teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 25
konaného v řádném termínu, dne 26.1.2006


948/25/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 24/2005.

949/25/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 16.12.2005 do 26.1.2006.

950/25/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu plnění věcného plánu rozvoje města do roku 2006 ke dni 11.1.2006.

951/25/06
Zastupitelstvo města iniciuje prostřednictvím zástupců města v představenstvu a dozorčí radě společnosti VaK Bruntál, a.s., vyhlášení výběrového řízení na správce vodovodní sítě.

952/25/06
Zastupitelstvo města uložilo odboru ŽPaRR zadat vypracování dalšího stupně projektové dokumentace stavby „Úpravy veřejných prostor náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově“ s respektováním výsledků provedené ankety:-součástí projektu bude kašna, nové umělecké dílo-v maximální míře bude doplněna veřejná zeleň-stromy v okolí soch budou nahrazeny novými -součástí bude maximální počet parkovacích míst (ideálně zachovat stávající počet)-doprava bude vedena jednosměrně po obvodu náměstí, úhlopříčná komunikace bude zrušena-tržnice bude z ulice Radniční přemístěna, prostor bude využit jako odpočinková zóna.

953/25/06
Zastupitelstvo města schválilo: v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 21 odst. 5, § 26 odst. 2 a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 7 ÚPN SÚ Rýmařov.

954/25/06
Zastupitelstvo města vymezilo: dle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov, včetně veřejně prospěšných staveb, jak je vyjádřena v Zásadách regulace územního rozvoje (regulativech), které jsou součástí dokumentace Změny č. 7 ÚPN SÚ Rýmařov.

955/25/06
Zastupitelstvo města rozhodlo:dle § 23 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle §16 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002., o námitce, která byla uplatněna při projednávání předmětné změny, že Námitce Severomoravské energetiky a.s., se sídlem v Ostravě, 28. října 152, ve věci zapracování drobné změny trasy kabelu VN 22 kV související se zrušením spínací stanice bývalé obvodové služebny Rýmařov, se nevyhovuje.Odůvodnění :Změna trasy kabelu VN 22 kV související se zrušením spínací stanice bývalé obvodové služebny Rýmařov nebyla předmětem řešení konceptu řešení Změny č. 7 ÚPN SÚ Rýmařov. Požadavek na změnu trasy nebyl ze strany SME a.s uplatněn ani při projednávání konceptu řešení, tudíž nebyl zapracován do souborného stanoviska.Po prostudování zaslaných podkladů a jejich posouzení s platnou územně plánovací dokumentaci, k níž se předmětná změna vztahuje,bylo zjištěno, že navrhovaná změna trasy je situována v k.ú. Rýmařov, v zóně UB (sektoru UBa), což je zóna sloužící převážně bydlení s doprovodnými funkcemi obchodu, služeb a technické infrastruktury, mající obslužný charakter pro obytné území. V zóně se připouští drobné výrobní aktivity bez škodlivých účinků na obytné území. Dle závazné části schváleného ÚPN SÚ, tj. Obecně závazné vyhlášky města Rýmařov č. 05/2003 o závazných částech Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 27/94, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov , ve znění OZV č. 34/95, OZV č. 53/98,OZV č. 70/02, OZV č.71/02 a OZV č. 3/2003, článku 5 - Funkční uspořádání území, odst. (3) je umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení, pro obsluhu území přípustné, pokud nebude mít negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru. Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že změnu trasy kabelového vedení VN není nutno řešit změnou platného Územního plánu sídelního útvaru Rýmařov.

956/25/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: -Důvodovou zprávu ke zpracování Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov včetně Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu řešení Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov; Vyhodnocení dohody s dotčenými orgány státní správy k návrhu řešení Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov; Vyhodnocení námitek ( § 22 stavebního zákona) a návrh rozhodnutí o námitkách; Vyhodnocení připomínek ostatních orgánů, fyzických a právnických osob k návrhu řešení Změny č. 7 ÚPN SÚ Rýmařov, Vyhodnocení vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů k návrhu řešení Změny č. 7 ÚPN SÚ Rýmařov (příloha č. 1 předkládaného materiálu);-Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (příloha č. 2 předkládaného materiálu).

