Dnes je úterý 7.12.2021 14:31, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 54
konaného v řádném termínu, dne 20.3.20062635/54/06
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 53/2006.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0


2636/54/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2005 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu, specifikovaných na straně 2 přiloženého materiálu, v celkové částce + 18 375 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o stejnou celkovou částku + 18 375 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2636/54/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2005 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasí s celoročním hospodařením města – s výhradou blíže popsanou ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 13.3.2006,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2636/54/06 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 13.3.2006 za rok 2005 a uložit starostovi města zajistit odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2636/54/06 d)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb. v platném znění zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2006 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2637/54/06
Rada města schválila v souladu s § 27 a násl. zákona číslo 250/2000 Sb., rozdělení hospodářských výsledků za rok 2005 příspěvkovým organizacím města, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2638/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu plnění věcného plánu rozvoje města do roku 2006 ke dni 20.3.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2639/54/06
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 135 v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2640/54/06
Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor Radniční 5, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu v případě, že o pronájem bude více zájemců přihlášených v řádném termínu. Minimální nabídková cena je dle cenové mapy 800,- Kč/m2 ročně za hlavní funkční plochu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2641/54/06 a)
Rada města schválila výpověď nájemní smlouvy uzavřené na garážový box na pozemku parc.č. 239 v k.ú. Janušov, bez uvedení důvodu za podmínek sjednaných ve smlouvě,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2641/54/06 b)
Rada města schválila záměr pronájmu garážového boxu na pozemku parc.č. 239 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2642/54/06
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Národní 2, Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2643/54/06
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor tř. Hrdinů 4, Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2644/54/06
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 6b), Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2645/54/06 a)
Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené na pronájem nebytových prostor v objektu Revoluční 28, Rýmařov, dohodou ke dni 30.05.2006,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2645/54/06 b)
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Revoluční 28, Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2646/54/06 a)
Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené s firmou Infini, s.r.o., se sídlem Rýmařov, Žižkova 29, dohodou ke dni 31.3.2006,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2646/54/06 b)
Rada města schválila záměr pronájmu některých nebytových prostor v areálu Žižkova 29, Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2647/54/06
Rada města schválila pronájem pozemku parc.č. 978 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle Pravidel.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2648/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2988/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2649/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1609/3 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2650/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodej části pozemku parc.č. 37 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2651/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 3297 a části pozemku parc.č. 3271, oba v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2652/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2014/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2653/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2062 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2654/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 130/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2655/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 203/3 v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2656/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc.č. 2971/1 a 2972 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2657/54/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej podílu na bytovém domě č.p. 254 v k.ú. Janušov, o velikosti 17,67 % za cenu 125.741,- Kč,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2657/54/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej podílu na bytovém domě č.p. 254 v k.ú. Janušov, o velikosti 14,86 % za cenu 105.745, -Kč. Na nového vlastníka přechází i stávající nájemní smlouva k bytu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2658/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 171 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2659/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny za pozemek parc.č. 447 včetně objektu bez č.p., v k.ú. Rýmařov, jejichž prodej byl mimo jiné schválen usnesením č. 959/25/06 ze dne 26.1.2006 původně za cenu dle Pravidel, na cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

2660/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny za pozemky pod bytovými domy parc.č. 281/2, 281/3, 281/4, 821/1, 821/2, 3497 a 3522, vše v k.ú. Rýmařov, jejichž prodej byl schválen usnesením č. 958/25/06 ze dne 26.1.2006, a to na cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2661/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 2293/1v k.ú. Rýmařov spoluvlastníkům bytového domu č.p. 850 na ulici tř. Hrdinů 26a, na pozemku parc.č. 2293/1 za cenu 16.500,- Kč + náklady spojené s převodem do podílového spoluvlastnictví.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2662/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 2293/2 v k.ú. Rýmařov spoluvlastníkům bytového domu č.p. 850 na ulici tř. Hrdinů 26b, na pozemku parc.č. 2293/2 za cenu 16.500,- Kč + náklady spojené s převodem do podílového spoluvlastnictví.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2663/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zapracování připomínek Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Rýmařov, do směnné smlouvy schválené usnesením č. 831/23/05a) v rozsahu dle doporučení HK .
