teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 29
konaného v řádném termínu, dne 21.9.2006


1081/29/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 27 a 28/2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1082/29/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 23.6.2006 do 21.9.2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1083/29/06 a)
Zastupitelstvo města akceptovalo a schválilo jako rozpočtová opatření roku 2006 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu (případně dalších posky-tovatelů) v období od počátku roku 2006 do 8/2006 v celkové částce + 23 549,6 tis. Kč, zvýšení operací financování o částku + 9 558,9 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 33 108,5 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1083/29/06 b)
zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2006, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku 3 363,5 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1083/29/06 c)
zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2006, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku 3 363,5 tis. Kč podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1084/29/06
Zastupitelstvo města schválilo hodnocení - "Věcný rámec akcí pro období 2003-2006", dle přiloženého materiálu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1085/29/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 1609/4 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1086/29/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 22/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1087/29/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 1535/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1088/29/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 34 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1089/29/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 5 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1090/29/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 161/1 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1091/29/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje podílu 3,07% na domě č.p. 935 na ulici Pivovarská 2 v Rýmařově odpovídající bytu o velikosti 2+1, 1. kategorie za minimální nabídkovou cenu 80.719,- Kč.
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1092/29/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu č.p. 452, na pozemku parc. č. 441 v k.ú. Rýmařov (bývalá vrátnice nemocnice).
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1093/29/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 449, v k.ú. Rýmařov (bývalé dětské oddělení).
Hlasování pro: 12; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1094/29/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu chaty „Evženka“ č.ev. 73 na pozemku stav. parc. č. 97, o výměře 1.621 m2 v k.ú. Žďárský potok, obec Stará Ves u Rýmařova, včetně pozemku.
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1095/29/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 281/11 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1096/29/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2656 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1097/29/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1421/1 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1098/29/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1099/29/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 3167/1 v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu objektu s využitím i pro bydlení, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování hrubé stavby budoucího objektu určeného i pro bydlení, nejpozději však do tří let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby objektu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1100/29/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3167/1 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1101/29/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 171 v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1102/29/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu č.p. 140 na pozemku parc. č. 273, včetně části pozemku parc. č. 273 a vnitřního vybavení a inventáře, vše v k.ú. Janušov, za cenu 350.000,- Kč.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1103/29/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 36 v k.ú. Janušov , uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, samotná kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování základů RD na pozemku parc. č. 1038/2, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem a za podmínek že tato komunikace bude provedena způsobem, který nenaruší kořenový systém jasanu a javoru rostoucích při této komunikaci, nebude ani pojížděno po těchto kořenových systémech. Kořenový systém bude přemostěn dle dispozic odboru ŽPaRR.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1104/29/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení číslo 174/12/99 ze dne 2.12.1999.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1105/29/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení číslo 965/25/06 ze dne 26.1.2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1106/29/06
Zastupitelstvo města schválilo dodatek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 30.8.2004 na základě usnesení č. 210/7/03, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na části pozemku parc.č. 2988/1 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 30.8.2006 na 31.12.2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1107/29/06 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 281/10/03 ze dne 11.12.2003,
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1107/29/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3110 a části pozemku parc. č. 3116/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1108/29/06
Zastupitelstvo města schválilo nákup pozemku parc. č. 41 v k.ú. Rýmařov od současných spoluvlastníků, za cenu 50,-Kč/m2, včetně nákladů na převod.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1109/29/06
Zastupitelstvo města schválilo nákup pozemků parc. č. 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527 vše v k.ú. Rýmařov, od BENZINA s.p. v likvidaci, se sídlem Korytná 47 č.p. 3, Praha 10, 100 33 zastoupený likvidátorem Ing. Radovanem Svobodou, za cenu 113.910,-Kč, včetně nákladů na převod.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1110/29/06
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod dvou podílů, každý ve výši 417/2000, na pozemku parc.č. 689/2 v k.ú. Rýmařov na žadatele.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1111/29/06
Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí výjimky z Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města, spočívající ve zrušení předkupního práva na podíl na nemovitosti ve prospěch prodávajícího, při prodeji podílu na nemovitosti č. p. 437, na adrese Sokolovská 32, Rýmařov, včetně pozemku p.č. 588, vše v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1112/29/06
Zastupitelstvo města schválilo řešení závazku Základní školy Rýmařov vůči společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., týkajícího se rekonstrukce kotelny v objektu Julia Sedláka 708/18, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1113/29/06
Zastupitelstvo města schválilo nákup části pozemku parc. č. 2025/1, pozemku parc.č. 2030 a části objektu bez čp/če, umístěného na pozemku parc.č. 2027, včetně části pozemku parc.č. 2027, vše v k.ú. Rýmařov, (část průmyslové zóny na ul. Revoluční - Dukelská v Rýmařově) od společnosti POLYGON stavební, a.s., IČO 45192529, se sídlem Příborská 1585, Frýdek-Místek 73801, za cenu dle znaleckého posudku, včetně nákladů na převod, dle předloženého návrhu a podmínek.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1114/29/06
Zastupitelstvo města schválilo úplatný převod pozemku parc. č. 1528/1 v k.ú. Rýmařov - 887 m2, od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1115/29/06
Zastupitelstvo města schválilo úplatný převod pozemku parc. č. 133 v k.ú. Edrovice – 1971 m2, od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1116/29/06
Zastupitelstvo města schválilo úplatný převod pozemku parc. č. 329 v k.ú. Edrovice – 3446 m2, od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1117/29/06
Zastupitelstvo města schválilo úplatný převod pozemku parc. č. 330 v k.ú. Edrovice – 3510 m2, od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1118/29/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu usnesení č. 1076/28/06 ze dne 01.08.2006, týkající se úpravy základních podmínek při prodeji části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov (část průmyslové zóny) společnosti Styrotrade, s.r.o., dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 13 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1119/29/06
Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků p.č. 477 a 478 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví p. Kročila, za pozemek p.č. 668/1 v k.ú. Jamartice ve vlastnictví města Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1120/29/06
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z částky 246.498,--Kč, které vzniklo pozdní úhradou nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 7 na ulici Bartákova č. 20 v Rýmařově.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1121/29/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 1291/50A v Rýmařově.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1122/29/06 a)
Zastupitelstvo města, dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhlo odvolání Ing. Josefa Švédy z dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o.,
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1122/29/06 b)
Zastupitelstvo města, dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhlo jako člena dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o., Ing Vladimíra Štefku.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1123/29/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti finančního výboru za rok 2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1124/29/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti kontrolního výboru za rok 2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště