teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 26
konaného v řádném termínu, dne 30.3.2006

978/26/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 25/2006.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

979/26/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 27.1.2006 do 30.3.2006
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

980/26/06 a)
Zastupitelstvo města akceptovalo a schválilo jako rozpočtová opatření roku 2005 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu, specifikovaných na straně 2 přiloženého materiálu, v celkové částce + 18 375 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o stejnou celkovou částku + 18 375 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

980/26/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2005 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města – s výhradou blíže popsanou ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 13.3.2006,
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

980/26/06 c)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 13.3.2006 za rok 2005 a uložilo starostovi města zajistit odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání,
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

980/26/06 d)
Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb. v platném znění zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2006 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

981/26/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu plnění věcného plánu rozvoje města do roku 2006 ke dni 20.3.2006.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

982/26/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 2988/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

983/26/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 1609/3 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

984/26/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodej části pozemku parc.č. 37 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

985/26/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 3297 a části pozemku parc.č. 3271, oba v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

986/26/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 203/3 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

987/26/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 2014/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

988/26/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 2062 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

989/26/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 130/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

990/26/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 171 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

991/26/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc.č. 2971/1 a 2972 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

992/26/06 a)
Zastupitelstvo města schválilo prodej podílu na bytovém domě č.p. 254 v k.ú. Janušov, o velikosti 17,67 % za cenu 125.741,- Kč,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

992/26/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej podílu na bytovém domě č.p. 254 v k.ú. Janušov, o velikosti 14,86 % za cenu 105.745, -Kč. Na nového vlastníka přechází i stávající nájemní smlouva k bytu.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

993/26/06
Zastupitelstvo města schválilo snížení kupní ceny za pozemek parc.č. 447 včetně objektu bez č.p., v k.ú. Rýmařov, jejichž prodej byl mimo jiné schválen usnesením č. 959/25/06 ze dne 26.1.2006 původně za cenu dle Pravidel, na cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

994/26/06
Zastupitelstvo města schválilo snížení kupní ceny za pozemky pod bytovými domy parc.č. 281/2, 281/3, 281/4, 821/1, 821/2, 3497 a 3522, vše v k.ú. Rýmařov, jejichž prodej byl schválen usnesením č. 958/25/06 ze dne 26.1.2006, a to na cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

995/26/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 2293/1v k.ú. Rýmařov spoluvlastníkům bytového domu č.p. 850 na ulici tř. Hrdinů 26a, na pozemku parc.č. 2293/1 za cenu 16.500,- Kč + náklady spojené s převodem do podílového spoluvlastnictví.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

996/26/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 2293/2 v k.ú. Rýmařov spoluvlastníkům bytového domu č.p. 850 na ulici tř. Hrdinů 26b, na pozemku parc.č. 2293/2 za cenu 16.500,- Kč + náklady spojené s převodem do podílového spoluvlastnictví .
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

997/26/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 901/24/05 ze dne 15.12.2005 o prodeji částí pozemků parc.č. 689/1, 689/2 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, Marketu CA-VA s.r.o., se sídlem Rýmařov, Jungmanova 2.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

998/26/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej spoluvlastnických podílů na části pozemku parc.č. 689/1 v k.ú. Rýmařov, za poměrnou část ceny stanovené dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

999/26/06
Zastupitelstvo města vydalo souhlas s realizací přístavby k objektu č.p. 868 na pozemku parc.č. 688 a 689/2 v k.ú. Rýmařov (prodejna CA-VA), která bude vybudována podílovými spoluvlastníky objektu, na jejich náklady.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1000/26/06
Zastupitelstvo města schválilo zapracování připomínek Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Rýmařov, do směnné smlouvy schválené usnesením č. 831/23/05a) v rozsahu dle doporučení HK.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1001/26/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny části pozemku parc.č. 2912/4 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví města za pozemky parc.č. 512, 1191, 1193 a 1929, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Lesů ČR, s.p.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1002/26/06
Zastupitelstvo města schválilo nabytí pozemků parc.č. 512, 1191, 1193 a 1929, všechny v k.ú. Rýmařov od státního podniku Lesy České republiky.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1003/26/06
Zastupitelstvo města schválilo způsob splácení kupní ceny dle nově schválených Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města, za podíl na nemovitosti č. p. 437, na adrese Sokolovská 32, Rýmařov, včetně pozemku p.č. 588, vše v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1004/26/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu usnesení č. 961/25/06 ze dne 26.1.2006 o prodeji části pozemku parc.č. 2990/3 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1005/26/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu usnesení č. 741/22/05 ze dne 30.6.2006, a to v osobě kupujícího. Kupující nabývají pozemek do podílového spoluvlastnictví.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1006/26/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 838/23/05 ze dne 22.9.2005 o prodeji bytu č. 2/8 v objektu čp. 2, na ulici Sokolovská 25 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 496 v k.ú. Rýmařov, Soukromé škole cestovního ruchu a managementu.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1007/26/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 630/18/05 ze dne 27.1.2005 o prodeji pozemku parc.č. 2029 včetně objetku č.p. 52, vše v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1008/26/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 500/15/04 ze dne 23.9.2004 o prodeji pozemku parc.č. 1510/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1009/26/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu podmínek kupní smlouvy objektu č.p. 1195 na části pozemku parc.č. 1518/1 a dále prodej pozemků parc.č. 1518/1, 1519, 1520, vše v k.ú. Rýmařov, České republice - Hasičskému záchrannému sboru MSK, se sídlem Ostrava – Zábřeh, Vítkovická 40, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

1010/26/06
Zastupitelstvo města schválilo úpravu Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1011/26/06
Zastupitelstvo města schválilo dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání územního plánu města Rýmařov, upravený text, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1012/26/06 a)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu Zadání územního plánu města Rýmařov, upravený text; Vyhodnocení dohody s DOSS, které uplatnily svá stanoviska v zákonem stanovené lhůtě k návrhu Zadání územního plánu města Rýmařov,upravený text; Vyhodnocení podnětů a připomínek ostatních orgánů, fyzických a právnických osob k návrhu Zadání územního plánu města Rýmařov, upravený text; Vyhodnocení vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů k návrhu Zadání územního plánu města Rýmařov, upravený text, (příloha č. 1 předkládaného materiálu),
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1012/26/06 b)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování - Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu č.j. MSK 24085/2006 ( příloha č. 2 předkládaného materiálu).
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1013/26/06 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 641/18/05 b),
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1013/26/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 1.1.2006 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1014/26/06
Zastupitelstvo města schválilo účast města v dražbě nemovitostí pana Cimera včetně úhrady dražební jistoty a pověřilo starostu zastupováním města v této dražbě.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1015/26/06
Zastupitelstvo města pověřilo člena zastupitelstva a rady města Ing. Tomáše Köhlera zastupováním města Rýmařov v dozorčí radě Podhorské nemocnice, a.s.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

1016/26/06
Zastupitelstvo města uložilo radě města připravit rekonstrukci objektu MŠ na ulici Jelínkově č. 3 v Rýmařově, včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby a předložení rozpočtového návrhu rekonstrukce stavby zastupitelstvu města.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1017/26/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o "Dnech Rýmařova v Ozimku" ve dnech 28.4.-1.5.2006.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1018/26/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o oslavách 10. výročí partnerství měst Rýmařov - Schotten.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1019/26/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí změnu názvu "Nemocnice s.r.o. Rýmařov" na "Podhorská nemocnice a.s." se sídlem v Rýmařově a informaci o organizačních změnách v nemocnici Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště