Dnes je sobota 27.11.2021 13:21, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 56
konaného v řádném termínu, dne 24.4.2006


2730/56/06
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 54 a 55/2006.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2731/56/06
Rada města schvaluje zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2005.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2732/56/06
Rada města schvaluje zprávu o propojených osobách společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2005.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2733/56/06
Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2734/56/06
Rada města souhlasila s vyplacením roční odměny jednateli společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2005 dle schváleného návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2735/56/06
Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o., za rok 2005.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2736/56/06
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 2964/15 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2737/56/06
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1959 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2738/56/06
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 179/1 v k.ú. Janovice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2739/56/06
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 1083/5 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2740/56/06
Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 52 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2741/56/06
Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 719 v k.ú Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2742/56/06
Rada města schválila záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu bez č.p. na pozemku parc.č. 1324 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2743/56/06
Rada města schválila záměr pronájmu garáže v přízemí obytného domu č.p. 889 na ulici Bartákova 20, Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2744/56/06
Rada města schválila dodatek nájemní smlouvy uzavřené na část pozemku parc.č. 385 vk.ú. Janušov mezi Pozemkovým fondem ČR a Josefem Šubou, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětného pozemku.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2745/56/06
Rada města schválila dodatek nájemní smlouvy uzavřené na část pozemku parc.č. 385 vk.ú. Janušov mezi Pozemkovým fondem ČR a Růženou Hoškovou, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětného pozemku.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2746/56/06
Rada města schválila dodatek nájemní smlouvy uzavřené na část pozemku parc.č. 706 v k.ú. Janušov mezi Pozemkovým fondem ČR a Vladimírem Geroltem, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětného pozemku.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2747/56/06
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 135 v k.ú. Jamartice na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2748/56/06
Rada města schválila pronájem nebytových prostor Radniční 5, Rýmařov , za účelem zřízení prodejny, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nabídnutou cenu ve výši 1.700,- Kč/m2 za rok.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2749/56/06 a)
Rada města schválila zkrácení výpovědní lhůty u nájemní smlouvy uzavřené na garážový box na pozemku parc.č. 239 v k.ú. Janušov, vypovězené na základě usnesení č. 2641/54/06 a), a to tak, že smlouva zanikne dne 30.4.2006,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2749/56/06 b)
Rada města schválila pronájem garážového boxu na pozemku parc.č. 239 v k.ú. Janušov na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle Pravidel od 1.5.2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2750/56/06
Rada města schválila pronájem nebytových prostor tř. Hrdinů 4, Rýmařov Josefu Tesařovi, IČ 10597697, se sídlem Rýmařov, Hornoměstská 13, za účelem parkování vozidel, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle Pravidel, od 1.5.2006, s podmínkou poskytnutí součinnosti při vyvážení jímky.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2751/56/06
Rada města schválila pronájem nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 6b), Rýmařov za účelem zřízení prodejny s dětským zbožím, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle Pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2752/56/06
Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor Revoluční 28, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu. Minimální nabídková cena je dle cenové mapy 420,- Kč/m2 ročně za hlavní funkční plochu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2753/56/06
Rada města schválila pronájem nebytových prostor v přízemí objektu bývalé vrátnice v areálu Nemocnice (objekt bez č.p. na pozemku parc.č. 441 v k.ú. Rýmařov) .
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2754/56/06
Rada města zrušila platnost usnesení č. 2605/53/06 ze dne 13.02.2006 o pronájmu objektu bez č.p. na pozemku parc.č. 449 v k.ú. Rýmařov SSOŠ Prima s.r.o.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2755/56/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1421/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2756/56/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 171 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2757/56/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodej pozemků parc.č. 127, 128 v k.ú Ondřejov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2758/56/06
Rada města schválila výpůjčku systému zasněžovacího zařízení v areálu zahrady Hedvy v Rýmařově umístěného na pozemcích parc. č. 131, 130, 129 k.ú. Edrovice a na pozemcích parc. č. 516, 514, 507/1 k.ú. Rýmařov, včetně částí dotčených pozemků parc. č. 129, 130, 131 k.ú. Edrovice a části pozemku parc. č. 507/1 k.ú. Rýmařov SKI KLUBU RD Rýmařov, zastoupené Ing. Pavlem Kolářem, místopředsedou, na dobu určitou, do 17.1.2020, s podmínkou, že SKI KLUB RD Rýmařov bude zajišťovat provoz, základní údržbu a opravy předmětného zařízení. Ve smlouvě o výpůjčce bude také přenesena odpovědnost za bezpečnost provozování zařízení.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2759/56/06
Rada města schválila uzavření dodatku nájemní smlouvy k nebytovým prostorám v objektu nám. Míru 10, Rýmařov uzavřené s Janem Kotrlou, IČ 18100601, na základě usnesení rady města č. 1053/51/97 dne 14.4.1997, a to v článku I. Smluvní strany, který bude rozšířen o Janu Kováčovou, IČ 46127453.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2760/56/06
Rada města nesouhlasí s bezplatným umístěním mobilního maturitního tabla na pozemku parc.č. 2649/1 v k.ú. Rýmařov (pěší zóna) dle předloženého návrhu odboru vnitřních věcí.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 2 ; ; Zdrželo se: 1

