Dnes je úterý 7.12.2021 14:08, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 24
konaného v řádném termínu, dne 21.4.2008

1436/24/08

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 23/2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1437/24/08

Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2007.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1438/24/08

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2007.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1439/24/08

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2007 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1440/24/08

Rada města souhlasila s vyplacením roční odměny jednateli společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2007 dle schváleného návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1441/24/08

Rada města schválila navýšení měsíční odměny členům dozorčí rady společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. o 100,- Kč, dle schváleného návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1442/24/08

Rada města vzala na vědomí aktuální informace o postupu zpracování projektů a žádostí o jejich spolufinancování města Rýmařov a v regionu Rýmařovska v „Integrovaném dokumentu města" a dalších dotačních programů ke dni 15.4.2008, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1443/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města zařadit do Integrovaného dokumentu města Rýmařov akce dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1444/24/08

Rada města vzala na vědomí zprávu o osadních výborech v místních částech města Rýmařova.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1445/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat územní plán města Rýmařova.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1446/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit obecně závaznou vyhláškou města Rýmařova č. 02/2008 platnost obecně závazné vyhlášky města Rýmařova č. 27/1994 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 34/1995, 53/1998, 70/2002, 71/2002, 03/2003, 05/2003 a 01/2006.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1447/24/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1406/1 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1448/24/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 578 v k.ú. Rýmařov

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1449/24/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 346/3, 346/4, 418/2 k.ú. Edrovice.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1450/24/08

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 129 k.ú. Edrovice.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1451/24/08

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 270 a 271/1, oba v k.ú. Stránské, za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1452/24/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3428/2 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s podmínkou, že zde nebudou budovány žádné stavby a vysazovány dřeviny.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1453/24/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 313 v k.ú. Jamartice, za účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1454/24/08

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 330 v k.ú. Edrovice, za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let, za cenu dle pravidel, s podmínkou nevyužívání těchto břehových porostů k pastvě.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1455/24/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1083/8 v k.ú. Stránské, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1456/24/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Janušov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel (2,-Kč/m2), s podmínkou, že pronajatý pozemek nebude oplocený.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1457/24/08

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1546 v k.ú. Rýmařov, za účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1458/24/08

Rada města schválila pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 455/30 v Rýmařově Josefu Zothovi, IČO: 47992361 se sídlem Huzová 254, Břidličná, za účelem výroby bytového textilu, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 15.500,- Kč/měsíc, s podmínkou, že nový nájemce je povinen zajistit si v případě potřeby a na svůj náklad na stavebním úřadě změnu užívání předmětného nebytového prostoru. Náklady, které nájemce vynaloží z důvodu uzpůsobení si prostoru svému podnikatelskému záměru nebudou kompenzovány.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1459/24/08

Rada města schválila smlouvu o výpůjčce mezi městem Rýmařov a Občanským sdružením Sebeobrana Rýmařov, IČ:27051528, Marxova 13, Rýmařov, na vypůjčení části budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 132 v k.ú. Edrovice (objekt bývalé městské sauny), včetně odpovídající části pozemku parc. č. 132 v k.ú. Edrovice, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1460/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 455 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1461/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje parc.č. 1221/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1462/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku par. č. 2539 v k. ú. Rýmařov

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1463/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města, na základě výsledku provedeného výběrového řízení, schválit prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov (max. 0,4 ha), dle předloženého návrhu společnosti SMHZ, spol.s.r.o., IČO 26834138, se sídlem Vávrovická 274/90, Opava-Vávrovice, za účelem vybudování čerpací stanice pohonných hmot, STK a myčky nákladních automobilů, za cenu 512,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy po splnění zadaných podmínek.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1464/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města, na základě výsledku provedeného výběrového řízení, neschválit prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov o výměře 0,15 ha, Milanu Laštůvkovi, za účelem vybudování čerpací stanice s myčkou pro osobní automobily.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1465/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města, na základě výsledku provedeného výběrového řízení, neschválit prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov o výměře 0,5 ha, Milanu Laštůvkovi, za účelem vybudování areálu pro prodej vozidel a stanice technické kontroly.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1466/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1467/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr pronájmu části pozemku parc . č. 179/1 k. ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1468/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc . č. 179/1 k. ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1469/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr směny pozemků parc. č. 1903/6, 1899/3, 1899/1, 1896/2, 1903/8 ve vlastnictví města za pozemky 1855/1, 1855/2 ve vlastnictví společnosti Vladimír Erben - EKO METALRECYKLING, IČO 10596038, vše v k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1470/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků par. č. 1903/6, 1899/3, 1899/1, 1896/2, 1903/8 vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1471/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 523/1 k.ú. Jamartice.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1472/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pronajatého pozemku parc. č. 165/1 k.ú. Stránské.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1473/24/08