957/25/06
Zastupitelstvo města vydalo:dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Rýmařov č. 01/2006, o závazných částech Změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov (příloha č. 3 předkládaného materiálu).

958/25/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 281/2, 281/3, 281/4, 821/1, 821/2, 3497 a 3522, vše v k.ú. Rýmařov, Okresnímu bytovému družstvu Bruntál, se sídlem Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

959/25/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 451/1 a celého pozemku parc.č. 447 včetně objektu bez č.p., vše v k.ú. Rýmařov, po zaměření, a to pozemek parc.č. 447 vč. objektu bez č.p. za cenu dle znaleckého odhadu, část pozemku parc.č. 451/1 za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

960/25/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1336/1 a části parc.č. 1335/1, oba v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

961/25/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 2990/3 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

962/25/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 2877 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

963/25/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc. č. 3195/2, 3167/2 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

964/25/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 261, 262, oba v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

965/25/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 281/1 (budoucí 281/11) v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a 585/17/04 ze dne 16.12.2004 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

966/25/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 49 v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

967/25/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 90 v k.ú. Ondřejov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

968/25/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 435/13/04 ze dne 24.06.2004 o prodeji pozemku parc.č. 102/1 v k.ú. Janušov za účelem zřízení zahrady.

969/25/06
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod částí pozemků parc.č. 123, 128/1 v k.ú. Edrovice, Moravskoslezskému kraji – Správě silnic Moravskoslezského kraje.

970/25/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené na základě usnesení č. 365/12/04, a to v článku 3 – Závazek k uzavření kupní smlouvy z původně schváleného tenisového kurtu a stavby nafukovací haly pro krytý tenisový kurt v zimním období roku nově na stavbu tenisové haly a posunutí termínu realizace do 30.06.2007.

971/25/06
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod částí pozemku parc.č. 1904/3 a 1938/2, oba v k.ú. Rýmařov do vlastnictví Moravskoslezskému kraji – Správě silnic Moravskoslezského kraje.

972/25/06 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 818/23/05 ze dne 22.9.2005 o prodeji obytného domu č. p. 254 na ulici Růžová 4, Janovice u Rýmařova stávajícím nájemníkům,

972/25/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje podílů 17,67% a 14,86% domu č.p. 254 na ulici Růžová 4 v Janovicích u Rýmařova odpovídající bytu o velikosti 3+1, 1. kategorie.

973/25/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 111, 112, 2646/4 a částí pozemků parc.č. 82 a 113, vše v k.ú. Rýmařov.

974/25/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s městským nemovitým majetkem v roce 2006 dle předloženého návrhu.

975/25/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti finančního výboru za rok 2005.

976/25/06
Zastupitelstvo města uložilo starostovi zajistit ve spolupráci s příslušnými odbory na záměry městaprojektovou dokumentaci:- vybudování vodovodu v Ondřejově- chodník na ul. 8 května od RD po bývalý Gelologický průzkum- chodník v Janovicích ve směru na Starou Ves- cyklostezka do Ondřejova- energetická koncepce města- dopracování systému třídění a recyklace odpadů- půdní vestavby na dvou vhodných obytných domech- obytný dům na místě objektu U 53 Hornoměstská-výstavba sítí pro RD Opavská- vypracování komunitního plánu města, mikroregionu- horolezecká stěnastudii:- dopracování systému třídění a recyklace odpadů- revitalizace sídliště Dukelská- Středisko volného času - vhodnost postupné rekonstrukce stávajícího objektu nebo výstavba nového objektu- využitelnosti objektu městského kina pro další účely- řešení městské zeleněgenerel:- cyklostezky v mikroregionu

977/25/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole postupu ZM a uvolněných členů ZM při řešení situace se zásobováním vodou v letech 2000-2005.

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště