Dnes je sobota 27.11.2021 14:08, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 52
konaného v řádném termínu, dne 16.1.2006

2522/52/06
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 50 a 51/2005.

2523/52/06 a)

Rada města schválila pořadník pro přidělení bytu na rok 2006 v předloženém znění,

2523/52/06 b)

Rada města schválila, aby žádosti uchazečů, kteří zapomněli nebo z nějakého jiného důvodu nepodali žádost o zařazení do pořadníku na rok 2006 v termínu do 31.12.2005 a učiní tak v období od 1.1.2006 do 31.1.2006, byly zařazeny do pořadníku podle data podání na poslední místa,

2523/52/06 c)

Rada města neschválila zařazení žádosti do pořadníku pro přidělení bytu na rok 2006 dle přiloženého materiálu.

2524/52/06

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Příkopy č. 11 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2008.

2525/52/06

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.4 na ulici Horní č.4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2008.

2526/52/06

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Sokolovská č. 24 v Rýmařově.

2527/52/06

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 22 v Rýmařově.

2528/52/06

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2006.

2529/52/06 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek dražby smluvního nájemného k bytu č. 4 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově a schválila pořadí zájemců o uzavření nájemní smlouvy dle přiloženého materiálu,

2529/52/06 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově na základě vydraženého smluvního nájemného za nejvyšší nabídnutou cenu 34,76 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 15.229,--Kč. Pokud nájemce neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od přidělení bytu a neuhradí zálohu na nájemné, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího zájemce podle schváleného pořadí dle bodu a).

2530/52/06 a)

Rada města vazala na vědomí výsledek dražby smluvního nájemného k bytu č. 4 na ulici Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově a schválila pořadí zájemců o uzavření nájemní smlouvy dle přiloženého materiálu,

2530/52/06 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4 na ulici Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově na základě vydraženého smluvního nájemného za nejvyšší nabídnutou cenu 65,-- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 24.539,--Kč. Pokud nájemce neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od přidělení bytu a neuhradí zálohu na nájemné, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího zájemce podle schváleného pořadí dle bodu a).

2531/52/06 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek dražby smluvního nájemného k bytu č. 12 na ulici Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově a schválila pořadí zájemců o uzavření nájemní smlouvy dle přiloženého materiálu,

2531/52/06 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 12 na ulici Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově na základě vydraženého smluvního nájemného za nejvyšší nabídnutou cenu 40,-- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 25.315,--Kč. Pokud nájemce neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od přidělení bytu a neuhradí zálohu na nájemné, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího zájemce podle schváleného pořadí dle bodu a).

2532/52/06

Rada města schválila výměnu bytu č. 8 na ulici Radniční č. 13 v Rýmařově, za volný byt č. 10 na ulici Okružní č. 738/3 v Rýmařově.Bude uzavřena dohoda o skončení nájmu bytu č. 8 na ulici Radniční č.13 a nájemní smlouva k bytu č. 10 na ulici Okružní č. 3 bude uzavřena na dobu určitou 2 roky.

2533/52/06

Rada města schválila výměnu bytu č.13 na ulici Okružní č. 1 v Rýmařově, za volný byt č. 16 na ulici Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově. Bude uzavřena dohoda o skončení nájmu bytu č. 13 na ulici Okružní č. 1 a nájemní smlouva k bytu č. 16 na ulici Dukelská č. 6 bude uzavřena na dobu určitou 2 roky.

2534/52/06

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, III. kategorie o velikosti 1+1 na ulici Palackého č. 76/6 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2007.

2535/52/06 a)

Rada města zrušila platnost usnesení č. 332/11/03, 333/11/03, 336/11/03, 337/11/03, 1855/75/02b), 517/16/03, 2161/46/05,

2535/52/06 b)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 3 na ulici Sokolovská č. 1252/23, bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 1252/23, bytu č. 5 na ulici Sokolovská č. 1252/23, bytu č. 7 na ulici Sokolovská č. 1252/23, bytu č. 9 na ulici Sokolovská č. 2/25, bytu č. 10 na ulici Sokolovská č. 2/25, bytu č. 2 na ulici Příkopy č. 1153/15, bytu č. 2 na ulici Příkopy č. 1157/6 a bytu č. 8 na ulici Větrná č. 917/13 s Nemocnicí s.r.o. Rýmařov ke dni 28.2.2006.

2536/52/06 a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 761/21/03 ze dne 15.12.2003 a schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu se Středním odborným učilištěm a Odborným učilištěm Rýmařov,

2536/52/06 b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Hornoměstská č. 47 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako stávající, tj. do 31.7.2006.

