Dnes je sobota 27.11.2021 13:44, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 4
konaného v řádném termínu, dne 3.4.2003

64/4/03

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 3

65/4/03

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 21.1. 2003 do 3.4.2003;

66/4/03 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2002 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu, specifikovaných na str. 2 tohoto rozobru podle rozhodnutí jednotlivých poskytovatelů v celkové částce + 37 036,3 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o stejnou celkovou částku + 37 036,3 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

66/4/03 b)

schvaluje rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města v roce 2002 a finanční vypořádání účelově poskytnutých prostředků podle předloženého návrhu;

67/4/03

schvaluje předložený "Věcný rámec akcí pro období 2003 - 2006" včetně změn;

68/4/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1600 v k.ú. Rýmařov;

69/4/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1600 a části pozemku parc. č. 1602, vše v k.ú. Rýmařov;

70/4/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1671 v k.ú. Rýmařov;

71/4/03 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 403/20/01 ze dne 25. 01. 2001,

71/4/03 b)

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov;

72/4/03

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 2290, 2295, 2971, 2972 a 2988/1, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinných domů v rozsahu dle předloženého návrhu;

73/4/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3253 - trvalý travní porost o výměře 398 m2 v k.ú. Rýmařov, za účelem stavby rekreační chatky s podmínkou získání výjimky ke stavbě v ochranném pásmu lesa;

74/4/03 a)

schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků - stavební parc. č. 127, pozemková parc. č. 486/1, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova (historický majetek) - z ČR MěNV na Obec Dolní Moravice, zastoupenou Ladislavem Velebným – starostou města,

74/4/03 b)

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 503/2, 503/3 a 952/2, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova;

75/4/03

schvaluje záměr prodeje bytového objektu s nebytovými prostorami na ulici Nádražní 5 v Rýmařově na pozemku parc. č. 2118 v k.ú. Rýmařov jako celku ve smyslu ustanovení hlavy druhé zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dle „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám“;

76/4/03

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3202 v k.ú. Rýmařov a na něm stojící hospodářské budovy;

77/4/03

nesouhlasí se záměrem oddělení části stavebního pozemku parc. č. 31 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu, za účelem odprodeje oddělené části pozemku;

78/4/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 9 – zastavěná plocha o výměře 439 m2 v k.ú. Rýmařov společnosti PRE-GEL s.r.o., zastoupené Jaroslavem Podlasem – jednatelem společnosti, se sídlem Na Vyhlídce 18, Rýmařov, a to na stavbu objektu s nebytovými prostory v přízemí a byty v patře, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po kolaudaci nově vybudovaného objektu, nejpozději však do dvou let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 54.875,- Kč jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování nového objektu včetně jeho kolaudace;

79/4/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 462/2 – trvalý travní porost, po zaměření, v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

80/4/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1049/2 – orná půda o výměře 1.174 m2 v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

81/4/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1049/3 – orná půda o výměře 1.114 m2 v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

82/4/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1682/3 – zastavěná plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

83/4/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1751/3 – zastavěná plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Rýmařov a na něm stojící hospodářské budovy, za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem;

84/4/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2172/3 - zastavěná plocha o výměře 47 m2 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

85/4/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2492/1 – trvalý travní porost, po zaměření, dále pozemku parc. č. 2492/3 – zastavěná plocha o výměře 87 m2, pozemku parc. č. 2492/4 – zastavěná plocha o výměře 30 m2, a části pozemku parc. č. 2485/1 – ostatní plochy, po zaměření, vše v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

86/4/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3472 – ostatní plochy o výměře 28 m2 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

87/4/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 21 – ostatní plochy, po zaměření, v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

88/4/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 125/4 – ostatní plochy o výměře 60 m2 v k.ú. Janovice u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

89/4/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 54 – ostatní plochy, po zaměření, v k.ú. Jamartice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

90/4/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 115 – zastavěná plocha o výměře 107 m2 v k.ú. Jamartice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

91/4/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 47 – trvalý travní porost o výměře 238 m2 v k.ú. Stránské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

92/4/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1083/33 - ostatní plochy o výměře 433 m2 v k.ú. Stránské společnosti AMONT, spol. s r.o., zastoupené Jurajem Donovalem, se sídlem Slezská 12, Praha 2, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem pozemku, s podmínkou předložení výpisu z katastru nemovitostí, kterým bude prokázáno, že stavební pozemek parc. č. 16 včetně stavby v k.ú. Rýmařov je zapsán na listu vlastnictví kupujícího;

93/4/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 152 – ostatní plochy, po zaměření, v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

94/4/03

schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 152 – ostatní plochy, po zaměření, v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

95/4/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3116/1 – orná půda, po zaměření, v k.ú. Rýmařov manželům za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

96/4/03

schvaluje v usnesení ZM č. 737/31/02 ze dne 19. 09. 2002 změnu kupujícího části pozemku parc. č. 850/1 v k.ú. Rýmařov;

