Dnes je úterý 7.12.2021 14:14, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 3
konaného v řádném termínu, dne 29.1.2007

125/3/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 02/2006.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

126/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s městským nemovitým majetkem v roce 2007 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

127/3/07
Rada města vzala na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Byterm Rýmařov na rok 2007 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

128/3/07
Rada města pověřila starostu zpracováním výstupů z komisí do celkového materiálu "Věcného rámce akcí pro období 2006-2010", předáním členům rady do 31.1.2007 k připomínkování a následnému předložení zastupitelstvu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

129/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ke dni 29.1.2007dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

130/3/07
Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

131/3/07
Rada města neschválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 2061 a 2062 v k.ú. Rýmařov, za účelem zřízení zahrady.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

132/3/07
Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1083/1 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

133/3/07
Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc. č. 2904/7 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce společnosti HORYMAS, spol. s r.o., se sídlem Okružní 849/47, Rýmařov na nového nájemce společnost Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o., se sídlem Tvrdkov 34, Horní Město.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

134/3/07
Rada města schválila pronájem částí pozemků parc. č. 719, 721 a 722, dle předloženého návrhu, vše v k.ú. Rýmařov , na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že při změně nájemce jednoho z bytu v objektu Horní 4, Rýmařov bude nájem s odcházejícím nájemcem ukončen ke dni zániku smlouvy o nájmu bytu a ke smlouvě o pronájmu předmětné části pozemku přistoupí nový nájemce.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

135/3/07
Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 2310 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

136/3/07
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1181/2 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

137/3/07
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 97, o výměře 291 m2, v k.ú. Jamartice uzavřené dohodou ke dni 31.12.2006.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

138/3/07 a)
Rada města vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy, uzavřené na pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11, Rýmařov, podané ke dni 31.12.2006. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem 01.01.2007 a činí 3 měsíce,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

138/3/07 b)
Rada města schválila záměr pronájmu uvolněné části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11, Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

139/3/07
Rada města schválila s účinností od 01.02.2007 pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Národní 9 v Rýmařově společnosti I-nova CZ s.r.o., za vydraženou cenu 851,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

140/3/07 a)
Rada města schválila Dodatek č. 5 nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu na ulici Radniční 13 v Rýmařově, dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

140/3/07 b)
Rada města schválila Dodatek č. 6 nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu na ulici Pivovarská 1 v Rýmařově, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

141/3/07 a)
Rada města schválila podnájem společnosti STRYM, s.r.o. v části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11 v Rýmařově,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

141/3/07 b)
Rada města souhlasila s umístěním sídla společnosti STRYM, s.r.o. v části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11 v Rýmařově.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

142/3/07
Rada města schválila rozšíření účelu užívání nebytových prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 1 v Rýmařově, a to o provozovnu solárního studia s tím, že veškeré stavební úpravy vyvolané touto změnou budou provedeny na náklady nájemce bez možnosti kompenzace, a s tím, že po skončení nájemního vztahu budou dotčené nebytové prostory uvedeny do původního stavu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

143/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1764 pod stavbou garáže v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

144/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1824 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

145/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3269 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

146/3/07
Rada města doporučilla zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 225 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

147/3/07
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 159 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

148/3/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 448/13/04 ze dne 24.06.2004,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

148/3/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 159 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

149/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 203 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

150/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 203 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

151/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 130/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

152/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc. č. 1489/4 a 1551v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

153/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1517 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

154/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2985/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu po zaměření , za cenu dle cenové mapy + 200,- Kč/m2 jako příspěvek na vybudované inženýrské sítě + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

155/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1620 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

156/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 65 v k.ú. Edrovice , a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

157/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 64 v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

158/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 195/1 a 196 v k.ú. Janušov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

159/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 36 o výměře 942m2, pozemku parc. č. 33 o výměře 2.429 m2 a části pozemku parc. č. 32 o výměře 731 m2 po zaměření dle předloženého návrhu, vše k.ú. Ondřejov u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

160/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 180/2 v k.ú. Stránské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

161/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části objektu č.p. 418 na ulici 8. května 36 v Rýmařově po geometrickém oddělení azylového domu včetně zastavěné části pozemku parc. č. 1942 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví . Celková cena prodávané nemovitosti činí 222.353,- Kč. Kupující uhradí celou kupní cenu před podpisem samotné kupní smlouvy.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

162/3/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 594/17/04 ze dne 16.12.2004,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

