Dnes je úterý 7.12.2021 13:44, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 22
konaného v řádném termínu, dne 18.2.2008

1270/22/08

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 21/2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1271/22/08

Rada města vzala na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2007.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1272/22/08

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rýmařov za rok 2007.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1273/22/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o současné situaci ve společnostech VaK, a.s. Bruntál a BRVOS s.r.o. Bruntál.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1274/22/08

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 72/2 a 72/3, oba v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem zemědělské činnosti, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1275/22/08

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 326/8, 326/9, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 407/6 a 412/2, vše v k.ú. Edrovice, za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1276/22/08

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 266 a části pozemku parc. č. 264/1, vše v k.ú. Jamartice, za účelem zemědělské činnosti, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1277/22/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu, za účelem rozšíření zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1278/22/08

Rada města schválila záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu chráněné byty Lidická 1328/14 v Rýmařově Diakonii ČCE, středisko Rýmařov, se sídlem tř. Hrdinů 48, Rýmařov.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1279/22/08

Rada města schválila pronájem nebytových prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 34 v Rýmařově, za účelem zahájení výroby textilního zboží, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby a na svůj náklad na stavebním úřadě změnu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení si prostoru svému podnikatelskému záměru nebudou kompenzovány.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1280/22/08

Rada města neschválila pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 34 v Rýmařově Společenství Romů na Moravě o.p.s., se sídlem Žižkova 29, Rýmařov.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1281/22/08

Rada města neschválila ukončení nájemní smlouvy, uzavřené se společností G-Consult, spol. s r.o., se sídlem Trocnovská 794/9, Ostrava-Přívoz, na pronájem nebytových prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 34 v Rýmařově, dohodou ke dni 31.03.2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1282/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu č. 4100000334, týkající se zúžení předmětu nájmu o pozemky dle předloženého návrhu žadatele.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1283/22/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu na domě č.p. 1291 na ulici Sokolovská 50A odpovídajícího bytu o velikosti 2+kk, a to za podmínek dle předloženého návrhu. Výběr mezi jednotlivými žadateli se uskuteční provedením výběrového řízení formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena činí 275.490,- Kč.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1284/22/08

Rada města neschválila poskytnutí finančního příspěvku na dokončení kanalizační přípojky.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1285/22/08

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 442 v k.ú. Edrovice a parc. č. 853/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví MSK - Správy silnic MSK, příspěvkové organizace ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Sportovně-kulturní areál Zahrada Hedvy v Rýmařově" a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu časově neomezenou.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1286/22/08

Rada města souhlasila s podáním žádosti o pronájem pozemku parc. č. 1862 v k.ú. Rýmařov, jehož vlastníkem je PF ČR.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1287/22/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 v průběhu roku 2007 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1288/22/08

Rada města souhlasila s darováním bočního schodiště budovy bývalé rehabilitace „U53" na pozemku parc. č. 320/1 v k.ú. Rýmařov MO ČRS, se sídlem Hornoměstská 16a, Rýmařov s podmínkou, že obdarovaný bude srozuměn se skutečností, že předmětem daru není schodiště, ale stavební železo (odpad).

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1289/22/08

Rada města schválila způsob likvidace movitého majetku (vyřazených oken) - variantu č. 2, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1290/22/08

Rada města schválila dodatek č. 8 nájemní smlouvy ze dne 30.10. 1998, uzavřené mezi městem Rýmařov a společností Teplo Rýmařov, s.r.o., na pronájem nemovitostí města Rýmařov, řešící stanovení dodatečného nájemného za rok 2007 ve výši 1,000.000,- Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1291/22/08

Rada města schválila podporu projektu Občanského sdružení ve Stránském na vybudování bylinné zahrady - naučné stezky, opravy rybníčku a vybudování maket vesnických usedlostí.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1292/22/08

Rada města schválila dlouhodobý pronájem pozemků nebo jejich částí p.č. 165/1, 167, 216 a 1083/6 v k.ú. Stránském Občanskému sdružení Stránské, pokud bude jeho žádost na získání finančních prostředků z nadace Via úspěšná, za účelem vybudování bylinné zahrady - naučné stezky, opravy rybníčku a vybudování maket vesnických usedlostí.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1293/22/08

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1294/22/08 a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1258/21/08b),

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1294/22/08 b)

Rada města schválila s účinností od 1.1.2008 změnu způsobu poskytování a výši peněžitých darů občanům za činnost v komisích, výborech a zvláštních orgánech podle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1295/22/08

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, čl. IV, odst. 4.3.1. IV o zadávání veřejných zakázek od 500 tis. do 2 mil. Kč, výběr nejvhodnější nabídky na stavební práce pro akci Odstranění stavby objektu občanské vybavenosti U53 na parcele č. 320/1 Rýmařov. ul. Lidická 1185/12, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1296/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Větrná č. 13 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1297/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Příkopy č. 15 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1298/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č.1, třída Hrdinů č. 22, na dobu určitou do 31.8.2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1299/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Sokolovská č. 23 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1300/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 23 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1301/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 15 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1302/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Sokolovská č. 25 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1303/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3 Sokolovská č. 23 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1304/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Pod Svahem č. 1 v Rýmařově, na dobu určitou do 31.7.2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1305/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, U Lomu č. 10 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1306/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Příkopy č. 9 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1307/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Sokolovská č. 25 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1308/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Divadelní č. 6 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1309/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 16, Dukelská č. 6 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1310/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Sokolovská č. 23 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1311/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Příkopy č. 6 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1312/22/08

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Pivovarská č. 12 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1313/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Divadelní č. 8 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1314/22/08

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Divadelní č. 8 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1315/22/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Příkopy č. 9 v Rýmařově, na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1316/22/08 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4 na ulici Dukelská č. 968/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1316/22/08 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4 na ulici Dukelská č. 968/2 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 44,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 32.932,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavřou nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce, dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1317/22/08 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1317/22/08 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 51,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 20.802,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1318/22/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 4 na ulici Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1319/22/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 6 na ulici Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1320/22/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 11 na ulici Divadelní č. 357/4 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1321/22/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 6 na ulici Okružní č. 734/3 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1322/22/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 3 v Jamarticích č. 115. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1323/22/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na ulici Opavská 196/38, Janovice u Rýmařova. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1324/22/08

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 4 na ulici Revoluční č. 546/8 v Rýmařově, podle § 711 odst. 2 písm. b) a d) občanského zákoníku.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1325/22/08

Rada města zrušila platnost usnesení č. 756/12/07 ze dne 27.8.2007.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1326/22/08

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Jamartice 115.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1327/22/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Dukelská č.2, Rýmařov, na dobu určitou do 31.8.2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 0

1328/22/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Národní č.13, Rýmařov, na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1329/22/08

Rada města schválila změnu Pravidel pro hospodaření s byty, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1330/22/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 4, v l. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1331/22/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 6, v l. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1332/22/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 8, v l. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1333/22/08

Rada města schválila poskytnutí dotací v rámci Programů pro podporu sportu v Rýmařově v celkové výši 158 500 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1334/22/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku amatérskému divadelnímu spolku Mahen na divadelní sezónu 2008 ve výši 5 000 Kč.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1335/22/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku plaveckému oddílu Břidličná na úhradu pronájmu bazénu v Břidličné v roce 2008, ve výši 7 000 Kč.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1336/22/08

Rada města schválila použití znaku města na pohlednicích.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1337/22/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města zařadit do Integrovaného dokumentu města Rýmařov zateplení budovy SSOŠ PRIMA, Sokolovská ul. v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta mìsta

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317