Dnes je úterý 7.12.2021 14:39, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 21
konaného v řádném termínu, dne 21.1.2008

1157/21/08

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 19/2007 a 20/2007.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1158/21/08

Rada města schválila pořadník uchazečů pro přidělení bytu na rok 2008 dle předloženého návrhu a s úpravami vzešlými z jednání rady města.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1159/21/08

Rada města schválila, aby žádosti uchazečů, kteří nepodali žádost o zařazení do pořadníku na rok 2008 v termínu do 31.12.2007 a učinili tak v období od 1.1.2008 do 16.1.2008, byly hodnoceny jako včas podané.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

1160/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí aktuální informaci o „Integrovaném dokumentu města" ke dni 17.1.2008, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1161/21/08 a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2007 o částku -290,49 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1161/21/08 b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2007, o částku +123,60 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1161/21/08 c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2007 o částku -166,89 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1161/21/08 d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření číslo II. sociálního fondu města za rok 2007, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1161/21/08 e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření číslo II. fondu rozvoje bydlení za rok 2007, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1162/21/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 72/2 a 72/3, oba v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem zemědělské činnosti.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1163/21/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 326/8, 326/9, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 407/6 a 412/2, vše v k.ú. Edrovice, za účelem zemědělské činnosti.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1164/21/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 266 v k.ú. Jamartice, za účelem využití jako pastvina.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1165/21/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 150 m2, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1166/21/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3233 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 20.000 m2, za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1167/21/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 197/3 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu, za účelem uskladnění dřeva s podmínkou jeho estetického uložení, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

1168/21/08 a)

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 2964/8 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1168/21/08 b)

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2964/8 v k.ú. Rýmařov uzavřené dohodou, ke dni uzavření smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1169/21/08

Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 326/8 v k.ú. Edrovice mezi PF ČR a panem Ganiecem, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětného pozemku.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1170/21/08

Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor (samostatné garáže) na parc. č. 2025/1 v k.ú. Rýmařov, v areálu bývalého Polygonu, na ulici Žižkova 13 v Rýmařově současnému nájemci, a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1171/21/08

Rada města vzala na vědomí podmínky nájmu nebytových prostor (garáží) na parc. č. 2028 v k.ú. Rýmařov, v areálu bývalého Polygonu, na ulici Žižkova 13 v Rýmařově.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1172/21/08 a)

Rada města zrušila platnost usnesení č. 832/14/07 ze dne 01.10.2007,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1172/21/08 b)

Rada města souhlasila s rozšířením předmětu nájmu nebytových prostor na ulici Sokolovská 16 v Rýmařově pronajatých na základě smlouvy o nájmu a to o provoz prodejny rychlého občerstvení, a uložila upravit smlouvu dodatkem. Náklady, které nájemce vynaloží na uzpůsobení nebytového prostoru prodeji rychlého občerstvení nebudou nájemci kompenzovány.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1173/21/08

Rada města schválila uzavření dodatku nájemní smlouvy k nebytovým prostorám v objektu na ulici Národní 2 v Rýmařově, a to v článku I. Smluvní strany, který bude rozšířen s platností od 01.02.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1174/21/08

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu bez čp/če na ulici Sokolovská v Rýmařově na pozemku parc. č. 590 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1175/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 647 v k.ú. Rýmařov dle podmínek komise ŽPaRR.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1176/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2765 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1177/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2751 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1178/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2777 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1179/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu, za účelem rozšíření zahrady.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1180/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu, za účelem parkování osobních automobilů.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1181/21/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu, za účelem rozšíření zahrady.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1182/21/08

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu, za účelem uložení dřeva.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1183/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 133 a 134, oba v k.ú. Janušov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1184/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 264/1 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1185/21/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 264/1 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1186/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1187/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1188/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1459 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1189/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 197 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1190/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 227 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1191/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 114 v k.ú. Edrovice (GP č. 229-71/2007,1377-71/2007 ze dne 17.04.2007) a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1192/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej obytných domů č.p. 917, na ulici Větrná 13, parc. č. 258, č.p. 916, na ulici Větrná 15, parc. č. 259 a č.p. 915 na ulici Větrná 17, parc. č. 260, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům. Celková cena prodávaných nemovitostí vč. pozemků činí 3.822.526,- Kč.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1193/21/08

