Dnes je sobota 27.11.2021 13:54, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 63
konaného v mimořádném termínu, dne 1.8.2006

3035/63/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu firmě Styrotrade, s.r.o., se sídlem Čakovičky 99, pošta Mratín, okr. Praha-východ, PSČ 250 63, zastoupené jednatelem Davidem Urbanem, po zaměření (cca 50.000 m2) za účelem vybudování provozu na výrobu polystyrenu, za podmínek dle předloženého podnikatelského záměru za cenu 25,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením Smlouvy o nájmu a o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění výše uvedených podmínek.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0


3036/63/06
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu firmě Styrotrade, s.r.o., se sídlem Čakovičky 99, pošta Mratín, okr. Praha-východ, PSČ 250 63, zastoupené jednatelem Davidem Urbanem, po zaměření (cca 50.000 m2), a to za účelem vybudování provozu na výrobu polystyrenu dle podnikatelského záměru za cenu 1,- Kč/m2 za rok. Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0


3037/63/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí dotace na projekt Workshop „Les pro 3. tisíciletí“ a pověřit místostarostu Ing. Jaroslava Kalu podpisem smlouvy o financování projektu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0


3038/63/06
Rada města schválila pronájem nebytových prostor – kanceláře v objektu č.p. 1178, Palackého 11, Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0


3039/63/06
Rada města zrušila platnost usnesení č. 2196/47/05 ze dne 12.9.2005 a usnesení č. 2456/50/05 ze dne 5.12.2005.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0


3040/63/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení platnosti usnesení č. 798/23/05 ze dne 22.09.2005 a usnesení č. 905/24/05 ze dne 15.12.2005.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0


3041/63/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č.p. 140 včetně pozemku parc.č. 273, vše v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0


3042/63/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č. 365/12/04 ze dne 1.4.2004 a č. 970/25/06 ze dne 26.1.2006 týkající se prodeje části pozemku parc. č. 1920 a části pozemku parc. č. 1921 v k.ú. Rýmařov, a to z původního kupujícího na společnost PÁTÁ STAVEBNÍ CZ a.s., se sídlem 8. května 35, Rýmařov a posunutí termínu realizace z 30.6.2007 na 30.4.2008. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změn.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317