Dnes je úterý 30.11.2021 14:58, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 3
konaného v řádném termínu, dne 30.1.2003

14/3/03

konstatuje, že Mgr. Jarmila Labounková složila slib člena zastupitelstva města podle§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;

15/3/03 a)

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 1 a 2,

15/3/03 b)

ruší platnost usnesení ZM č. 411/21/01;

16/3/03

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 25.11.2002 do 20.1.2003;

17/3/03 a)

schvaluje přijetí rozpočtu na rok 2003 dle předloženého návrhu,

17/3/03 b)

schvaluje tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2003 dle předloženého návrhu,

17/3/03 c)

schvaluje rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2003 a 2004 dle předloženého návrhu,

17/3/03 d)

pověřuje starostu jednáním o přijetí úvěru na vyrovnání rozpočtového deficitu ve výši 3,600.000,- Kč s bankovními institucemi;

17/3/03 e)

souhlasí s podpisem úvěrové smlouvy na částku do výše 3,6 mil. Kč starostou města, po projednání úvěrové smlouvy v radě města. Finanční prostředky získané z této úvěrové smlouvy budou použity k vyrovnání rozpočtu města pro rok 2003;

18/3/03 a)

ukládá radě města předložit jednání zastupitelstva města do 30.6.2003 přehled o vývoji počtu pracovníků MěÚ a obsazení pracovních funkcí v organizační struktuře MěÚ,

18/3/03 b)

ukládá radě města předložit jednání zastupitelstva města do 30.6.2003 přehled o vývoji výdajů na činnost MěÚ;

19/3/03

ukládá radě města projednat a rozpracovat body b) a c) doporučení finančního výboru ze dne 24.1.2003, týkající se finanční podpory Nemocnici, s.r.o., Rýmařov. Takovýto zpracovaný materiál předloží rada města do 3.4.2003 zastupitelstvu města.

20/3/03

schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2003;

21/3/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 9 v k.ú. Rýmařov;

22/3/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 212 v k.ú. Rýmařov;

23/3/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 462/2 v k.ú. Rýmařov;

24/3/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1049/2 v k.ú. Rýmařov;

25/3/03 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 482/30/98 ze dne 25.6.1998,

25/3/03 b)

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1049/3 v k.ú. Rýmařov;

26/3/03

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc.č. 1682/3 v k.ú. Rýmařov;

27/3/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1751/3 v k.ú. Rýmařov a na něm stojící hospodářské budovy;

28/3/03

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc.č. 2172/3 v k.ú. Rýmařov;

29/3/03 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 113/9/95 ze dne 30.11.1995,

29/3/03 b)

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2492/1, pozemku parc.č. 2492/3 a 2492/4, a části pozemku parc.č. 2485/1, vše v k.ú. Rýmařov;

30/3/03

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2492/1 a 2485/1, vše v k.ú. Rýmařov;

31/3/03

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc.č. 3472 v k.ú. Rýmařov;

32/3/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 21 v k.ú. Edrovice;

33/3/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 125/4 v k.ú. Janovice u Rýmařova;

34/3/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 54 v k.ú. Jamartice;

35/3/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 115 v k.ú. Jamartice;

36/3/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 47 v k.ú. Stránské;

37/3/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1083/33 v k.ú. Stránské;

38/3/03 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 490/30/98 ze dne 25.6.1998,

38/3/03 b)

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 152 v k.ú. Janušov;

39/3/03 a)

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov,

39/3/03 b)

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3112 v k.ú. Rýmařov;

40/3/03

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2120 v k.ú. Rýmařov;

41/3/03

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 855/2 v k.ú. Rýmařov;

42/3/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 855/4 v k.ú. Rýmařov po zaměření a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. K předmětnému pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí koupi. Při podpisu této smlouvy bude městu uhrazena kauce ve výši 50 tis. Kč jako záruka na náklady města, spojené s prodejem pozemku a jako záruka na dodržení termínu vybudování hrubé stavby. K samotnému uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti dojde až po vybudování hrubé stavby rodinného domu, do 3 let od přijetí tohoto usnesení;

43/3/03 a)

schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 855/4 v k.ú. Rýmařov po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

43/3/03 b)

schvaluje vykoupení části pozemku parc. č. 836/6 a části pozemku parc. č. 836/23 v k.ú. Rýmařov po zaměření za cenu dle cenové mapy. Náklady spojené s převodem hradí žadatelé;

44/3/03

schvaluje v souladu s usnesením č. 735/31/02 ze dne 19.09.2002 upřesnění prodeje části pozemku parc. č. 1975 na parc. č. 1975/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

45/3/03 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 767/32/02 ze dne 24.10.2002,

45/3/03 b)

b) schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2102 po zaměření z vlastnictví žadatelky v k.ú. Rýmařov za pozemek parc. č. 2103 z majetku Města Rýmařov v k.ú. Rýmařov s podmínkou umožnění vstupu na pozemek parc. č. 2103 v k.ú. Rýmařov, za účelem zajištění funkčnosti splaškové kanalizace, jejíž vedení je zde umístěno. Veškeré náklady spojené se směnou předmětných pozemků uhradí žadatelka;

46/3/03

schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 1856/1 v k.ú. Rýmařov o výměře 13 m2 od státního podniku Povodí Odry, zastoupeného Ing. Pavlem Schneiderem – generálním ředitelem, Varenská 49, Ostrava, IČO 70890021 za cenu stanovenou úředním odhadem, tj. 40,- Kč, + náklady spojené s převodem;