162/3/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

163/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu bývalé školky na ulici Revoluční 24 v Rýmařově, na pozemku parc. č. 1596 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 1596 o výměře 336 m2 v k.ú. Rýmařov a pozemku parc. č. 1597 o výměře 807 m2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

164/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemku parc. č. 516 o výměře 44 m2 v k.ú. Janušov , za cenu 1.500,- Kč + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

165/3/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 1113/29/06 ze dne 21.09.2006,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

165/3/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení objektů bez čp/če na pozemcích parc. č. 2027 a 2028 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemků parc. č. 2027, 2028, 2030 a 2025/1, vše v k.ú. Rýmařov (oblast průmyslové zóny na ul. Revoluční - Dukelská v Rýmařově) od společnosti POLYGON stavební, a.s., IČO 45192529, zastoupené Ing. Jiřím Moškořem, se sídlem Příborská 1585, Frýdek-Místek 738 01, za cenu dle znaleckého posudku, včetně nákladů na převod, dle předloženého návrhu a podmínek.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

166/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku parc. č. 360/2 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Ondřejov u Rýmařova z vlastnictví Města Rýmařov do vlastnictví Moravskoslezského kraje – Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

167/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 60, 508, 850/2, 854, 1512, 1499/2, 3463/2 a část pozemku parc. č. 509 vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu po zaměření, ve vlastnictví společnosti HEDVA a.s. za část pozemku parc. č. 836/1 v k.ú. Rýmařov o celkové výměře cca 3.230 m2 dle předloženého návrhu po zaměření ve vlastnictví Města Rýmařov. Na úhradě veškerých nákladů spojených se směnou předmětných pozemků se budou podílet obě strany stejným dílem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

168/3/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce a úhradě nákladů mezi ČR – Hasičským záchranným sborem (jako „půjčitel“) a Městem Rýmařov (jako „vypůjčitel“) dle předloženého návrhu. Předmětem výpůjčky je budova č.p. 1195 na pozemku parc. č. 1518/1 v k.ú. Rýmařov (hasičská zbrojnice) a pozemky parc. č. 1518/1, 1518/2, 1519 a 1520, vše v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

169/3/07
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Českému svazu včelařů ZO Rýmařov na léčení varoázy u chovu včelstev.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

170/3/07
Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Bruntál na zajištění ozdravovací akce medifikovanými premixy u spárkaté zvěře.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

171/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit, aby PF ČR, jakožto vlastník, převedl pozemek parc. č. 1036/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

172/3/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1072/1 a části pozemku parc. č. 3062/1 dle předloženého návrhu po zaměření, dále pozemku parc. č. 1104 a pozemku parc. č. 1283, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví PF ČR do vlastnictví Města Rýmařov, za účelem výstavby rodinných domů. Jedná se o převod pozemků dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

172/3/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit převod pozemků parc. č. 515/1, 517 a 518, vše v k.ú. Janušov a části pozemku parc. č. 344 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice z vlastnictví PF ČR do vlastnictví Města Rýmařov. Jedná se o převod pozemků dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

173/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí, kterým se mění podmínka pro podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu RD na části pozemku parc. č. 281/1 v k.ú. Edrovice z původní lhůty do 20.01.2007 na termín do 21.03.2007.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

174/3/07
Rada města schválila napojení nemovitosti, na pozemku parc. č. 1 v k.ú. Edrovice, na kanalizační řád s umístěním šachtice na pozemku parc. č. 281/1 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Města Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

175/3/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1334 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 907, 909 a 912 v k.ú. Janušov ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění a provozování stavby „Splašková kanalizace I. a II. etapa“, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu stanovenou dle metodiky ŘSD ČR.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

176/3/07
Rada města schválila záměr pronájmu objektu vodojemu v Rýmařově, za účelem umístění retranslační radiové stanice pro přenos telemetrických dat provozního dispečinku Severomoravské plynárenské, a.s. .
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

177/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 426/13/04 ze dne 24.06.2004, č. 427/13/04 ze dne 24.06.2004, č. 517/15/04 ze dne 23.09.2004, č. 518/15/04 ze dne 23.09.2004, č. 1058/27/06 ze dne 22.06.2006.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

178/3/07
Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávky Města Rýmařov ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

179/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 2912/9 a 2912/10, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc. č. 511, 512 a 1929, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. . Rozdíl hodnot pozemků a polovinu nákladů vynaložených na ocenění a směnu pozemků uhradí Město Rýmařov.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

180/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků parc. č. 316/5 a 333/6, oba v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov, která je dotčena stavbou biokoridoru.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

