Dnes je sobota 27.11.2021 12:51, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 66
konaného v řádném termínu, dne 9.10.2006


3252/66/06

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 65/2006.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0


3253/66/06 Rada města vzala na vědomí zprávu o technickém stavu hasičské zbrojnice, protipožární prevenci a o činnosti jednotky dobrovolných hasičů města Rýmařova za období od 1.10.2005 do 30.9.2006.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3254/66/06
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu vymáhání pokut, poplatků a ostatních pohledávek ke dni 30.9.2006.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3255/66/06
Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3256/66/06
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1723 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3257/66/06
Rada města schválila pronájem pozemku parc.č. 67 v k.ú. Edrovice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3258/66/06
Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 973 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce, na nového nájemce.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3259/66/06
Rada města schválila s účinností od 1.11.2006 pronájem nebytových prostor v objektu nám. Míru 11, Rýmařov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle předložené nabídky – hlavní plocha 1.378,- Kč/m2/rok a vedlejší plocha 965,- Kč/m2/rok.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

3260/66/06 a)
Rada města schválila pronájem garáže číslo 1, umístěné na části pozemku parc. č. 561/1 k.ú. Rýmařov, na ulici Julia Sedláka 18, Rýmařov na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a za cenu dle pravidel,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3260/66/06 b)
Rada města schválila pronájem garáže číslo 2, umístěné na části pozemku parc. č. 561/1 k.ú. Rýmařov, na ulici Julia Sedláka 18, Rýmařov na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a za cenu dle pravidel,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3260/66/06 c)
Rada města schválila pronájem garáže číslo 3, umístěné na části pozemku parc. č. 561/1 k.ú. Rýmařov, na ulici Julia Sedláka 18, Rýmařov na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3261/66/06 a)
Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené na pronájem nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 1, Rýmařov, dohodou ke dni 31.12.2006,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3261/66/06 b)
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 1, Rýmařov (bývalé železářství-Košulič).
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3262/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 978 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3263/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2530 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3264/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2594/11 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3265/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1609/4 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3266/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 22/1 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3267/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2295/4 v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví 1 a 1, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3268/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 34 v k.ú. Edrovice, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3269/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 161/1 v k.ú. Stránské, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3270/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 5 v k.ú. Stránské, po zaměření, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3271/66/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 1100/29/06 ze dne 21.9.2006,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3271/66/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3167/1 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3272/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej celého domu č.p. 70 v Rýmařově a pozemku parc. č. 797 v k.ú. Rýmařov, na ulici Revoluční 15 v Rýmařově, a to ani podílu na tomto objektu odpovídající bytu žadatele.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3273/66/06
Rada města zrušila platnost usnesení číslo 3057/64/06 ze dne 21.8.2006.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3274/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení číslo 175/12/99 ze dne 2.12.1999.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3275/66/06
Rada města schválila dodatek č. 2 nájemní smlouvy, uzavřené na nebytový prostor v objektu č.p. 223, nám. Míru 10, týkající se přistoupení dalšího společníka, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3276/66/06
Rada města schválila provedení stavebních úprav u nebytových prostor v objektech č.p. 7 a 6 (Radniční 13, Pivovarská 1) v Rýmařově, dle dispozic Bytermu a s podmínkou, že po skončení nájemního vztahu budou prostory uvedeny do původního stavu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3277/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 1.6.2005 na základě usnesení č. 510/15/04 ze dne 23.9.2004, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu o vydání stavebního povolení na pozemku parc.č. 63 v k.ú. Rýmařov, z původní lhůty do 1 měsíce od demolice, na termín do 31.3.2007 požádat o stavební povolení.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3278/66/06
Rada města schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 2.5.2003 uzavřené mezi Městem Rýmařov a Základní školou Rýmařov, Školní náměstí 1, Rýmařov (dříve Zvláštní škola Rýmařov), dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3279/66/06
Rada města schválila prodej dětských prolézaček, demontovaných při regeneraci sídliště Příkopy, za cenu šrotu + 100,- Kč.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3280/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemků parc. č. 3053/1, 3054, 3049, 3062/1, 3063 a 3067 v k.ú. Rýmařov, dle geodetického zaměření, pro účely LBK.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3281/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části budovy bez č.p. (část výměníkové stanice na ulici 1. máje, Rýmařov) na pozemku parc. č. 210, včetně části pozemku parc. č. 210 v k.ú Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3282/66/06
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce pozemků parc.č. 1913, 1914, 1915, 1917, 1919, 1920, 1922, 1931/3 a 1932/2 - vše v k.ú. Rýmařov, včetně objektů na nich umístěných, sdružení TJ Jiskra Rýmařov, IČO 14613085, dle předloženého návrhu; současně udělila souhlas TJ Jiskra Rýmařov, aby předmět výpůjčky nebo jeho část, který bude TJ Jiskra užívat na základě výše uvedené Smlouvy o výpůjčce, mohla dát do užívání třetím osobám.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3283/66/06
Rada města souhlasila s provedením stavebních úprav rehabilitačního oddělení nemocnice v objektu čp. 549 na pozemku parc.č. 444, dle předložené žádosti a se související změnou užívání této části hlavní budovy.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3284/66/06
Rada města schválila dodatek č. 4 k nájemní smlouvě, uzavřené mezi městem Rýmařov a společností Podhorská nemocnice a.s., týkající se souhlasu a financování stavebních úprav (úpravy rehabilitačního oddělení), dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3285/66/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 1071/27/06 ze dne 22.6.2006,
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 2 ; Zdrželo se: 0

