Dnes je úterý 7.12.2021 13:34, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 6
konaného v řádném termínu, dne 16.4.2007

363/6/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 05/2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

364/6/07
Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

365/6/07
Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2006.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

366/6/07
Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2006 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

367/6/07
Rada města schválila plán investic společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. na rok 2007 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

368/6/07
Rada města souhlasila s vyplacením roční odměny jednateli společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2006 dle schváleného návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

369/6/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2006 snížení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v celkové částce – 1 874,6 tis. Kč a současně snížení objemu rozpočtových výdajů o celkovou částku - 1 874,6 tis. Kč, vše dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

369/6/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2006 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města s výhradou blíže popsanou ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 19.3.2007,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

369/6/07 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 19.3.2007 za rok 2006 a uložilo starostovi města zajistit odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

369/6/07 d)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb. v platném znění zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2007 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

370/6/07
Rada města schválila v souladu s § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., rozdělení hospodářských výsledků za rok 2006 příspěvkovým organizacím města, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se:

371/6/07
Rada města schválila odpisový plán dlouhodobého majetku a zásady pro používání Fondu reprodukce majetku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

372/6/07
Rada města uložila školské a kulturní komisi vyčíslit u příspěvkových organizací města vzniklé úspory za výdaje v topném období roku 2007 a předložit návrh na využití úspor k opravám kulturních a školských zařízení a nemovitostí.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

373/6/07
Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 3104/1, 3167/1 a 3173, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem kosení trávy.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

374/6/07
Rada města schválila záměr pronájmu volných nebytových prostor v objektu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

375/6/07
Rada města vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Národní 2, Rýmařov, podané ke dni 31.03.2007. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem 01.04.2007 a činí 3 měsíce.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

376/6/07
Rada města schválila záměr pronájmu uvolněné části nebytových prostor na ulici Národní 2 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

377/6/07
Rada města schválila pronájem garáže na ulici Julia Sedláka 18, na pozemku parc. č. 561/1 v k.ú. Rýmařov na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 148,- Kč/m2/rok.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

378/6/07
Rada města schválila záměr výpůjčky části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11 v Rýmařově (tj. kancelář č. 4 o velikosti 19,70 m2, včetně podílu na vedlejší ploše o velikosti 7,35 m2).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

379/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1187 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

380/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1485 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

381/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1488/2 a části pozemku parc. č. 1489/1 dle předloženého návrhu, vše v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

382/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 204/8 a části pozemku stav. parc. č. 24, vše v k.ú. Stránské, včetně stavby hospodářské budovy na části pozemku stav. parc. č. 24 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

383/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 113 a částí pozemků parc. č. 112/1, 114, 115 a 116, vše v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu, za účelem výstavby rodinných domů.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

384/6/07
Rada města schválila provedení výběru na prodej 5-ti stavebních parcel v lokalitě „Edrovice – Květná“ formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu prodeje, a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

385/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu bývalé TS nemocnice na pozemku parc. č. 443/2 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 443/2 o výměře 99 m2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

386/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2787/2 v k.ú. Rýmařov společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., zastoupené Ing. Štěpánem Kovářem – jednatelem společnosti, se sídlem Okružní 849/47, Rýmařov, za cenu 500.000,- Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

387/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej objektu čp. 52 na ulici Žižkova 11 v Rýmařově včetně pozemku parc. č. 2029 o výměře 160 m2 v k.ú. Rýmařov za cenu 100.000,- Kč. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po provedení výměny oken a opravě fasády, nejpozději však do 3 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny. Obsahem smlouvy bude i ustanovení o předkupním právu města.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

388/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej objektu čp. 452 na ulici Hornoměstská 14 v Rýmařově včetně pozemku parc. č. 441 o výměře 538 m2 v k.ú. Rýmařov společnosti Stavební firma Mahovský s.r.o., se sídlem Dolní Moravice 8, za cenu 1.250.000,- Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

389/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej obytného domu č.p. 936, na ulici Pivovarská 4 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 214 v k.ú. Rýmařov, a venkovních úprav, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

390/6/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemku parc. č. 2096/2 o výměře 506 m2 v k.ú. Rýmařov, a to za cenu 101.200,-Kč + náklady spojené s převodem,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

390/6/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení objektu garáže včetně pozemku parc.č. 2095 o výměře 48 m2 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle úředního odhadu + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

391/6/07 a)
Rada města schválila záměr o výpůjčce nemovitosti typu OKAL na zimním stadionu v Rýmařově na dobu 1/2 roku tj. do 31.10.2007,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

391/6/07 b)
Rada města schválila záměr o výpůjčce víceúčelového sportoviště na zimním stadionu v Rýmařově na dobu 1/2 roku tj. do 31.10.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

392/6/07
Rada města uložila místostarostovi připravit návrh správy a hospodaření s majetkem města v areálu zimního stadionu v Rýmařově za účelem hospodárného a funkčního využití areálu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

393/6/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1856/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ČR – povodí Odry, státní podnik ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Splašková kanalizace ul. 8. května Rýmařov – I. etapa“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za cenu 1.170,- Kč + 19% DPH.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

394/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemků parc. č. 316/5 a 333/6, oba v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

395/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 30.8.2004 na základě usnesení zastupitelstva města č. 210/7/03, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na části pozemku parc. č. 2988/1 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 30.8.2006 na 30.06.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

396/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 20.03.2006 na základě usnesení zastupitelstva města č. 827/23/05, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 20.03.2008 na 30.06.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

397/6/07
Rada města schválila valorizaci nájemného u bytů pronajatých za vydražené smluvní nájemné o úředně přiznaný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen roku 2006 zveřejněný ČSÚ, tj. o 2,5%.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

398/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s vynětím pozemku parc. č. 1712/1 v k.ú. Rýmařov ze žádosti o bezúplatný převod od PF ČR, dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

399/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit koupi pozemků od Lesů ČR, s.p. do vlastnictví města Rýmařov, a to pozemků parc. č. 3458/2, 3458/3, 1193, 3026/2, 3026/3, 2880/1, 2999, 3077/1, 3077/2, 3076/1, 3076/3, 3076/4, 3002/1, 3362, 3353/1, 3354/1, 3354/2, 3354/3, 3360/1, 3360/2, 3364/1, 3364/2, 2961/3, 2961/4, 2987/2, 2987/1, 2986/2, 2986/3, vše v k.ú. Rýmařov, pozemků parc. č. 582, 450, 86/1, 411/2, 411/7, 411/6, 411/5, 411/4, 442/2, 442/3, 91, 94, 385/1, 657/3, 657/5, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 625/2, 678/1, 678/2, vše v k.ú. Jamartice, pozemků parc. č. 852, 804, 715/1, 715/6, 715/7, 715/2, 715/3, 707/3, 707/10, 703/2, vše v k.ú. Janušov, a dále pozemku parc. č. 546 v k.ú. Dolní Moravice a pozemků parc. č. 1022, 349/4 a 344, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

400/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Lesů ČR, s.p. do vlastnictví města Rýmařov, a to pozemků parc. č. 408, 409, 410, 411, 412, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, pozemků parc. č. 3456/1, 1868/1, 1868/4, 1868/6, 3052, 3028/4, 3029/2, 3029/3, 3005/1, 3027/1, 3027/2, 3027/3, 3027/4, 3350, 3346/1, 3346/2, 3346/3, 3346/4, 3346/5, 3346/6, 3347/1, 3347/2, 3347/3, 3348/1, 3348/2, 3348/3, 3352/1, 3366, 3365/1, 3365/2, 3365/3, 3365/4, 3367/1, vše v k.ú. Rýmařov, pozemků parc. č. 568, 576/1, 489, 411/1, 411/8, 375, 632/2, 632/3, 379/1, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 653, 655, vše v k.ú. Jamartice, pozemků parc. č. 851, 825, 763, 716/1, vše v k.ú. Janušov, pozemků parc. č. 359, 360, oba v k.ú. Edrovice, pozemků parc. č. 418/2, 247/3, oba v k.ú. Dolní Moravice, a pozemků parc. č. 339/2, 339/1, oba v k.ú. Nová Ves u Rýmařova.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

