Dnes je úterý 7.12.2021 14:29, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 29
konaného v řádném termínu, dne 14.7.2008

1704/29/08

Rada města schválila program 29. jednání rady města, konané dne 14.7.2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1705/29/08

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 29. jednání rady města, konaného dne 14.7.2008: Ing. Petr Klouda, Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1706/29/08

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 27/2008 a č. 28/2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1707/29/08

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti za rok 2007.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1708/29/08

Rada města schválila zprávu o vyřizování návrhů, podnětů, připomínek a stížností za období od 1.7.2007 - 30.6.2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1709/29/08

Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 421 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce Miroslavy Vrbické na nového nájemce Břetislava Bednáře.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1710/29/08

Rada města schválila přechod práva pronájmu pozemku parc. č. 130 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce Vlasty Lustigové na nového nájemce Ing. Jiřího Lustiga, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1711/29/08

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 2347/1 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce Jiřího a Evy Snášelových na nového nájemce Jiřího Rottera na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1712/29/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1, v k.ú. Rýmařov,  za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1713/29/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1, v k.ú. Rýmařov,  za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1714/29/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2964/8, v k.ú. Rýmařov,  za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1715/29/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 239/1 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu za účelem sečení trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1716/29/08

Rada města schválila pronájem  části pozemků parc. č. 227 a 237/1, oba v k.ú. Edrovice,  za účelem vjezdu na pozemek , část na sklizeň trávy, na dobu neurčitou za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1717/29/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3318 k.ú. Rýmařov, za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1718/29/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 106 v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu,  za účelem sečení trávy s podmínkou, že pozemek nebude oplocen a zůstane přes něj zachován přístup k potoku, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1719/29/08

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 59 v k.ú. Janušov,  za účelem sečení trávy, na dobu neurčitou za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1720/29/08

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 429/1, 429/5, 429/6, 429/7, 429/8 vše v k.ú. Edrovice a pozemku parc. č. 1283/1 v k.ú. Rýmařov, za účelem zemědělské činnosti na dobu určitou 5  let, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1721/29/08

Rada města schválila výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 54/1 v k.ú. Jamartice, současnému nájemci  a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1722/29/08

Rada města vzala na vědomí ukončení dohody o užívání pozemků parc. č. 2957, 2993, 2995/1, 2996, 2378 vše v k.ú. Rýmařov, uzavřené se společností EASY CONTROL MORAVA, s.r.o. IČO: 62301012, ke dni 31.05.2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1723/29/08

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené s Petrou Pavlíkovou u Rýmařova, na pronájem nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 221/8, Rýmařov, dohodou ke dni 31.8.2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1724/29/08

Rada města schválila záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 221/8, Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1725/29/08

Rada města vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy, uzavřené s Alojzem Morovičem na pronájem nebytových prostor - garáže na pozemku parc. č. 241 v k.ú. Janušov, podané dne 03.04.2008. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 01.05.2008 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1726/29/08

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor - garáže na pozemku parc. č. 241 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1727/29/08

Rada města neschválila pronájem nebytových prostor tř. Hrdinů 7, Rýmařov, společnosti Geneve steel s.r.o., IČ: 27457591, se sídlem Bořivijova 875/35, Praha 3, za účelem zřízení provozovny výherních hracích přístrojů.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1728/29/08

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor tř. Hrdinů 7, Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1729/29/08

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,-Kč na vybudování kanalizační přípojky Lubomíru Tlachovi.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1730/29/08

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.500,-Kč na vybudování kanalizační přípojky Miloslavu a Elišce Grulichovým.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1731/29/08

Rada města vzala na vědomí výsledek zveřejnění záměru prodeje podílu na domě č.p. 1291 na ulici Sokolovská 50A a schválila řešení dalšího užívání bytu jeho pronájmem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1732/29/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vymezení jednotek na nemovitostech č.p. 868 a 869 (Jungmanova 2,4 včetně prodejny, Rýmařov) a pozemků parc.č. 688, 689/2 a 689/5, vše v k.ú. Rýmařov, které má město v současnosti v podílovém spoluvlastnictví s manželi Danou a Edmundem Casciani a manželi Věrou a Karlem Valovými, podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, s podmínkou, že veškeré náklady ponesou žadatelé.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1733/29/08

Rada města  schválila provedení výběru na prodej nově vzniklých parcel v lokalitě „Edrovice - Fučíkova 13 RD" formou výběrového řízení - obálkovou metodou na Základní cenu pozemku. Minimální nabídková cena je odvozena od platné cenové mapy a činí 200,- Kč/m2. K nabídnuté ceně budou ještě připočítány všechny příspěvky na vybudování inženýrských sítí dle cenové mapy a náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1734/29/08   a)