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2664/54/06
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1856/1 v k.ú. Rýmařov, Podolský potok, ve vlastnictví ČR – Povodí Odry ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění stavby vodovod Jamartice (dva přechody Podolského potoka) a v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na dobu časově neomezenou. Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2.499,- Kč. Náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí v plné výši Město Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2665/54/06
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 477/, 478, 480/1 a 481, všechny v k.ú. Janušov ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR ve prospěch města Rýmařov, které spočívá v právu umístnění a provozování přípojky splaškové kanalizace k bytovým domům č.p. 271 a 272 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2666/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č. 741/22/05 ze dne 30.6.2005, a to v osobě kupujícího. Kupující nabývají pozemek do podílového spoluvlastnictví.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2667/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 630/18/05 ze dne 27.1.2005 o prodeji pozemku parc.č. 2029 včetně objetku č.p. 52, vše v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2668/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku parc.č. 169/2 v k.ú. Rýmařov od společnosti Dům Zdraví s.r.o., se sídlem Rýmařov, Pivovarská 255/11 za účelem vybudování parkovací plochy.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2669/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit způsob splácení kupní ceny dle nově schválených Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města, za podíl na nemovitosti č. p. 437, na adrese Sokolovská 32, Rýmařov, včetně pozemku p.č. 588, vše v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2670/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 500/15/04 ze dne 23.9.2004 o prodeji pozemku parc.č. 1510/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2671/54/06
Rada města schválila úhradu doplatku DPH ve výši 323.600,- Kč na pracích při údržbě veřejné zeleně za část roku 2004 a rok 2005 dle předloženého návrhu společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. a uložila starostovi navrhnout zastupitelstvu města přijetí rozpočtového opatření k pokrytí tohoto neplánovaného výdaje.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2672/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 901/24/05 ze dne 15.12.2005 o prodeji částí pozemků parc.č. 689/1, 689/2 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, Marketu CA-VA s.r.o., se sídlem Rýmařov, Jungmanova 2.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2673/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnických podílů na části pozemku parc.č. 689/1 v k.ú. Rýmařov, za poměrnou část ceny stanovené dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2674/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat souhlas s realizací přístavby k objektu č.p. 868 na pozemku parc.č. 689/2 v k.ú. Rýmařov (prodejna CA-VA), která bude vybudována podílovými spoluvlastníky objektu, na jejich náklady.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2675/54/06
Rada města schvaluje, aby město uhradilo znalecký posudek pro účely stanovení kupní ceny prodeje movitých věcí, o které ještě společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov dodatečně požádá (schváleno usnesením RM číslo 2582/52/06 ze dne 16.1.2006).
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2676/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úpravu Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2677/54/06
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření Bytermu Rýmařov, p.o. s městským nemovitým majetkem za rok 2005.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2678/54/06
Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov a bytem č. 2, Marxova č. 582/1, Rýmařov. Nájemní smlouvy s oběma účastníky budou uzavřeny jako stávající.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2679/54/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2680/54/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22 na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2681/54/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2682/54/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Příkopy č. 11 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2683/54/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově na dobu neurčitou.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2684/54/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 34 na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2685/54/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Opavská č. 10 v Rýmařově na dobu určitou 30.9.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2686/54/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Okružní č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2687/54/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Národní č. 2 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2688/54/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Sokolovská č. 44 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2689/54/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2690/54/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Jamarticích č.115 na dobu určitou do 30.6.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2691/54/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 7 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2692/54/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na vydražené smluvní nájemné k bytu č. 8 na ulici Radniční č. 7/13 v Rýmařově a schválila pořadí zájemců o uzavření nájemní smlouvy dle přiloženého materiálu,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2692/54/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Radniční č. 7/13 v Rýmařově na základě vydraženého smluvního nájemného za nejvyšší nabídnutou cenu 110,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí dražitel zálohu na nájemné ve výši 32.076,--Kč. Pokud tuto zálohu neuhradí a neuzavře nájemní smlouvu do 30dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího zájemce dle schváleného pořadí v bodě a). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2693/54/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na vydražené smluvní nájemné k bytu č. 13 na ulici Příkopy č.1154/13 v Rýmařově a schválila následující pořadí zájemců o uzavření nájemní smlouvy dle přiloženého materiálu,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2693/54/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 13 na ulici Příkopy č. 1154/13 v Rýmařově na základě vydraženého smluvního nájemného za nejvyšší nabídnutou cenu 50,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí dražitel zálohu na nájemné ve výši 26.994,--Kč. Pokud tuto zálohu neuhradí a neuzavře nájemní smlouvu do 30dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího zájemce dle schváleného pořadí v bodě a). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2694/54/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 13 na ulici Okružní č. 733/1 v Rýmařově jako bytu náhradního. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2695/54/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 4, o velikosti 3+1 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích s podmínkou převzetí závazku ve výši 72.692,--Kč za předcházejícího nájemníka. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2696/54/06
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici 1. máje č. 7.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2697/54/06
Rada města neschválila přednostní řešení bytové situace žadatele.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2698/54/06
Rada města schválila poskytnutí přístřeší v místnosti č. 3 v modulu C v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2699/54/06
Rada města schválila přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 2 na třídě Hrdinů č. 39/6 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2700/54/06
Rada města schválila přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 10 na ulici Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2701/54/06
Rada města neschválila přednostní řešení bytové situace.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2702/54/06
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Bartákova č. 889/20 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2011.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2703/54/06
Rada města neschválila změnu nájemní smlouvy na Gymnázium Rýmařov, Sokolovská č. 34, Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2704/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc.č. 2912/4 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví města za pozemky parc.č. 512, 1191, 1193 a 1929, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Lesů ČR, s.p.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2705/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků parc.č. 512, 1191, 1193 a 1929, všechny v k.ú. Rýmařov od státního podniku Lesy České republiky.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2706/54/06 a)
Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2579/52/06,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2706/54/06 b)
Rada města schválila v souladu s Pravidly o pronajímání nemovitého majetku města kompenzaci nákladů formou započtení s pohledávkou za nájemné, které SSOŠ PRIMA, s.r.o., Rýmařov, vynaložila na opravu systému vytápění v pronajatých prostorách v objektu Sokolovská 29 – 33, Rýmařov na konci roku 2005 ve výši 23. 181,- Kč.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2707/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit účast města v dražbě nemovitostí včetně zaplacení dražební jistoty a pověřit starostu zastupováním města v této dražbě.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2708/54/06
Rada města vzala na vědomí zprávu o aktuální situaci BRVOS - VaK ke dni 20.3.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2709/54/06
Rada města schválila smlouvu mezi Městem Rýmařov a firmou Elektrowin, a.s., o zajištění zpětného odběru vybraných použitých elektrozařízení skupin 1, 2 a 6 dle předloženého návrhu a zároveň pověřila starostu města Ing. Petra Kloudu jejím podpisem.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2710/54/06
Rada města neschválila umístění rampy na p.č. 599 v k.ú. Rýmařov dle předložené projektové dokumentace.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2711/54/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 641/18/05 b),
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2711/54/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.1.2006 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2712/54/06 a)
Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1633/37/05 b),
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2712/54/06 b)
Rada města schválila s účinností od 1.1.2006 způsob poskytování a výši peněžitých darů občanům za činnost v komisích, výborech a zvláštních orgánech podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2713/54/06
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní škole Rýmařov, Školní nám. 1, p.o., na projekt "Poznáváme region" ve výši 5 000 Kč a na sociálně zdravotní kurz žákyň ve výši 2 000 Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2714/54/06
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Střední škole Rýmařov, p.o., na pořádání školního a oblastního kola soutěže "Negativní jevy ve společnosti" ve výši 5 000 Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2715/54/06
Rada města schválila poskytnutí dotací ve výši 102 500 Kč, v rámci Programů pro podporu sportu v Rýmařově dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2716/54/06
Rada města schválila finanční prostředky na 9. ročník výstavy "Dovolená a region 2006" pro SSOŠ PRIMA Rýmařov ve výši 8 000 Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2717/54/06
Rada města schválila Diakonii ČCE, středisko Rýmařov, prominutí poplatku ze vstupného na 5. Společenský ples Diakonie ČCE ve výši 1 800 Kč.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

2718/54/06
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně na vydání monografie "Středověká vesnice na Moravě" ve výši 2 000 Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2719/54/06
Rada města schválila Středisku volného času prominutí poplatku ze vstupného na Velký ples SVČ ve výši 4 712 Kč a prominutí poplatku ze vstupného na Muzikantský ples ve výši 3 204 Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2720/54/06
Rada města neschválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Oblík Dívčí Hrad.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2721/54/06
Rada města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků:-Centrum pro zdravotně postižené MSK, detašované pracoviště Bruntál ve výši 5 tis. Kč,- Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Rýmařov ve výši 15 tis. Kč,- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Bruntále ve výši 20 tis. Kč,- Společenství Romů na Moravě o.p.s. Rýmařov ve výši 5 tis. Kč,- Místní skupina ČČK Rýmařov ve výši 13,2 tis. Kč,- Dětské centrum 1990 v Olomouci ve výši 5 tis. Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2722/54/06 a)
Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2630/53/06 b) ze dne 13.2.2006,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2722/54/06 b)
Rada města stanovila od 1.6.2006 celkový přepočtený počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 77,77.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2723/54/06 a)
Rada města odvolala ke dni 31.3.2006 z funkce vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rýmařov,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2723/54/06 b)
Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na funkci vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2724/54/06
Rada města schválila Dodatek č. 5 Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov ze dne 6.12.2004.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

2725/54/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání územního plánu města Rýmařov, upravený text, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2726/54/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu Zadání územního plánu města Rýmařov, upravený text; Vyhodnocení dohody s DOSS, které uplatnily svá stanoviska v zákonem stanovené lhůtě k návrhu Zadání územního plánu města Rýmařov,upravený text; Vyhodnocení podnětů a připomínek ostatních orgánů, fyzických a právnických osob k návrhu Zadání územního plánu města Rýmařov, upravený text; Vyhodnocení vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů k návrh Zadání územního plánu města Rýmařov, upravený text, (příloha č. 1 předkládaného materiálu),
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2726/54/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování - Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu č.j. MSK 24085/2006 ( příloha č. 2 předkládaného materiálu).
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317