Dnes je úterý 7.12.2021 13:02, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 9
konaného v řádném termínu, dne 18.6.2007

480/9/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č.08/2007
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

481/9/07
Rada města vzala na vědomí zprávu o zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

482/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

483/9/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2007 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu (případně dalších poskytovatelů) v období od počátku roku 2007 do 5/2007 v celkové částce + 7 618,53 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 7 618,53 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

483/9/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku + 1 901,73 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

483/9/07 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu operací financování roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku – 15,87 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

483/9/07 d)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku + 1 885,86 tis. Kč podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

484/9/07
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 429/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

485/9/07
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 822 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

486/9/07
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1316/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

487/9/07
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 360 a části pozemku parc. č. 906/1, vše v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

488/9/07
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 182 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

489/9/07
Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 28/1 a 30, oba v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

490/9/07
Rada města schválila záměr pronájmu garáže na pozemku parc. č. 239 v k.ú. Janušov na ulici Růžová v Janovicích u Rýmařova.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

491/9/07
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 455 v k.ú. Rýmařov za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

492/9/07 a)
Rada města schválila záměr výpůjčky části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11 v Rýmařově (tj. místnost č. 5 o velikosti 19,78 m2, včetně podílu na vedlejší ploše o velikosti 7,4 m2),
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

492/9/07 b)
Rada města schválila vyjmutí místnosti č. 5 a podílu na společných prostorech o velikosti 13,79 m2 ze smlouvy o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací Byterm Rýmařov a uložila upravit smlouvu dodatkem.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

493/9/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 295/5/07 ze dne 26.03.2007,
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

493/9/07 b)
Rada města schválila pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11 v Rýmařově (kancelář č. 3) společnosti Spojené lesy s.r.o., zastoupené Ing. Oldřichem Matulou – jednatelem společnosti, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

494/9/07
Rada města schválila pronájem části nebytových prostor v objektu bývalé rehabilitace na ulici Lidická 1185/12 v Rýmařově, za účelem provozování kadeřnictví a holičství, a to na dobu určitou do 30.06.2008, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

495/9/07
Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Národní 2 v Rýmařově formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu pronájmu, a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 600,- Kč/m2/rok za hlavní funkční plochy a 420,- Kč/m2/rok za vedlejší funkční plochy.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

496/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 383 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

497/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 135 v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

498/9/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 170/7/07 ze dne 22.05.2007,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

498/9/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej budovy bývalého dětského oddělení bez čp/če v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 449 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 244 m2, pozemku parc. č. 449 a části pozemku parc. č. 451/1 - ostatní plocha, vše v k.ú. Rýmařov , za cenu 1.800.00,- Kč. K předmětným nemovitostem budou bezúplatně, na dobu časově neomezenou zřízena věcná břemena na inženýrské sítě, které jsou vedeny přes tyto nemovitosti.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

499/9/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1174/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví p. Kubného ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění a vedení splaškové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu časově neomezenou s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí město Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

500/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1187 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1174/1 a 1187 v k.ú. Rýmařov ve prospěch Města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění a vedení splaškové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

501/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1485 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření do podílového spoluvlastnictví za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

502/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1488/2 a části pozemku parc. č. 1489/1 dle předloženého návrhu po zaměření, vše v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

503/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1595 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

504/9/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 204/8 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 204/8 v k.ú. Stránské ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek, za účelem přístupu na pozemek st. parc. č. 24 v k.ú. Stránské,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

504/9/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu městaschválit prodej části pozemku st. parc. č. 24 v k.ú. Stránské pod stavbou hospodářské budovy, včetně stavby hospodářské budovy bez čp/če dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

505/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej objektu bývalé TS nemocnice na pozemku parc. č. 443/2 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 443/2 o výměře 99 m2 v k.ú. Rýmařov, za cenu 100.000,- Kč + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 1

506/9/07
Rada města uložila finančnímu odboru provést nové zveřejnění nabídky prodeje TS nemocnice na pozemku parc. č. 443/2 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 443/2 o výměře 99 m2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 1

507/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej obytného domu č.p. 413 na ulici Hornoměstská 10 v Rýmařově, včetně pozemku pod stavbou parc. č. 422, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví. Celková cena prodávané nemovitosti činí 858.722,- Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

508/9/07
Rada města pozastavila projednávání prodeje pozemku parc. č. 42 v k.ú. Rýmařov do doby vyřešení vlastnictví nemovitosti umístěné na předmětném pozemku.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

509/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje areálu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově, na pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 2113 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3005 m2, v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

510/9/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 311/5/07 ze dne 26.03.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

510/9/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr darování budovy bývalé úpravny vody na části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov na ulici Podolská, včetně části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov pod stavbou objektu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

511/9/07
Rada města souhlasila s provedením úpravy kotelny v od města Rýmařov pronajaté budově Sokolovská 29 – 33, a to podle odborem ŽPaRR navrhovaného řešení č. 2 - otlučení omítek.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti:; Zdrželo se: 0

512/9/07
Rada města souhlasila s opravou podlahy v místnosti č. 107 v přízemí od města Rýmařov pronajaté budovy Sokolovská 29 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

513/9/07
Rada města nesouhlasila se snížením nájemného SSOŠ Prima s.r.o., Rýmařov za pronájem budov na ulici Sokolovská 29 – 33 a Bartákova 21 v Rýmařově, a to na částku 110,- Kč/m2/rok za hlavní funkční plochy a 70,- Kč/m2/rok za vedlejší funkční plochy.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

514/9/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2649/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Moravskoslezského kraje – Správy silnic MK ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Úprava veřejných prostor nám. Míru a ul. Radniční v Rýmařově“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do čtyř měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, jímž bude stavba kolaudována. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu časově neomezenou.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

515/9/07
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na vybudovanou kanalizační přípojku.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

516/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 207 m2, v k.ú. Rýmařov, včetně stavby zemědělské hospodářské budovy bez čp/če.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

517/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 246/4/07 ze dne 26.02.2007, dále usnesení č. 571/26/01, 572/26/01 a 573/26/01 ze dne 13.12.2001 a usnesení č. 208/7/03 ze dne 25.09.2003.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

518/9/07
Rada města vzala na vědomí informaci o movitém majetku města uloženém v budově bývalého dětského oddělení v areálu nemocnice bez čp/če na pozemku parc. č. 449 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

519/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám„ včetně úpravy cenové mapy, a to s účinností od 01.07.2007, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

520/9/07
Rada města schválila, v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek, jako nejvhodnější nabídku na úvěr na financování výměny oken ve vybraných domech ve vlastnictví města, nabídku České spořitelny, a.s. dle přiloženého návrhu
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

521/9/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru ve výši 8 mil. Kč na financování výměny oken ve vybraných domech ve vlastnictví města u České spořitelny, a.s., se splatností do 10ti let a s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,1 % p.a. Současně schválit sjednanou formu splácení dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

521/9/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit starostu jednáním o přijetí úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

522/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit statut sociálního fondu města Rýmařov dle předloženíého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

523/9/07
Rada města schválila převod úhrady plynoucí ze Smlouvy o umístění zařízení ze dne 11.11.1997 ve znění pozdějších dodatků mezi městem Rýmařov a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5 příspěvkové organizaci Byterm Rýmařov ve výši 30.000,- Kč (tj. 75% z obdrženého nájemného).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

524/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města provedení opakovaného prodeje nemovitosti "Evženka" ve veřejné dobrovolné dražbě.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

525/9/07
Rada města schválila účetní směrnici číslo 05/2007 o účetnictví Městského úřadu Rýmařov, včetně „Pravidel pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku města„ a to s účinností od 1.7.2007, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

526/9/07
Rada města jmenovala likvidační komisi rady města ve složení:- předseda: Miroslav Vojáček,- členové: Ladislav Žilka, Zdeněk Kudlák,- sekretář: Ing. Luděk Šimko.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

527/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit realizaci akce "Stavební úpravy MŠ Revoluční 30, Rýmařov" a provedení odpovídajícího rozpočtového opatření týkajícího se převodu částky 1 mil. Kč z rozpočtové rezervy dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

528/9/07
Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu inženýrských sítí v areálu nemocnice v Rýmařově dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

529/9/07
Rada města souhlasila s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích města v areálu nemocnice v Rýmařově dle předloženého návrhu ve prospěch vlastníka inženýrských sítí (elektřina, vodovod, kanalizace, plyn, veřejné osvětlení), které spočívá v právu jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na dobu časově neomezenou.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

530/9/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Janovice na uspořádání soutěže mladých hasičů ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

531/9/07
Rada města doporučila zstupitelstvu města schválit navýšení provozníhi příspěvku Městské knihovně Rýmařov o 50.000,- Kč (navýšení rozpočtu odpovídajícího ODPA bude kryto z rozpočtové rezervy).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

532/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schváli navýšení provozního příspěvku MŠ Revoluční 24, Rýmařov o 60.000,- Kč (navýšení rozpočtu odpovídajícího ODPA bude kryto z rozpočtové rezervy).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

533/9/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s vybudováním plochy pro skateboard, kolečkové brusle a kola na části pozemku parc.č. 941/1 v k.ú. Rýmařov (na ul. Palackého - skládka MěS Rýmařov, s.r.o.) a s vyčleněním finančních prostředků na úpravu této plochy.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

534/9/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Gymnáziu Rýmařov, p.o. na uspořádání kurzu Výuka první pomoci dětí a mládeže ve výši 6.000,- Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

535/9/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku družstvu kuželkářů RD Rýmařov na účast na Mistrovství republiky neregistrovaných hráčů ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

536/9/07 a)
Rada města bere na vědomí předložený materiál, týkající se převodu pozemků nutných k realizaci záměrů města.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

536/9/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit starostu města Ing. Petra Kloudu, aby postupoval vůči PF ČR se záměrem bezúplatného převodu pozemku p.č. 331 v k.ú. Edrovice z PF ČR na město dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

536/9/07 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit starostu města Ing. Petra Kloudu vypracováním smlouvy o společném postupu při eventuelní směně pozemků v lokalitě Dukelská (areál podniku Polygon) a pozemku parc. č. 855/2 vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

537/9/07
Rada města schválila dohodu o užívání serveru města Rýmařov s Bytermem Rýmařov, p.o. dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

538/9/07 a)
Rada města vzala na vědomí Zprávu o finančních úsporách za tepelnou energii v příspěvkových organizacích města v topné sezóně 2007,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

538/9/07 b)
Rada města uložila odboru školství a kultury vyčíslit celkovou úsporu za topení a energie pro školská a kulturní zařízení v letošním roce. Pro výpočet úspor ZŠ použít skutečnost loňského roku na předpoklad letošního roku,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

538/9/07 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města použít polovinu úspory za energie v letošním roce na financování přestavby MŠ Revoluční 30, Rýmařov a druhou polovinu úspory ponechat školským a kulturním zařízením pro vlastní opravy a údržbu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

539/9/07
Rada města schválila pracovní skupinu pro zabezpečení " Programu regenerace městské památkové zóny Rýmařov 2008 - 2012" ve složení : zástupce KÚ MSK dle nominace, zástupce NPÚ dle nominace, Bc. Leona Pleská, Ing. Martin Ondra, RNDr. František Čermák, Mgr. Jiří Karel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

540/9/07
Rada městaw schválila mimořádné odměny ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ a Městské knihovny Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

541/9/07
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Jamarticích č. 115. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

542/9/07
Rada města neschválila výměnu bytů mezi nájemcem bytu Jamartice č. 115 a nájemcem bytu Marxova 1, Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

543/9/07
Rada města schválila poskytnutí přístřeší v místnosti č. 1 na ulici Julia Fučíka č. 14B v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

544/9/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 8 na ulici Větrná č. 913/4 v Rýmařově,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

544/9/07 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2008 a výše nájemného bude smluvní 24,--Kč/m2.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

545/9/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 5 na ulici Revoluční č. 15 v Rýmařově,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

545/9/07 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Větrná č. 913/4 v Rýmařově s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008, výše nájemného bude smluvní 24,--Kč/m2.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

546/9/07
Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem. č. 21, třída Hrdinů č. 1017/22A, Rýmařov a bytem č. 6, Marxova č. 582/1, Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

547/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

548/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici 8. května č. 36 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

549/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na náměstí Svobody č. 3 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

550/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Žižkova č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

551/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.8 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2008 s upozorněním na porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu a výzvou ke sjednání nápravy.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

552/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Ondřejově č. 94 na dobu určitou do 30.6.2009.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

553/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Čapkova č. 10 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

554/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Opavská č. 130 v Janovicích na dobu určitou do 30.6.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

555/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k místnosti č. 1 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

556/9/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Národní č. 2 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

557/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Národní č. 13 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

558/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

559/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 na třídě Hrdinů č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

560/9/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 40 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

561/9/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

562/9/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 17 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

562/9/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 17 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 28,-- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 25.455,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti:; Zdrželo se: 0

563/9/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 11 na ulici Opavská č. 782/45 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

563/9/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 11 na ulici Opavská č. 782/45 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 30,90 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 32.267,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

564/9/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na ulici Revoluční č. 70/15 v Rýmařově s podmínkou provedení oprav bytu nájemcem na vlastní náklady dle dispozic Bytermu Rýmařov, případně stavebního úřadu. Základní měsíční nájemné je stanoveno na 16,01 Kč/m2. Nájemní smlouva bude uzavřena do 31.12.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

565/9/07
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Jamarticích č. 116 na dobu určitou do 30.6.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

566/9/07
Rada města potvrdila platnost usnesení č. 456/8/07.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

567/9/07
Rada města schválila vyplacení odstupného ve výši 50.000,--Kč za uvolnění bytu č. 3 na náměstí Míru č. 200/25 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

568/9/07
Rada města doporučila ZM schválit vyplacení odstupného ve výši 69.659,--Kč za uvolnění bytu č. 11 na ulici Opavská č. 782/45 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

569/9/07
Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 13 na ulici Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově podle § 711 odst.2, písm. b) a d) OZ v případě, že nájemce nepřistoupí na uzavření dohody o skončení nájmu bytu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

570/9/07
Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 15 na ulici Dukelská č. 969/1 v Rýmařově podle § 711 odst. 2, písm.c) a d) OZ v případě, že nájemce nepřistoupí na uzavření dohody o skončení nájmu bytu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

571/9/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na náměstí Svobody č. 861/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2008 a základní nájemné bude smluvní 24,--Kč/m2.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

572/9/07
Rada města vyzvala jednatele obchodní společnosti Městské služby, s.r.o., IČ 60320613, Ing. Martina Valu, aby svolal valnou hromadu obchodní společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČ 60320613, na den 16.07.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

573/9/07
Rada města schválila zahraniční služební cestu starosty s doprovodem na pracovní jednání do německého města Zeil, ve dnech 29. -30.07.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317