Dnes je úterý 30.11.2021 13:44, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 15
konaného v řádném termínu, dne 23.9.2004

476/15/04

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 13 - 14/2004;

477/15/04

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 25.6.2004 do 23.9.2004;

478/15/04 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2004 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v období od 6/2004 do 8/2004 v celkové částce + 542 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 542 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

478/15/04 b)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2004 o částku + 12 950 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

478/15/04 c)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2004 o částku + 12 950 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů, podle předloženého návrhu;

479/15/04

bere na vědomí zprávu o stavu plnění věcného plánu rozvoje města do roku 2006;

480/15/04

bere na vědomí zprávu o přípravě projektů na žádosti o dotace;

481/15/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3201, vč. objektu stodoly, a části pozemku parc.č. 3203 v k.ú. Rýmařov;

482/15/04

schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 1777/2 a 1777/3 v k.ú. Rýmařov;

483/15/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 17 v k.ú. Jamartice;

484/15/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 108/1 v k.ú. Edrovice;

485/15/04

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. 3014, 3015 a část 3010 v k.ú. Rýmařov;

486/15/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3142 v k.ú. Rýmařov v rozsahu současného oplocení;

487/15/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3208 v k.ú. Rýmařov;

488/15/04

schvaluje záměr prodeje 1/2 podílu pozemku parc. č. 97 v k.ú. Stránské;

489/15/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1268/1 v k.ú. Rýmařov v rozsahu současného oplocení;

490/15/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 612 v k.ú. Rýmařov;

491/15/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 131 v k.ú. Rýmařov;

492/15/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 247 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova;

493/15/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3110 v k.ú. Rýmařov;

494/15/04

schvaluje záměr prodeje částí pozemku parc.č. 281/1 v k.ú. Edrovice;

495/15/04

schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 532 a části pozemku parc. č. 534 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov;

496/15/04

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3112 a část 3116/1 v k.ú. Rýmařov;

497/15/04

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 30 v k.ú. Janušov;

498/15/04

neschvaluje záměr prodeje ani pronájmu části pozemku parc.č. 1483 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu;

499/15/04

schvaluje prodej částí pozemku parc.č. 112/1 v k.ú. Edrovice a pozemku parc.č. 868 v k.ú. Rýmařov o celkové výměře cca 860 m2 za účelem výstavby RD s podmínkou, že žadatel vybuduje i veřejnou část sítí nutných pro výstavbu a Město Rýmařov uhradí vícenáklady spojené s vyšší dimenzí sítí umožňující další výstavbu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem a jednorázovou úhradu částky 40.000,- Kč, která představuje minimální spoluúčast stavebníka na zainvestování stavebních pozemků v dané lokalitě;

500/15/04

schvaluje prodej části parcely č. 1510/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu a po zaměření, za účelem stavby rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

501/15/04

schvaluje směnu části pozemku parc.č. 1510/2 ve vlastnictví Města za část pozemku 1509/1 ve vlastnictví žadatelů, vše v k.ú. Rýmařov. Náklady na směnu uhradí obě strany rovným dílem;

502/15/04 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 742/31/02 ze dne 19.9.2002,

502/15/04 b)

schvaluje prodej pozemků parc.č. 130, 196/2 a části pozemku parc.č. 196/1 v k.ú. Stránské, za účelem scelení pozemků okolo domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Ve smlouvě bude zajištěno právo na údržbu a přístup ke kanalizační přípojce RD číslo popisné 94;

503/15/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1083/1 v k.ú. Stránské, po zaměření dle dispozic OŽPaV, za účelem rozšíření pozemku okolo domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

504/15/04

schvaluje prodej části pozemků parc.č. 1083/1 a parc. č.245/2 v k.ú. Stránské, za účelem rozšíření pozemků okolo domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

505/15/04

schvaluje prodej částí pozemků parc.č. 4/3 a parc.č. 1083/1 v k.ú. Stránské, za účelem scelení pozemků, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

506/15/04

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 1083/8 a 204/8 v k.ú. Stránské, za účelem zřízení příjezdové cesty za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

507/15/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2109/1 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

508/15/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 429/1 v k.ú. Rýmařov o výměře cca 190 m2, za účelem zřízení zahrádky za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

509/15/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2 v k.ú. Jamartice, po zaměření dle dispozic OŽPaV, za účelem scelení pozemků okolo nemovitosti ve vlastnictví žadatele za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

510/15/04

schvaluje prodej pozemku parc.č. 63 v k.ú. Rýmařov, o výměře 147 m2, včetně objektu číslo popisné 28, za účelem vybudování prodejny a bytu, za provedení demolice + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování hrubé stavby, nejpozději však do 3 let, jako záruky vybudování objektu;

511/15/04

schvaluje prodej pozemků parc.č. 2498/1 a parc.č. 2498/2 v k.ú. Rýmařov o celkové výměře 87 m2, za účelem scelení pozemků okolo nemovitostí ve vlastnictví žadatele za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

512/15/04

schvaluje prodej částí parc.č. 179/1 a parc.č. 172 v k.ú. Janovice pod stavbou hospodářské budovy, o celkové výměře 52 m2, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

513/15/04

schvaluje prodej části pozemku na parc.č. 30 v k.ú. Janušov za účelem zajištění přístupu ke garáži za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

514/15/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 280 v k.ú. Edrovice o výměře 1.100 m2, za účelem výstavby RD s podmínkou, že napojení na MK provede žadatel na vlastní náklady, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem a jednorázovou úhradu částky 40.000,- Kč, která představuje minimální spoluúčast stavebníka na zainvestování stavebních pozemků v dané lokalitě;