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1601 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1474/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 821/23/05 ze dne 22.9.2005.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1475/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 272/1 k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1476/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 272/1 k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1477/24/08

Rada města schválila odprodej movitého majetku (vyřazená okna z objektu Sokolovská 23 a 25) firmě Ritschny kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o., Bruntál za cenu dle předložené nabídky.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1478/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej objektu Příkopy 1157/6 na pozemku parc.č. 3519 a pozemku parc.č. 3519 v k.ú. Rýmařov za stávajících podmínek.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1479/24/08

Rada města pověřila v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, Byterm Rýmařov, p.o. schvalováním dodatků k nájemním smlouvám a rozhodováním o navýšení nájemného v bytech v majetku města dle Pravidel o spoluúčasti nájemníků na opravách domů formou dohody o smluvním nájemném dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1480/24/08

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na objektu Pivovarská 935/2 a pozemku parc.č. 216, vše v k.ú. Rýmařov, ve prospěch města Rýmařov, které spočívá v právu umístění společné televizní antény včetně příslušenství a v právu vstupu do předmětného objektu v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1481/24/08

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 321, 322 a 345/2, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v právu umístění stavby „Rýmařov, Lidická, rozšíření kabelového vedení NN pro DPS" a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za náhradu ve výši 5.906,-Kč.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1482/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení číslo 422/14/08 ze dne 27.3.2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1483/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 451/19 v k.ú. Rýmařov o 10 %, z důvodu zatížení pozemku věcným břemenem vedení kanalizačního řádu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 2

1484/24/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 410000574, týkajícího se změny sazby nájemného tak, aby sazba činila 0,10 Kč/m2/rok.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1485/24/08

Rada města schválila společnosti Styl CZ, s.r.o., zastoupené Radkem Zimákem, snížení poplatku za užívání veřejného prostranství - části pozemku parc. č. 82 v k.ú. Rýmařov - stanoveného dle OZV č. 01/2007, o místních poplatcích, a to na částku ve výši 1.500,- Kč za celé období užívání roku 2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1486/24/08

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.500,- Kč na vybudovanou kanalizační přípojku.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1487/24/08

Rada města zrušila platnost usnesení č. 911/16/07 ze dne 29.10.2007.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1488/24/08

Rada města schválila zveřejnění nabídky pronájmu a prodeje budovy bývalého dětského oddělení bez čp/če v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 449 a pozemku parc. č. 449 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1489/24/08

Rada města souhlasí s odkladem prodeje pozemku parc.č. 18, včetně budovy bez č.p./č.e (stodola) v k.ú. Jamartice, Pavlu Kročilovi do 30.6.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1490/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 1132/30/06 ze dne 19.10.2006.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1491/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zveřejnění nabídky prodeje pozemku parc. č. 2295/4 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1492/24/08

Rada města vzala na vědomí „Veřejný dopis radě a zastupitelstvu města Rýmařov", týkající se plánované výstavby Centra zdraví, jejíž investorem má být společnost M+M .s.r.o, Žižkova 1286/2, Rýmařov a uložila komisím rady města doplňující materiály k plánované výstavbě znovu projednat.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1493/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zprávu o hospodaření, závěrečný účet a zprávu kontrolní a revizní komise Sdružení obcí Rýmařovska za r. 2007.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1494/24/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit postup vykoupení pozemků od Lesů ČR a způsob financování dle návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1495/24/08

