Dnes je sobota 27.11.2021 14:19, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 2
konaného v řádném termínu, dne 4.12.2006

24/2/06
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 66/2006 a č. 1/2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

25/2/06 a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2007 upravený z připomínek vzešlých z jednání rady,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

25/2/06 b)
Rada města uložila starostovi a odboru školství a kultury dořešit výdaje na školství a zapracovat je do rozpočtu města. Upravený vyrovnaný rozpočet předložit zastupitelstvu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

26/2/06
Rada města schválila plán zasedání rady města na rok 2007 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

27/2/06
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemků parc. č. 721, 722, 719 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

28/2/06 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2310 v k.ú. Rýmařov uzavřené dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

28/2/06 b)
Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 2310 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce, na nového nájemce.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

29/2/06
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1181/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

30/2/06
Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 3168 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

31/2/06
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1723 v k.ú. Rýmařov žadatelům na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel (při změně nájemce jednoho z bytu objektu Opavská 22, Rýmařov bude nájem s novým nájemcem ukončen ke dni zániku smlouvy o pronájmu bytu a ke smlouvě o pronájmu pozemku přistoupí nový nájemce).
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

32/2/06 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 973 v k.ú. Rýmařov uzavřené dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novými nájemci,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

32/2/06 b)
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 973 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

33/2/06 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 973 v k.ú. Rýmařov uzavřené dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

33/2/06 b)
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 973 v k.ú. Rýmařov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

34/2/06
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 2381 v k.ú. Rýmařov na dobu neurčitou za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

35/2/06 a)
Rada města vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy uzavřené na pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Husova 5, Rýmařov, na parc. č. 76/1 v k.ú. Rýmařov podané ke dni 29.11.2006. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem 1.12.2006 a činí 3 měsíce,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

35/2/06 b)
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Husova 5, Rýmařov (dříve truhlářství, stolařství, natěračství).
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

36/2/06 a)
Rada města zrušila platnost usnesení rady města číslo 3260/66/06 ze dne 9.10.2006,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

36/2/06 b)
Rada města uložila FO znovu zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru (garáže) u objektu na ulici Julia Sedláka 18, Rýmařov (ztížený vjezd).
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

37/2/06
Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor č.p. 378 na ulici Národní 9, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu a to mezi všemi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 600,- Kč/m2/rok (hlavní funkční plocha) a 420,- Kč/m2/rok (vedlejší funkční plocha).
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

38/2/06
Rada města schválila s účinností od 1.1.2007 pronájem nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 1, Rýmařov za vydraženou cenu 982,- Kč/m2/rok (hlavní plocha), 687,- Kč/m2/rok (vedlejší plocha) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem zřízení maloobchodu s oblečením.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

39/2/06
Rada města schválila s účinností od 1.12.2006 pronájem nebytových prostor garáže v objektu Pivovarská 4, Rýmařov za vydraženou cenu 429,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem parkování.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

40/2/06
Rada města schválila podnájem nebytových prostor v objektu č.p. 199, nám. Míru 24, Rýmařov, které v současnosti užívá na základě nájemní smlouvy nájemce, pro podnájemníka za účelem zřízení provozovny čalounictví. Dále souhlasí s rozšířením účelu užívání ze stávající „prodejny“ na „prodejnu a provozovnu čalounictví“ s podmínkou, že po skončení nájmu budou prostory uvedeny do původního stavu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

41/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků parc. č. 1489/4, 1551, oba v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

42/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemků parc. č. 1361/6 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

43/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1517 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

44/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2985/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

45/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

46/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 213/14/92 ze dne 17.9.1992, tj. nerealizovat dříve dohodnutou směnu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

47/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3173 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

48/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1620 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

49/2/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1935 v k.ú. Rýmařov,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

49/2/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 65 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

50/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 195/1, 196 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

51/2/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení číslo 1052/27/06 dne 22.06.2006,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

51/2/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvo města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 36 o výměře 942m2, parc. č. 33 o výměře 2.429 m2 a část parc. č. 32 o výměře 731 m2, vše k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

52/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 180/2 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

53/2/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 449/13/04 b) a 450/13/04 b) ze dne 24.6.2006,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

53/2/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 116, 117, oba v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

53/2/06 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 154/2 v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

54/2/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 616/27/02 a) ze dne 14.2.2002 o prodeji pozemku parc. č. 235 a části parc. č. 236, vše v k.ú. Ondřejov,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

54/2/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části parc. č. 235 v k.ú. Ondřejov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

55/2/06
Rada města schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění zařízení ze dne 11.11.1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.9.2001 mezi městem Rýmařov a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

56/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 1005/26/06 ze dne 30.3.2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

57/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr darování části (cca 16 m2) pozemku parc. č. 360/2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

58/2/06
Rada města schválila ČZS ZO Rýmařov slevu ve výši 1000,-Kč/rok z nájmu pozemku parc. č. 345/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

59/2/06
Rada města souhlasí s umístěním loga firmy na přední straně fasády prodejny v objektu nám. Míru 15, Rýmařov, po dobu nájmu v tomto objektu, za předpokladu splnění daných podmínek odboru stavební úřad.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

60/2/06
Rada města neschválila umístění bankomatu GE Money Bank, a.s. v pronajatém objektu nám. Míru 15 nájemci.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

61/2/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků parc. č. 1512, 60, 850/2, 854, 3463/2, 1499/2, 508 a část parc. č. 509, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví HEDVA a.s., za část pozemku parc. č. 836/1 v k.ú. Rýmařov o celkové výměře cca 3.230 m2, po zaměření,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

61/2/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit odkoupení pozemků parc. č. 476/1, 480 a 506/1 vše v k.ú. Rýmařov od podniku HEDVA a.s. za cenu 160,- Kč/m2 , tj. 1,890.560,- Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

62/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky z Fondu oprav a modernizace žadatelům za účelem výměny oken ve výši 30.499,- Kč, s lhůtou splatnosti 4 roky a ročním úrokem 3%.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

63/2/06
Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy číslo 172 N 05/26 ze dne 25.5.2005, uzavřené s Pozemkovým fondem ČR kvůli zajištění zařízení staveniště při realizaci investiční akce „Rekonstrukce místní komunikace Školní v Janovicích“, a to dohodou v nejbližším možném termínu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

64/2/06
Rada města schválila dodatek č. 14 nájemní smlouvy ze dne 10.5.1995, uzavřené mezi městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., na pronájem kanalizační infrastruktury města Rýmařov, řešící výši stanovení nájemného pro rok 2007 v částce 1,700.000,-Kč, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

65/2/06
Rada města schválila dodatek č. 11 nájemní smlouvy ze dne 12.8.1998, uzavřené mezi městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, řešící výši stanovení nájemného pro rok 2007 v částce 1,200.000,-Kč, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

66/2/06
Rada města vzala na vědomí provedené opravy a udržovací práce na objektech města, které má pronajaté společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2006 a souhlasí s jejich úhradou, případně kompenzací proti nájemnému, v úhrnné výši 52.784,- Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

67/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2787/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

68/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s převodem složené zálohy z titulu Kupní smlouvy číslo DEP-8/98 ze dne 17.8.1998, uzavřené mezi SORTIE, s.r.o., Praha a SANTA nápoje Krnov, a.s., na prodej 3 ks nerezových nádob pro potravinářské účely, z účtu cizích prostředků na příjmový účet města.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

69/2/06 a)
Rada města bere na vědomí opravy, předložené společností Podhorská nemocnice, a.s., v plánu oprav pro rok 2007 – část „náklady nemocnice“ (opravy nebudou předmětem zápočtů s nájemným).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

69/2/06 b)
Rada města souhlasí s opravami, předloženými společností Podhorská nemocnice, a.s., v plánu oprav pro rok 2007 – část „návrh na zápočet vůči nájmu“, a to:-oprava střechy hlavní budovy (cca 300 tis. Kč – opravu zajistí nemocnice; bude započtena s nájemným)-opravy, na které město získalo pojistné plnění (cca 71 tis. Kč - opravu zajistí město; nebude započteno s nájemným)-opravy dle seznamu kontrolní komise ZM ze dne 15.6.2006, mimo práce, které provede město z přijatého pojistného (opravu zajistí nemocnice; nebude započteno s nájemným)-oprava střechy a dalších závad stravovacího pavilonu (cca 154 tis. Kč – opravu zajistí město; nebude započteno s nájemným),
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

