Dnes je úterý 7.12.2021 14:43, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 23
konaného v řádném termínu, dne 17.3.2008

1338/23/08

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 22/2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1339/23/08 a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Rýmařov za rok 2007 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1339/23/08 b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Rýmařov ze dne 5.3.2008 za rok 2007,

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1339/23/08 c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ve smyslu § 4 zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění zadání přezkoumání hospodaření města Rýmařov za rok 2008 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1340/23/08

Rada města schválila v souladu s § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., vypořádání a rozdělení hospodářských výsledků za rok 2007 příspěvkovým organizacím města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1341/23/08

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm Rýmařov, p.o. s příspěvkem města, určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města, za rok 2007.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1342/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o činnosti úřadu územního plánování ve věci projednávání návrhu územního plánu města Rýmařova a posunutí termínu vydání územního plánu města Rýmařova.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1343/23/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1331/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1344/23/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 1546 v k.ú. Rýmařov, za účelem zřízení zahrady.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1345/23/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3428/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1346/23/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 330 v k.ú. Edrovice, za účelem zemědělské činnosti.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1347/23/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 313 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1348/23/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 270 a 271/1, oba v k.ú. Stránské, za účelem kosení trávy.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1349/23/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1083/8 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1350/23/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1351/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu č. 4100000140, týkajícího se změny doby nájmu pozemku parc. č. 3066 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu žadatele.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1352/23/08

Rada města schválila výpůjčku nebytových prostor v objektu chráněné byty Lidická 1328/14 v Rýmařově Diakonii ČCE, středisko Rýmařov, se sídlem tř. Hrdinů 48, Rýmařov, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1353/23/08

Rada města schválila panu Novákovi sazbu nájemného za pronájem 7 ha zemědělské půdy ve výši 0,10 Kč/m2/rok a za pronájem zbývající zemědělské půdy ve výši 0,30 Kč/m2/rok.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1354/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Rýmařov a sdružením WELLNESS Rýmařov, týkajícího se zúžení předmětu výpůjčky o nevyužívanou část budovy bývalé městské sauny na pozemku parc. č. 132 v k.ú. Edrovice, včetně odpovídající části pozemku parc. č. 132 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1355/23/08

Rada města schválila záměr výpůjčky části nebytových prostor v objektu bývalé městské sauny na pozemku parc. č. 132 v k.ú. Edrovice, včetně části pozemku parc. č. 132 v k.ú. Edrovice, Občanskému sdružení Sebeobrana Rýmařov, se sídlem Marxova 13, Rýmařov.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1356/23/08

Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor - garáže č. 1, objekt bez č.p., na pozemku parc. č. 2028 v k.ú. Rýmařov, v areálu bývalého Polygonu, na ulici Žižkova 13 v Rýmařově současnému nájemci, a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1357/23/08

Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor - garáže č. 2, objekt bez č.p., na pozemku parc. č. 2028 v k.ú. Rýmařov, v areálu bývalého Polygonu, na ulici Žižkova 13 v Rýmařově současnému nájemci firmě I-nova CZ s.r.o., a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1358/23/08

Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor - garáže č. 3, objekt bez č.p., na pozemku parc. č. 2028 v k.ú. Rýmařov, v areálu bývalého Polygonu, na ulici Žižkova 13 v Rýmařově současnému nájemci a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1359/23/08

Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor - garáže č. 4, objekt bez č.p., na pozemku parc. č. 2028 v k.ú. Rýmařov, v areálu bývalého Polygonu, na ulici Žižkova 13 v Rýmařově současnému nájemci firmě PVO KLUB Rýmařov, v.o.s., a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1360/23/08

Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor - garáže č. 5, objekt bez č.p., na pozemku parc. č. 2028 v k.ú. Rýmařov, v areálu bývalého Polygonu, na ulici Žižkova 13 v Rýmařově současnému nájemci a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1361/23/08

Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor - garáže č. 6, objekt bez č.p., na pozemku parc. č. 2028 v k.ú. Rýmařov, v areálu bývalého Polygonu, na ulici Žižkova 13 v Rýmařově současnému nájemci a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1362/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemků parc. č. 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528/1, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem vybudování čerpací stanice PHM.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1363/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 326/8 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1364/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 639/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1365/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 222 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1366/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Janušov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1367/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 266/1 v k.ú. Janušov od PF ČR, za odhadní cenu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1368/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/1 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1369/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 331/5, 331/8, 341/1, 341/2, 341/3 a 342/1, vše v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu, za účelem výstavby rodinných domů.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1370/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 647 v k.ú. Rýmařov, dle podmínek komise ŽPaRR, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1371/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2765 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1372/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2751 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1373/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2777 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1374/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 133 a 134, oba v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1375/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské, dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1376/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit snížení kupní ceny části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1377/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, za účelem vybudování ovocného lihovaru / pěstitelské pálenice, za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění zadaných podmínek.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1378/23/08

Rada města schválila provedení výběru formou obálkové metody na prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov, a to mezi přihlášenými žadateli. Minimální nabídková cena činí 500,- Kč/m2. K nabídnuté ceně budou dále připočítány náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1379/23/08

Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení formou obálkové metody na prodej podílu o velikosti 3,07 % na domě č.p. 935 na ulici Pivovarská 2 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 2+kk.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1380/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej obytného domu č.p. 935, na ulici Pivovarská č.o. 2, parc. č. 216, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví. Celková cena prodávané nemovitosti vč. pozemku činí 3 439 341,- Kč.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1381/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc. č. 59/1, 2646/6, 116 a 54, vše v k.ú. Rýmařov společnosti Lewerenz Development s.r.o., se sídlem Jurečkova 20, Ostrava, a to na stavbu obchodního centra, za cenu 1.550,- Kč/m2, dle usnesením ZM č. 218/9/07 ze dne 06.09.2007 a č. 281/10/07 ze dne 11.10.2007 schválených zásad prodeje. Prodej bude dále řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po kolaudaci stavby, nejpozději však do 36 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1382/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vybrat variantu A nebo B z předloženého materiálu společností Lewerenz Development, s.r.o. s tím, že na obě varianty budou pro rozhodování zastupitelů předloženy informace o velikosti potřebného pozemku, řešení dopravní situace, sortimentu prodeje, zeleně, vzhledu objektu a termínu realizace.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1383/23/08

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pronájem pozemků parc. č. 636 a 637, včetně stavby technického vybavení na pozemku parc. č. 636, vše v k.ú. Jamartice, jejichž vlastníkem je PF ČR.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1384/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 636 a 637, včetně stavby technického vybavení na pozemku parc. č. 636, vše v k.ú. Jamartice z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1385/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 30/1 v k.ú. Janušov o 10 %, z důvodu zatížení pozemku věcným břemenem vedení kanalizačního řádu.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 2 Zdrželo se: 1

1386/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemku parc. č. 855/2 a částí pozemků parc. č. 1996, 2010 a 2025/8, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov za část pozemku parc. č. 2025/7 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví žadatele. Náklady spojené se směnou uhradí obě strany rovným dílem.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1387/23/08

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na objektech Větrná 917/13 na pozemku parc. č. 258, Větrná 916/15 na pozemku parc. č. 259 a Větrná 915/17 na pozemku parc. č. 260, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, ve prospěch města Rýmařov, které spočívá v právu umístění společné televizní antény včetně příslušenství a v právu vstupu do předmětných objektů v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, na dobu neurčitou.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1388/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit v souladu s Pravidly o pronajímání nemovitého majetku města kompenzaci nákladů formou započtení s pohledávkou za nájemné, které SSOŠ PRIMA, s.r.o. Rýmařov vynaložila na údržbu a opravy pronajatých nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 29-33 a Bartákova 21, Rýmařov, za rok 2006, v celkové částce 136.248,- Kč.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1389/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 23.02.2006, týkajícího se změny podmínek pro uzavření řádné kupní smlouvy o převodu pozemku parc. č. 1064 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu žadatele.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1390/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení částí pozemků parc. č. 202/1 a 199, oba v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + veškeré náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu a podmínek.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1391/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 201 v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + veškeré náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu a podmínek