Rada města zrušila platnost usnesení č. 60/2/06 ze dne 4.12.2006,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1734/29/08   b)

Rada města schválila umístění bankomatu GE Money Bank, a.s. v pronajatém objektu nám. Míru 15,  Františku Stoklasovi.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1735/29/08

Rada města schválila, v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a sdělením ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb.,  maximální přírůstek nájemného z bytů k 1.1.2009:a) u standardních bytů (původní výše nájemného 17,63 Kč/m2) ve výši 16,7 %,b) u standardních bytů (původní výše nájemného 14,88 Kč/m2) ve výši 27,1 %, c) u bytů se sníženou kvalitou (původní výše nájemného 14,12 Kč/m2) ve výši 23,7 %,d) u bytů se sníženou kvalitou (původní výše nájemného 12,64 Kč/m2) ve výši 30,8 % , e) u bytů se sníženou kvalitou  (původní výše nájemného 10,94 Kč/m2) ve výši 40,6 %.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1736/29/08

Rada města uložila ředitelce Bytermu Rýmařov informovat nájemníky o jednostranném zvýšení nájemného z bytů v termínech dle zákona č. 107/2006 Sb., a realizovat toto navýšení od 1.1.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1737/29/08

Rada města uložila jednateli společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o., finančnímu odboru a odboru kanceláře starosty vypracovat návrh příslušných smluv na zajištění finanční spoluúčasti společnosti na investičním projektu „Odpadové centrum, úpravy recyklačního dvora" ve výši 1 142 tis. Kč, při dodržení splátkového kalendáře a zásad převodu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1738/29/08   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí účelové investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 k zabezpečení generální rekonstrukce automobilní cisterny CAS Tatra 148 jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II. města Rýmařov, v celkové výši 1.000.000,- Kč,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1738/29/08   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zplnomocnit starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1739/29/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Heleně Zapletalové na sportovní činnost její dcery Šárky ve výši 5 000 Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1740/29/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Střední škole Rýmařov, p.o. na pořádání soutěží Běh na Praděd o pohár starosty města a Číšnický čtyřboj v celkové výši 5 000 Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1741/29/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Aleně Tomeškové na účast souboru TK Jes na tanečním mistrovství světa v Německu ve výši 20 000 Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1742/29/08

Rada města schválila Základní umělecké škole, p.o. příspěvek na podporu mimořádně talentovaných dětí ve výši 10 000 Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1743/29/08

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1744/29/08   a)

Rada města schválila koncept městské kroniky za rok 2007,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1744/29/08   b)

Rada města schválila odměnu kronikáři Mgr. Vratislavu Konečnému za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2007 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1745/29/08

Rada města neschválila změnu platového zařazení ředitelky Městské knihovny Rýmařov Lenky Žmolíkové.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1746/29/08

Rada města vzala na vědomí zprávu o užívání objektu budovy Divadelní 383/10 a schválila ponechání stávajícího způsobu využití budovy.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1747/29/08

Rada města vzala na vědomí návrh změny v užívacích vztazích na zimním stadionu a uložila odboru finančnímu a kanceláři starosty vypracovat příslušný dodatek ke Smlouvě o nájmu a provozování zimního stadionu, uzavřenou se společností Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1748/29/08

Rada města schválila ukončení Smlouvy o nájmu části zimního stadionu v Rýmařově ze dne 31.10.2007 na pronájem objektu občanské vybavenosti bez čp/če typu OKAL na zimním stadionu na pozemcích parc. č. 2098/4, 2093/4 a 2092/4, víceúčelového sportoviště na zimním stadionu na pozemcích parc. č. 2098/3, 2093/3, 2098/2, 2093/2, 2092/5 a 2092/1 a pozemků parc. č. 2098/4, 2092/4, 2098/3, 2098/2, 2092/5 a 2092/1, vše v k.ú. Rýmařov, uzavřené mezi městem Rýmařov jako pronajímatelem a HC Rýmařov - o.s., se sídlem Ondřejov 98 jako nájemcem, dohodou ke dni 31.12.2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1749/29/08

Rada města schválila návrh smlouvy na správu hřiště v areálu Zahrada Hedvy - koupaliště mezi městem Rýmařov a společností Městské služby Rýmařov s.r.o., dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1750/29/08

Rada města zrušila platnost usnesení č. 1689/27/08 a č. 1690/27/08 ze dne 16.6.2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1751/29/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 11. ve 2. poschodí v DPS Rýmařov,  ul. tř. Hrdinů č. 20 paní Věře Axmanové.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1752/29/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 10. ve 2. poschodí v DPS Rýmařov,  ul. tř. Hrdinů č. 22 paní Hermíně Holčapkové.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1753/29/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Dukelská č. 969/1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1754/29/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1755/29/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově  na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1756/29/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná č. 914/2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1757/29/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1758/29/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Příkopy č. 1154/13 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1759/29/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 840/35 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1760/29/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, J.Sedláka č. 833/26 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1761/29/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Okružní č. 736/7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1762/29/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 38, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1763/29/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, na ulici Okružní č. 734/3 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1764/29/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, na ulici Revoluční č. 56/8 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1765/29/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, na ulici Úvoz č. 721/17 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1766/29/08