69/2/06 c)
Rada města souhlasí s technickým zhodnocením, předloženým společností Podhorská nemocnice, a.s., v plánu oprav pro rok 2007, a to:- přebudování operačního sálu na tělocvičnu - 80tis.Kč- změna interního oddělení - 250tis.Kč.Vypořádání tohoto zhodnocení bude provedeno až ke dni ukončení nájemní smlouvy. Rada města současně souhlasí, aby společnost Podhorská nemocnice, a.s., toto technické zhodnocení odepisovala.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

70/2/06 a)
Rada města schválila Nájemní smlouvu uzavřenou mezi MV ČR a městem Rýmařov na pronájem části nemovitosti č.p. 10 v k.ú. Janušov - zámek v Janovicích, za účelem provozování nebytových prostor jako obřadní síň s příslušenstvím,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

70/2/06 b)
Rada města zplnomocnila starostu k podpisu Nájemní smlouvy uzavřené mezi MV ČR a městem Rýmařov na pronájem části nemovitosti č.p. 10 v k.ú. Janušov - zámek v Janovicích, za účelem provozování nebytových prostor jako obřadní síň s příslušenstvím.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

71/2/06
Rada města schválila cenu stočného na rok 2007 dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

72/2/06
Rada města souhlasila s vyplacením zálohy na roční odměnu za rok 2006 jednateli společnosti Městské služby Rýmařobv, s.r.o., dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

73/2/06
Rada města schválila vyplacení zálohy na roční odměnu za rok 2006 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov, dle předloženého návrhu
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

74/2/06
Rada města vzala na vědomí vyhodnocení SDH Rýmařov „Hasičem roku 2006“ a schválila podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru dle přiloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

75/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 03/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č. 08/2003 o místních poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Rýmařov č. 02/2003, po zapracování návrhu HK.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

76/2/06
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Marxova č. 582/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako stávající, tj na dobu určitou do 31.5.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

77/2/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 25 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

78/2/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 40 na ulici Dukelská č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

79/2/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

80/2/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Marxova č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

81/2/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Bartákova č. 33 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

82/2/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Opavská č. 15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

83/2/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Julia Sedláka č 28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

84/2/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

85/2/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Revoluční č. 15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

86/2/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Národní č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

87/2/06
Rada města schválila výměnu bytu č. 8 o velikosti 3+1 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově, žadatelům, za volný byt č. 3 o velikosti 1,5+KK na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

88/2/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

89/2/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

90/2/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2007 s účinností od 1.11.2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

91/2/06
Rada města schválila vyjmutí bytu č. 2 na ulici 1.máje č. 860/7 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

92/2/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2 na ulici Radniční č.1009/1 v Rýmařově a schválila uchazeče dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

92/2/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 30,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nový nájemce zálohu na nájemné ve výši 12.110,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

93/2/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5 na ulici Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově a schválila pořadí uchazečů dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

93/2/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 5 na ulici Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nový nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.517,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

94/2/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 839/37 v Rýmařově a schválila pořadí uchazečů dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

94/2/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 839/37 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nový nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.219,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

95/2/06
Rada města neschválila přidělení bytu č. 3 o velikosti 2,5+1 na ulici 8.května č. 855/50A v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

96/2/06
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 o velikosti 2+1 na ulici Marxova č. 582/1 v Rýmařově . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

97/2/06 a)
Rada města schválila výměnu bytu č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 735/5 v Rýmařově žadatelům, za volný byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 735/5 v Rýmařově,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

97/2/06 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 735/5 v Rýmařově jako náhradní byt z důvodu rekonstrukce domu Bartákova č.24. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

98/2/06
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

99/2/06
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

100/2/06
Rada města neschválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 35.613,--Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

