Dnes je úterý 30.11.2021 13:13, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 7
konaného v řádném termínu, dne 25.9.2003

172/7/03

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 6;

173/7/03

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 26.6.2003 do 25.9.2003;

174/7/03 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2003 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v období od počátku roku 2003 do 9/2003 v celkové částce +100 386,8 tis.Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku +100 386,8 tis.Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

174/7/03 b)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2003 včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů podle předloženého návrhu - varianta 1,

174/7/03 c)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2003 včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů podle předloženého návrhu - varianta 1;

175/7/03

schvaluje přijetí dotace ve výši 800 tis. Kč od Moravskoslezského kraje na opravu mostu na Palackého ulici v Rýmařově;

176/7/03 a)

bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření Bytermu Rýmařov za období roku 2002 a poloviny roku 2003,

176/7/03 b)

ukládá radě města zajistit právní audit vymáhání pohledávek Bytermu za dlužníky. Rada města podá zprávu na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2004;

177/7/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 429/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu;

178/7/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 868 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu;

179/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 992 v k.ú. Rýmařov;

180/7/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1406 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov;

181/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 1427 a 1428 v k.ú. Rýmařov včetně zemědělské hospodářské budovy na pozemku parc. č. 1427 v k.ú. Rýmařov;

182/7/03 a)

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1483 dle předloženého návrhu A v k.ú. Rýmařov,

182/7/03 b)

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1483 dle předloženého návrhu B v k.ú. Rýmařov;

183/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2209 v k.ú. Rýmařov;

184/7/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2118 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov;

185/7/03

schvaluje záměr prodeje částí pozemku parc. č. 2145 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu, za účelem výstavby patrových garáží;

186/7/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2172/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu A;

187/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2298 v k.ú. Rýmařov;

188/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2302 v k.ú. Rýmařov;

189/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2742 v k.ú. Rýmařov;

190/7/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3085 a části pozemku parc. č. 3090 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov;

191/7/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3110 a části pozemku parc. č. 3116/1 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov;

192/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3251 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rekreační chaty;

193/7/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3271 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu;

194/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 3297, 3298 a části pozemku parc. č. 3271 dle předloženého návrhu, vše v k.ú. Rýmařov;

195/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 3674, 3675 a 3677 a částí pozemku parc. č. 3680/3 dle předloženého návrhu, vše v k.ú. Rýmařov;

196/7/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 21 v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu;

197/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 279 a 280 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby RD. Pro potřeby výstavby 1 RD výměra nejvýše 1.000 m2;

198/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 142 v k.ú. Janovice u Rýmařova;

199/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 169 v k.ú. Janovice u Rýmařova;

200/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 119, 120, 121/1 a 121/2, vše v k.ú. Janušov;

201/7/03 a)

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 152 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu,

201/7/03 b)

nesouhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 160 – trvalý travní porost o výměře 337 m2 v k.ú. Janušov od vlastníků pozemku;

202/7/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku stavební parc. č. 4/3 a části pozemku parc. č. 1083/1 dle předloženého návrhu v k.ú. Stránské;

203/7/03

schvaluje záměr prodeje pozemku stavební parc. č. 92/2 v k.ú. Stránské;

204/7/03

schvaluje záměr prodeje zadního traktu budovy na ulici nám. Míru 15 v Rýmařově na pozemku parc. č. 18 – zastavěná plocha v k.ú. Rýmařov, obci Rýmařov včetně pozemku pod stavbou dle předloženého návrhu;

205/7/03

neschvaluje záměr prodeje objektu bývalé školy ve Stránském č.p. 35 na pozemku stavební parc. č. 81 v k.ú. Stránské včetně pozemku stavební parc. č. 81 o výměře 609 m2 a pozemku parc. č. 45 o výměře 923 m2 v k.ú. Stránské;

206/7/03

schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 1872/4 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví žadatele, za stejnou část pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov;

207/7/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1703 – zastavěná plocha o výměře 290 m2 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

208/7/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1833 v k.ú. Rýmařov po oddělení staré skládky TKO za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

209/7/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2290 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 + náklady spojené s převodem. Tato cena platí pouze do výměry 800 m2. V případě koupě větší výměry pozemku zaplatí stavebník městu za každý 1 m2 skutečný výdaj na vybudování infrastruktury snížený o případnou státní dataci. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu. Platnost usnesení je do 25.09.2004 pro případ, že stavebník nebude mít k této parcele vydané platné stavební povolení pro stavbu RD;

210/7/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2988/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu 385,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Tato cena platí pouze do výměry 800 m2. V případě koupě větší výměry pozemku zaplatí stavebník městu za každý 1 m2 skutečný výdaj na vybudování infrastruktury snížený o případnou státní dataci. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu. Platnost usnesení je do 25.09.2004 pro případ, že stavebník nebude mít k této parcele vydané platné stavební povolení pro stavbu RD;

211/7/03 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 176/12/99 a) ze dne 02.12.1999,

211/7/03 b)

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 117/1 a části pozemku parc. č. 120 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

212/7/03 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 176/12/99 c) ze dne 02.12.1999,

212/7/03 b)

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 117/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem;

213/7/03

schvaluje v usnesení ZM č. 766/32/02 ze dne 24.10.2002 změnu kupujícího části pozemku parc. č. 692 v k.ú. Rýmařov ;

214/7/03

potvrzuje platnost usnesení ZM č. 533/25/01 ze dne 18.10.2001 a č. 615/27/02 ze dne 14.02.2002, které se týkají prodeje částí pozemku parc. č. 1216/1 v k.ú. Rýmařov;

215/7/03

schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 611, 619, 827/1, 3487, 3488, 3489, 3490, 3498, 3499, 3500, 3504, 3505, 3506, 3507, 3520, 3521, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Města Rýmařov do vlastnictví OSBD Bruntál, se sídlem Březinova 23, Krnov. Smlouvu o bezúplatném převodu zajistí a veškeré náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí v plné výši OSBD Bruntál;

216/7/03

souhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 396 – ostatní plochy o výměře 1.012 m2 v k.ú. Janušov od společnosti Autoremont – 1. bruntálská a.s., zastoupené Ing. Drahomírem Foltanem – správcem vykonávajícím funkci jménem společnosti, do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu 1,- Kč + náklady spojené s převodem, a to za předpokladu, že předmětný pozemek není zasažen ekologickou zátěží;

217/7/03

souhlasí s odkoupením části pozemku parc. č. 296/8 po zaměření dle předloženého návrhu v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem od vlastníka pozemku s tím, že cena za koupi pozemku bude kompenzována formou započtení s pohledávkou za koupi pozemků parc. č. 296/7 a 296/8 v k.ú. Janušov dle kupní smlouvy uzavřené dne 10.02.1999 mezi Městem Rýmařov a žadateli, max. však do výše 12.960,- Kč;

218/7/03 a)

schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 345 o výměře cca 1.500 m2 po zaměření v k.ú. Rýmařov od Českého zahrádkářského svazu ZO Rýmařov, zastoupeného Josefem Krčem - místopředsedou a Jaroslavem Nejedlým - jednatelem, do vlastnictví Města Rýmařov, pro účely realizace stavby domu s pečovatelskou službou, za cenu dle cenové mapy města s tím, že kupní smlouvu zajistí a náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí město Rýmařov,

218/7/03 b)

souhlasí s tím, aby město Rýmařov přistoupilo k realizaci skutečností dle předloženého návrhu, kterými Český zahrádkářský svaz ZO Rýmařov podmiňuje prodej části pozemku parc. č. 345 o výměře cca 1.500 m2 po zaměření v k.ú. Rýmařov v jeho vlastnictví do vlastnictví Města Rýmařov;

219/7/03

nesouhlasí s odkoupením rozestavěného objektu na ulici Husova v Rýmařově na pozemku parc. č. 71 o výměře 177 m2 v k.ú. Rýmařov od vlastníka objektu;

220/7/03

nesouhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 639/3 – ostatní plochy o výměře 600 m2 v k.ú. Janušov od vlastníka do vlastnictví Města Rýmařov;

221/7/03 a)

bere na vědomí možnost získat od PF ČR bezúplatně pozemky parc. č. 571/1 a 571/5 v k.ú. Rýmařov a parc. č. 356/2 v k.ú. Jamartice,

221/7/03 b)

souhlasí, aby PF ČR bezúplatně převedl pozemky parc. č. 571/1 a 571/5 v k.ú. Rýmařov a parc. č. 356/2 v k.ú. Jamartice Moravskoslezskému kraji pro potřeby Gymnázia Rýmařov a Středního odborného učiliště zemědělského, Rýmařov;

222/7/03 a)

bere na vědomí možnost získat od PF ČR bezúplatně pozemky parc. č. 842, 844/2, 845/1, 845/2, 847, 848, 849/1, 849/2, 849/3, 849/4, 856 a 857/3 v k.ú. Janušov,

222/7/03 b)

souhlasí, aby PF ČR bezúplatně převedl pozemky parc. č. 842, 844/2, 845/1, 845/2, 847, 848, 849/1, 849/2, 849/3, 849/4, 856 a 857/3 v k.ú. Janušov na Správu CHKO ČR;

223/7/03

nesouhlasí s převodem pozemku parc. č. 47 - ostatní plocha o výměře 82 m2 v k.ú. Janovice u Rýmařova z vlastnictví státu do vlastnictví Města Rýmařov;

224/7/03 a)

souhlasí s vybudováním vstupu do bytu na nám. Míru 24 v Rýmařově, z bytu na nám. Míru 25 v Rýmařově s tím, že náklady spojené s úpravou bytu a společných prostor na nám. Míru 25 v Rýmařově uhradí Byterm Rýmařov, p.o. a náklady na dispoziční změny a stavební úpravy v bytě a společných prostorách na nám. Míru 24 v Rýmařově a na demolici ocelové rampy spojující dům na nám. Míru 24 v Rýmařově a na Školním nám. 2 v Rýmařově uhradí vlastník domu na ulici Školní nám. 2 v Rýmařově na pozemku parc. č. 693 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku,

