Dnes je úterý 7.12.2021 14:10, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 18
konaného v řádném termínu, dne 19.11.2007

998/18/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 16/2007 a 17/2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

999/18/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Rýmařov a sdružením TJ Jiskra Rýmařov dne 10.10.2006, týkající se změny doby užívání vypůjčených pozemků včetně objektů na nich umístěných vymezených v předmětu smlouvy, a to z 31.12.2021 na 31.12.2024.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1000/18/07
Rada města vzala na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2008 a uložila komisím uzavřít připomínkování návrhu a předložit jej do jednání rady města dne 3.12.2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1001/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1002/18/07
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 3233 v k.ú. Rýmařov, za účelem kosení trávy.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1003/18/07
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 197/3 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1004/18/07
Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor – garáže na pozemku parc. č. 241 v k.ú. Janušov, na ulici Růžová v Janovicích u Rýmařova, současnému nájemci a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1005/18/07
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor – garáže na pozemku parc. č. 241 v k.ú. Janušov, na ulici Růžová v Janovicích u Rýmařova.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1006/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 114 v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1007/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 264/1 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1008/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 595 v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1009/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2010 a části pozemku parc. č. 2011, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1010/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1178 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1011/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1459 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1012/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 227 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1013/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 112/7 v k.ú. Edrovice (GP č. 229-71/2007,1377-71/2007 ze dne 17.04.2007) a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1014/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 836/1 a části pozemku parc. č. 855/1, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1015/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 905 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1016/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1955 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1017/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 852/1, 854, a 855/1, vše v k.ú. Rýmařov a části pozemku parc. č. 117/1, 128/1 a 444, vše v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1018/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 639/1 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1019/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 233 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1020/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 264 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1021/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 264 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1022/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1083/40 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1023/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2, 3 a části pozemku parc. č. 4, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou budoucího bezúplatného zřízení věcného břemene ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění stavby „Vodovodní řád Ondřejov u Rýmařova - dokončení“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1024/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu o velikosti 4,21 % na domě č.p. 917 na ulici Větrná 13 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 3+1, za minimální nabídkovou cenu 230.012,- Kč.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1025/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu o velikosti 4,22 % na domě č.p. 917 na ulici Větrná 13 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 3+1, za minimální nabídkovou cenu 230.240,- Kč.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1026/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu o velikosti 4,24 % na domě č.p. 916 na ulici Větrná 15 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 3+1, za minimální nabídkovou cenu 231.408,- Kč.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1027/18/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu bývalé prádelny v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 446 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 446 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2 v k.ú. Rýmařov,
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1027/18/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej objektu bývalé prádelny v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 446 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku parc. č. 446 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2 v k.ú. Rýmařov, a to provedením dobrovolné dražby předmětné nemovitosti ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. Dražebníkem předmětné nemovitosti bylo ustanoveno Město Rýmařov v zastoupení starostou města Ing. Petrem Kloudou. Nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1028/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemku parc. č. 915 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc. č. 917 v k.ú. Rýmařov. Na úhradě veškerých nákladů spojených se směnou předmětných pozemků se budou obě strany podílet rovným dílem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1029/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků parc. č. 699 a 700, oba v k.ú. Skály, parc. č. 423/3 a 306/1, oba v k.ú. Edrovice, parc. č. 379, 389/1, 404/1, 404/2, 405, 376/3, 931/3, vše v k.ú. Stříbrné Hory ve vlastnictví města Rýmařov za pozemky parc. č. 3327/2, 3327/1, 3226/1, 3228/1, 3129/1, 3129/2, 3075/1, 2961/3, 2961/4, 2987/1, 3353/1 a 3354/3, vše v k.ú. Rýmařov, parc. č. 582, 589/1,660/4, 660/5, 660/6, 678/1 a 678/2, vše v k.ú. Jamartice, parc. č. 245, 250, 284/1, 284/2, 289, 335, 703/2, 707/3 a 715/2, vše v k.ú. Janušov, parc. č. 376/1 a 377/1, oba v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Lesů ČR.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1030/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Rýmařov a MSK – Správa silnic MSK, příspěvková organizace, kdy předmětem smlouvy bude darování částí pozemků parc. č. 273, 271, 260 a 358, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova do vlastnictví MSK – SS MSK z důvodu rekonstrukce silnice II/449 a II/445 Rýmařov – Ondřejov. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či dílčího kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby či její části. Náklady spojené s darováním předmětných pozemků uhradí obdarovaný.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1031/18/07
Rada města souhlasila s přenecháním pronájmu časti pozemku parc. č. 85 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, o výměře cca 83 m2, dle předloženého návrhu, jež má města Rýmařov v pronájmu od PF ČR.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1032/18/07