515/15/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 128/1 o výměře 25 m2 pod stavbou objektu za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

516/15/04

schvaluje prodej pozemku parc.č. 3194 a části pozemku parc.č. 3195/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem scelení pozemku okolo rekreační chaty za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

517/15/04

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 2971 a 2972 [ 5 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

518/15/04

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 2971 a 2972 [ 6 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

519/15/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2972 [ 4 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

520/15/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2972 [ 3 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

521/15/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2972 [ 1 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

522/15/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2972 [ 2 ] dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví, a to na stavbu rodinného domu, za vydraženou cenu 248,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

523/15/04

schvaluje prodej objektu číslo popisné 786, na pozemku parc. č. 2075, na ulici třída Hrdinů 33 v Rýmařově firmě SPEDIT RÝMAŘOV v. o. s. se sídlem tř. Hrdinů 45, Rýmařov, zastoupené společníkem Petrem Matasem;

524/15/04

schvaluje v usnesení ZM č. 136/6/03 ze dne 26.06.2003 a usnesení č. 367/12/04 ze dne 01.04.2004 změnu kupujícího části pozemku parc.č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov.

525/15/04

schvaluje odkoupení vnitřního vybavení objektu Stránské 35 za celkovou cenu 24.000,- Kč od mysliveckého sdružení „Smrk Stránské“, zastoupeného Miroslavem Šteitem, Těchanov 42, Břidličná;

526/15/04

schvaluje odpočet z kupní ceny za opravy domu Nádražní 5, Rýmařov ve výši 110.000,- Kč;

527/15/04

schvaluje odkoupení obytného domu č.p. 614 na pozemku parc. č. 1127 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku na ulici Opavská v Rýmařově za cenu 220.000,- Kč a náklady spojené s převodem od firmy JAVI TUNING, s.r.o., se sídlem Budovatelská 4793, Zlín, zastoupené Janem Kantorem;

528/15/04

schvaluje záměr bezúplatného převodu částí pozemků parc. č. 3445/2 a parc. č. 3451/1 v k.ú. Rýmařov, Moravskoslezskému kraji (po dořešení převodu s PF ČR);

529/15/04

souhlasí s odprodejem majetku vybavení ambulancí v Horním Městě a Ryžovišti dle aktualizovaného seznamu, který na základě smlouvy o nájmu souboru movitého a nemovitého majetku ze dne 23.12.1996 užívala Nemocnice s.r.o. Rýmařov a která tyto ambulance již neprovozuje, stávajícím nájemcům ambulancí;

530/15/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření fa SERVIS WOOD, zastoupené Ing. Ivo Haničincem, Slopné 76, Lhota u Luhačovic, a to za účelem výstavby dřevozpracujícího provozu za podmínek dle podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění podmínek dle výše předloženého návrhu;

531/15/04

schvaluje hrazení oprav v Nemocnici s.r.o. Rýmařov do výše 1,0 mil. Kč na akce uvedené v předloženém materiálu;

532/15/04

schvaluje navýšení příspěvku v roce 2004 Základní škole, Jelínkova 1, Rýmařov na údržbu o 160.000,- Kč;

533/15/04

zplnomocňuje starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 ve výši 4.900,- Kč. Dotace je určena na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek dobrovolných hasičů města k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti;

534/15/04

schvaluje v souladu s upravenými pravidly pro hospodaření s byty v čl. M vyplacení odstupného za vrácený byt č. 5 na ulici Revoluční č. 15 v Rýmařově ve výši padesátinásobku čistého nájemného, tj. 71.700,- Kč;

535/15/04

schvaluje návrh „Smlouvy o provedení dobrovolné dražby“ uzavírané mezi Městem Rýmařov a Hanáckou realitní kanceláří spol. s.r.o. na zajištění dražby pivovaru EXCELENT, tj. objekt (občanská vybavenost) č.p. 14 na pozemku parc.č. 171 a pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) parc.č. 171, o výměře 940 m2, k.ú. Rýmařov se zapracováním připomínek HK;

536/15/04

schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 21 tis. Kč za rok 2004 na děti dojíždějící z Rýmařova a Jamartic, určeného na spolufinancování provozu Mateřské školy ve Velké Štáhli;

537/15/04

schvaluje řešení vzniklé situace ve věci dlouhodobé návratné půjčky ve výši 7,5 mil. Kč poskytnuté Městským službám Rýmařov s.r.o. na zakoupení strojně-technologického zařízení minipivovaru, instalovaného v objektu hostinského pivovaru EXCELENT v Rýmařově, na ulici Pivovarská a dalšího vnitřního vybavení tohoto objektu dle předloženého návrhu ředitele společnosti, tj. zvýšit základní kapitál společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. o částku 2,000.000,- Kč, tedy z částky 500.000,- Kč na částku 2,500.000,- Kč a to snížením závazku Městských služeb Rýmařov s.r.o. vyplývajícího z titulu dlouhodobé návratné půjčky uzavřené dne 26.10.1999;

538/15/04

odvolává Ferdinanda Šopíka z funkce člena Rady školy při Základní škole na ulici 1. máje 32 v Rýmařově, ke dni 30.9.2004 a deleguje do této funkce Leonu Pleskou, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Rýmařov, na dobu od 1.10.2004 do 30.6.2005;

539/15/04

ruší platnost usnesení č. 455/13/04 ze dne 24.6.2004;

540/15/04

bere na vědomí směrnici č. 03/2004 o zadávání veřejných zakázek, schválenou radou města dne 13.9.2004;


............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317