47/3/03

schvaluje úplatný převod pozemku parc. č. 392 v k.ú. Jamartice od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Města Rýmařov podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby;

48/3/03

schvaluje záměr směny částí pozemků parc. č. 1977, 1997, 2001 v k.ú. Rýmařov po zaměření z vlastnictví OSBD Bruntál za pozemky parc. č. 3690 a 3685 v k.ú. Rýmařov z majetku Města Rýmařov tak, že cílem všech převodů bude skutečnost, že ve vlastnictví OSBD zůstanou pouze zastavěné pozemky a přístupové schody. Chodníky a veřejná prostranství budou převedeny na město, s výjimkou přístupových chodníků ke vstupním schodištím objektů OSBD. Veškeré náklady spojené se směnou předmětných pozemků uhradí rovným dílem obě strany;

49/3/03

schvaluje kompenzaci nákladů, ve výši 77.831,40 Kč, vynaložených Josefem Mitáčkem na opravu pronajatých nebytových prostor v objektu na ulici Nádražní 5 v Rýmařově, a to formou započtení s pohledávkou za nájemné;

50/3/03

potvrzuje platnost usnesení ZM č. 642/28/02 ze dne 11.4.2002 ve věci prodeje pozemku parc. č. 1043 v k.ú. Rýmařov;

51/3/03 a)

ruší platnost - OZV Města Rýmařova č. 41/96 o místních poplatcích,- OZV Města Rýmařova č. 49/97, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 41/96 o místních poplatcích,- OZV Města Rýmařova č. 59/99, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 41/96 o místních poplatcích, ve znění upraveném obecně závaznou vyhláškou č. 49/97,- OZV Města Rýmařova č. 61/99 o místních poplatcích,- OZV Města Rýmařova č. 63/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 41/96 o místních poplatcích, ve znění upraveném a doplněném obecně závaznými vyhláškami č. 49/97, č. 59/99 a č. 61/99.,

51/3/03 b)

schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 01/2003 o místních poplatcích dle předloženého návrhu;

52/3/03

schvaluje prominutí úroků z prodlení za dlužné nájemné ve výši 32.527,- Kč se smluvní pokutou 1.000,- Kč za těchto podmínek. Bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok. Před podpisem této smlouvy budou uhrazeny dosavadní náklady, tj. soudní řízení ve výši 2.654,- Kč a současný dluh na nájemném za měsíc listopad 2002 ve výši 3.252,- Kč;

53/3/03

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově;

54/3/03 a)

s účinností od 30.1.2003 zřizuje osadní výbor v Janovicích,

54/3/03 b)

s účinností od 30.1.2003 stanovuje počet členů osadního výboru v Janovicích na devět členů,

54/3/03 c)

s účinností od 30.1.2003 jmenuje Jaroslavu Mazelovou předsedkyní osadního výboru v Janovicích;

55/3/03 a)

s účinností od 30.1.2003 zřizuje osadní výbor v Ondřejově,

55/3/03 b)

s účinností od 30.1.2003 stanovuje počet členů osadního výboru v Ondřejově na čtyři členy,

55/3/03 c)

s účinností od 30.1.2003 jmenuje Anežku Továrkovou předsedkyní osadního výboru v Ondřejově;

56/3/03 a)

schvaluje vstup města Rýmařova do Euroregionu Praděd a pověřuje starostu jednáním o vstupu,

56/3/03 b)

schvaluje vstup města Rýmařova do Sdružení Země děda Praděda a pověřuje starostu jednáním o vstupu;

57/3/03 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 358/22/93 ze dne 9.12.1993,

57/3/03 b)

zřizuje příspěvkovou organizaci Městské muzeum Rýmařov k 1.3.2003 a schvaluje zřizovací listinu a statut městského muzea;

58/3/03 a)

schvaluje členství města Rýmařov v Honebním společenstvu Rýmařov,

58/3/03 b)

pověřuje starostu zastupováním města Rýmařov jako člena a vlastníka honebních pozemků v Honebním společenstvu Rýmařov dle předloženého materiálu;

59/3/03

vydává obecně závaznou vyhlášku města Rýmařova č. 02/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazných vyhlášek města Rýmařova č. 69/01 a č. 73/02 dle předloženého návrhu;

60/3/03

ruší platnost usnesení MZ č. 306/20/97 ze dne 3.4.1997;

61/3/03 a)

schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, Změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov po projednání, jehož výsledky jsou součástí přílohy č.1 tohoto materiálu. Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov se vztahuje na pozemky parc. č. 318/1 a 319 k.ú. Janovice u Rýmařova,

61/3/03 b)

schvaluje v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění vymezení závazné části Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov obsažené v návrhu obecně závazné vyhlášky Města Rýmařova č.03/2003 o závazných částech Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, kterou se mění a doplňuje OZV města Rýmařova č. 27/94 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, ve znění OZV č. 34/95, OZV č.53/98, OZV č. 70/02 a OZV č.71/02 – viz příloha č. 2 tohoto materiálu,

61/3/03 c)

konstatuje, že není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách fyzických a právnických osob, jejichž práva mohou být dotčena návrhem Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, neboť žádné námitky nebyly při projednávání návrhu předmětné ÚPD uplatněny;

62/3/03

dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje jako člena dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o. Ing. Josefa Švédu.

63/3/03

schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 04/2003 o spádových obvodech ZŠ Rýmařov, 1. máje 32 a ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, dle předloženého návrhu.


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317