101/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z celkové částky poplatku 66.572,--Kč nájemci za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 4 na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

102/2/06 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu a o narovnání k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 1291/50B s firmou KATR, a.s., Potočná č. 334/5, Stará Ves,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

102/2/06 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 1291/50B v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako s firmou KATR, a.s..
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

103/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 50B v Rýmařově z firmy KATR,a.s. , Potočná č. 334/5, Stará Ves.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

104/2/06 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu a o narovnání k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 1295/50B v Rýmařově,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

104/2/06 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 1295/50B v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako s původním nájemcem.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

105/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 1295/50B v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

106/2/06
Rada města schválila přidělení volné místnosti na třídě Hrdinů č. 43 v Rýmařově označené jako byt č. 2 žadateli, za účelem rozšíření stávajícího bytu č. 3. Nájemce provede veškeré stavební úpravy dle dispozic Bytermu Rýmařov, příp. stavebního úřadu na vlastní náklady.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

107/2/06
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

108/2/06
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Revoluční č. 15 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

109/2/06
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Bartákova č. 23 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

110/2/06
Rada města neschválila přidělení bytu č. 3 na ulici Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově.
Hlasování pro: 2 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 4

111/2/06 a)
Rada města schválila změnu Pravidel pro postup občanů a orgánů města při podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku města Rýmařova dle předloženého návrhu s platností od 1.1.2007,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

111/2/06 b)
Rada města schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám o pronájmu bytů postavených se státní finanční pomocí dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

111/2/06 c)
Rada města schválila stanovení vyvolávací částky smluvního nájemného na rok 2007 na 24,- Kč za m2 u standardního bytu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

111/2/06 d)
Rada města schválila stanovení sazby nájemného pro byty pronajímané občanům evidovaným v pořadníku pro přidělení bytu na rok 2007 na částku 18,61 Kč/m2 u standardního bytu a 16,75 Kč/m2 u bytu se sníženou kvalitou,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

111/2/06 e)
Rada města souhlasila se zasláním výzvy podnájemníkům v bytech ve vlastnictví města, aby za podmínek dle předloženého návrhu oznámili pronajímateli finanční podmínky jejich podnájemního vztahu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

112/2/06
Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 6 v 1. poschodí tř. Hrdinů č. 20 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

113/2/06
Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Dolní Moravice o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

114/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o situaci ve společnostech VaK – BRVOS.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

115/2/06
Rada města nedoporučila zastupitelstvu města schválit prodej podílu ve společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o., společníkovi Mgr. Martině Palečkové za 40 tis. Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

116/2/06
Rada města nedoporučila zastupitelstvu města odkoupení pohledávky stočného ve výši 215 450,50 od společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

117/2/06
Rada města schválila mimořádné odměny ředitelům mateřských škol, základní školy, střediska volného času, městského muzea a městské knihovny dle předloženého návrhu s úpravami vzešlými z jednání rady.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

118/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2005 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a bere na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 25.3.2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

119/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby vzalo na vědomí Zprávu revizní komise ze dne 29.6.2006, týkající se kontroly hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2005 ve smyslu § 39, odst. 4 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

120/2/06
Rada města vzala na vědomí zprávu odboru ŽPaRR k stížnosti.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

121/2/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města uhradit smluvní pokutu, vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě na koupi pozemku.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

122/2/06
Rada města uložila odboru ŽPaRR připravit pro výstavbu sítí lokalitu Na Stráni a na ul. Julia Fučíka pro zahájení výstavby sítí v r. 2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

123/2/06
Rada města uložila odboru ŽPaRR a odboru FIN nově stanovit postup pro výpočet finanční spoluúčasti stavebníků na budovaných inženýrských sítí v lokalitách pro výstavbu RD.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

124/2/06 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města odvolat Ing. Tomáše Köhlera z dozorčí rady Podhorské nemocnice, a.s.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

124/2/06 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit místostarostu Ing. Jaroslava Kalu zastupováním města Rýmařov v dozorčí radě Podhorské nemocnice a.s.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317