Dnes je úterý 7.12.2021 13:28, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 12
konaného v řádném termínu, dne 27.8.2007

636/12/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 10/2007 a č. 11/2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

637/12/07
Rada města vzala na vědomí zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov k 31.07.2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

638/12/07
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm Rýmařov, p.o. s příspěvkem města, určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města, za 1. pololetí roku 2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

639/12/07
Rada města schválila, v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., OZ, ve znění pozdějších předpisů a sdělením ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb., maximální přírůstek nájemného z bytů k 1.1.2008:a) u standardních bytů (původní výše nájemného 16,01 Kč/m2) ve výši 10,1 %,b) u standardních bytů (původní výše nájemného 12,42 Kč/m2) ve výši 19,8 %, c) u bytů se sníženou kvalitou (původní výše nájemného 12,10 Kč/m2) ve výši 16,7 %,d) u bytů se sníženou kvalitou (původní výše nájemného 10,24 Kč/m2) ve výši 23,4 % , e) u bytů se sníženou kvalitou (původní výše nájemného 8,25 Kč/m2) ve výši 32,6 %.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

640/12/07
Rada města uložila ředitelce Bytermu Rýmařov informovat nájemníky o jednostranném zvýšení nájemného z bytů v termínech dle zákona č. 107/2006 Sb., a realizovat toto navýšení od 1.1.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

641/12/07
Rada města neschválila záměr pronájmu části nebytových prostor v zemědělském stavení bez čp/če na pozemku parc. č. 314 v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

642/12/07
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 311/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

643/12/07
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3307 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

644/12/07
Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 360/2 a 361/2 a pozemku parc. č. 1096 vyjma přístupové komunikace, vše v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

645/12/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 429/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

646/12/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 822 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

647/12/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1316/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

648/12/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 360 a části pozemku parc. č. 906/1, vše v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu ŘSD ČR, Správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, za účelem realizace opravy mostu na dobu určitou, a to po dobu prací na opravě mostu, za cenu 5,- Kč/m2/rok.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

649/12/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 182 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

650/12/07
Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 28/1 a 30, oba v k.ú. Stránské, za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

651/12/07
Rada města schválila pronájem garáže na pozemku parc. č. 239 v k.ú. Janušov na ulici Růžová v Janovicích u Rýmařova na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

652/12/07 a)
Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 2964/8 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce, na nového nájemce,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

652/12/07 b)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2964/8 v k.ú. Rýmařov, uzavřené se stávajícím nájemcem, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

653/12/07 a)
Rada města schválila přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 474/2 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nové nájemce,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

653/12/07 b)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 474/2 v k.ú. Rýmařov, uzavřené se stávajícím nájemcem, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu s novými nájemci.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

654/12/07
Rada města schválila vyjmutí části pozemku parc. č. 1361/11 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu ze smlouvy o pronájmu č. 4100000350 a uložila upravit smlouvu dodatkem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

655/12/07
Rada města schválila výpůjčku části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11 v Rýmařově (tj. místnost č. 5 o velikosti 19,78 m2, včetně podílu na vedlejší ploše o velikosti 7,4 m2) Sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

656/12/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení formou obálkové metody na pronájem části nebytových prostor na ulici Národní 2 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

656/12/07 b)
Rada města schválila pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Národní 2 v Rýmařově , za účelem provozování kadeřnictví, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 605,- Kč/m2/rok za hlavní funkční plochy a 425,- Kč/m2/rok za vedlejší funkční plochy, s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby a na svůj náklad na stavebním úřadě změnu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení si prostoru svému podnikatelskému záměru nebudou kompenzovány.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

656/12/07 c)
Rada města souhlasila s podnájmem v části nebytových prostor na ulici Národní 2 v Rýmařově, za účelem provozování modeláže nehtů.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

657/12/07
Rada města schválila vypovězení smlouvy o pronájmu částí pozemků parc. č. 719, 721 a 722, vše v k.ú. Rýmařov, a to bez uvedení důvodu za podmínek sjednaných ve smlouvě o pronájmu č. 4100000567.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

658/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 14/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

659/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 37 a pozemku parc. č. 38, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

660/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 383 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

661/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 647 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

662/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 166 v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

663/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 174/1 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

664/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 113 a 114 a části parc. č. 80 a 115 vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby obchodního centra. Dále rada doporučila tyto zásady budoucího prodeje:- cena za pozemek bude nejméně 1.300,- Kč/m2- zájemce složí kauci ve výši 100tis. Kč, která v případě neuzavření smlouvy do 3 měsíců propadne městu- záměr stavby bude konzultován s městem- parkoviště bude sloužit potřebám města.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

665/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 300/1 v k.ú. Rýmařov dle dispozic odboru ŽPaRR.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

666/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

667/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1424 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

668/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

669/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3299 a části pozemku parc. č. 3271/1, vše v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

670/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje časti pozemku parc. č. 125/1 v Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

671/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 170 v k.ú. Janovice u Rýmařova.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

672/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 179/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

673/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 30/1 v k.ú. Janušov dle dispozic odboru ŽPaRR.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

674/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 359 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

675/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 238, 239 a 247, vše v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

676/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 271 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

677/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 143 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

678/12/07
Rada města schválila vyhrazení garáže na části pozemku parc. č. 2013 k.ú. Rýmařov pro potřeby Městského úřadu Rýmařov (především garážování služebních vozidel).
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

679/12/07
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2013 a pozemku parc. č. 2014/2, oba v k.ú. Rýmařov včetně hospodářského přístavku bez čp/če (bez garáže) na pozemku parc. č. 2013 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

680/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2013 a pozemku parc. č. 2014/2, oba v k.ú. Rýmařov včetně budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 2013 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

681/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2114/3 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

682/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 165 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2 v k.ú. Edrovice včetně stavby hospodářské budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 165 v k.ú. Edrovice do podílového spoluvlastnictví současných uživatelů stavby.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

683/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 184/8/07 b) ze dne 28.06.2007.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

684/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2295/5 v k.ú. Rýmařov (část pozemku parc. č. 2295/1 v k.ú. Rýmařov oddělená geometrickým plánem č. 1106-186/2003), a to na stavbu rodinného domu, za cenu 200,- Kč/m2 + 84,- Kč/m2 jako příspěvek na vybudované inženýrské sítě + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

685/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 135 v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy platné v době podání žádosti + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

686/12/07
Rada města schválila provedení výběru na prodej pozemku parc. č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m2 v k.ú. Jamartice včetně zemědělské stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 18 v k.ú. Jamartice, a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 290.000,- Kč.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

687/12/07
Rada města schválila provedení výběru na prodej areálu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově, na pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 2113 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3005 m2, v k.ú. Rýmařov, a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 3,5 mil. Kč.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

688/12/07
Rada města schválila provedení výběru na prodej pozemku parc. č. 281/12 o výměře 980 m2 v k.ú. Edrovice, a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 120,- Kč/m2.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

689/12/07
Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení formou obálkové metody na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 112/1 a pozemku parc. č. 113, oba v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

690/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 112/1 v k.ú. Edrovice , a to na stavbu rodinného domu, za cenu 204,- Kč/m2 + příspěvek na vybudované inženýrské sítě dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

691/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 113 v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za cenu 121,- Kč/m2 + příspěvek na vybudované inženýrské sítě dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

692/12/07
Rada města souhlasila se stavbou meteorologické stanice II. kategorie typu CROSSMET na pozemku parc. č. 159 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova a se vstupem na předmětný pozemek včetně uložení přípojky NN pro napájení silové části meteostanice.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

693/12/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3445/2 a 3445/7 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, spočívající v právu umístění stavby „Vedení veřejné komunikační sítě pod označením M-073-2-6021 Rýmařov,PZ,fi.STYROTRADE,připoj“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu. Věcné břemeno bude zřízeno trvale na dobu životnosti zařízení, za náhradu ve výši 80,- Kč/bm s podmínkou, že kabel bude uložen podél komunikace, aby došlo k minimálnímu znehodnocení pozemku.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

694/12/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 150 a 152 v k.ú. Edrovice ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Technická infrastruktura Edrovice I a Splašková kanalizace“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu. Věcné břemeno bude zřízeno trvale na dobu životnosti stavby, za jednorázovou náhradu ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

695/12/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 96 a 312 v k.ú. Jamartice, 61 a 70/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova, 233 a 538 v k.ú. Janušov ve vlastnictví ČR – PF ČR ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby vodovodu a kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno bude zřízeno trvale na dobu životnosti stavby, za jednorázovou náhradu dle předpisů PF ČR. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí město Rýmařov.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

696/12/07
Rada města souhlasila s opravou vedení NN v místní části Rýmařova - Harrachov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