Rada města vzala na vědomí nové skutečnosti ve věci vymáhání pohledávek města za Tomaszem Cimerem, IČ14571901, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1496/24/08

Rada města schválila poskytnutí dotací v rámci Programů pro podporu kulturních, společenských a zájmových aktivit v Rýmařově v celkové výši 125.000,- Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 2

1497/24/08

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku na instalaci kované mříže do vstupu kostela sv. Kateřiny v místní části Stránské.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

1498/24/08

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku Jesenické rozvojové o.p.s. na projekt „Děti dětem aneb Pohádková zima v Jeseníkách".

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1499/24/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál ve výši 5.000,- Kč na zájezd na atletický mítink Zlatá tretra.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1500/24/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Stránské ve výši 20.000,- Kč na realizaci projektu „Příběh lesů a lidí Rýmařovska"

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1501/24/08

Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků těmto nestátním organizacím a sdružením:-Místní skupina Českého červeného kříže Rýmařov ve výši 13.200,- Kč-Svaz tělesně postižených, místní skupina Rýmařov ve výši 19.400,- Kč-Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Bruntál ve výši 5.000,- Kč-Společenství Romů na Moravě o.p.s. ve výši 12.000,- Kč-Kontaktní a poradenské místo pro drogově závislé při Oblastní charitě Uničov ve výši 2.000,- Kč.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 2 Zdrželo se: 0

1502/24/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 22 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1503/24/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 33 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1504/24/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 30, Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1505/24/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 37 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1506/24/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 16 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1507/24/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Úvoz č. 17 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1508/24/08 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4 na ulici Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1508/24/08 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4 na ulici Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 42,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 26.526,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1509/24/08 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 33 na ulici Dukelská č. 969/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1509/24/08 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 33 na ulici Dukelská č. 969/1 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 19.931,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1510/24/08 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1510/24/08 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,80 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 20.421,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1511/24/08 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2 na ulici Radniční č. 865/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1511/24/08 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na ulici Radniční č. 865/2 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 26.810,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1512/24/08 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5 na ulici Sokolovská č. 438/24 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1512/24/08 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5 na ulici Sokolovská č. 438/24 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.452,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1513/24/08

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Sokolovská č. 38 v Rýmařově.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1514/24/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Pivovarská č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1515/24/08

Rada města zrušila platnost usnesení rady města č. 1237/21/08 ze dne 21.1.2008, č. 1240/21/08 ze dne 21.1.2008, č. 1241/21/08 ze dne 21.1.2008, č. 1243/21/08 ze dne 21.1.200, č. 1332/22/08 ze dne 18.2.2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1516/24/08

Rada města schválila zařazení žádosti o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby uchazečovy práce pro město pro rok 2008 a dle možností jeho bytovou situaci řešit.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1517/24/08

Rada města schválila změnu Pravidel pro hospodaření s byty dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1518/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 13, ve 2. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1519/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 14, ve 2. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1520/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 24, ve 3. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1521/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č.17, ve 2. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1522/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č.21, ve 3. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1523/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č.18, ve 2. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1524/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č.7, v 1. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14 v Rýmařově- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1525/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 8, v 1. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1526/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č.20, ve 2. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1527/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č.25, ve 3. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1528/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 16 ve 2. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1529/24/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č.26 ve 3. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická 14 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1530/24/08

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu a obsazování chráněných bytů Lidická č.14 v Rýmařově .

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1531/24/08

Rada města schválila předfinancování projektu „Společné kořeny Rýmařovska a gminy Ozimek" ve výši 150 000 Kč a uložila finančnímu odboru v součinnosti s odborem školství a kultury připravit na nejbližší řádné zastupitelstvo města příslušné rozpočtové opatření.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1532/24/08

Rada města schválila SK-ZdP turistů Ostrava použití znaku města na příležitostní razítko a visačku pro oblastní sraz turistů ZdP Moravskoslezského kraje v Rýmařově a jeho okolí.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317