181/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí aktuální informace o Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) a o Místní akční skupině Rýmařovsko o.p.s. (MAS).
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

182/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí přijetí úvěru od ČS, a.s., ve výši 3 000 tis. Kč na profinancování projektu „Rýmařovsko – kouzlo přírody a historie“.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

183/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dotaci SOR na spoluúčast a náklady na úroky ve výši 195 000,- Kč na vypracování projektu „Rýmařovsko – kouzlo přírody a historie“.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

184/3/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace MAS Rýmařovsko, o.p.s., na spolufinancování lídra ve výši 32 000,- Kč.
Hlasování pro: ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

185/3/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 356.000,- Kč pro MAS Rýmařovsko, o.p.s., na realizaci režijních nákladů spojených s činností MAS – RÝMAŘOVSKO, o.p.s. v Programu LEADER+, s konečnou splatností nejpozději do 31.12.2007,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

185/3/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby pověřilo starostu vypracováním smlouvy o půjčce a jejím podpisem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

186/3/07
Rada města schválila dodatek č. 7 nájemní smlouvy ze dne 30.10.1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Teplo Rýmařov, s.r.o., na pronájem nemovitostí Města Rýmařov, řešící stanovení dodatečného nájemného pro rok 2006 v částce 1,000.000,-Kč, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

187/3/07
Rada města uložila starostovi vydat vnitřní předpis města v intencích zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, pro poskytování cestovních náhrad ve smyslu schválených zásad.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

188/3/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 1013/26/06 b),
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

188/3/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.1.2007 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

189/3/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2712/54/06 b),
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

189/3/07 b)
Rada města schválila s účinností od 1.1.2007 způsob poskytování a výši peněžitých darů občanům za činnost v komisích, výborech a zvláštních orgánech podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

190/3/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 2051/8/02 ze dne 7.10.2002,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

190/3/07 b)
Rada města schválila Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení a osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rýmařov dle předloženého návrhu, včetně úprav vzešlých z jednání rady.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

191/3/07
Rada města schválila platové výměry ředitelů škol, Střediska volného času, Městské knihovny a Městského muzea s platností od 1.1.2007, dle předloženého návrhu včetně úprav vzešlých z jednání rady.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

192/3/07
Rada města schválila platový výměr ředitele Městského muzea Rýmařov Mgr. Dietera Schallnera s platností od 1.2.2007, dle předloženého návrhu včetně úprav vzešlých z jednání rady.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

193/3/07
Rada města schválila úpravu platu ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové s účinností od 1.1.2007, dle předloženého návrhu včetně úprav vzešlých z jednání rady.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

194/3/07
Rada města jmenovala Ing. Ivetu Pochylovou do funkce vedoucího odboru stavební úřad Městského úřadu Rýmařov s platností od 1.2.2007.
Hlasování pro: ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

195/3/07
Rada města schválila do Rady Euroregionu Praděd za město Rýmařov jako zástupce místostarostu Ing. Jaroslava Kalu.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

196/3/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit, s účinností od 9.2.2007, zřízení osadního výboru v Janovicích,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

196/3/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit, s účinností od 9.2.2007, počet členů osadního výboru v Janovicích na devět členů, dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

196/3/07 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit, s účinností od 9.2.2007, Jaroslavu Mazelovou předsedkyní osadního výboru v Janovicích.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

197/3/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit, s účinností od 9.2.2007, zřízení osadního výboru v Ondřejově,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

197/3/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit, s účinností od 9.2.2007, počet členů osadního výboru v Ondřejově na čtyři členy, dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

197/3/07 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit, s účinností od 9.2.2007, Anežku Továrkovou předsedkyní osadního výboru v Ondřejově.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

198/3/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit, s účinností od 9.2.2007, zřízení osadního výboru ve Stránském,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

198/3/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit, s účinností od 9.2.2007, počet členů osadního výboru ve Stránském na pět členů, dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

198/3/07 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit, s účinností od 9.2.2007, Františka Vrbeníka předsedou osadního výboru ve Stránském.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

199/3/07
Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Horní Město o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

200/3/07
Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Jiříkov o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

201/3/07
Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Malá Štáhle o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

202/3/07
Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Stará Ves o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

203/3/07
Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Dolní Moravice o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

204/3/07
Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Tvrdkov o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

205/3/07
Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Malá Morávka o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

206/3/07
Rada města schválila nominací místostarosty Ing. Jaroslava Kaly do hodnotitelské komise pro periodické hodnocení Mgr. Hany Měrákové, ředitelky Základní školy, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace.
Hlasování pro: 4 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