697/12/07
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.700,- Kč na vybudovanou kanalizační přípojku.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

698/12/07
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč, na vybudovanou studnu pro RD na pozemku parc. č. 281/1 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

699/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení č. 140/6/07 ze dne 26.03.2007 a neprominula dlužnou částku ve výši 58.684,- Kč za pronájem nebytových prostor na ulici Husova 5 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

700/12/07
Rada města souhlasila s umístěním sloupku brány na pozemku parc. č. 38 v k.ú. Janušov ve vlastnictví města Rýmařov, na základě žádosti za podmínky, že nedojde k poškození kořenových systémů a náhonu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

701/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s vynětím pozemku parc. č. 3055 v k.ú. Rýmařov ze žádosti o převod od PF ČR, dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, a to za předpokladu, že ČZS MO Rýmařov bezúplatně převede na město Rýmařov část pozemku parc. č. 311/3 v k.ú. Rýmařov (napojení ulice Okružní na Hornoměstskou).
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

702/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darování budovy bývalé úpravny vody na části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov na ulici Podolská, včetně části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov pod stavbou objektu z majetku města Rýmařov do majetku MO ČRS Rýmařov, se sídlem Hornoměstská 16A, Rýmařov s tím, že veškeré náklady spojené s darováním předmětných nemovitostí uhradí obdarovaný.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

703/12/07
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odstraněním stodoly na pozemku parc. č. 37 v k.ú. Rýmařov na ulici Husova, a to formou rozebrání.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

704/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města vyprojektovat na místě bývalé U 53 na ulici Hornoměstská nový bytový dům formou zopakování projektu bytového domu na ulici Sokolovská s 18 byty tj. 3 vchody.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

705/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit využití varianty A při stanovení ceny za účelem prodeje bytového domu na ulici Pivovarská 935/2 včetně pozemku parc. č. 216 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

706/12/07
Rada města schválila řešení záležitosti smluvní pokuty v rámci smlouvy o dílo ze dne 25.4.2007 (zaměření pozemků parc.č. 376 a 377 k.ú. Edrovice – historický a přídělový majetek obce) se společností Geoprojekt, s.r.o., Jeremenkova 18, Šumperk tak, aby požadovaná smluvní pokuta činila v úhrnu 1.000,- Kč.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

707/12/07
Rada města schválila zavedení jednoho platebního terminálu na Městský úřad Rýmařov, který by sloužil pro realizaci přijímaných úhrad pomocí platebních karet.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

708/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí "Plnění integrovaného dokumentu (ID) k 8.8.2007" dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

709/12/07
Rada města schválila úpravu směrnice č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek dle návrhu vzešlého z jednání rady města.
Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 1; Zdrželo se: 1

710/12/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 44/2 v k.ú. Janovice u Rýmařova ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Vodovod Edrovice – Janovice u Rýmařova“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 90 dnů od doručení geometrického plánu, týkajícího se uvedené stavby. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

711/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s okamžitým vykoupením areálu společnosti POLYGON stavební a.s. „v likvidaci“, dle již schváleného usnesení ZM č. 83/4/07 b) ze dne 08.02.2007 a usnesení ZM č. 198/8/07 c) ze dne 28.06.2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

712/12/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit dohodu o vypořádání smlouvy o sdružení s Jednotou SD v Bruntále ze dne 26.9.1973 ve výši 500 000,- Kč,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

712/12/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o vypořádání a o ukončení smlouvy o správě a užívání společně adaptovaného objektu č.p. 445 na Sokolovské ul. v Rýmařově ze dne 1.6.1967 dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

713/12/07
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Technická infrastruktura pro 13 RD Rýmařov – Edrovice I“, firmě Hydrospol, spol. s r.o., Staré Město, za cenu 6 184 811 Kč. Na dalších místech se umístily nabídky firem Insta Olomouc, spol. s r.o., v ceně 6 545 724 Kč a Rýmstav CZ, spol. s r.o., Rýmařov, v ceně 8 616 215 Kč.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

714/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit řešení užívání areálu ULP v Rýmařově zimní sezóně od 1.11.2007 do 28.2.2008, dle předložené varianty B s úpravami vzešlými z jednání rady města.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

715/12/07
Rada města schválila dobudování šaten v areálu ULP v Rýmařově MěS Rýmařov.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

