Dnes je úterý 7.12.2021 13:53, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 14
konaného v řádném termínu, dne 1.10.2007

771/14/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 12/2007 a 13/2007.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

772/14/07 a)
Rada města schválila podmínky pro přidělování bytů v půdní vestavbě v domech na ulici Hornoměstská č. 28,30 a Hornoměstská č. 47,49,51 v Rýmařově v souladu s nařízením vlády č. 146/2003 Sb. dle předloženého materiálu a dle návrhu odboru,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

772/14/07 b)
Rada města schválila výši nájemného v bytech na ulici Hornoměstská č. 28, 30 a Hornoměstská č. 47, 49, 51 v Rýmařově na 17,63 Kč/m2 měsíčně.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

773/14/07
Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období 01 - 06/2007.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

774/14/07
Rada města schválila jednorázovou odměnu mandatáři společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

775/14/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku + 8 374,75 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

775/14/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu operací financování roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku + 2 000 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

775/14/07 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku + 10 374,75 tis. Kč podle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

776/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit koupi objektu č.p. 218, nám. Míru 5 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 7 v k.ú. Rýmařov, od společnosti Česká spořitelna, a.s., bez čerpání úvěru.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

777/14/07
Rada města jmenovala Lenku Baborovskou do funkce ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum Rýmařov, s platností od 1.1.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:2

778/14/07
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 105/1 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

779/14/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 311/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu, za účelem rozšíření zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

780/14/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3307 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu, za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

781/14/07
Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 360/2 a 361/2 a pozemku parc. č. 1096 vyjma přístupové komunikace, vše v k.ú. Stránské, za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

782/14/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2013 a pozemku parc. č. 2014/2, vše v k.ú. Rýmařov včetně hospodářského přístavku bez čp/če (bez garáže) na pozemku parc. č. 2013 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

783/14/07 a)
Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 824 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce,
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

783/14/07 b)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 824 v k.ú. Rýmařov, uzavřené dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu s novým nájemcem .
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

784/14/07
Rada města souhlasila se změnou užívání pozemku parc. č. 553 v k.ú. Rýmařov, pronajatého Sdružení majitelů domu na ulici Julia Sedláka 794/11 v Rýmařově, a to z plochy pro zahrádku na parkovací plochu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

785/14/07
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 218 v Rýmařově, využívané Českou spořitelnou, a.s.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

786/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

787/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1139 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

788/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 836/1 a části pozemku parc. č. 855/1, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:4; Hlasování proti:0; Zdrželo se:1

789/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 905 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

790/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1955 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

791/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 852/1, 854, a 855/1, vše v k.ú. Rýmařov a části pozemku parc. č. 117/1, 128/1 a 444, vše v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

792/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 639/1 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

793/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 233 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

794/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 264 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

795/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 264 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

796/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/40 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

797/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 300/1 v k.ú. Rýmařov dle dispozic OŽPaRR, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

798/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene na předmětné části pozemku ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním kanalizace umístěné na části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov, která je předmětem prodeje.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:1

799/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1424 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

800/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu HZS MSK, se sídlem Výškovická 40, Ostrava – Zábřeh, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

801/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3299 a části pozemku parc. č. 3271/1, vše v k.ú. Rýmařov za účelem stavby rekreačního objektu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

802/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 170 v k.ú. Janovice u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

803/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 179/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

804/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 30/1 v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene na předmětném pozemku ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním kanalizace umístěné na pozemku parc. č. 30/1 v k.ú. Janušov, který je předmětem prodeje.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

805/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 359 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

806/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 238, 239 a 247, vše v k.ú. Jamartice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

807/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 271 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

808/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 143 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

809/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2114/3 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

810/14/07
Rada města schválila provedení výběru formou obálkové metody na prodej pozemků parc. č. 113 a 114 a částí pozemků parc. č. 80 a 115, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby obchodního centra, a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 1.300,- Kč/m2.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

811/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení kauce na částku ve výši 500.000,- Kč, která propadne městu v případě, že nejpozději do 3 měsíců od stanoveného termínu nedojde k uzavření smlouvy o převodu pozemků parc. č. 113 a 114 a částí pozemků parc. č. 80 a 115, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem využití jako plocha pro obchodní centrum.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

812/14/07
Rada města schválila provedení výběru formou obálkové metody na prodej bývalé TS nemocnice na pozemku parc. č. 443/2 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 443/2 o výměře 99 m2 v k.ú. Rýmařov, a to mezi přihlášenými žadateli. Minimální nabídková cena činí 312.600,- Kč. K nabídnuté ceně budou připočítány náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

813/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 443/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

814/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej budovy bývalé školy čp. 77 v Ondřejově u Rýmařova na pozemku parc. č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, včetně pozemku parc. č. 1, v k.ú. Ondřejov u Rýmařova za cenu 500 tis. Kč + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

815/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2, 3 a 4, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

816/14/07
Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení formou obálkové metody na prodej pozemku parc. č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m2 v k.ú. Jamartice včetně zemědělské stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 18 v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

817/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m2 v k.ú. Jamartice včetně zemědělské stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 18 v k.ú. Jamartice za cenu 306.000,- Kč + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

818/14/07
Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení formou obálkové metody na prodej areálu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově, na pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 2113 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3005 m2, v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

819/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej areálu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově, na pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 2113 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3005 m2, v k.ú. Rýmařov, společnosti M+M Rýmařov, se sídlem na ulici Žižkova 1286/2, Rýmařov, za cenu 3.700.500,- Kč + náklady spojené s převodem s podmínkou, že zájemce podepíše smlouvu o nájmu a koupi nejpozději do 15.10.2007 a bude hradit nájemné z kupovaného areálu od 15.10.2007 do úhrady ceny nemovitosti.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

820/14/07
Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení formou obálkové metody na prodej pozemku parc. č. 281/12 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

821/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 281/12 v k.ú. Edrovice , a to na stavbu rodinného domu, za cenu 125,- Kč/m2 + příspěvek na vybudované inženýrské sítě dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

822/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s vynětím pozemku parc. č. 646/2 v k.ú. Janušov ze žádosti o převod od PF ČR, dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

823/14/07
Rada města souhlasila se změnou čl. V, odst. 7 Smlouvy o výpůjčce ze dne 14.09.2006 mezi městem Rýmařov a ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, týkající se provádění technického zhodnocení, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

824/14/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2648/4, 344, 345/1 a 345/2, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., spočívající v právu umístění stavby „Vedení veřejné komunikační sítě pod označením M-073-2-3712 Rýmařov, Lidická ul., BD 30BJ, připoj.“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu. Věcné břemeno bude zřízeno trvale na dobu životnosti zařízení, za náhradu ve výši 80,- Kč/bm.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

825/14/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 440 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví MSK – Správy silnic MSK, příspěvkové organizace ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Prodloužení vodovodního řádu Rýmařov - Edrovice“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne převzetí stavby. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu časově neomezenou.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

826/14/07
Rada města souhlasila s vedením vodovodní přípojky přes pozemek parc. č. 167 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví města Rýmařov, která bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro dům čp 88 na pozemku parc. č. 164 v k.ú. Edrovice s tím, že přípojka by měla vést ne úhlopříčně, ale při hranici pozemku.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

827/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr darování částí pozemků parc. č. 273, 271, 260 a 358, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova do vlastnictví MSK – SS MSK z důvodu rekonstrukce silnice II/449 a II/445 Rýmařov – Ondřejov.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

828/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemku parc. č. 915 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc. č. 917 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

829/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit, aby město podalo u příslušného soudu určovací žalobu, týkající se návrhu přídělu č. 169 pro k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

830/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 69 v k.ú. Edrovice, dále pozemků parc. č. 23, 78, 200, 223, 254, 267, 274, 286, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova, pozemků parc. č. 25, 41, 93, 101, 114, 276, 290, 397, 508, 509, 510, 561, 614, 619, 659, 660, 690, 905/1, vše v k.ú. Janušov a pozemků parc. č. 213, 219, 770, 1481, 1595, 1745, 1754, 1885, 1904/1, 2068, 2070, 2100, 2101, 2232, 2233, 2247, 2263, 2280, 2445, 2954, 3524, 3525, vše v k.ú. Rýmařov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

831/14/07
Rada města schválila úpravu „Pravidel pro pronajímání nemovitého majetku města“, týkající se výše nájemného za pronájem zemědělské půdy (usnesení číslo 206/8/07 ze dne 28.6.2007), s účinností od 1.1.2008, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

