Dnes je úterý 7.12.2021 13:27, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 5
konaného v řádném termínu, dne 26.3.2007

280/5/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 04/2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

281/5/07
Rada města uložila komisím města projednat návrh "koncepce prodejů domů a pozemků".
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

282/5/07
Rada města schválila úpravu „Pravidel pro pronajímání nemovitého majetku města“ a to s účinností od 1.4.2007, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

283/5/07
Rada města schválila úpravu „Pravidel pro postup občanů a orgánů města při podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku města Rýmařova“, a to s účinností od 1.5.2007, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

284/5/07
Rada města schválila výši nájemného za přístřeší poskytnuté v holobytech na ulici Julia Fučíka 14 v Rýmařově ve výši 360,- Kč na osobu a měsíc s platností od 1.5.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

285/5/07
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření Bytermu Rýmařov, p.o., s městským nemovitým majetkem za rok 2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

286/5/07
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření organizace Byterm Rýmařov, p.o. za rok 2006 a způsob vypořádání hospodářského výsledku.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

287/5/07
Rada města schválila doplacení roční odměny za rok 2005 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

288/5/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s postupem přípravy investic města dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

288/5/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s vyvěšením, aktualizací a kontrolou plnění "Integrovaného dokumentu" na webových stránkách města.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

289/5/07
Rada města schválila předloženou strategii postupu města při získávání dotací na plánované investice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

290/5/07
Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 14/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

291/5/07
Rada města schválila záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, pro potřeby komunitního centra Společenství Romů na Moravě o.p.s. .
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

292/5/07
Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 3110 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

293/5/07
Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc. č. 99 v k.ú. Janovice u Rýmařova ze stávajícího nájemce na nového nájemce.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

294/5/07 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 2904/7 v k.ú. Rýmařov uzavřené se společností HORYMAS, spol. s r.o., se sídlem Okružní 849/47, Rýmařov, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem společností Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o., se sídlem Tvrdkov 34, Horní Město,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

294/5/07 b)
Rada města schválila přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 2904/7 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce společnosti HORYMAS, spol. s r.o., se sídlem Okružní 849/47, Rýmařov na nového nájemce společnost Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o., se sídlem Tvrdkov 34, Horní Město.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

295/5/07
Rada města schválila s účinností od 01.04.2007 pronájem části nebytových prostor v objektu Palackého 11 v Rýmařově (kancelář č. 3), za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem zřízení realitní kanceláře.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

296/5/07
Rada města schválila pronájem objektu vodojemu v Rýmařově na pozemku parc. č. 2958 v k.ú. Rýmařov společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava, za účelem umístění retranslační radiové stanice pro přenos telemetrických dat provozního dispečinku Severomoravské plynárenské, a.s., na dobu neurčitou, za cenu dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

297/5/07
Rada města neschválila ukončení nájemní smlouvy, uzavřené se společností Infini s.r.o., se sídlem Žižkova 29, Rýmařov na pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově, dohodou ke dni 30.04.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

298/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části nebytového prostoru na pozemku parc. č. 314 v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

299/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje garáže na části pozemku parc. č. 2113, včetně části pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, na ulici Žižkova 29.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

300/5/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu 17,16 % na domě č.p. 413 na ulici Hornoměstská 10 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 1+1, 1. kategorie za minimální nabídkovou cenu 147.239,- Kč,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

300/5/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu 20,70 % na domě č.p. 413 na ulici Hornoměstská 10 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 2+1, 1. kategorie za minimální nabídkovou cenu 177.585,- Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

301/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1162/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

302/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1595 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

303/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1764 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

304/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3269 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

305/5/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 159 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

306/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 159 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu po zaměření do podílového spoluvlastnictví, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

307/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 130/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

308/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2295/5 v k.ú. Rýmařov (část pozemku parc. č. 2295/1 v k.ú. Rýmařov oddělená geometrickým plánem č. 1106-186/2003), a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + 51,- Kč/m2 jako příspěvek na vybudované inženýrské sítě + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

309/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2295/6 v k.ú. Rýmařov (část pozemku parc. č. 2295/1 v k.ú. Rýmařov oddělená geometrickým plánem č. 1106-186/2003) , a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + 51,- Kč/m2 jako příspěvek na vybudované inženýrské sítě + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

310/5/07
Rada města schválila provedení výběru na prodej části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu prodeje a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 500,- Kč/m2.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

311/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr darování budovy bývalé úpravny vody na části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov na ulici Podolská, a to MO ČRS Rýmařov, za účelem rozebrání a následného přestěhování s podmínkou, že náklady na převod uhradí MO ČRS Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

312/5/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 3445/2 a části pozemku parc. č. 3445/7, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, spočívající v právu uložení smyčky kabelu vn 22 kV do pozemků v délce 2 x 125 m a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu smyčky kabelů. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou,za jednorázovou úhradu dle „Pravidel pro zřizování věcných břemen k nemovitému majetku města“.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