716/12/07
Rada města pověřuje místostarostu Ing. Kalu vypracováním možnosti financování provozu denního centra pro mentálně postižené v Rýmařově.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

717/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Rýmařova včetně stanovení variantních řešení v souladu s ustanovením § 49 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu (stavební zákon), dle předloženého návrhu a z úpravami vzešlými z jednání rady města.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

718/12/07
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Hornoměstská č. 853/47 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

719/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Okružní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

720/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Radniční č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

721/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Bartákova č. 35 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

722/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích na dobu určitou do 31.8.2009.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

723/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Úvoz č. 17 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

724/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Sokolovská č. 22 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

725/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Příkopy č. 9 v Rýmařově na dobu určitou do 29.2.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

726/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

727/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na třídě Hrdinů č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

728/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na náměstí Míru č. 24 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

729/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Opavská č. 15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

730/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici 1.máje č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

731/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 29.2.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

732/12/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Okružní č. 3 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

733/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

734/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

735/12/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

736/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 29.2.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

737/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Bartákova č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2007, s důraznou výstrahou na dodržování povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

738/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Pod Svahem č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

739/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Pod Svahem č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 29.2.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

740/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Pod Svahem č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

741/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Pod Svahem č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

742/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Pod Svahem č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

743/12/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Pod Svahem č. 1 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

744/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Pod Svahem č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

745/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Pod Svahem č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

746/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Pod Svahem č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

747/12/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Pod Svahem č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

748/12/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 11 na ulici Opavská č. 782/45 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

748/12/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na ulici Opavská č. 782/45 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,-- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 41.770,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

749/12/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 10 na ulici Okružní č. 736/7 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

750/12/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na ulici Divadelní č. 358/8 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

751/12/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení rady města č. 571/9/07,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

751/12/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na náměstí Svobody č. 861/1 v Rýmařově Františku Stoklasovi, IČO 69607303 pro dojíždějící zaměstnance firmy s podmínkou, že v bytě se budou zdržovat maximálně 3 osoby a nájemce bude správci byt. fondu města přísp. organizaci Byterm Rýmařov hlásit každou změnu osob užívajících předmětný byt. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2008, nájemné je stanoveno smluvní 24,--Kč/m2 měsíčně.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

752/12/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení rady města č. 606/10/07,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

752/12/07 b)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 13 na ulici Okružní č. 736/7 v Rýmařově,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

752/12/07 c)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 30 na ulici Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

753/12/07
Rada města schválila vyplacení odstupného ve výši 50.000,--Kč za uvolnění bytu č. 9 na ulici Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

754/12/07
Rada města schválila vyplacení odstupného ve výši 50.000,--Kč za uvolnění bytu č. 11 na ulici Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

755/12/07
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

756/12/07
Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 8 na ulici Bartákova č. 35 v Rýmařově, v souladu s §711, odst.2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

757/12/07
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici U Lomu č. 10 v Rýmařově na dobu určitou do 29.2.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

758/12/07
Rada města schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám týkající se užívání kůlen domu č.p. 418 na ulici 8.května , č.o. 36 v Rýmařově dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

759/12/07
Rada města schválila úpravu Pravidel o pronajímání bytů v tom, že byty na ulici Dukelská budou převedeny z přílohy č. 1 (byty přidělené dle pořadníku) do přílohy č. 2 (byty za vydražené smluvní nájemné) s platností od 28.8.2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

760/12/07
Rada města schválila úpravu "Pravidel pro postup občanů a orgánů města při podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku města Rýmařova" (složení jistiny při dražbě smluvního nájemného) dle předloženého materiálu s platností od 28.8.2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

761/12/07
Rada města schválila platový výměr ředitelky Městské knihovny Rýmařov Lenky Žmolíkové dle předloženého návrhu s platností od 1.9.2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

762/12/07
Rada města schválila delegaci do polského města Ozimek ve dnech 14. – 16. září 2007 v počtu 4 osob bez nároku na cestovní náhrady.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

763/12/07
Rada města schválila delegaci do slovenského města Krompachy ve dnech 21. - 23. září 2007 v počtu 4 osob bez nároku na cestovní náhrady.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

764/12/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o spolupráci s Euroregionem Praděd dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

765/12/07 a)
Rada města schválila vyjmutí bytu č. 3 na náměstí Míru č. 200/25 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

765/12/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na náměstí Míru č. 200/25 v Rýmařově pro Základní školu, Jelínkova 1, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317