2537/52/06 a)

Rada města schválila vyjmutí bytu č. 9 na ulici Čapkova č. 842/8 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě vydraženého smluvního nájemného,

2537/52/06 b)

Rada města schválila zveřejnění nabídky na přidělení bytu č. 9 na ulici Čapkova č. 842/8 v Rýmařově za podmínky rekonstrukce bytu na vlastní náklady nájemníka dle dispozic stavebního úřadu a Bytermu Rýmařov.

2538/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu plnění věcného plánu rozvoje města do roku 2006 ke dni 11.1.2006.

2539/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Změnu č. 7 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov dle předloženého návrhu usnesení.

2540/52/06

Rada města schválila záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 3269 v k.ú. Rýmařov.

2541/52/06

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc.č. 82 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

2542/52/06

Rada města schválila přechod práva pronájmu pozemku parc.č. 824 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce , na nového nájemce.

2543/52/06

Rada města schválila přechod práva pronájmu pozemku parc.č. 2538 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

2544/52/06

Rada města schválila pronájem nebytových prostor Sokolovská 16, Rýmařov za účelem zřízení prodejny, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nabídnutou cenu ve výši 1.300,- Kč/m2 za rok.

2545/52/06 a)

Rada města schválila pronájem garáže na pozemku parc. č. 240 v k.ú. Janušov na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

2545/52/06 b)

Rada města schválila pronájem garáže na pozemku parc. č. 242 – spodní garážový box v k.ú. , na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

2546/52/06

Rada města schválila ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 6b, Rýmařov, uzavřené s Letecko-modelářským klubem Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2005.

2547/52/06
Rada města neschválila ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu Národní 2, Rýmařov, uzavřené dohodou ke dni 31.12.2005.

2548/52/06

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy k pozemku parc.č. 1175/2 v k.ú. Stránské, uzavřené dohodou ke dni 31.12.2005.

2549/52/06

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy ke garáži v bytovém domě Bartákova 20, Rýmařov, uzavřené se stávajícím nájemcem, a to dohodou ke dni uzavření smlouvy s novým nájemcem. Nedojde-li k dohodě, pak výpovědí smlouvy v měsíci lednu.

2550/52/06

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2366/49/05 ze dne 14.11.2005 jelikož byl uhrazen veškerý dluh na nájemném.

2551/52/06
Rada města zrušila platnost usnesení č. 1960/44/05 ze dne 13.06.2005 o pronájmu části nebytových prostor v objektu č.p. 545 na ulici Žižkova 29, Rýmařov.

2552/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc.č. 281/2, 281/3, 281/4, 821/1, 821/2, 2293/1, 2293/2, 3497 a 3522, vše v k.ú. Rýmařov, Okresnímu bytovému družstvu Bruntál, se sídlem Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2553/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 281/1 (budoucí 281/11) v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a 585/17/04 ze dne 16.12.2004 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

2554/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 451/1 a celého pozemku parc.č. 447 včetně objektu bez č.p., vše v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2555/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1336/1 a části parc.č. 1335/1, oba v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2556/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 2990/3 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2557/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 2877 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2558/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 3195/2, 3167/2 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2559/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc.č. 261, 262, oba v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2560/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 49 v k.ú. Jamartice , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2561/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 90 v k.ú. Ondřejov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2562/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 435/13/04 ze dne 24.06.2004 o prodeji pozemku parc.č. 102/1 v k.ú. Janušov za účelem zřízení zahrady.

2563/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod částí pozemků parc.č. 123, 128/1 v k.ú. Edrovice, Moravskoslezskému kraji – Správě silnic Moravskoslezského kraje.

2564/52/06

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu č.p. 1007 na ulici tř. Hrdinů 30A, Rýmařov dle předloženého návrhu Svazu tělesně postižených v ČR, MO Rýmařov.

2565/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené na základě usnesení č. 365/12/04, a to v článku 3 – Závazek k uzavření kupní smlouvy z původně schváleného tenisového kurtu a stavby nafukovací haly pro krytý tenisový kurt v zimním období roku nově na stavbu tenisové haly a posunutí termínu realizace do 30.06.2007.

2566/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod částí pozemku parc.č. 1904/3 a 1938/2, oba v k.ú. Rýmařov do vlastnictví Moravskoslezskému kraji – Správě silnic Moravskoslezského kraje.