3285/66/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelové půjčky společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., v částce 800 000,- Kč, s úrokem 2%, k pořízení nového svozového vozidla. Návratnost půjčky doporučila schválit v měsíčních splátkách s konečným termínem pro splacení do 3 let.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 2 ; Zdrželo se: 0

3286/66/06
Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2006 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov v celkové výši 2.600,- Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3287/66/06
Rada města vzala na vědomí informaci o čerpání úvěru pro SOR za účelem zřízení webových stránek.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3288/66/06
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3289/66/06
Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem č. 7, Větrná č. 907/21, Rýmařov a bytem č. 3, Radniční č. 865/2, Rýmařov. Nájemní smlouvy s oběma účastníky budou uzavřeny jako jsou nájemní smlouvy stávající.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3290/66/06
Rada města schválila výměnu bytu č. 8 na ulici Sokolovská č. 836/44 v Rýmařově, kde je nájemce,l za volný byt č. 3 o velikosti 2+1 na ulici Sokolovská č. 836/44 v Rýmařově. Nájemní smlouva s nájemcem bude uzavřena jako je nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3291/66/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Marxova č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2008.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3292/66/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Radniční č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2008.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3293/66/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Úvoz č. 17 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2008.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3294/66/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Revoluční č. 28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2008.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3295/66/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Bartákova č. 20 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2008.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3296/66/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2008.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3297/66/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Hornoměstská č. 49 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2007.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3298/66/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici 1.máje č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2007.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3299/66/06 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 3233/65/06,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3299/66/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 o velikosti 2+KK na ulici Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3300/66/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3 na ulici Julia Sedláka č. 824/20 v Rýmařově a doporučila schválit pořadí uchazečů dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3300/66/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na uliciJulia Sedláka č. 824/20 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 28.838,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí nájemce zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3301/66/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5 na ulici Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově a doporučila schválit pořadí uchazečů dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3301/66/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 5 na ulici Sokolovská č. 1252/23 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 31.001,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí nájemce zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3302/66/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8 na ulici Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově a doporučila schválit pořadí uchazečů dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3302/66/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 70,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 31.735,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí nájemce zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3303/66/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 4, snížené kategorie o velikosti 1+1 na ulici Úvoz č. 721/17 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3304/66/06
Rada města neschválila přidělení bytu č. 3, snížené kategorie o velikosti 2,5+1 na ulici 8.května č. 855/51A v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3305/66/06 a)
Rada města schválila vyjmutí bytu č. 9 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3305/66/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 9 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3306/66/06
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3307/66/06
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Revoluční č. 15 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3308/66/06
Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově pro hrubé porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu podle § 711 OZ.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3309/66/06
Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 3 na ulici Větrná č. 915/17 pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu podle § 711, odst.2 písm.b) OZ.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3310/66/06 a)
Rada města, dle § 84, odst. 2 písm. h) zákona o obcích, odvolala Ing. Josefa Švédu z dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o.,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3310/66/06 b)
Rada města, dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, jmenovala členem dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o., Ing. Vladimíra Štefku.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3311/66/06
Rada města schválila ukončení Mandátní smlouvy ze dne 30.6.1997, včetně jejich dodatků, uzavřenou s příspěvkovou organizací Byterm Rýmařov, IČ 45234571, dohodou ke dni 31.12.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3312/66/06
Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Byterm Rýmařov, IČ 45234571, na dobu neurčitou, s platností od 1.1.2007, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3313/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit ke dni 31.12.2006 statut příspěvkové organizaci Byterm Rýmařov, IČ 45234571,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3314/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Byterm Rýmařov, s platností od 1.1.2007, podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3315/66/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit fond rozvoje a rezerv - FRR a jeho bankovní účet 1222-1421-771/0100.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3316/66/06
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení pro mezinárodní partnerskou spolupráci města Rýmařova na dopravu účastníků Evropského týdne sportu do italského Arca ve dnech 22. – 28. 8. 2006 ve výši 30 tis. Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3317/66/06
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Ski Klubu RD Rýmařov na přípravu talentovaných žáků v běžeckém lyžování ve výši 48 tis. Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3318/66/06
Rada města schválila poskytnutí příspěvku na sportovní činnost ve výši 5 tis. Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3319/66/06
Rada města schválila poskytnutí příspěvku SSOŠ Prima na účast v soutěži Region Regina 2007 ve výši 1 785 Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3320/66/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkových organizací:- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál dle předloženého návrhu;- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál dle předloženého návrhu;- Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál dle předloženého návrhu;- Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál dle předloženého návrhu;- Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál dle předloženého návrhu;- Městské muzeum Rýmařov dle předloženého návrhu; - Městská knihovna Rýmařov dle předloženého návrhu;- Středisko volného času Rýmařov dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3320/66/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit statuty příspěvkových organizací:- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál;- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál;- Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál;- Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál;- Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál;- Městské muzeum Rýmařov; - Městská knihovna Rýmařov;- Středisko volného času Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3321/66/06
Rada města schválila mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3322/66/06
Rada města schválila změnu platového výměru ředitelky Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 10. 2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3323/66/06
Rada města schválila firmě Roman Winter, Vydavatelství NW, Brno, použití znaku města na samolepkách určených k nalepení na zadním víku automobilů po schválení návrhu odborem ŠK. Termín souhlasu použití znaku města platí od 1.11.2006 do 31.3.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3324/66/06
Rada města schválila prominutí poplatku ze vstupného na festival Battle Kings 2006, který se konal dne 15. 7. 2006, ve výši 18 290 Kč.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3325/66/06
Rada města schválila udělení mimořádné odměny dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317