207/3/07
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 37 na ulici Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

208/3/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 37 na ulici Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově a dohody o skončení nájmu bytu č. 38 na ulici Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

208/3/07 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 37 na ulici Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově a nájemní smlouvy k bytu č. 38 na ulici Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2008.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

209/3/07
Rada města schválila výměnu bytu č. 4 na ulici Hornoměstská č. 853/47 v Rýmařově a bytu č. 3 v Jiříkově č. 3.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

210/3/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Julia Sedláka č. 18 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

211/3/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích na dobu určitou do 31.1.2009.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

212/3/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

213/3/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

214/3/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Pivovarská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

215/3/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Radniční č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

216/3/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Hornoměstská č. 59 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

217/3/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Příkopy č. 13 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2008.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

218/3/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2008.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

219/3/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Okružní č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2007.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

220/3/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4 na ulici Radniční č. 1010/3 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

220/3/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 4 na ulici Radniční č. 1010/3 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,10--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 18.657,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí nájemce zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

221/3/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 13 na ulici 1.máje č. 886/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

221/3/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 13 na ulici 1.máje 886/1 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 39.914,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí nájemce zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

222/3/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3 na ulici Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

222/3/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na ulici Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,60 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 38.545,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí nájemce zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

223/3/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na ulici 1.máje č. 860/7 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2008.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

224/3/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na ulici 8.května č. 855/51A v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2007.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

225/3/07 a)
Rada města schválila vyjmutí bytu č. 3 na ulici Radniční č. 865/2 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

225/3/07 b)
Rada města schválila výměnu bytu č. 5 na ulici Radniční č. 1012/7 v Rýmařově, za volný byt č. 3 na ulici Radniční č. 865/2 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

226/3/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 624/22 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

227/3/07 a)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Jamarticích č. 115 s nájemci za předpokladu, že byt převezmou ve stavu v jakém bude předán. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

227/3/07 b)
Rada města souhlasila s uzavřením dohody o splátkách dluhu mezi přísp. organizací Byterm Rýmařov a novým nájemcem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

228/3/07
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 23 v Rýmařově.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

229/3/07
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

230/3/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu a o narovnání k bytu č. 10 na ulici Sokolovská č. 835/38 v Rýmařově,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

230/3/07 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Sokolovská č. 835/38 v Rýmařověs novým nájemcem za stejných podmínek jako byla uzavřena s původním nájemcem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

231/3/07
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Dukelská č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2007.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

232/3/07 a)
Rada města schválila pořadník uchazečů pro přidělení bytu na rok 2007 v předloženém znění,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

232/3/07 b)
Rada města schválila, aby žádosti uchazečů, kteří zapomněli nebo z nějakého jiného důvodu nepodali žádost o zařazení do pořadníku na rok 2007 v termínu do 31.12.2006 a učinili tak v období od 1.1.2007 do 19.1.2007, byly zařazeny do pořadníku podle data podání na poslední místa.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

233/3/07
Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 6 v Jamarticích č. 115 nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy bytu podle § 711 odst. 2 písm. a), b) OZ.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

234/3/07
Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 3, na DPS Revoluční č. 30/A .
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

235/3/07
Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 7, v I. poschodí, na DPS tř. Hrdinů č. 20 .
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

236/3/07
Rada města schválila vnitřní směrnici MěÚ Rýmařov č. 03/2007 o zadávání veřejných zakázek s účinností od 1.2.2007, dle předloženého návrhu s úpravami vzešlými z jednání rady.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

237/3/07
Rada města uložila vedoucím příspěvkových organizací města Rýmařov vypracovat vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

238/3/07 a)
Rada města zrušila platnost organizačního řádu schváleného radou města dne 6.12.2004 usnesením č. 1583/34/04 v platném znění,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

238/3/07 b)
Rada města schválila organizační řád Městského úřadu Rýmařov s účinností od 1.2.2007.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

239/3/07
Rada města neschválila předložený návrh koncepce rozvoje Městského muzea Rýmařov a uložila místostarostovi dopracovat koncepci s odborem ŠK do 31.3.2007.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

240/3/07
Rada města neschválila pronájem části informačního střediska třetí osobě bez předložení finanční analýzy ekonomických dopadů pronájmu na hospodaření muzea.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

241/3/07
Rada města ukládá starostovi zajistit finanční kontrolu z MěÚ Rýmařov na hospodaření Městského muzea Rýmařov za rok 2006.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317