Dnes je úterý 7.12.2021 14:57, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 16
konaného v řádném termínu, dne 29.10.2007

901/16/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu z jednání rady města č. 14/2007 a 15/2007.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

902/16/07

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu hasičské zbrojnice, protipožární prevenci a o činnosti jednotky dobrovolných hasičů města Rýmařova za období od 1.10. 2006 do 1.10.2007.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

903/16/07

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu vymáhání pokut, poplatků a ostatních pohledávek ke dni 30.9.2007.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

904/16/07

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 421 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

905/16/07

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 1583 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

906/16/07

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

907/16/07

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 179/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

908/16/07

Rada města schválila záměr výpůjčky pozemků parc. č. 1929 a 2120, oba v k.ú. Rýmařov sdružení TJ Jiskra Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

909/16/07

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 105/1 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, za účelem využití jako zahrada s podmínkou umožnění případného vjezdu k zadním traktům ostatních řadových RD.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

910/16/07 a)

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 855/1 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

910/16/07 b)

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 855/1 v k.ú. Rýmařov, uzavřené dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

911/16/07

Rada města schválila Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě, uzavřené mezi městem Rýmařov a společností Podhorská nemocnice a.s., týkající se rozšíření předmětu nájmu o budovu bývalého dětského oddělení bez čp/če v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 449 a pozemek parc. č. 449 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

912/16/07

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy, uzavřené s Úřadem práce v Bruntále, Květná 64, Bruntál dne 04.09.2001 na pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 34 v Rýmařově, dohodou ke dni 31.12.2007.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

913/16/07

Rada města schválila záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 34 v Rýmařově.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

914/16/07

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2331/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

915/16/07

Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení formou obálkové metody na prodej pozemků parc. č. 113 a 114 a částí pozemků parc. č. 80 a 115, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby obchodního centra.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

916/16/07

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 113 a 114 a částí pozemků parc. č. 80 a 115, vše v k.ú. Rýmařov společnosti Lewerenz Development s.r.o., se sídlem Jurečkova 20, Ostrava, a to na stavbu obchodního centra, za cenu 1.550,- Kč/m2, dle usnesením ZM č. 218/9/07 ze dne 06.09.2007 a č. 281/10/07 ze dne 11.10.2007 schválených zásad prodeje. Prodej bude dále řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po kolaudaci stavby, nejpozději však do 36 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady 1/2 dohodnuté kupní ceny před podpisem SBS a složení kauce ve výši 500.000,- Kč na účet města jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu kolaudace stavby.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

917/16/07

Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení formou obálkové metody na prodej bývalé TS nemocnice na pozemku parc. č. 443/2 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 443/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

918/16/07

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej bývalé TS nemocnice na pozemku parc. č. 443/2 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 443/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2 v k.ú. Rýmařov za cenu 360.000,- Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

919/16/07

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč na vybudovanou studnu pro RD na pozemku parc. č. 1038/2 v k.ú. Rýmařov a parc. č. 36 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

920/16/07

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč SBD Pivovarská 14 v Rýmařově, na opravu přístupového chodníku k nemovitosti na ulici Pivovarská 14 v Rýmařově za předpokladu odsouhlasení kvality a rozsahu prací pracovníkem odboru ŽPaRR MěÚ.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

921/16/07

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč Českému svazu včelařů ZO Rýmařov na rok 2007.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

922/16/07

Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu objektu občanské vybavenosti bez čp/če typu OKAL na zimním stadionu na pozemcích parc. č. 2098/4, 2093/4 a 2092/4, vše v k.ú. Rýmařov, víceúčelového sportoviště na zimním stadionu na pozemcích parc. č. 2098/3, 2093/3, 2098/2, 2093/2, 2092/5 a 2092/1, vše v k.ú. Rýmařov a pozemků parc. č. 2098/4, 2092/4, 2098/3, 2098/2, 2092/5 a 2092/1, vše v k.ú. Rýmařov mezi městem Rýmařov jako pronajímatelem a HC Rýmařov - o.s., se sídlem Ondřejov 98 jako nájemcem, za podmínek dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

923/16/07

Rada města souhlasila s podnájmem v části objektu občanské vybavenosti bez čp/če typu OKAL na zimním stadionu, za účelem provozování pohostinství, pronajatého HC Rýmařov - o.s., se sídlem Ondřejov 98.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

924/16/07

Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu a provozování části zimního stadionu v Rýmařově a zařízení sloužícího k výrobě umělého ledu, které se nachází v objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 2092/3 v k.ú. Rýmařov, mezi městem Rýmařov jako vlastníkem a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., se sídlem Palackého 11 jako provozovatelem, za podmínek dle předloženého návrhu,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

925/16/07

Rada města vzala na vědomí ceník, upravující ceny vstupného pro bruslení, vydaný Městskými službami Rýmařov, s.r.o. pro zimní sezónu 2007/2008, včetně časového rozpisu bruslení.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

