Dnes je úterý 7.12.2021 14:47, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 27
konaného v řádném termínu, dne 16.6.2008

1578/27/08

Rada města schválila program 27. jednání rady města Rýmařov, konaného dne 16.6.2008 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1579/27/08

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 25/2008 a č. 26/2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1580/27/08

Rada města vzala na vědomí zprávu o zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1581/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu kultury ve městě za rok 2007.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1582/27/08

Rada města uložila odboru ŠK zpracovat ekonomický rozbor SVČ, knihovny a městského kina.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1583/27/08

Rada města uložila odboru ŠK zpracovat ekonomický rozbor vydávání Rýmařovského horizontu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: Zdrželo se:

1584/27/08

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2008 a souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na poskytnutí úvěru, který by řešil financování spoluúčastí města v investičních akcích roku 2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1585/27/08 a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku + 17 296,23 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1585/27/08 b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku + 5 597,27 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1585/27/08 c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku + 22 893,50 tis. Kč podle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1586/27/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3318 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1587/27/08

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3315 v k.ú. Rýmařov z důvodu, že tato parcela je využívána jako komunikace.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1588/27/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 429/5, 429/6, 429/7, 429/8 vše v k.ú. Edrovice a pozemku parc. č. 1283/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1589/27/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemků parc. č. 227 a 237/1, oba v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1590/27/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 239/1, v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1591/27/08

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 346/3, 346/4, 418/2 v k.ú. Edrovice, za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1592/27/08

Rada města schválila vypovězení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 116 v k.ú. Janovice u Rýmařova, z důvodu porušení článku 4 odstavce 7 (prodlení s úhradou nájemného), za podmínek sjednaných ve smlouvě o pronájmu č. 4100000318.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1593/27/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 116 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1594/27/08

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 110 k.ú. Janovice u Rýmařova, z důvodu, že stávající pozemek je v současnosti řádně užíván na základě nájemní smlouvy.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1595/27/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 106 v k.ú. Jamartice, s podmínkou, že pozemek nebude oplocen a zůstane přes něj zachován přístup k potoku.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1596/27/08

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 105/1 v k.ú. Jamartice, z důvodu, že požadovaná část pozemku slouží jako přístupová cesta k nemovitostem jiných vlastníků.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1597/27/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 59 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1598/27/08

Rada města schválila podání výpovědi z nájmu pozemku parc. č. 174/1 k.ú. Janušov současnému nájemci ke dni 31.10.2008, z důvodu následného záměru pronajmout pozemek oběma vlastníkům BD Opavská 178/43, Janovice u Rýmařova, za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě, a to v případě, že nájemce nepřistoupí na zúžení předmětu nájmu nebo ukončení stávající smlouvy dohodou k dřívějšímu dni.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1599/27/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 174/1 k.ú. Janušov.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1600/27/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 578 v k.ú. Rýmařov, za rozšíření parkovací plochy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1601/27/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1406/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem rozšíření zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1602/27/08

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 2732 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1603/27/08

Rada města vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 7, Rýmařov, podané dne 20.3.2008. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.4.2008 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1604/27/08

Rada města schválila pronájem nebytových prostor tř. Hrdinů 7, Rýmařov, společnosti Family Drogerie s.r.o., IČ: 26148579, se sídlem Žižkova 9/640, Praha 190 00, za účelem prodeje drogistického zboží, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, s účinností od 1.7.2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1605/27/08

Rada města schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor v objektu na ulici tř. Hrdinů 34, uzavřené mezi městem Rýmařov a nájemcem, týkající se rozšíření předmětu nájmu o 2 místnosti v 1.NP objektu, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1606/27/08

Rada města neschválila podání výpovědi z nájmu nebytových prostor, na ulici Radniční 5 v Rýmařově současnému nájemci a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1607/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje nebytových prostor Rýmařov na ulici Radniční 5.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1608/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků parc.č. 444, 117/1, 128/1, 120, 125, 119, 123/1, 131, 135, 150, 151, 369/2 vše v k.ú. Edrovice a části pozemků parc.č. 836/1, 854, 855/1 vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1609/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 171 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1610/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528/1 vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1611/27/08

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3137 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1612/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3137 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1613/27/08