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč, na vybudovanou studnu pro RD na pozemku parc. č. 281/11 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1194/21/08

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 702 v k.ú. Jamartice ve vlastnictví MSK - Správy silnic MSK, příspěvkové organizace ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Dotříďovací centrum Rýmařov - Jamartice" a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu časově neomezenou.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1195/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 905 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1196/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod garáže na části pozemku parc. č. 2013 v k.ú. Rýmařov bez pozemku, a to formou uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, kdy samotná darovací smlouvy bude uzavřena až po splnění podmínek odstranění stavby nebo zajištění její kolaudace.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1197/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 344/3, 344/4, 252/2, 252/3, 256/2, 360/2, 371/3, 375/2, 355, 350, 396/8, 396/9, 341/8, 341/9, 341/10, 341/11, 341/12, 341/13, 341/14, 341/15, 352/3, 352/4, 357, 353, 388/3, 394/2, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, pozemků parc. č. 2940/3, 2941/2, 2912/12, 2912/4, 2934/3, 2934/2, 2933, vše v k.ú. Rýmařov, pozemků parc. č. 1054, 300/2, 349/2, 982/1, vše v k.ú. Stránské, pozemků parc. č. 446/2, 446/3, 699 a 700, vše v k.ú. Skály, pozemků parc. č. 414/4, 417/2, 471/3, 421/2, 422/3, 423/2, 425/2, 429/2, 424, 419, 428, 420, 423/3 a 306/1, vše v k.ú. Edrovice, a pozemků parc. č. 379, 389/1, 404/1, 404/2, 405, 376/3, 931/3, vše v k.ú. Stříbrné Hory - ve vlastnictví města Rýmařovza pozemky parc. č. 408, 409, 410, 412, 411, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, pozemky parc. č. 415, 417, 419, 411/1, 411/8, 657/1, 590/1, 568, 576/1, 584, 585/1, 587, 579, 566, 567, 270, 526/2, 447, 449, 489, 92, 389, 375, 379/1, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 651, 653, 655, 656, 632/2, 632/3, 629, 630, 621, 501/1, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 502/1, 466, 470, 499, 498, 497/1, 497/2, 497/3, 455, 589, 601, 452/1, 457, 458, 465, 471, 476, 477/1, 488, 490/1, 492, 503, 660/1, 582, 589/1,660/4, 660/5, 660/6, 678/1 a 678/2, vše v k.ú. Jamartice, pozemky parc. č. 3446, 3448, 1858/1, 3456/1, 1868/1, 1868/4, 1868/6, 3458/1, 3458/2, 3458/3, 3048, 3052, 1191/10, 3023, 3031, 3028/4, 3029/2, 3029/3, 3005/1, 3028/3, 3027/1, 3027/2, 3027/3, 3027/4, 479, 3350, 3346/1, 3346/2, 3346/3, 3346/4, 3346/5, 3346/6, 3347/1, 3347/2, 3347/3, 3348/1, 3348/2, 3348/3, 3352/1, 3356/1, 3356/2, 3366, 3365/1, 3365/2, 3365/3, 3365/4, 3367/1, 3001, 3004/6, 3004/7, 2986/1, 3351, 3065, 3321, 3323, 3278, 3244, 3256/1, 3372, 3332/2, 3338, 3186/1, 3186/2, 3176, 3177, 3175/1, 3181, 3183, 3178, 2896, 2402/1, 470, 471, 3034, 3377, 3390/1, 3327/2, 3327/1, 3226/1, 3228/1, 3129/1, 3129/2, 3075/1, 2961/3, 2961/4, 2987/1, 3353/1 a 3354/3, vše v k.ú. Rýmařov, pozemky parc. č. 851, 831, 808, 801/3, 801/1, 813, 809, 784/1, 785, 825, 763, 484, 707/2, 707/7, 716/1, 720, 245, 250, 284/1, 284/2, 289, 335, 703/2, 707/3 a 715/2, vše v k.ú. Janušov, pozemky parc. č. 359, 360, 364, 376/1 a 377/1, vše v k.ú. Edrovice, pozemky parc. č. 418/2 a 247/3, oba v k.ú. Dolní Moravice, pozemky parc. č. 339/2, 339/1, 346, 349/1, 349/2, 353/2, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova, a pozemky parc. č. 362 a 361, oba v k.ú. Janovice u Rýmařova - ve vlastnictví Lesů ČR.Náklady spojené se směnou předmětných pozemků uhradí obě strany rovným dílem.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1198/21/08