926/16/07

Rada města schválila zhotovení střídaček na ULP v Rýmařově firmou Rýmstav CZ, s.r.o., dle cenové nabídky.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

927/16/07

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s prominutím nákladů ve výši 135.170,- Kč, spojených s převodem areálu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, společnosti M+M Rýmařov s.r.o., se sídlem Žižkova 1286/2, Rýmařov.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

928/16/07

Rada města schválila řešení záležitosti smluvní pokuty v rámci smlouvy o dílo ze dne 16.5.2007 (zaměření pozemku parc. č. 660/1 v k.ú. Jamartice) a smlouvy o dílo ze dne 16.5.2007 (zaměření pozemku parc. č. 3075/1 v k.ú. Rýmařov) se společností Geoprof s.r.o., Lidická 5, Bruntál tak, aby požadovaná smluvní pokuta činila u každé smlouvy její polovinu, tj. 4.750,- Kč.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

929/16/07

Rada města schválila Dodatek č. 12 nájemní smlouvy ze dne 12.8.1998, uzavřené mezi městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, který navyšuje nájemné na rok 2007 o 100 tis. Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

930/16/07

Rada města schválila Dodatek č. 13 nájemní smlouvy ze dne 12.8.1998, uzavřené mezi městem Rýmařov a Spojenými lesy, s.r.o., na pronájem lesního majetku města Rýmařov, řešící výši stanovení nájemného pro rok 2008 v částce 1,500.000,-Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

931/16/07 a)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov v celkové výši 4.200,-Kč,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

931/16/07 b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

932/16/07 a)

Rada města schválila změnu účelového určení neinvestiční dotace přijaté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 na základě smlouvy č. 00456/2007KH ze dne 18.4.2007 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie II. města Rýmařov, v celkové výši 150 tis. Kč,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

932/16/07 b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu dodatku č. 1 Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

933/16/07

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Střední škole, Rýmařov, p.o. na dopravu do partnerského města Ozimek ve výši 5 000 Kč.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

934/16/07

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Soukromé střední odborné škole PRIMA, s.r.o. na účast v soutěži Region Regina 2008 ve výši 1 800 Kč.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

935/16/07

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Soukromé střední odborné škole PRIMA, s.r.o. na účast na výstavě Tourism Expo 2008 ve výši 4 500 Kč.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

936/16/07

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Soukromé střední odborné škole PRIMA, s.r.o. na účast na veletrhu Dovolená a Region 2008 ve výši 3 000 Kč.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

937/16/07

Rada města schválila výjimku ze směrnice 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, na realizaci rekonstrukce budovy Mateřská školy Rýmařov, Revoluční 30 a schválila uzavření smlouvy o dílo se společností RD Rýmařov, s.r.o.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

938/16/07

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ing. Miloslavu Markovi dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

939/16/07

Rada města schválila cenu stočného na rok 2008 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

940/16/07

Rada města schválila Dodatek č. 15 nájemní smlouvy ze dne 10.5.1995, uzavřené mezi městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., na pronájem kanalizační infrastruktury města Rýmařov, řešící výši stanovení nájemného pro rok 2008 v částce 1,700.000,-Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

941/16/07

Rada města vzala na vědomí ceník prací a služeb společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., na rok 2008 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

942/16/07

Rada města schválila paušální platby za práce a služby a ceník zimní údržby na rok 2008 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

943/16/07

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 31 na ulici Dukelská č. 969/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

944/16/07

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 15 na ulici Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

945/16/07

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 2 na třídě Hrdinů č. 625/24 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

946/16/07

Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem č. 9 na ulici Okružní č. 735/5 v Rýmařově a bytem č. 8 na ulici Julia Sedláka č. 833/26 v Rýmařově. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných podmínek jako nájemní smlouvy stávající.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

947/16/07

Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem č. 7, Rýmařov, Jungmanova č. 869/4 a bytem č. 15, Rýmařov, Žižkova č. 1233/10. Nájemní smlouva k bytu č. 7 na ulici Jungmanova č. 869/4 v Rýmařově bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající, tj. do 31.10.2008, nájemné bude smluvní 24,-Kč/m2.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

948/16/07

Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem č. 7, Čapkova č. 843/10, Rýmařově a bytem č. 11, Divadelní č. 357/4, Rýmařov. Nájemní smlouvy k předmětným bytům budou uzavřeny na dobu určitou do 31.8.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

949/16/07

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Sokolovská č. 40 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

950/16/07

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Sokolovská č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

951/16/07

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Hornoměstská č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

952/16/07

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Opavská č. 38 v Janovicích na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

953/16/07 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8 na ulici Sokolovská č.2/25 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

953/16/07 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 35.765,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

954/16/07 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10 na ulici 1.máje č. 859/5 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

954/16/07 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10 na ulici 1.máje č. 859/5 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,-Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 38.058,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

955/16/07 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 11 na ulici Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

955/16/07 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 11 na ulici Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 44,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 36.854,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

956/16/07 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 14 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

956/16/07 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 14 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 32,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 28.404,-Kč a částku 50.000,-Kč za zhodnocení bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavřou nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