2761/56/06
Rada města uložila ředitelce Bytermu zpracovat projekt výstavby bytů v objektu bývalé vrátnice nemocnice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2762/56/06
Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2655/54/06 ze dne 20.3.2006 o prodeji parc.č. 203/3 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2763/56/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města jednat o směně pozemků parc.č. 477 a 478 k.ú. Rýmařov z vlastnictví pana Kročila za část pozemku parc.č. 668/1 k.ú. Jamartice ve vlastnictví města a pověřila starostu města jednáním s panem Kročilem o této směně.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2764/56/06
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 36 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2765/56/06
Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2005
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2766/56/06
Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2005.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2767/56/06
Rada města neschválila úhradu ztráty společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o, jejím vlastníkem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2768/56/06
Rada města souhlasí s vyplacením roční odměny jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2005 dle schváleného návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2769/56/06
Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem Radniční č. 865/2, Rýmařov a bytem Větrná č. 917/13, Rýmařov. Nájemní smlouvy k uvedeným bytům budou uzavřeny jako stávající.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2770/56/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č . 4 na ulici Máchova č. 19 v Rýmařově na dobu určitou do 14.4.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2771/56/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Julia Sedláka č.22 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2772/56/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Okružní č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2773/56/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1A na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2774/56/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 38 na ulici Dukelská č.2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2775/56/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Úvoz č. 17 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2776/56/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Úvoz č.17 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2777/56/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 16 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2007, s upozorněním na dodržování povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2778/56/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na vydražené smluvní nájemné k bytu č. 2 na ulici Radniční č. 1011/5 v Rýmařově a schválila pořadí zájemců o uzavření nájemní smlouvy dle přiloženého materiálu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2778/56/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na ulici Radniční č. 1011/5 v Rýmařově na základě vydraženého smluvního nájemného za nejvyšší nabídnutou cenu 52,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 20.293,--Kč. Pokud tuto zálohu neuhradí a neuzavře nájemní smlouvu do 30dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího zájemce dle schváleného pořadí v bodě a). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2779/56/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na vydražené smluvní nájemné k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově a schválila pořadí zájemců o uzavření nájemní smlouvy dle přiloženého materiálu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2779/56/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově na základě vydraženého smluvního nájemného za nejvyšší nabídnutou cenu 70,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 60.816,--Kč. Pokud tuto zálohu neuhradí a neuzavře nájemní smlouvu do 30dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího zájemce dle schváleného pořadí v bodě a). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2780/56/06 a)
Rada města schválila vyjmutí bytu č. 2 na ulici Julia Sedláka č. 833/26 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2780/56/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici Julia Sedláka č. 833/26 v Rýmařově s podmínkou, že dohoda o skončení nájmu stávajícího bytu na ulici 8.května č. 51A bude uzavřena nejpozději do 31.5.2006. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.4.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2781/56/06 a)
Rada města schválila vyjmutí bytu č. 2 na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2781/56/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2782/56/06
Rada města schválila vyjmutí bytu č. 5, II.kategorie o velikosti 1+1 na ulici 8.května č. 418/36 v Rýmařově z bytového fondu města.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2783/56/06
Rada města schválila výměnu bytu č. 9 na ulici Dukelská č. 968/2 v Rýmařově, za volný byt č. 25 na ulici Dukelská č. 968/2 v Rýmařově. Bude uzavřena dohoda o skončení nájmu stávajícího bytu, nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2784/56/06
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2006, s důraznou výstrahou na dodržování povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2785/56/06
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Národní č. 2 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2786/56/06
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2006, s důraznou výstrahou na dodržování povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2787/56/06
Rada města schválila přednostní řešení bytové situace nemocnice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2788/56/06
Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 90 % z celkové částky 39.176,--Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2789/56/06
Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 3.669,--Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2790/56/06
Rada města schválila poskytnutí příspěvku SKI Klubu RD Rýmařov na uspořádání lyžařských závodů a závodů v přespolním běhu ve výši 14 000,- Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; ; Zdrželo se: 0

2791/56/06
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Soukromé střední odborné škole PRIMA Rýmařov na dopravu na studentský projekt "Svět přátel" v Sasbachu ve výši 5 000,-Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2792/56/06
Rada města schválila poskytnutí dotací v rámci Programů pro podporu sportu v Rýmařově dle předloženého návrhu v celkové výši 92 000,-Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2793/56/06
Rada města schválila delegaci na zahraniční služební cestu do Ozimku na "Dny Rýmařova v Ozimku" ve dnech 28.4.-1.5.2006 ve složení starosta, místostarosta + 6 zastupitelů.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2794/56/06
Rada města neschválila občanskému sdružení Společenství pomoci příspěvek na pobyt ukrajinských dětí v Malé Morávce ve dnech 15-18.5.2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2795/56/06
Rada města pověřila do doby jmenování nového ředitele vedením příspěvkové organizace Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, příspěvkovou organizaci Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2796/56/06 a)
Rada města schválila konání konkursního řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál;
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2796/56/06 b)
Rada města schválila požadavky konkursního řízení pro veřejné oznámení dle předloženého návrhu;
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2796/56/06 c)
Rada města jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2797/56/06 a)
Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2724/54/06 ze dne 20.3.2006,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2797/56/06 b)
Rada města schválila Dodatek č. 5 Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov ze dne 6.12.2004, ve kterém zrušila oddělení sociálně právní ochrany dětí a zřídila oddělení dávek sociální péče na odboru sociálních věcí a zdravotnictví s účinností od 1.4.2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2798/56/06
Rada města schválila účast na projektu "Podpora žen při uplatnění na trhu práce a zvýšení účasti žen v podnikání na Bruntálsku"- bez finanční podpory a starostu města pověřila podpisem smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2799/56/06
Rada města pověřila starostu města sestavením pracovní skupiny, která periodicky provede kontrolu stavu budov v areálu nemocnice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317