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1935 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1614/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1935 k.ú. Rýmařov z důvodu, že pozemek je určen k výstavbě RD.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1615/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 51 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1616/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1444 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1617/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc . č. 1620 k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1618/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1682/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1619/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1178 v k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1620/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemku parc. č. 578 v k.ú. Janušov, který je ve vlastnictví města Rýmařov za část pozemku parc. č. 438 k.ú. Edrovice, kterou vlastní soukromý majitel.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1621/27/08

Rada města schválila záměr pronájmů části pozemků parc. č. 3291, 3271 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1622/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemků parc. č. 3291, 3271 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1623/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1083/1 v k.ú. Stránské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1624/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku 440 k.ú. Edrovice, označenou dle GP č. 216-121/2006 ze dne 12.11.2006 jako pozemek parc.č. 440/3, od Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava za cenu v místě a čase obvyklou zjištěnou znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu a podmínek Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1625/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 3125, která je ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek 3104/2, oba v k.ú. Rýmařov, kterou vlastní soukromý majitel s tím, že město si ponechá část pozemku s biokoridorem dle ÚPD.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1626/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr směny pozemků parc. č. 2096/2 a 2095, včetně stavby garáže, které jsou ve vlastnictví soukromého majitele za pozemek 2070, který je ve vlastnictví města a doplatku 136 tis. Kč, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1627/27/08 a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vyřadit pozemky parc. č 101 a 114, oba v k.ú. Janušov, ze žádosti o bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, schválené usnesením č. 292/10/07 dne 11.10.2007,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1627/27/08 b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit úplatný převod pozemků parc. č. 101 a 114 oba v k.ú. Janušov, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle podmínek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1628/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr směny části pozemků parc. č. 1903/6, 1903/8 a pozemků parc. č. 1899/3, 1899/1, 1896/2, ve vlastnictví města za části pozemků 1855/1, 1855/2 ve vlastnictví společnosti Vladimír Erben - EKO METALRECYKLING, IČO 10596038, vše v k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1629/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků parc. č. 1903/6, 1903/8 a pozemků parc. č. 1899/3, 1899/1, 1896/2, vše v k. ú. Rýmařov. Kupní cena 100,-Kč/m2 s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene na pozemcích Vladimíra Erbena.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1630/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s navrženým řešením ředitele školy na financování mimosoudního vyrovnání se společností KRESTA s.r.o týkající se akce „Přístavba tělocvičny na Národní 5" a schválit navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2008 příspěvkové organizaci Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, Rýmařov o částku 389.050,- Kč na pokrytí části výdajů mimosoudního vyrovnání.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1631/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit v souladu se Smlouvou o výpůjčce ze dne 14.9.2006, bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 v průběhu roku 2006 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1632/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29.5.2000, uzavřené mezi městem a SSOŠ PRIMA s.r.o. Rýmařov, na pronájem objektu Bartákova 21, Rýmařov, řešící snížení nájemného v období od 1.7.2008 do 31.8.2009, dle předloženého návrhu žadatele.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1633/27/08

Rada města schválila zástupci sdružení BATTLE KINGS, pořádající 4. ročník festivalu hip-hop kultury, osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství - části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov (zahrada HEDVY) - stanoveného dle OZV č. 01/2007, o místních poplatcích, za období od 18.-20.7.2008. Součástí smlouvy o pronájmu budou i závazná ustanovení o ochraně majetku města v lokalitě zahrady Hedvy a koupaliště.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1634/27/08

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.500,- Kč za připojení odběrného místa k distribuční soustavě NN.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1635/27/08

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 14.500,-Kč na vybudování kanalizační přípojky.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1636/27/08

Rada města schválila vypovězení smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 338, 341 a 348, vše v k.ú. Janušov, a to bez uvedení důvodu, za podmínek sjednaných ve smlouvě o pronájmu č. 4100000320.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1637/27/08

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 281/1 v k.ú. Edrovice, ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v právu umístění stavby „Podzemní vedení NN k RD M. Mervy" a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za náhradu ve výši 1.050,-Kč.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1638/27/08

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 868/1, 879/1, 855/1 vše k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov ve prospěch společnosti Severomoravská plynárenská a.s., zastoupená společností SMP Net s.r.o, spočívající v právu umístění stavby „Rekonstrukce místní sítě - Rýmařov, ulice Květná" a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za náhradu ve výši 80,-Kč/běžný metr trasy.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1639/27/08 a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení číslo 1135/30/06 ze dne 19.10.206,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1639/27/08 b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 5 a 1083/19, oba v k.ú. Stránské.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1640/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku číslo 03/2008, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 2 Zdrželo se: 1

1641/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 330/11/07 ze dne 13.12.2007.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

1642/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s vyhlášením výběrového řízení na poskytnutí úvěru, který by řešil přeúvěrování stávajícího úvěru, který město přijalo v roce 2002 na dofinancování výstavby kanalizace.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1643/27/08

Rada města potvrdila platnost usnesení č. 1463/24/08, 1464/24/08 a 1465/24/08 ze dne 21.4.2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1644/27/08

Rada města neschválila vykoupení části pozemku parc. č. 3445/3 v k.ú. Rýmařov, od společnosti KATR a.s., IČ 25858947, se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5, PSČ 79343, za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu a podmínek.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 1

1645/27/08

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007 a jejího Dodatku č.1, o zadávání veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce pro akci Technická infrastruktura pro 14 RD Rýmařov - Opavská ul.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1646/27/08

Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro investiční výstavbu „Technická infrastruktura pro 14 RD Rýmařov - Opavská ul., v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1647/27/08 a)

Rada města doporučila zastupitelstvu zrušit platnost usnesení č. 446/14/08,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1647/27/08 b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Římskokatolické farnosti Rýmařov příspěvek ve výši 114.286,- Kč na realizaci akce „Obnova fasády kostela sv. Michala v Rýmařově" v rámci Programu regenerace MPZ Rýmařov.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1648/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu městské knihovny o částku 15 390,- Kč, tj. 50% spoluúčast města na projektu MK ČR-knihovnický softwar.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1649/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu městského muzea o částku 46 905,- Kč, tj. 50% spoluúčast města na projektu MK ČR-kamerový systém.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1650/27/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Mateřské škole Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál na dopravu v rámci projektu „Děti dětem aneb Pohádková zima v Jeseníkách" ve výši 5 000 Kč.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1651/27/08 a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 550.000,- Kč pro MAS Rýmařovsko, o.p.s., na realizaci režijních nákladů spojených s činností MAS - RÝMAŘOVSKO, o.p.s. v rámci operačního programu MZe ČR PRV osa IV. Leader, s konečnou splatností nejpozději do 31.12.2008,

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1651/27/08 b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit starostu vypracováním smlouvy o půjčce a jejím podpisem.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1652/27/08

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu smluvní ceny na prodej nemovitosti č.p. 625, třída Hrdinů č.o. 24, na pozemku parc. č. 94 a zastavěné části pozemku parc. č. 94 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1653/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace Slezské Diakonii, středisko Krnov ve výši 75.000,- Kč jako spoluúčast na projektu „Rodinná sociální asistence".

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1654/27/08

Rada města schválila valorizaci nájemného u bytů pronajatých za vydražené smluvní nájemné o úředně přiznaný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen roku 2007 zveřejněný ČSÚ, tj. o 2,8 %.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1655/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit se zařazením města Rýmařov do územní působnosti místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 Rýmařov IČ: 26836122 a seznámit se s Strategickým plánem LEADER Rýmařovsko.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1656/27/08

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007 ve znění Dodatku č. 1, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci „Osvětlení přechodů pro chodce - II. etapa".

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1657/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám", a to s účinností od 27.6.2008, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1658/27/08

Rada města uložila ředitelce Bytermu zpracovat nová pravidla o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám, která budou více zohledňovat tržní ceny nemovitostí s platností od 1.1.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1659/27/08

Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem č. 8 na ulici Radniční č. 1010/3 v Rýmařově a bytem č. 3 na ulici Radniční č. 878/6 v Rýmařově. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných podmínek jako nájemní smlouvy stávající.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1660/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 853/47 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2010

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1661/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2010.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1662/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Divadelní č. 356/6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2010.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1663/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, tř. Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2010.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1664/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Divadelní č. 356/6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2010.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1665/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Palackého č. 76/6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2008.

Hlasování pro: 4 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 0

1666/27/08

Rada města neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 17, Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1667/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2009.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1668/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Marxova č. 582/1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2009.

Hlasování pro: 5 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1669/27/08

Rada města neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, 1.máje č. 886/1 v Rýmařově.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1670/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, J. Fučíka č. 19/14C v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1671/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice č. 116 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2008.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 1 Zdrželo se: 0

1672/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1673/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 839/37 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1674/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 840/35 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1675/27/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 840/35 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2010.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1676/27/08 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8 na ulici 1.máje č. 859/5 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1676/27/08 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici 1.máje č. 859/5 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 52,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 32.111,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1677/27/08 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2 na ulici J. Sedláka č. 834/28 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1677/27/08 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na ulici J. Sedláka č. 834/28 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 30,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 8.280,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1678/27/08 a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 11 na ulici tř. Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1678/27/08 b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 11 na ulici 1.máje č. 859/5 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 24.062,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1679/27/08

Rada města schválila výměnu bytu č. 7 na ulici 1.máje č. 860/7 v Rýmařově, jehož nájemci jsou Schwarzovi, za volný byt č. 4 na ulici Opavská č. 271/128 v Janovicích. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1680/27/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 6 na ulici Opavská č. 272/130 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2009.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1681/27/08

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Jamartice 115 .

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1682/27/08

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 7 na ulici Národní č. 1228/13 v Rýmařově, v souladu s §711, odst.2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1683/27/08

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 2 na ulici Národní č. 378/9 v Rýmařově, v souladu s §711, odst.2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1684/27/08

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 2 na náměstí Míru č. 200/25 v Rýmařově, v souladu s §711, odst.2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1685/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 1064/27/06 ze dne 22.6.2006.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1686/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prominutí poplatků z prodlení z jistiny 46.148,- Kč, které vznikly pozdní úhradou nájemného a služeb spojených s užíváním bytu Sokolovská č. 38.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1687/27/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 27, ve 3. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1688/27/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 30, ve 3. poschodí, v Chráněných bytech ul. Lidická č. 14.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1689/27/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 11. ve 2. poschodí v DPS Rýmařov, ul. tř. Hrdinů č. 20.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1690/27/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 10. ve 2. poschodí v DPS Rýmařov, ul. tř. Hrdinů č. 22.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1691/27/08

Rada města schválila mimořádné odměny ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městské knihovny Rýmařov a Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu a s úpravou vzešlou z jednání rady města.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1692/27/08

Rada města schválila platový výměr ředitelky Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu s platností od 1. července 2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1693/27/08

Rada města schválila Dodatek č. 6 Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov schváleného dne 29.1.2007 usnesením RM č. 238/3/07.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1694/27/08

Rada města schválila předložený návrh správy hřišť v areálu zahrady Hedvy a koupaliště.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1695/27/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zateplení školy na ul. Jelínkova 1 a Národní 15, dílčí části 1: Zateplení školy na ul. Jelínkova 1", firmě Stas Rýmařov, v.o.s., za cenu 15 539 845,90 Kč. Na dalším místě se umístila nabídka firmy Rýmstav CZ, spol. s r.o., Rýmařov v ceně 15 956 894,- Kč. Firma Pátá stavební CZ, a.s., Rýmařov se ze soutěže na dílčí část 1 omluvila.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

1696/27/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zateplení školy na ul. Jelínkova 1 a Národní 15, dílčí části 2: Zateplení školy na ul. Národní 15", firmě Stas Rýmařov, v.o.s. , za cenu 2 876 857,10 Kč. Na dalších místech se umístila nabídka firmy Pátá stavební CZ, a.s., Rýmařov v ceně 2 994 980,10 Kč a Rýmstav CZ, s.r.o. Rýmařov v ceně 2 998 786,- Kč.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 1

1697/27/08

Rada města vzala na vědomí předloženou informaci z valné hromady české části Euroregionu Praděd.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1698/27/08

Rada města nesouhlasila s realizací akce „rozšíření parkoviště na ulici Revoluční a Žižkova" v roce 2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1699/27/08

Rada města vzala na vědomí opatření na zkvalitnění práce městské policie dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1700/27/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí změny ve výstavbě marketu na Okružní ulici dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317