Rada města zrušila platnost usnesení č. 314/5/07 ze dne 26.03.2007 a č. 1081/19/07 ze dne 03.12.2007.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1199/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2008 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1200/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí možnosti budoucího financování výstavby bytů města.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1201/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit starostu k jednání s vlastníky objektu na ulici Husova na pozemku parc.č. 55/2 a Opavská 614/17 na pozemku parc.č.1127/1 o podmínkách odkoupení těchto objektů vč. pozemků.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1202/21/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Výměna oken Větrná 2 a 6" firmě DECRO BZENEC s.r.o. v ceně 743.583,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o dílo.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1203/21/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Výměna oken Revoluční 28" firmě KARDE s.r.o. Rýmařov v ceně 514.846,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o dílo.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1204/21/08

Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem č. 11 na ulici Divadelní č. 356/6 v Rýmařově a bytem č. 2 na ulici Bartákova č. 889/20 v Rýmařově. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných podmínek jako nájemní smlouvy stávající.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1205/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1206/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Příkopy č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1207/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.1, v Jamarticích č. 115 na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1208/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Radniční č. 3 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1209/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Příkopy č. 11 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1210/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, Okružní č. 3 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1211/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 Příkopy č. 13 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1212/21/08

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 38 Dukelská č. 6 v Rýmařově.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1213/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, 1.máje č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1214/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1.máje č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1215/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14, Okružní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1216/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, nám. Míru č. 24 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1217/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Okružní č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1218/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 37, Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1219/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Horní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1220/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Pivovarská č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1221/21/08

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Hornoměstská č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1222/21/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Marxova č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1223/21/08

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 Sokolovská č. 38 v Rýmařově.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1224/21/08

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 1 na ulici J. Sedláka č. 824/20 v Rýmařově podle § 711 odst. 2 písm.b), c) a d) občanského zákoníku.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1225/21/08

Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z částky 17.657,- Kč za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1226/21/08

Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z částky 22.324,- Kč za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1227/21/08

Rada města schválila vyplacení odstupného ve výši 35.000,--Kč jako podíl z vydraženého práva nájmu bytu za uvolnění bytu č. 10 na ulici Hornoměstská č. 51 v Rýmařově.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1228/21/08

Rada města zrušila platnost usnesení č. 772/14/07b) ze dne 1.10.2007.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1229/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu o velikosti 3,07% na domě č.p. 935 na ulici Pivovarská 2 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 2+kk, za minimální nabídkovou cenu 138.980,- Kč.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1230/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu o velikosti 2,87% na domě č.p. 935 na ulici Pivovarská 2 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 2+kk, za minimální nabídkovou cenu 129.902,- Kč.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1231/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu o velikosti 1,48% na domě č.p. 935 na ulici Pivovarská 2 v Rýmařově odpovídajícího garáži č. 1, za minimální nabídkovou cenu 89.318,- Kč.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1232/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 5 na DPS Revoluční ul. 30 B v Rýmařově.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1233/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 1, v l. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14 .

