Dnes je sobota 27.11.2021 12:59, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 1
konaného v řádném termínu, dne 13.11.2006

1/1/06
Rada města schválila jednací řád rady města Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2/1/06 a)

Rada města zřídila jako své iniciativní a poradní orgány – komise hospodářská, komise životního prostředí a regionálního rozvoje, komise pro výchovu a vzdělávání, komise vnitřních věcí, komise soc.věcí a zdravotnictví, komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, komise bytová, komise pro občanské záležitosti, komise dopravy a silničního hospodářství a komise redakce Rýmařovského horizontu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2/1/06 b)

Rada města jmenovala předsedy těchto komisí:
komise hospodářská – předseda Ivan Sigmund, komise životního prostředí a regionálního rozvoje – předseda Miroslav Vojáček, komise pro výchovu a vzdělávání – předseda Mgr. Vlastimil Baran, komise vnitřních věcí – předseda Josef Pupík , komise soc. věcí a zdravotnictví – předseda Marcela Staňková, komise kultury, cest. ruchu a mezinár. vztahů – předseda Mgr. Květoslava Sicová, komise bytová – předseda František Ziegler, komise pro občanské záležitosti – předseda Božena Filipová, komise dopravy a silničního hospodářství – předseda Josef Pupík, komise – redakce Rýmařovského horizontu – předseda Mgr. Vlastimil Baran
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

2/1/06 c)

Rada města jmenovala členy komisí rady města dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

3/1/06
Rada města zřídila povodňovou komisi ve složení: předseda: Ing. Petr Klouda, členové: Ing. Boris Pavlásek, Ferdinand Šopík, Miroslav Vojáček, Ing. Jaroslav Kočandrle CSc., RNDr. František Čermák.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

4/1/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zřídit finanční a kontrolní výbor,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

4/1/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města jmenovat členy finančního a kontrolního výboru dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

4/1/06 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města jmenovat předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Köhlera a předsedou kontrolního výboru Ladislava Žilku.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

5/1/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí pracovní návrh rozpočtu města na rok 2007 dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

5/1/06 b)
Rada města uložila předsedům komisí projednat návrh rozpočtu na rok 2007 i s ohledem na celé volební období, stanovit priority a rozsah investic a opatření na jejich finanční zajištění.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

6/1/06
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 973 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

7/1/06 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 209 v k.ú. Rýmařov ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem firmou SHOP TABÁK s.r.o., se sídlem Rýmařov, Národní 254/25,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

7/1/06 b)
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 209 v k.ú. Rýmařov firmě SHOP TABÁK s.r.o., se sídlem Rýmařov, Národní 254/25, zastoupené Rostislavou Koterbovou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

8/1/06 a)
Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 378 na ulici Národní 9, Rýmařov, dohodou ke dni (31.1.2007),
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

8/1/06 b)
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 378, Národní 9, Rýmařov (dříve obchod s textilem).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

9/1/06
Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 1, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu a to mezi všemi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 648,- Kč/m2/rok (hlavní funkční plocha) a 453,- Kč/m2/rok (vedlejší funkční plocha).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

10/1/06
Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor (garáže) v objektu Pivovarská 4, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 295,- Kč/m2/rok.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

11/1/06
Rada města schválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy, uzavřené na nebytový prostor v objektu č.p. 224, nám. Míru 11, týkající se přistoupení společníka k této smlouvě, za účelem prodeje potravin a masných výrobků, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

12/1/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 978 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s prodejem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

13/1/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2530 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

14/1/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2594/11 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

15/1/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 281/1 (budoucí 281/12) v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a 585/17/04 ze dne 16.12.2004 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

16/1/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 23 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

17/1/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

18/1/06
Rada města, v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, stanovila místostarostovi úkoly starosty dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

19/1/06
Rada města schválila vyplacení odměn z kapitoly „individuální odměny pro občany zajišťující danou akci“ dle předloženého návrhu, v celkové výši Kč 8 000,--.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

20/1/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 242/7/03 ze dne 25.09.2003,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

20/1/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit, v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, přijímáním souhlasného prohlášení snoubenců o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva:Mgr. Květoslava Sicová - člen zastupitelstvaBožena Filipová - člen zastupitelstva .
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

21/1/06 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 587/17/03 ze dne 15.09.2003,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

21/1/06 b)
Rada města stanovila dle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), právo užívat závěsný odznak k významným příležitostem a občanským obřadům členům zastupitelstva - Ing. Jaroslavu Kalovi, Mgr. Květoslavě Sicové, Boženě Filipové, a to ve stejném rozsahu jako má starosta dle § 108 odst. 1 zákona, a dále tajemníkovi městského úřadu Ing. Jiřímu Furikovi při příležitosti skládání státoobčanského slibu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

22/1/06
Rada města ukládá starostovi prověřit stížnost na postup odboru ŽPaRR při přípravě a realizaci akce "Inženýrské sítě pro RD v lokalitě Komenského - Rýmařov" a to zejména a) prověřit postup úředníků při přípravě a realizaci akceb) prověřit správnost rozúčtování nákladů na stavební parcelyc) prověřit vzniklé škody stavebníkům, zajistit nápravu stavu a minimalizaci škod, vyvodit osobní odpovědnost za škody,d) ukládá informovat RM dne 4.12.2006 o zjištěných skutečnostech a informovat písemně do 28.11.2006 stěžovatele.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

23/1/06 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 2967/60/06 b) ze dne 12.6.2006,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

23/1/06 b)
Rada města stanovila od 1.1.2007 celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu Rýmařov na 85.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 2

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317