2567/52/06 a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 818/23/05 ze dne 22.9.2005 o prodeji obytného domu č. p. 254 na ulici Růžová 4, Janovice u Rýmařova stávajícím nájemníkům,

2567/52/06 b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílů 17,67% a 14,86% domu č.p. 254 na ulici Růžová 4 v Janovicích u Rýmařova odpovídající bytu o velikosti 3+1, 1. kategorie.

2568/52/06

Rada města uložila FO zpracovat smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku parc.č. 169/2 v k.ú. Rýmařov s vlastníkem pozemku – Domem zdraví s.r.o., se sídlem Rýmařov, Pivovarská 255/11, za účelem umístění stavby parkoviště, a to neprodleně, jakmile bude vymazáno předkupní právo pro FNM a schváleno přijetí pozemku do vlastnictví města zastupitelstvem města.

2569/52/06

Rada města uložila starostovi města pozvat zástupce firmy Reinvest Corporation s.r.o. Brno na zasedání zastupitelstva města dne 26.1.2006 k prezentaci záměru.

2570/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s městským nemovitým majetkem v roce 2006 dle předloženého návrhu.

2571/52/06

Rada města vzala na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Byterm Rýmařov na rok 2006 dle předloženého materiálu.

2572/52/06

Rada města schválila provedení požadovaných úprav v rozsahu dle bodu 2) a 3) předložené žádosti v objektech areálu Žižkova 29, Rýmařov, firmou Infini s.r.o., se sídlem Žižkova 29, Rýmařov, zastoupené jednatelem Ing. Miroslavem Slováčkem a uložila investorovi předložit konečnou výši nákladů na jednotlivé záměry do 13.2.2006.

2573/52/06

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Sportovnímu klubu Studio Sport a Zdraví Rýmařov na zajištění akce - 4. ročník "Rýmařovský Soutěžní Aerobik Master Class".

2574/52/06

Rada města schválila úpravu platu ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2006.

2575/52/06

Rada města schválila platové výměry ředitelů škol, školských zařízení, muzea a knihovny dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2006.

2576/52/06

Rada města schválila Dodatek č. 4 Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov schváleného dne 6.12.2004 usnesením RM č. 1583/36/04.

2577/52/06

Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu Palackého 1178/11 v Rýmařově s příspěvkovou organizací Byterm Rýmařov, IČ 45234571, na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu.

2578/52/06

Rada města schválila záměr pronájmu objektu bývalého dětského pavilonu (bez čísla popisného), včetně příslušenství, a pozemku parc.č. 449 k.ú. Rýmařov v areálu nemocnice.

2579/52/06

Rada města neschválila v souladu s Pravidly o pronajímání nemovitého majetku

2580/52/06

Rada města vzala na vědomí stav omítky na zadní části budovy Sokolovská 29, které má SSOŠ PRIMA, s.r.o., Rýmařov od města v pronájmu a uložila odboru ŽPaRR prověřit její stav, včetně odhadu případných nákladů.

2581/52/06

Rada města schválila prodej osobního vozu Škoda Favorit, reg. Zn. BRD 00-54 zájemci dle předloženého materiálu za vydraženou cenu.

2582/52/06

Rada města schválila prodej movitých věcí, o které ještě společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov dodatečně požádá, za odhadní cenu.

2583/52/06

Rada města schválila poskytnutí příspěvku SSOŠ PRIMA ve výši 2.000,- Kč na účast školy na výstavě cestovního ruchu TOURISM-EXPO 2006.

2584/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města iniciovat prostřednictvím zástupců města v představenstvu a dozorčí radě společnosti VaK Bruntál, a.s., vyhlášení výběrového řízení na správce vodovodní sítě.

2585/52/06

Rada města schválila uzavření Smlouvy o užívání výpůjčky mezi městem Rýmařov a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Rýmařov.

2586/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města uložit vypracování dalšího stupně projektové dokumentace stavby "Úpravy veřejných prostor náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově" s respektováním výsledků provedené ankety:- součástí projektu bude kašna, nové umělecké dílo- v maximální míře bude doplněna veřejná zeleň- stromy v okolí soch budou nahrazeny novými- součástí bude maximální počet parkovacích míst (ideálně zachovat stávající počet)- doprava bude vedena jednosměrně po obvodu náměstí, úhlopříčná komunikace bude zrušena- tržnice bude z ulici Radniční přemístěna, prostor bude využit jako odpočinková zóna.

2587/52/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit člena zastupitelstva a rady Ing. Tomáše Köhlera zastupováním města Rýmařov v dozorčí radě Podhorské nemocnice a.s.


Ing. Petr Klouda,
starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317