832/14/07
Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 415/16 v Rýmařově současnému nájemci a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

833/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení č. 244/9/07 ze dne 06.09.2007.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

834/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků dle předloženého seznamu mezi městem Rýmařov a Lesy ČR.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

835/14/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1650/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví MSK – Správy silnic MSK, příspěvkové organizace ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Vodovodní přípojka ke správní budově“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu časově neomezenou.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

836/14/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 427 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova ve vlastnictví MSK – Správy silnic MSK, příspěvkové organizace ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Vodovodní řád Ondřejov u Rýmařova - dokončení“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne převzetí stavby. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu časově neomezenou.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

837/14/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 363 v k.ú. Janovice u Rýmařova, pozemku parc. č. 440 v k.ú. Edrovice a pozemku parc. č. 911 v k.ú. Janušov ve vlastnictví MSK – Správy silnic MSK, příspěvkové organizace ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Vodovod Edrovice – Janovice u Rýmařova“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu časově neomezenou.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

838/14/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 507/1 a 512, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., spočívající v právu zřízení a provozování stavby „Přeložka NTL plynovodu, číslo stavby 404/2008“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 24 měsíců ode dne, kdy oprávněný uzavře s povinným smlouvu, na základě které přejde do vlastnictví oprávněného předmětná stavba. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu časově neomezenou.
Hlasování pro:7; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

839/14/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení všech pozemků ve vlastnictví PF ČR dle předloženého seznamu zařazených do I. a III. skupiny,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

839/14/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku č. 462/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví PF ČR zařazeného do skupiny II.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

840/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků uvedených ve skupině č. II v dražbě, za maximálně 50% požadované ceny.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

841/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s uznáním částky ve výši 65.340,- Kč, která představuje zhodnocení chaty Evženka provedené společností Teplo Rýmařov, s.r.o. pro zadavatele SRPŠ Gymnázium Rýmařov, tehdejšího uživatele chaty. Úhrada bude řešena formou započtení se závazkem Tepla Rýmařov s.r.o. vůči Městu Rýmařov z titulu Smlouvy o poskytnutí dočasné vratné půjčky ze dne 30.7.2001.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:1; Zdrželo se:0

842/14/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku TJ Břidličná na provoz plaveckého bazénu ve výši 40 000 Kč.
Hlasování pro:4; Hlasování proti:0; Zdrželo se:2

843/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov na zvýšené náklady na opravu budovy šaten na fotbalovém hřišti ve výši 100 tis. Kč.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:1

844/14/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 469/8/07
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

844/14/07 b)
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Gymnáziu Rýmařov na zakoupení resuscitační figuríny ve výši 6 900 Kč.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

845/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Střediska volného času Rýmařov o 75 tis. Kč z rozpočtové rezervy, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

846/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu neinvestičního příspěvku Městského muzea Rýmařov o 71 tis. Kč z rozpočtové rezervy, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

847/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit z rozdělením příspěvku na rok 2007 ve výši 6.074.500,- Kč, poskytnutého ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, následujícím způsobem: 5.474.500,- Kč – neinvestiční příspěvek, 600.000,- Kč – investiční příspěvek.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

848/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zahrnutí částky 300 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2008 jako dotaci pro Sdružení na pomoc lidem s mentálním postižením za předpokladu, že bude zajištěna spoluúčast státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rodičů.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

849/14/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 1 na ulici Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově,
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

849/14/07 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

850/14/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 24 na ulici Dukelská č. 948/2 v Rýmařově a dohody o skončení nájmu bytu č. 5 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově ,
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

850/14/07 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2007,
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

850/14/07 c)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 na ulici Dukelská č. 948/2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

851/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2009.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

852/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Příkopy č. 11 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

853/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 25 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2009.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

854/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 34 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

855/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Husova č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

856/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2009.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

857/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Opavská č. 10 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

858/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích na dobu určitou do 30.9.2009.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

859/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Radniční č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2009.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

860/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Julia Sedláka č. 28 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

861/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Bartákova č. 35 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2009.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

862/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Okružní č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

863/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Příkopy č. 9 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

864/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Hornoměstská č. 49 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

865/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

866/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Julia Fučíka č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

867/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

868/14/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na náměstí Míru č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:1; Zdrželo se:0

869/14/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2 na ulici Divadelní č. 357/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