224/7/03 b)

nesouhlasí s tím, aby se město Rýmařov finančně podílelo na opravě škod, vzniklých zatékáním do objektu na ulici Školní nám. 2 v Rýmařově;

225/7/03

schvaluje prodej havarovaného osobního automobilu značky Škoda Favorit 135 LXi, SPZ BRD 35-26, rok výroby 1994 z majetku Města Rýmařov za cenu 15.000,-Kč;

226/7/03

neschvaluje odkoupení podílu nemovitosti Sokolovská 32 v Rýmařově od Jednoty SD v Bruntále za částku 240 000,- Kč;

227/7/03

pověřuje starostu města Rýmařov, Ing. Petra Kloudu, jednáním o ukončení Smlouvy o sdružení, uzavřené dne 26.září 1973 ve znění dodatků I. a II. mezi MNV v Rýmařově a Jednotou SD ve smyslu předloženého materiálu;

228/7/03 a)

souhlasí s odpisem účetních zůstatků na účtech materiálu a zboží na skladě v částce 30 757,96 Kč,

228/7/03 b)

souhlasí s odpisem pohledávek za rozpočtovými příjmy v částce 68 754,05 Kč,

228/7/03 c)

souhlasí s dodatečným zúčtováním hodnoty projektu rekonstrukce do pořizovací ceny budovy radnice v částce 158.786,-- Kč;

229/7/03

schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., na financování odkupu pohledávky za Sortie s.r.o. Praha ve výši 5,0 mil. Kč, se lhůtou splatnosti 15.9.2008 a s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,9 p.a. Současně schvaluje i sjednanou formu splácení: měsíční splácení jistiny i úroků;

230/7/03

schvaluje pro zajištění úvěru od Komerční banky, a.s. na financování odkupu pohledávky za Sortie s.r.o. Praha ve výši 5,0 mil. Kč zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem: list vlastnictví č. 1051 pro k.ú.Rýmařov, obec Rýmařov, okres Bruntál, dům č.p. 1059 na pozemku p.č. 83 a pozemek p.č. 83 o výměře 3.112 m2;

231/7/03 a)

souhlasí, aby se město Rýmařov zúčastnilo nedobrovolné dražby nemovitosti – budova bez čp/čo, způsob využití občanská vybavenost na parc.č. 14/2, pozemek jiného vlastníka, zapsaná v KN na LV č. 1025 pro k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov u KÚ v Bruntále – a pověřuje Ing. Pavla Koláře zastupováním města na této nedobrovolné dražbě;

231/7/03 b)

souhlasí, aby se město Rýmařov zúčastnilo nedobrovolné dražby nemovitosti – budova čp. 1269, způsob využití bydlení, na pozemku p.č. 699 a pozemek p.č. 699 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 481 m2 zaps. na LV č. 1204 pro k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov u KÚ v Bruntále – a pověřuje Ing. Pavla Koláře zastupováním města na této nedobrovolné dražbě;

232/7/03

schvaluje poskytnutí finančních prostředků Moravskoslezskému kraji na prezentaci města v rámci veletrhu Regiontour 2004 ve výši 20 tis. Kč;

233/7/03

zplnomocňuje starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2003 ve výši 4.200,- Kč na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek dobrovolných hasičů města k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení

234/7/03

zplnomocňuje starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2003 ve výši 29.300,- Kč na výdaje za uskutečněný zásah JSDH mimo její územní obvod a na věcné vybavení JSDH, které zůstává v majetku města;

235/7/03

souhlasí, ve smyslu usnesení č. 158/6/03 ze dne 26.6.2003, s avalováním blankosměnek městem pro Městskou knihovnu Rýmařov z důvodu poskytnutí debetu ve výši 50.000,- Kč;

236/7/03

souhlasí, ve smyslu usnesení č. 159/6/03 ze dne 26.6.2003, s avalováním blankosměnek městem pro Středisko volného času Rýmařov z důvodu poskytnutí debetu ve výši 100.000,- Kč;

237/7/03

schvaluje uzavření smlouvy se společností BRVOS, s.r.o. Bruntál, na opravu vodovodu na ulici Marxova v Rýmařově;

238/7/03

schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Horní Město o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii;

239/7/03

schvaluje změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově;

240/7/03

schvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 90% z 65.750,- Kč za dlužné nájemné;

241/7/03

schvaluje vyplacení odstupného ve výši 51.550,- Kč za uvolnění bytu č. 3 na ulici Hornoměstská č. 57 v Rýmařově;

242/7/03

pověřuje po doplnění usnesení RM č. 12/1/02 a 587/17/03, v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), přijímáním souhlasného prohlášení snoubenců o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva: Ing. Petr Klouda-starosta, Ing. Pavel Kolář-místostarosta, Mgr. Květoslava Sicová-člen zastupitelstva a Ing. Milan Kropáč-člen zastupitelstva;

...............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317