313/5/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 853/1 v k.ú. Rýmařov a pozemku parc. č. 442 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Moravskoslezského kraje – Správy silnic MK ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Plynofikace-Rýmařov, ul. Sokolovská, Julia Fučíka, lokalita I-Edrovice“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, jímž bude stavba kolaudována. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu časově neomezenou.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

314/5/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města Rýmařov parc. č. 905/2 a 906/1, oba v k.ú. Janušov ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, spočívajícího v povinnosti strpět na předmětných pozemcích vedení komunikace v souvislosti s vybudováním nájezdů z ulice Školní na ulici Opavskou. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úhradu stanovenou dle metodiky ŘSD ČR.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

315/5/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2100 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním stavby „Přípojky splaškové kanalizace k bytovému domu Úvoz 17 v Rýmařově“. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úhradu stanovenou dle metodiky ÚPZSVM.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

316/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 2958 o výměře 2.405 m2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví PF ČR do vlastnictví Města Rýmařov, dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

317/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s prominutím dlužného nájemného ve výši 58.684,- Kč, za pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Husova 5 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

318/5/07
Rada města vzala na vědomí žádost o zrušení nájemní smlouvy č. 4100000335.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 2

319/5/07
Rada města schválila vyjmutí části pozemku parc. č. 1083/6 v k.ú. Stránské o výměře cca 330 m2 dle předloženého návrhu ze smlouvy o pronájmu č. 4100000335 a uložila upravit smlouvu dodatkem.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 2

320/5/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 74/4/07 ze dne 08.02.2007,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

320/5/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2985/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření dle předloženého návrhu, za cenu 197,- Kč/m2 + 51,- Kč/m2 jako příspěvek na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

321/5/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 766/32/02 ze dne 24.10.2002 a č. 213/7/03 ze dne 25.09.2003,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

321/5/07 b)
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 692 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

322/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemku parc. č. 509 a části pozemku parc. č. 480, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu ve vlastnictví společnosti Hedva a.s. za část pozemku parc. č. 836/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu ve vlastnictví města Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

323/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit poskytnutí slevy ve výši 10% z kupní ceny (tj. 26.247,- Kč) pozemku parc. č. 2972/7 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

324/5/07
Rada města neschválila úhradu náhrady škody, ve výši 18.817,- Kč, vzniklé nedodržením smluvních podmínek mezi městem Rýmařov a kupujícími pozemku parc. č. 2972/8 v k.ú. Rýmařov, za účelem stavby RD.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

325/5/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit koupi domu č.p. 218, nám. Míru 5 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 7 v k.ú. Rýmařov o výměře 514 m2 od současného vlastníka nemovitosti České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha-Krč,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

325/5/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit starostu města Ing. Petra Kloudu učiněním a zasláním nabídky na koupi nemovitosti č.p. 218, nám. Míru 5 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 7 v k.ú. Rýmařov, a to za podmínek uvedených v materiálu..
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

326/5/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 2751/56/06 ze dne 24.04.2006,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

326/5/07 b)
Rada města zrušila platnost části usnesení č. 2753/56/06 ze dne 24.04.2006, týkající se pronájmu 2 místností v přízemí objektu bývalé vrátnice v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 441 v k.ú. Rýmařov,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

326/5/07 c)
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 6B v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

327/5/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 1099/29/06 ze dne 21.09.2006, č. 11/2/06 ze dne 23.11.2006 a č. 76/4/07 ze dne 08.02.2007,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

327/5/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zveřejnit nabídku prodeje pozemku parc. č. 281/12 v k.ú. Edrovice, dle geometrického plánu 195-336/2004, za účelem výstavby rodinného domu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

328/5/07
Rada města souhlasila s odložením platnosti nových dodatků k nájemním smlouvám, uzavřených se společností SSOŠ PRIMA, s.r.o. Rýmařov, které řeší nový způsob schvalování a započítávání oprav proti vybranému nájemnému, na rok 2009 (tj. od 1.1.2009).
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

329/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit v souladu se Smlouvou o výpůjčce ze dne 14.9.2006, bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 v průběhu roce 2006 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

330/5/07
Rada města schválila dodatek ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Městské služby Rýmařov, s.r.o. dne 26.10.1999 (pronájem technického areálu), týkající se výše nájemného za rok 2007, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

331/5/07 a)
Rada města souhlasí s ukončením pracovního poměru dohodou s ředitelem Městského muzea Rýmařov, p.o., ke dni 27.3.2007 za podmínky, že se ředitel zaváže k součinnosti při kontrole hospodaření muzea, která proběhne do 30.3.2007 a dále, že se zaváže uhradit veškeré manka, škody a penále, které vznikly za doby jeho působení v muzeu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

331/5/07 b)
Rada města pověřila Bc. Leonu Pleskou, vedoucí odboru školství a kultury, řízením Městského muzea Rýmařov, p.o., IČ 75037947, a to na dobu určitou do okamžiku jmenování nového ředitele muzea na základě řádného konkurzního řízení.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

332/5/07
Rada města uložila starostovi zajištění provedení finančních kontrol hospodaření v příspěvkových organizacích města.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