869/14/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na ulici Divadelní č. 357/4 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 33,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 8.660,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

870/14/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

870/14/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 5 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,-- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.571,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

871/14/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5 na ulici 1. máje č. 886/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0 Zdrželo se: 0

871/14/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 5 na ulici 1. máje č. 886/1 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 26.725,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

872/14/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9 na ulici Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

872/14/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 9 na ulici Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 75,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 63.438,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

873/14/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 11 na ulici Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

873/14/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 11 na ulici Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 25,-- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 25.518,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

874/14/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 11 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově. Smluvní nájemné je stanoveno na 25,-- Kč/m2 měsíčně a před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 22.191,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

875/14/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 618/23 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

876/14/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Bartákova č. 618/23 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

877/14/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 4 na ulici Revoluční č. 70/15 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

878/14/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 5 na ulici Revoluční č. 70/15 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2008.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

879/14/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 5 v Ondřejově č.92. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:1

880/14/07
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 40 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2008.
Hlasování pro:5; Hlasování proti:0; Zdrželo se:1

881/14/07
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

882/14/07
Rada města schválila vyplacení odstupného ve výši 50.000,--Kč za uvolnění bytu č. 10 na ulici 1.máje č. 859/5 v Rýmařově.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

883/14/07
Rada města schválila vyplacení odstupného ve výši 50.000,--Kč za uvolnění bytu č. 14 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

884/14/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 14 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově v souladu s pravidly pro hospodaření s byty na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného a s podmínkou úhrady jednorázové částky 50.000,--Kč za nadstandardní vybavení bytu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

885/14/07
Rada města schválila zařazení žádosti o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby uchazečovy práce pro město a dle možnosti její bytovou situaci řešit.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

886/14/07
Rada města schválila zařazení žádosti o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby uchazečovy práce pro město a dle možností jejich bytovou situaci řešit.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

887/14/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 7 na ulici Julia Sedláka č. 825/22 v Rýmařově,
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

887/14/07 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Julia Sedláka č. 825/22 v Rýmařově za stejných podmínek jako byla uzavřena.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

888/14/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 7 na ulici Julia Sedláka č. 825/22 v Rýmařově.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

889/14/07
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Okružní č. 733/1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2007 za předpokladu, že nedoplatek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu na ulici Růžová č. 4 v Janovicích ve výši 17.791,--Kč bude uhrazen do 5.10.2007.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

890/14/07
Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídě Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál, na 26 dětí.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

891/14/07
Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídě Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, na 27 dětí.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

892/14/07
Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídě Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, na 28 dětí.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

893/14/07
Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, na 28 dětí.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

894/14/07
Rada města vzala na vědomí závěrečnou zprávu provedeného softwarového auditu firmou FairNet, s.r.o., a uložila odboru vnitřních věcí postupovat dle návrhu v předloženém materiálu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

895/14/07
Rada města schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám nájemníků užívajících byty v domě č.p. 1025 na ulici Bartákova, č.o. 19 v Rýmařově, kterým se mění výše nájemného nově na částku 21,01 Kč/m2 bytu pro rok 2007 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

896/14/07
Rada města schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám nájemníků užívajících byty v domě č.p. 876 na ulici Větrná, č.o. 9 a č.p.877 na ulici Větrná, č.o. 11, v Rýmařově, kterým se mění výše nájemného nově na částku 21,01 Kč/m2 bytu pro rok 2007 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

897/14/07
Rada města schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám nájemníků užívajících byty v domě č.p. 833 na ulici J. Sedláka, č.o. 26 a č.p. 834 na ulici J. Sedláka, č.o. 28 v Rýmařově, vyjma bytů v půdních vestavbách a vyjma bytů pronajatých na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného, kterým se mění výše nájemného nově na částku 21,01 Kč/m2 bytu pro rok 2007. S nájemníky, kteří užívají byty na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného, bude uzavřen dodatek k nájemním smlouvám dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

898/14/07
Rada města schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám nájemníků užívajících byty v domě č.p. 835 na ulici Sokolovská, č.o. 38 a č.p. 836 na ulici Sokolovská, č.o. 40 v Rýmařově, vyjma bytů v půdních vestavbách, kterým se mění výše nájemného nově na částku 21,01 Kč/m2 bytu pro rok 2007 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro:6; Hlasování proti:0; Zdrželo se:0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317