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1392/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 200 v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + veškeré náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu a podmínek.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1393/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení částí pozemků parc. č. 195/1 a 196, oba v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + veškeré náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu a podmínek.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1394/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 195/2 v k.ú. Janušov, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1395/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout v případě prodeje částí pozemků parc.č. 2010 a 2011, vše v k.ú. Rýmařov až po získání všech informací o investičním záměru pana Monince, zejména požadavků na řešení dopravní situace, urbanistické řešení, řešení veřejné zeleně a hygieny.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1396/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města nevykupovat a nesměňovat za navržených podmínek pozemky parc. č. 2070, 2096/2 a 2095, včetně stavby garáže na pozemku parc. č. 2095, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1397/23/08

Rada města zrušila platnost usnesení č. 1166/21/08 ze dne 21.01.2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1398/23/08

Rada města schválila doplacení roční odměny za rok 2007 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1399/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1400/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 33 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1401/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, třída Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1402/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, třída Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1403/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská č. 44 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1404/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Dukelská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1405/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92 na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1406/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 49 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2009.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1407/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 22, Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1408/23/08

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, J. Sedláka č. 28 v Rýmařově.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1409/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 34, Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1410/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č.1, nám. Míru č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2009.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1411/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 40 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2009.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1412/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, J.Fučíka č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

1413/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, 1.máje č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2009.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1414/23/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2009.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1415/23/08

Rada města schválila výměnu bytu č. 6 na ulici Opavská č. 272/130 v Janovicích, jehož nájemcem je žadatelka, za volný byt č. 5 na ulici Opavská č. 272/130 v Janovicích. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1416/23/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na ulici Máchova č. 410/19 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1417/23/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 4 na ulici Úvoz 721/17 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1418/23/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Máchova č. 410/19 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1419/23/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na ulici 8.května 855/51A v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

1420/23/08

Rada města schválila přidělení místnosti č. 1 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14B v Rýmařově jako přístřeší, v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst.2, písm. a),b) občanského zákoníku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1421/23/08

Rada města schválila zařazení žádosti paní Dědáčkové o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby uchazečovy práce pro město pro rok 2008 a dle možností její bytovou situaci řešit.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1422/23/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 9, v l. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1423/23/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 12, ve 2. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1424/23/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č.19, ve 2. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1425/23/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 23, ve 3. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1426/23/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 29, ve 3. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1427/23/08

Rada města uložila místostarostovi připravit plán obsazování Chráněných bytů, Lidická č. 14 v Rýmařově do 30.6.2008, s kontrolou postupu na ZM 27.3.2008 a všech dalších jednáních rady.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1428/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, místní organizace Rýmařov na provoz denního centra „ Kouzelná buřinka " ve výši 195 tis. Kč ve čtvrtletních splátkách (mzdové náklady) a zbývající částku 105 tis. Kč vyplatit až po získání dotací, jako spolufinancování záměrů.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1429/23/08

Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Malá Štáhle o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1430/23/08

Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Malá Morávka o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1431/23/08

Rada města neschválila uzavření Smlouvy o nájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel mezi městem Rýmařov a firmy LK-systém, s.r.o., Jaroměř, IČO: 27517713, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 2

1432/23/08 a)

Rada města zrušila platnost usnesení č. 1150/19/07b) ze dne 3.12.2007,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1432/23/08 b)

Rada města stanovila od 17.3.2008 celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 80.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1433/23/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat OZV města Rýmařova č. 01/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle předloženého návrhu, doplněného o úpravy vzešlé z jednání rady města.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1434/23/08

Rada města schválila delegaci do litevského města Alytus ve dnech 3. - 8. 6. 2008 ve složení starosta, místostarosta, vedoucí odboru školství a kultury a ředitelka Střediska volného času.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1435/23/08

Rada města schválila delegaci do polského města Ozimek ve dnech 27. - 29. 6. 2008 v počtu 10 osob bez nároku na cestovní náhrady.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317