Rada města neschválila zařazení žádosti Ibojky Sedláčkové o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby uchazečovy práce pro město pro rok 2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1767/29/08

Rada města schválila zařazení žádosti Bc. Petry Sedlářové o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby uchazečovy práce pro město pro rok 2008 a dle možností její bytovou situaci řešit.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1768/29/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, 1.máje č. 886/1 v Rýmařově na dobu  určitou do 31.7.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1769/29/08   a)

Rada města schválila vyjmutí bytu č. 8 na ulici Radniční č. 1010/3 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1769/29/08   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Radniční č. 1010/3 v Rýmařově Lukáši Krumpolcovi pro Základní školu, Jelínkova 1, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1770/29/08   a)

Rada města vzala na vědomí ekonomický rozbor činnosti příspěvkových organizací města v oblasti kultury za rok 2007, a uložila komisím projednat využití městského kina a rozsah Rýmařovského horizontu, s ohledem na co nejúčelnější vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1770/29/08   b)

Rada města uložila odboru školství a kultury, komisi pro VaV a komisi kultury a CR provést  rozbor a porovnání mzdových prostředků vyplácených jednotlivým skupinám zaměstnanců v knihovně, muzeu a SVČ,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1770/29/08   c)

Rada města uložila odboru školství a kultury zohlednit aktuální výstupy veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací města do systému odměňování jejich ředitelů za 2. pololetí roku 2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1771/29/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit, s účinností od 26.9.2008, Yvettu Jahnovou předsedkyní osadního výboru v Janovicích.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1772/29/08

Rada města zplnomocnila starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o výpůjčce předmětu z majetku státu - radiostanice MOTOROLA GP 300, norm. číslo 061700005000, výrobní číslo 174IYQ6562 a radiostanice MOTOROLA GM 300, norm. číslo 061700005000, výrobní číslo 174IYQF856 včetně 2 ks nabíječek jednonásobných GP 300.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1773/29/08   a)

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího řízení, obsah Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na akci „Revitalizační nádrž v Rýmařově" dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1773/29/08   b)

Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro akci  „Revitalizační nádrž v Rýmařově", v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1774/29/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zateplení škol v Rýmařově, dílčí části 1: Zateplení školy na ul. Jelínkova č. 3", firmě Rýmstav CZ spol. s r.o., za cenu 1 408 260,- Kč. Na druhém místě  se umístila nabídka firmy STAS v.o.s., Rýmařov v ceně 1 481 063,- Kč. Na třetím místě se umístila nabídka firmy Pátá stavební CZ a.s., Rýmařov v ceně 1 496 405,- Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1775/29/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zateplení škol v Rýmařově, dílčí části 2: Zateplení školy na ul. 1. máje", firmě Pátá stavební CZ a.s., za cenu 5 520 396,- Kč. Na dalším místě se umístila nabídka firmy STAS v.o.s., v ceně 5 918 709,- Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1776/29/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zateplení škol v Rýmařově, dílčí části 3: Zateplení školy na ul. Revoluční", firmě RD Rýmařov s.r.o., za cenu 1 981 386,19 Kč. Na dalších místech se umístila nabídka firmy Pátá stavební CZ, a.s., Rýmařov v ceně 1 986 258 Kč a VHH Thermont s.r.o. v ceně 2 037 572,- Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1777/29/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zateplení školy na ul. Jelínkova 1 a Národní 15, dílčí části 1: Zateplení školy na ul. Jelínkova 1", firmě Stas Rýmařov, v.o.s., za cenu 15 539 845,90 Kč. Na dalším místě  se umístila nabídka firmy Rýmstav CZ, spol. s r.o., Rýmařov v ceně 15 956 894,- Kč. Firma Pátá stavební CZ, a.s., Rýmařov se ze soutěže na dílčí část 1 omluvila.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1778/29/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zateplení školy na ul. Jelínkova 1 a Národní 15, dílčí části 2: Zateplení školy na ul. Národní 15", firmě Stas Rýmařov, v.o.s. , za cenu 2 876 857,10 Kč. Na dalších místech se umístila nabídka firmy Pátá stavební CZ, a.s., Rýmařov v ceně 2 994 980,10 Kč a Rýmstav CZ, s.r.o. Rýmařov v ceně 2 998 786,- Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1


Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317