Rada města nesouhlasila s přemístěním sloupu venkovního vedení NN na pozemek parc. č. 1173 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1033/18/07
Rada města nesouhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1173 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v umístění jedné betonové podpěry NN na části pozemku parc. č. 1173 v k.ú. Rýmařov a v křižování parcely č. 1173 v k.ú. Rýmařov vedením NN, dále v právu vstupu a vjezdu na zatěžovaný pozemek v souvislosti s provozem, opravami a údržbou energetického zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno trvale na dobu životnosti zařízení, za náhradu ve výši dle pravidel města.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1034/18/07
Rada města schválila pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11 v Rýmařově (kancelář č. 16), za účelem poskytování služeb v oblasti účetnictví a služeb v oblasti technologie prádelenství, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1035/18/07
Rada města schválila poskytnutí slevy z čistého nájemného nájemníků po dobu realizace půdních vestaveb v bytových domech Hornoměstská 857/57 a 883/590 a Národní 1228/13, Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1036/18/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku na sportovní činnost ve výši 5 000 Kč.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1037/18/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku na provoz Základní umělecké škole Rýmařov na školní rok 2007/2008 ve výši 49 000 Kč na vrub rozpočtové rezervy.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1038/18/07
Rada města schválila změnu Pravidel pro postup občanů a orgánů při podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku Města Rýmařova a to zrušením článku M – odstupné za byty s platností od 1.1.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1039/18/07
Rada města vzala na vědomí informaci o současném stavu ve věci výkupu areálu Polygonu a uložila starostovi prověřit výši odhadu areálu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1040/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2006 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a vzalo na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 19.3.2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1041/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby vzalo na vědomí Zprávu revizní komise ze dne 18.6.2007, týkající se kontroly hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2006 ve smyslu § 39, odst. 4 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1042/18/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 o přesunutí finančních prostředků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev.č. 01057/2007//ŽPZ dle předloženého návrhu a zplnomocnila starostu města podpisem tohoto dodatku.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1043/18/07
Rada města schválila "Zásady pro odměňování (poskytování darů) při občanských obřadech města" s účinností od 01.01.2008 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1044/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s platností od 1.1.2008, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1045/18/07
Rada města schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací Byterm Rýmařov, s platností od 1.1.2008, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1046/18/07
Rada města schválila zvýšení příspěvku na činnost Bytermu Rýmařov, p.o. ze 150,- Kč na 153,- Kč měsíčně za každou registrovanou a spravovanou nájemní smlouvu za bytovou nebo nebytovou jednotku s platností od 1.1.2008 s tím, že rozdíl původní a nové výše příspěvku bude kryt z rozpočtu města.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1047/18/07
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Úvoz č. 121/17 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1048/18/07
Rada města schválila výměnu bytů mezi nájemníky takto: Fojtů – byt č. 6, Opavská č. 128, Janovice, Dudkovi – byt č. 3, Opavská č. 38, Janovice a Fojtů L. – byt č. 5, Opavská č. 128, Janovice. Nájemní smlouvy budou uzavřeny jako nájemní smlouvy stávající.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1049/18/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Julia Sedláka č. 20 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1050/18/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Bartákova č. 19 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1051/18/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1052/18/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Ondřejově č. 92 na dobu určitou do 30.11.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1053/18/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1054/18/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Bartákova č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1055/18/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Marxova č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.5.2008 s upozorněním na dodržování OZV č.10/2005.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1056/18/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Pod Svahem č. 1 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1057/18/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 957/16/07b),
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1057/18/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Bartákova č. 618/26 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1058/18/07
Rada města schválila výměnu bytu č. 4 na ulici Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově za volný byt č. 3 na ulici Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající, tj. do 31.8.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1059/18/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 956/16/07 a usnesení č. 884/14/07,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1059/18/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 14 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově v souladu s pravidly pro hospodaření s byty na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného a s podmínkou úhrady jednorázové částky 25.000,--Kč za nadstandardní vybavení bytu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1060/18/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 13 na ulici Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1061/18/07
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Julia Sedláka č. 24 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1062/18/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu a o narovnání k bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 1291/50A v Rýmařově,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1062/18/07 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 1291/50A v Rýmařově za stejných podmínek jako byla uzavřena původně.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1063/18/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 4 na ulici Sokolovská č. 1291/50A v Rýmařově.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1064/18/07
Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 50% z částky 33.230,68 Kč za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1065/18/07
Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, způsob provedení výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek (zadávací dokumentaci) pro zakázky malého rozsahu pro akce „Výměna oken na Větrné 2 a 6, Rýmařov“ a „Výměna oken na Revoluční 28, Rýmařov“ dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1066/18/07
Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu pro akce „Výměna oken na Větrné 2 a 6, Rýmařov“ a „Výměna oken na Revoluční 28, Rýmařov“ dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1067/18/07
Rada města uložila odboru vnitřních věcí zpracovat plán obměny vozového parku MěÚ Rýmařov.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317