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1234/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 2, v l. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1235/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 3, v 1. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1236/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 5, v l. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1237/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 10, v 1. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1238/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 11, ve 2. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1239/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č.15, ve 2. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1240/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 20, ve 2. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1241/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 21, ve 3. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1242/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 22, ve 3. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1243/21/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 30, ve 3. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1244/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 59/1, 2646/6, 116 a 54, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1245/21/08

Rada města schválila postup zadání podmínek pro řešení dopravní situace u budoucího obchodního objektu na Okružní ulici v Rýmařově, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1246/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vyřazení navrženého majetku města dle předloženého seznamu, a to formou demolice.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1247/21/08

Rada města vzala na vědomí informaci o případných směnách mezi městem a Hedvou a.s. a pověřila starostu dalším jednáním ve věci navržených směn dle návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1248/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o současné situaci ve sporu VaK Bruntál a.s. - FOCUS METAL s.r.o.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1249/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí finančního daru ve výši 80 000,- Kč od pana Bronislava Vaška, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1250/21/08

Rada města jmenovala jako člena hospodářské komise nového člena zastupitelstva města MUDr. Bohumila Servuse.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1251/21/08

Rada města schválila dodatek č. 1 vnitřní směrnice MěÚ Rýmařov č. 03/2007 o zadávání veřejných zakázek s účinností od 1.2.2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1252/21/08

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, čl. IV, odst. 4.3.1. IV o zadávání veřejných zakázek od 500 tis. do 2 mil. Kč, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci „Odstranění stavby objektu občanské vybavenosti U53 na parcele č. 320/1 Rýmařov. ul. Lidická 1185/12" dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1253/21/08

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, čl. IV, odst. 4.3.1. IV o zadávání veřejných zakázek od 500 tis. do 2 mil. Kč, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci „Odstranění plechového oplocení, otevřeného ocel. přístřešku, ohrady z beton. panelů vč. rozebrání panelové plochy a zbytků vzduchotechnického potrubí na parcele č. 2025 k.ú. Rýmařov, mezi ulicemi Žižkova a Úvoz", dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1254/21/08

Rada města schválila plán oprav budov areálu nemocnice v Rýmařově na rok 2008 Podhorské nemocnice a.s., se zdůrazněním naléhavosti oprav střech budov a do max. finančního objemu oprav 1mil. Kč.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1255/21/08

Rada města vzala na vědomí informaci o situaci ve společnosti Podhorská nemocnice a.s. se sídlem v Rýmařově, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1256/21/08

Rada města schválila, s platností od 1.1.2008, měsíční výši odměny jednateli MěS s.r.o., dle návrhu a jako ukazatele pro výplatu roční odměny stanovila ukazatele pod body 1,2,4,6,7 návrhu s podílem každého z nich 20 %.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1257/21/08

Rada města schválila úpravu platu ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičková dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2008

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1258/21/08 a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 188/3/07 b),

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1258/21/08 b)

Rada města schválila s účinností od 1.1.2008 způsob poskytování a výši peněžitých darů občanům za činnost v komisích, výborech a zvláštních orgánech podle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1259/21/08 a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 97/4/07 b),

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1259/21/08 b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.1.2008 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1260/21/08

Rada města schválila platové výměry ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu s platností od 1. 1. 2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1261/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Program regenerace Městské památkové zóny Rýmařov 2008 - 2012.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1262/21/08

Rada města schválila Dodatek č. 5 Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov schváleného dne 29.1.2007 usnesením RM č. 238/3/07.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1263/21/08

Rada města zřídila Komisi pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy ve složení : Bc. Iveta Podzemná - předseda, Lumír Sedláček - člen, Milan Ondrašík - člen, Zdeněk Kudlák - člen

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1264/21/08

Rada města zřídila místo koordinátora pro prevenci kriminality a pověřila úkoly vyplývající z této činnosti Bc. Ivetu Podzemnou - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1265/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr realizovat preventivní aktivity v rámci „Programu prevence kriminality na rok 2008".

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1266/21/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vyčlenění částky v rozpočtu města ve výši 20% z celkových předpokládaných nákladů na projekt prevence.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1267/21/08

Rada města schválila Středisku volného času poskytování školských služeb v budově na Divadelní ulici 10 v Rýmařově.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1268/21/08

Rada města vzala na vědomí informaci o stavu vozového parku Města Rýmařov.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1269/21/08

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nákup nového vozidla značky Škoda Octavia combi pro potřeby vedení města jako náhradu za vozidlo Škoda Octavia SPZ BRE 82-17. Současné vozidlo postoupit odboru VV a jako protihodnotu dát vozidlo Škoda Felicia combi SPZ 1T7 5901.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0


Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317