Dnes je úterý 7.12.2021 14:11, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 53
konaného v řádném termínu, dne 13.2.2006


2588/53/06
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 52/2006.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2589/53/06

Rada města vzala na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2005.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2590/53/06

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rýmařov za rok 2005.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2591/53/06

Rada města uložila odboru vnitřních věcí zpracovat studii k projektu "Kamerový bezpečnostní systém města Rýmařov".
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2592/53/06

Rada města vzala na vědomí zprávu o aktuální situaci BRVOS - VaK ke dni 13.2.2006.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2593/53/06

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1329 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2594/53/06

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor Radniční 5, Rýmařov.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2595/53/06 a)

Rada města schválila pronájem části pozemku p.č. 3269 v k.ú. Rýmařov o výměře cca 1000 m2 za účelem udržování, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle Pravidel,
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2595/53/06 b)

Rada města schválila pronájem části pozemku parc.č. 3269 v k.ú. Rýmařov o výměře cca 1100 m2 za účelem udržování, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle Pravidel.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2596/53/06

Rada města souhlasila s podnájmem budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 448 v k.ú. Rýmařov Františku Filipovi ml., IČO 68188706 k provozování pohřební služby. V současnosti má objekt v pronájmu Nemocnice s.r.o. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2597/53/06

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2367/49/05 ze dne 14.11.2005 o vypovězení nájemní smlouvy k nebytovým prostorám v objektu tř. Hrdinů 7, Rýmařov, jelikož byl uhrazen veškerý dluh na nájemném.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2598/53/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 171 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2599/53/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 203/3 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2600/53/06

Rada města schválila dočasné snížení nájemného za nebytové prostory v objektu Husova 5, Rýmařov, nájemci o částku 1934,- Kč/měsíc z důvodu nevyhovujícího technického stavu pronajaté místnosti dočasně od ledna 2006.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2601/53/06

Rada města zrušila platnost usnesení č. 588/17/03 o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 1083/13 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2602/53/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 838/23/05 ze dne 22.9.2005 o prodeji bytu č. 2/8 v objektu čp. 2, na ulici Sokolovská 25 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 496 v k.ú. Rýmařov, Soukromé škole cestovního ruchu a managementu.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2603/53/06

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č. 961/25/06 ze dne 26.1.2006 o prodeji části pozemku parc.č. 2990/3 v k.ú. Rýmařov z původně schváleného jednoho žadatele na oba manžele.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2604/53/06

Rada města schválila Dodatek č. 12 Smlouvy o nájmu kanalizační infrastruktury města ze dne 10.5.1995, uzavřené se společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., týkající se rozšíření předmětu smlouvy o stavební akci "Splašková kanalizace Rýmařov 2003".
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2605/53/06

Rada města schválila pronájem nebytových prostor objektu dětského pavilonu (bez čísla popisného), včetně příslušenství na pozemku parc.č. 449, a pozemku parc.č. 449, vše v k.ú. Rýmařov, v areálu nemocnice SSOŠ PRIMA, s.r.o., Rýmařov, za účelem provozování „domova mládeže“ (ubytovávání studentů), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2606/53/06

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako stávající.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2607/53/06

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Sokolovská č. 837/42 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako stávající.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2608/53/06

Rada města neschválila výměnu bytů mezi bytem č. 2, Marxova 582/1 a bytem č. 4, Marxova č. 582/1 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2609/53/06

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Příkopy č. 9 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2008.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2610/53/06

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Příkopy č. 15 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2008.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2611/53/06

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Bartákova č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2008.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2612/53/06

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Bartákova č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2007.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2613/53/06

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Bartákova č. 33 v Rýmařově na dobu určitou 31.8.2006.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2614/53/06

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Národní č.13 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2006.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2615/53/06

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2006.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2616/53/06

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici 1. máje č. 7 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2617/53/06

Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 39/6 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2007.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2618/53/06

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Čapkova č. 842/8 v Rýmařově, s podmínkou, že nájemce provede veškeré opravy bytu dle dispozic Bytermu Rýmařov případně stavebního úřadu na vlastní náklady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2007.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2619/53/06

Rada města schválila prodloužení podnájmu v bytě č. 1 na ulici Sokolovská č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2006.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2620/53/06

Rada města schválila zařazení žádosti žadatelů do pořadníku uchazečů pro přidělení bytu na rok 2006, kteří mají vyklidit byt na základě rozhodnutí soudu.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2621/53/06

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2006 do 29.2.2008.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

2622/53/06

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2006 do 29.2.2008.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

2623/53/06

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2006 do 29.2.2008.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

2624/53/06

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2006 do 29.2.2008.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

2625/53/06

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2006 do 29.2.2008.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

2626/53/06
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2006 do 29.2.2008.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

2627/53/06
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Příkopy č. 1153/15 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2006 do 29.2.2008.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

2628/53/06
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2006 do 29.2.2008.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

2629/53/06
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Větrná č. 917/13 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2006 do 29.2.2008.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

2630/53/06 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 2321/48/05 b) ze dne 17.10.2005,
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 0

2630/53/06 b)
Rada města stanovila od 14.2.2006 celkový přepočtený počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 76,77.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 0

2631/53/06
Rada města vzala na vědomí vyhlášení výběrového řízení na místo vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Rýmařov dle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2632/53/06 a)
Rada města schválila delegaci na zahraniční služební cestu do Schottenu v Německu, ve dnech 2. - 4.3.2006 ve složení starosta, místostarosta + 2 členové zastupitelstva města.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2632/53/06 b)
Rada města schválila delegaci na zahraniční cestu do Ozimku v Polsku ve dnech 22. - 23.2.2006 na "Dny Rýmařova v Ozimku" ve složení starosta, místostarosta, Bc. Leona Pleská a Marcela Pavlová.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2633/53/06
Rada města schválila smlouvu mezi Městem Rýmařov a firmou EKO METALRECYKLING Rýmařov dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2634/53/06
Rada města schválila smlouvu mezi Městem Rýmařov a firmou EKOLAMP Praha, na zajištění zpětného odběru elektrozařízení dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317