957/16/07 a)

Rada města zrušila platnost usnesení č. 876/14/07 z 1.10.2007,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

957/16/07 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Bartákova č. 618/23 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

958/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 13 na ulici Okružní č. 736/7 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

959/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na ulici Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

960/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

961/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 13 na ulici Hornoměstská č. 853/47 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

962/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 14 na ulici Hornoměstská č. 853/47 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

963/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 15 na ulici Hornoměstská č. 853/47 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

964/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 13 na ulici Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

965/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 14 na ulici Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

966/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 15 na ulici Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

967/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 13 na ulici Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

968/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 14 na ulici Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

969/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 15 na ulici Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově zájemcům s podmínkou uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 3 na ulici Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

970/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 7 na ulici Hornoměstská č. 847/28 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

971/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 7 na ulici Hornoměstská č. 882/30 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

972/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Hornoměstská č. 882/30 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

973/16/07

Rada města schválila přidělení bytu č. 9 na ulici Hornoměstská č. 882/30 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

974/16/07

Rada města schválila zveřejnění nabídky na přidělení bytu č. 8 a bytu č. 9 na ulici Hornoměstská č. 28 v Rýmařově na úřední desce města v souladu s podmínkami programu pro výstavbu nájemních bytů pro rok 2007.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

975/16/07

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

976/16/07

Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 40% z celkové částky 29.196,-Kč za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

977/16/07

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Bartákova č. 33 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

978/16/07

Rada města schválila zařazení žádosti paní Rohanové o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby uchazečovy práce pro město pro rok 2008

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

979/16/07

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Úvoz č. 17 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.4.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

980/16/07

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 8 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově podle § 711 odst. 2 písm.d) občanského zákoníku.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

981/16/07 a)

Rada města zrušila platnost usnesení č. 23/1/06a) ze dne 13.11.2006,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

981/16/07 b)

Rada města stanovila od 1.1.2008 celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 83.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

982/16/07

Rada města schválila Dodatek č. 3 Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov schváleného dne 29.1.2007 usnesením RM č. 238/3/07.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

983/16/07

Rada města vzala na vědomí průběh zpracování návrhu koncepce rozvoje Městského muzea Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

984/16/07

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Technická infrastruktura pro 13 RD Rýmařov - Edrovice I", firmě Hydrospol, spol. s r.o., Staré Město, za cenu 6 184 811 Kč a uzavření Smlouvy o dílo č. 12-07.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

985/16/07

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Technická infrastruktura pro 5 RD Rýmařov - Na Stráni", firmě Kareta, spol. s r.o., Bruntál, za cenu 1 951 577 Kč a uzavření Smlouvy o dílo.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

986/16/07

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu ubytovny Bartákova 24 - 9 BJ", firmě STAS, v.o.s. Rýmařov, za cenu 4 978 715,- Kč a uzavření Smlouvy o dílo.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

987/16/07

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Půdní vestavby Rýmařov - 6 BJ, ul. Hornoměstská 57, 59" firmě Pátá stavební CZ, a.s. Rýmařov za cenu 5 872 598,- Kč a uzavření Smlouvy o dílo SOD/100.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

988/16/07

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Půdní vestavby Rýmařov - 4 B J ul. Národní 13", firmě Rýmstav CZ, spol. s r.o., Rýmařov, v ceně 2 510 109,- Kč a uzavření Smlouvy o dílo č. 16/2007.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

989/16/07

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Vodovody v místních částech Rýmařova - Ondřejov", firmě Insta Olomouc, spol. s r.o. v ceně 3 313 132,- Kč a uzavření Smlouvy o dílo č. IN/OL-0029/07.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

990/16/07

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Vodovody v místních částech Rýmařova - Edrovice I." firmě Hydrospol, spol. s r.o. Staré Město za cenu 816 980,- Kč a uzavření Smlouvy o dílo č. 15-07.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

991/16/07

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Vodovody v místních částech Rýmařova - Edrovice - Janovice", firmě Insta Prostějov, s.r.o. v ceně 4 513 137,- Kč a uzavření Smlouvy o dílo č. IN/PV - 0021/2007.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

992/16/07

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Vodovodní přípojka pro objekt v Rýmařově na č. parc. 1912/6 - objekt MěÚ na ulici 8. května 48", firmě AQUAstop, v.o.s., Bruntál, za cenu 131 450 Kč a uzavření Smlouvy o dílo č. 27/2007/S.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

993/16/07

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 7 - bytové jednotky se společným sociálním zařízením v l. poschodí na DPS tř. Hrdinů 20 v Rýmařově.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

994/16/07

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 7 - samostatnou bytovou jednotku v l. poschodí na DPS tř. Hrdinů 22 v Rýmařově.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

995/16/07

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 4 - samostatnou bytovou jednotku v 1. poschodí na DPS tř. Hrdinů 20 v Rýmařově.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

996/16/07

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích poskytnutí peněžitého daru Ing. Petru Kloudovi a Ing. Jaroslavu Kalovi dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317