401/6/07
Rada města schválila prodej 3 pomníků dle předloženého seznamu, za cenu dle znaleckého posudku, tj. celkem 29.500,- Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

402/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí skutečnosti týkající se prodeje nemovitosti "Evženka" ve veřejné dobrovolné dražbě.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

403/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí rozpočtového opatření v rámci ODPA 2212 (silnice), a to snížit částku na „čištění města a zimní údržbu“ ze 5 000 tis. Kč na 2 700 tis. Kč a o tuto částku posílit prostředky na „údržbu a opravy místních komunikací“ (ze stávajících 2 494,5 tis. Kč na 4 794,5 tis. Kč).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

404/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vložení infrastrukturního majetku města určeného k zásobování obyvatel města vodou, včetně správy vodovodů a příslušného majetku do akciové společnosti VaK Bruntál, za podmínek uvedených v předloženém materiálu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

405/6/07
Rada města schvaluje doplacení roční odměny za rok 2006 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle v RM opraveného předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 2

406/6/07
Rada města schválila poskytnutí dotací v rámci Programů pro podporu kulturních, společenských a zájmových aktivit v Rýmařově v celkové výši 100.000,- Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

407/6/07
Rada města schválila výměnu bytu mezi bytem Rýmařov, Revoluční č. 56/8 a bytem Rýmařov, Bartákova č. 1025/19. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných podmínek jako nájemní smlouvy stávající.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

408/6/07
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 31 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově na dobu neurčitou.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

409/6/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Julia Fučíka č. 91 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

410/6/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na náměstí Míru č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

411/6/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 38 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

412/6/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 16 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

413/6/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 11 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

413/6/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 11 na třídě Hrdinů č.212/1 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 22.597,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

414/6/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 839/37 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

414/6/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 839/37 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 48,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 40.156,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

415/6/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 5 na ulici Opavská č. 130 v Janovicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

416/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vyplacení odstupného ve výši 65.537,--Kč za uvolnění bytu č. 1 na ulici Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

417/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vyplacení odstupného ve výši 71.324,--Kč za uvolnění bytu č. 1 na ulici Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

418/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vyplacení odstupného ve výši 60.646,--Kč za uvolnění bytu č. 17 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

419/6/07
Rada města neschválila přidělení bytu č. 4 na ulici Revoluční č.15 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

420/6/07 a)
Rada města vyhlásila konkurzní řízení na ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum Rýmařov dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

420/6/07 b)
Rada města jmenovala výběrovou komisi pro konkurzní řízení na ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum Rýmařov ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Jarmila Labounková, Mgr. Hana Garncarzová, RNDr. František Čermák, Mgr. Jiří Karel, Ing. Miloslav Marek, Leona Pleská.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

421/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úpravu "Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám", a to s účinností od 27.4.2007, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

422/6/07
Rada města uložila finančnímu odboru připravit návrh úpravy "Cenové mapy", včetně jejího grafického znázornění.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

423/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předloženou informaci o ekonomice umělé ledové plochy Rýmařov v sezóně 2006/2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

424/6/07
Rada města uložila hospodářské komisi zpracovat návrh užívání umělé ledové plochy Rýmařov v příští bruslařské sezóně 2007/2008, s cílem minimalizovat dopady provozu do rozpočtu města.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

425/6/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města uložit finančnímu výboru zpracovat návrh užívání umělé ledové plochy Rýmařov v příští bruslařské sezóně 2007/2008, s cílem minimalizovat dopady provozu do rozpočtu města.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317