při jejich prodeji;

379/12/04

schvaluje vstup Města Rýmařov do obecně prospěšné společnosti "Rýmařovsko o. p. s.“ spolu s obcemi SOR a podnikateli regionu;

380/12/04

pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu zastupováním Města Rýmařov ve správní radě Rýmařovsko, o. p. s.;

381/12/04

schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Teplo Rýmařov, s. r. o. , na 1 200 000,- Kč z rozpočtu města;

382/12/04

vyslovuje souhlas s poskytnutím povoleného debetu ve výši 500 000,- Kč u účtu p.o. Byterm Rýmařov, IČO 452 34 671, u KB Rýmařov;

383/12/04

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 14 na ulici 1. máje č. 5 v Rýmařově s novým nájemníkem, za stejných podmínek jako byla uzavřena s původním;

384/12/04

schvaluje použití neplánovaného příjmu rozpočtu ve výši do 0,5 mil. Kč na opravy majetku města v Nemocnici s.r.o. Rýmařov dle požadavků vedení společnosti;

385/12/04

zplnomocňuje starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 ve výši 175.000,- Kč na zabezpečení pohotovosti členů JSDH města kategorie JPO II a na výdaje na mzdy člena JSDH města, vykonávajícího službu v jednotce jako svoje hlavní zaměstnání;

386/12/04 a)

dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhuje odvolání Ing. Pavla Koláře z dozorčí rady VaKu Bruntál, a.s.,

386/12/04 b)

dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhuje jmenovat jako člena dozorčí rady VaKu Bruntál, a.s., Ing. Jaroslava Kalu;

387/12/04 a)

dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích, ruší delegaci Ing. Pavla Koláře na jednání valných hromad společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o.,

387/12/04 b)

dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích, deleguje Ing. Petra Kloudu na jednání valných hromad společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o.;

388/12/04 a)

dle § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích, odvolává z funkce předsedy a člena finančního výboru Ing. Jaroslava Kalu,

388/12/04 b)

dle § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích, jmenuje členem finančního výboru Mgr. Jaroslavu Labounkovou,

388/12/04 c)

dle § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích, jmenuje předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Köhlera;

389/12/04 a)

dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhuje odvolání Ing. Tomáše Köhlera z dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o.,

389/12/04 b)

dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhuje jako člena dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o., Ing. Milana Kropáče;

390/12/04 a)

dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhuje odvolání MUDr. Bohumila Servuse z dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o.,

390/12/04 b)

dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhuje jako člena dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o., pana Miroslava Vojáčka;

391/12/04

schvaluje přistoupení k dohodě o společné ceně vody ve VaKu Bruntál, a.s., od 1.5.2004, pokud budou splněny dohody obcí - akcionářů VaKu na VH dne 29. 4. 2004;

392/12/04

jmenuje zastupováním Města Rýmařov na valných hromadách VaKu Bruntál, a. s., pana Ladislava Žilku;

393/12/04 a)

schvaluje, aby se Město Rýmařov připojilo k žalobě obce Moravskoslezský Kočov na neplatnost VH VaKu ze dne 12.12.2003,

393/12/04 b)

schvaluje, aby Město Rýmařov vzalo zpět žalobu na neplatnost VH VaKu ze dne 12.12.2003, pokud obce - akcionáři VaKu dosáhnou dohody na VH VaKu dne 29.4.2004;

394/12/04

podle § 84 odst. 4 zákona o obcích, si vyhrazuje pravomoc jednat a vydávat stanoviska k optimalizaci středního školství v Rýmařově;

395/12/04

bere na vědomí informaci o provozu recyklačního dvora na Palackého ulici v Rýmařově;


.................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317