Dnes je úterý 7.12.2021 14:15, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 8
konaného v řádném termínu, dne 14.5.2007

427/8/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 06/2007 a 07/2007.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

428/8/07
Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2006.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

429/8/07
Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2006.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

430/8/07
Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2006 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

431/8/07
Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2006.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

432/8/07
Rada města vzala na vědomí zprávu o osadních výborech v místních částech města dle předloženého materiálu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

433/8/07
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 455 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:1

434/8/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 692 v k.ú. Rýmařov o výměře 51 m2 na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

435/8/07
Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 3104/1, 3167/1 a 3173, vše v k.ú. Rýmařov za účelem kosení trávy s podmínkou, že zde nebude pasen dobytek, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

436/8/07 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3110 v k.ú. Rýmařov, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

436/8/07 b)
Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 3110 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

437/8/07 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 99 v k.ú. Janovice u Rýmařova, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

437/8/07 b)
Rada města schválila přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 99 v k.ú. Janovice u Rýmařova ze stávajícího nájemce na nového nájemce.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

438/8/07
Rada města schválila výpůjčku části pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov Společenství Romů na Moravě o.p.s., za účelem zřízení dětského hřiště pro potřeby komunitního centra, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

439/8/07
Rada města schválila výpůjčku nemovitosti typu OKAL a víceúčelového sportoviště na zimním stadionu v Rýmařově HC Rýmařov - o.s., se sídlem Ondřejov 98, a to na dobu do 31.10.2007, s možností dát předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání třetím osobám.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

440/8/07
Rada města schválila výpůjčku části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11 v Rýmařově (tj. kancelář č. 4 o velikosti 19,70 m2, včetně podílu na vedlejší ploše o velikosti 7,35 m2) Sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

441/8/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 04.03.2005, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc. č. 279 a části pozemku parc. č. 280, vše v k.ú. Edrovice z původního termínu 04.03.2007 na 31.10.2008.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

442/8/07
Rada města schválila společnosti Styl CZ, s.r.o., snížení poplatku za užívání veřejného prostranství - části pozemku parc. č. 82 v k.ú. Rýmařov - stanoveného dle OZV č. 02/2006, o místních poplatcích, a to na částku ve výši 1.500,- Kč za celé období užívání roku 2007.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

443/8/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11 v období let 2004 - 2005 na nemovitosti města č.p. 970, Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

444/8/07
Rada města zrušila platnost usnesení č. 246/4/07 ze dne 26.02.2007.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

445/8/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 743/31/02 ze dne 19.09.2002 a č. 97/4/03 ze dne 03.04.2003.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

446/8/07
Rada města vzala na vědomí možnosti využití areálu umělé ledové plochy (ULP) v Rýmařově dle předloženého materiálu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

447/8/07
Rada města schválila úpravu Pravidel pro spoluúčast nájemníků na opravách domu formou dohody o smluvním nájemném dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

448/8/07
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Větrná č. 913/4 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena jako nájemní smlouva stávající, tj. do 30.9.2007.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

449/8/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 42 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2009.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

450/8/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20 na ulici Dukelská č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2009.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

451/8/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Sokolovská č. 25 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2009.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

452/8/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 25 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2009.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

453/8/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Okružní č. 3 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2009.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

454/8/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Radniční č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2009.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

455/8/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Marxova č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.5.2008.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

456/8/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Marxova č. 1 v Rýmařově.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

457/8/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Příkopy č. 13 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2007.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

458/8/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Jamarticích č. 116.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

459/8/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 18 na třídě Hrdinů č.212/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

459/8/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 18 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí zálohu na nájemné ve výši 22.882,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

460/8/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6 na ulici Větrná č. 914/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

460/8/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 6 na ulici Větrná č. 914/2 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,-- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí zálohu na nájemné ve výši 50.490,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

461/8/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 4 na ulici Máchova č. 410/19 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2008.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

462/8/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 10 v půdní vestavbě na ulici Divadelní č. 357/4 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

463/8/07
Rada města potvrdila platnost usnesení č. 411/6/07.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:1; Zdrželo se:0

464/8/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 2 na náměstí Svobody č. 861/1 v Rýmařově,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0
464/8/07 b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na náměstí Svobody č. 861/1 v Rýmařově s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, základní nájemné bude smluvní 24,-Kč/m2.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

465/8/07
Rada města schválila vyplacení odstupného ve výši 50.000,--Kč za uvolnění bytu č. 15 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

466/8/07
Rada města neschválila zařazení požadované žádosti do pořadníku pro přidělení bytu na rok 2007.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

467/8/07
Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a městem Břidličná o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

468/8/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Střední škole Rýmařov na pořádání 2. ročníku soutěže "Běh na Praděd o pohár starosty města Rýmařova" a na pořádání 4. ročníku Číšnického čtyřboje v celkové výši 14 000 Kč.
Hlasování pro:4; Hlasování proti:0; Zdrželo se:2


469/8/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Místní skupině Českého červeného kříže na zakoupení resuscitační figuríny ve výši 6 900 Kč.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

470/8/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Střední škole Rýmařov na pořádání školního a oblastního kola soutěže Negativní jevy ve společnosti ve výši 5 000 Kč.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

471/8/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní škole Rýmařov, Školní náměstí 1, p.o. na uspořádání sociálně zdravotního kurzu žákyň ve výši 2 000 Kč.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

472/8/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní škole Rýmařov, Školní náměstí 1, p.o. na realizaci projektu Poznáváme region Rýmařovsko ve výši 5 400 Kč.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

473/8/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní škole Rýmařov, Školní náměstí 1, p.o. na realizaci projektu Svět divadla ve výši 4 000 Kč.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

474/8/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Soukromé střední odborné škole Prima na uspořádání soutěže „Získejme větší znalosti v anglickém jazyce, německém jazyce na mezinárodní úrovni" ve výši 2 500 Kč.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

475/8/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole Rýmařov na realizaci projektu Afrika ve výši 4 500 Kč.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

476/8/07 a)
Rada města, dle § 84, odst. 2 písm. h) zákona o obcích, odvolala Ing. Borise Pavláska, z dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o.,
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

476/8/07 b)
Rada města, dle § 84, odst. 2 písm. h) zákona o obcích, jmenovala členem dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s.r.o., Romana Vepřeka.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

477/8/07
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o užívání objektu budovy Divadelní 383/10 v Rýmařově.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

478/8/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit účast města v obchodní veřejné soutěži na prodej pozemku parc. č. 1839/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR za stanovených podmínek a pověřit starostu města Ing. Petra Kloudu zastupováním města,
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

478/8/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku parc. č. 1839/1 v k.ú. Rýmařov do vlastnictví Města Rýmařov za stanovených podmínek.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

479/8/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 110/6/07 ze dne 26.4.2007.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0


Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317