333/5/07
Rada města schválila uzavření dodatku k pojistné smlouvě číslo 7720069095, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Kooperativa pojišťovnou, a.s., týkajícího se změn v rozsahu jednotlivých druhů pojištění majetku města, včetně zvýšení limitů pro pojištění odpovědnosti o 5 mil. Kč, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

334/5/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku SSOŠ Prima, s.r.o., Rýmařov, na účast na výstavě TOURISM EXPO ve výši 4.500,- Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

335/5/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní škole, Rýmařov, Školní náměstí 1, p.o., na pořádání Turnaje žákovských družstev okresu Bruntál ve vybíjené ve výši 3.000,-Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

336/5/07 a)
Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie II. Města Rýmařov, v celkové výši 150 tis. Kč,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

336/5/07 b)
Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

337/5/07 a)
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení K-centrum Krystal, Krnov ve výši 25 tis. Kč,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

337/5/07 b)
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Bruntále ve výši 10 tis. Kč,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

337/5/07 c)
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Centrumu pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Bruntál ve výši 5 tis. Kč,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

337/5/07 d)
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně postižených, místní skupina Rýmařov ve výši 18.200 Kč,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

337/5/07 e)
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Místní skupině Českého červeného kříže Rýmařov ve výši 13.200 Kč,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

337/5/07 f)
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Společenství Romů na Moravě o.p.s. ve výši 8.600 Kč,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

337/5/07 g)
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Dětskému centru Olomouc ve výši 2 tis. Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

338/5/07
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 18 na ulici Pivovarská č. 936/4 v Rýmařově ze společných nájemců na jednoho nájemce. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

339/5/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu a o narovnání k bytu č. 3 na ulici Opavská č. 197/45 v Janovicích,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

339/5/07 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Opavská č. 197/45 v Janovicích, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

340/5/07 a)
Rada města schválila výměnu bytu č. 6 o velikosti 3+1 na ulici Pivovarská č. 936/4 v Rýmařově, za volný byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Radniční č. 1012/7 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

340/5/07 b)
Rada města schválila výměnu bytu č. 30 o velikosti 3+1 na ulici Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově, za volný byt č. 6 o velikosti 3+1 na ulici Pivovarská č. 936/4 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

341/5/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích na dobu určitou do 31.3.2009.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

342/5/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Radniční č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2009.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

343/5/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Radniční č. 13 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2009.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

344/5/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici 1.máje č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

345/5/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 34 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

346/5/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově .
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

347/5/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici U Lomu č. 10 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

348/5/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Julia Fučíka č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

349/5/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Julia Sedláka č. 24 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

350/5/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

351/5/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

352/5/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Hornoměstská č. 49 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

353/5/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2 na ulici Julia Sedláka č. 834/28 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

353/5/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na ulici Julia Sedláka č. 834/28 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 24,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 6.762,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

354/5/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8 na ulici Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

354/5/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,76 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 26.780,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

355/5/07
Rada města schválila výměnu bytu č. 18 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově a bytu č. 10 na ulici Divadelní č. 357/4 v Rýmařově, za volný byt č. 1 na ulici Bartákova č. 841/33 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2008. Měsíční nájemné je stanoveno smluvně na částku 24,--Kč/m2.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

356/5/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na ulici Opavská č. 486/8 v Rýmařově . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2008. Byt je přidělen v souvislosti se zaměstnáním nájemce na Základní škole v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

357/5/07
Rada města schválila vyplacení odstupného ve výši 1.537,--Kč za uvolnění bytu č. 2 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

358/5/07
Rada města neschválila vyplacení odstupného za uvolnění bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 33 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

359/5/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 85% z částky 224.054,--Kč za pozdně uhrazené nájemné z bytu na ulici Pivovarská č. 2, Národní č. 13 a nyní Julia Fučíka č. 14.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

360/5/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 270/4/07,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

360/5/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Bartákova č. 839/37 v Rýmařově v souladu s pravidly za nejvýše nabídnuté smluvní nájemné.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

361/5/07 a)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Příkopy č. 9 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2007,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

361/5/07 b)
Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 50% z částky 20.927,--Kč za pozdně uhrazené nájemné z bytu č. 3 na ulici Příkopy č. 9 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

362/5/07 a)
Rada města schválila delegaci do polského města Ozimek ve dnech 1.-2. května 2007 v počtu 4 osoby bez nároku na cestovní náhrady,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

362/5/07 b)
Rada města schválila delegaci do francouzského města Crosne ve dnech 25.-28. května 2007 v počtu 8 osob,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

362/5/07 c)
Rada města schválila delegaci do italského města Arco ve dnech 1.-3.června 2007 v počtu 4 osoby,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

362/5/07 d)
Rada města schválila delegaci do polského města Ozimek ve dnech 22.-24.června 2007 v počtu 9 osob bez nároku na cestovní náhrady,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

362/5/07 e)
Rada města pověřila místostarostu předložením nabídky zahraničních cest všem členům zastupitelstva.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317