97/4/03

schvaluje v usnesení ZM č. 743/31/02 ze dne 19.09.2002 změnu vlastníka částí směňovaných pozemků parc. č. 2071 a 2096/2 v k.ú. Rýmařov;

98/4/03

schvaluje finanční vypořádání složené zálohy na budoucí koupi bytu v objektu Radniční 8, Rýmařov ve výši 120.000,- Kč a vypořádání více-nákladů provedených se souhlasem města, dle předloženého návrhu;

99/4/03

schvaluje úpravu „Pravidel o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“ dle předloženého návrhu;

100/4/03

schvaluje cenu zasíťovaných pozemků parc. č. 2295, 2971, 2972 a 2988/1 v k.ú. Rýmařov (lokalita Na Stráni I,II), které jsou ÚPD určeny k zástavbě RD dle předloženého návrhu A). Schválená cena pozemků platí pouze do výměry 800 m2;

101/4/03

neschvaluje kompenzaci nákladů, ve výši 22.240,- Kč, vynaložených na opravy domu na ulici Bartákova 38 v Rýmařově;

102/4/03

neschvaluje žádost o změnu podmínek smlouvy o budoucí smlouvě na koupi bytu na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově;

103/4/03

neschvaluje účast města Rýmařov ve druhém kole dražby na rozestavěný objekt obchodního centra na Husově ulici v Rýmařově;

104/4/03

pověřuje starostu dále jednat ve věci vyvázání zástav u KB na objekty nám. Míru č.p. 204 a 459 s tím, že preferuje odkoupení nemovitosti;

105/4/03 a)

schvaluje změnu Pravidel a podmínek podpory bytové výstavby schválených usn. MZ č. 95/9/95 ze dne 30.11.1995 v čl. 3 odst. 3) tak, že na vybudování malé ČOV bude poskytnuta dotace ve výši max. 30 000,- Kč,

105/4/03 b)

schvaluje změnu Pravidel a podmínek podpory bytové výstavby schválených usn. MZ č. 95/9/95 ze dne 30.11.1995 v čl. 3 odst. 3) tak, že na úpravu, vybudování studny bude poskytnuta dotace ve výši max. 15 000,- Kč;

106/4/03

schvaluje změnu Pravidel a podmínek podpory bytové výstavby schválených usn. MZ č. 95/9/95 ze dne 30.11.1995 v čl. 4, odst. 1), dle předloženého návrhu;

107/4/03

schvaluje rozpočtové opatření ve výši 60 tis. Kč, na oddíle 43, paragraf 4349 ostatní výdaje sociální péče dle předloženého návrhu a zdůvodnění;

108/4/03

zplnomocňuje starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2003 ve výši 125 000,- Kč na zabezpečení pohotovosti členů JSDH města kategorie JPO II a na výdaje na mzdy člena JSDH města, vykonávajícího službu v jednotce jako svoje hlavní zaměstnání;

109/4/03

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 5 na ulici Sokolovská č. 50b v Rýmařově;

110/4/03

schvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 26.574,- Kč za dlužné nájemné;

111/4/03

schvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 86.199,- Kč za dlužné nájemné se smluvní pokutou 1.000,- Kč;

112/4/03

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.12 na ulici Sokolovská č. 44 v Rýmařově;

113/4/03 a)

jmenuje pro funkční období 2003 - 2005 do funkcí členů Rady školy ZŠ Rýmařov, 1. Máje 32, okres Bruntál, Ing. Tomáše Köhlera, Ferdinanda Šopíka a Ladislava Žilku,

113/4/03 b)

jmenuje pro funkční období 2003 - 2005 do funkcí členů Rady školy ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, Mgr. Květoslavu Sicovou, Mgr. Vratislava Konečného a Zdeňka Kudláka;

114/4/03 a)

navrhuje dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, RM odvolání Ing. Františka Němce z funkce člena dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o.,

114/4/03 b)

navrhuje dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, RM jmenování do funkce člena dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o., Ing. Rostislava Mezihoráka;

115/4/03

schvaluje plán práce finančního výboru pro rok 2003;

116/4/03 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 666/28/02,

116/4/03 b)

schvaluje s účinností od 1.1.2003 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu dle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;

117/4/03 a)

pověřuje starostu města jednat s Komerční bankou ve věci vyvázání zástavy objektu - kulturní dům s tím, že upřednostňuje minimalizaci dopadu vyvázání objektu ze zástavy do rozpočtu města,

117/4/03 b)

pověřuje starostu města podat žalobu na jednatele Sortie, s.r.o., pro škodu vzniklou městu s cílem vymoci náhradu škody ve věci zástavy objektu - kulturní dům;

118/4/03

schvaluje použití 400 tis. Kč z rozpočtu města na hrazení dětské LSPP v roce 2003.


...............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317