Dnes je úterý 7.12.2021 13:25, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 30
konaného v řádném termínu, dne 25.8.2008


1779/30/08

Rada města schválila program 30. jednání rady města, konané dne 25.8.2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1780/30/08

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 30. jednání rady města, konaného dne 25.8.2008: Ing. Petr Klouda, Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1781/30/08

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 29/2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1782/30/08

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem plánovaných stavebních objektů „Odpadového centra, úpravy recyklačního dvora" sjednané mezi městem Rýmařov, jako pronajímatelem a společností Městské služby Rýmařov s.r.o., jako nájemcem, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1783/30/08

Rada města vzala na vědomí zprávu MěS Rýmařov s.r.o. o stavu vymáhání pohledávek k 31.7.2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1784/30/08

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období 01-06/2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1785/30/08

Rada města rozhodla, že jednání dozorčí rady společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. se bude konat minimálně 4x ročně (doposud 5x ročně).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1786/30/08

Rada města schválila společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o.  investiční akce na rok 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1787/30/08

Rada města schválila jednorázovou odměnu mandatáři společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1788/30/08

Rada města vzala na vědomí zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov k 31.7.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1789/30/08

Rada města uložila komisi DaSH zpracovat plán výstavby parkovacích míst, který bude řešit i parkování nákladních aut  ve městě Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1790/30/08

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku  parc. č. 364 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1791/30/08

Rada města neschválila záměr pronájmu části  pozemku parc. č. 590 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1792/30/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2211/1  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1793/30/08

Rada města souhlasila se zřízením přístupu a příjezdu přes část pozemku parc. č. 2211/1  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1794/30/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 105/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1795/30/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 105/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1796/30/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 105/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1797/30/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 496/5, 496/6, 539/1, 349/5, 349/6, 350/2, 619/9633/3, 633/4, 634/5, 435/2, 592/7, 647/13, 647/14, 647/15, 647/15, vše v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1798/30/08

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 123 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1799/30/08

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 184 a části pozemků parc. č. 165/1, 1083/6, 167, 216, vše v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1800/30/08

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu č. 4100000335 na pronájem pozemků parc. č. 216 a 1083/6 oba v k.ú. Stránské uzavřené s manžely Křenkovými, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem Občanským sdružením Stránské, IČO: 27007502 se sídlem Břidličná, Stránské 5.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1801/30/08

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 192 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1802/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu č. 4100000298 uzavřené s paní  Jahnovou, týkající se zúžení předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 174/1 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1803/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu č. 4100000487 uzavřené s manžely Orságovými a manžely Jahnovými,  týkající se rozšíření  předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 174/1 v k.ú. Janušov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1804/30/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 174/1 k.ú. Janušov, manželům Orságovým, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, za účelem využití jako zahrada, od 1.9.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1805/30/08

Rada města schválila pronájem částí pozemků parc. č. 3271 a 3291, oba k.ú. Rýmařov, za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1806/30/08

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 1537/2 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce  na nového nájemce, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1807/30/08

Rada města schválila záměr pronájmu plochy o velikosti 3x2m na zdi obytného domu č.p.  13, na ulici Radniční 7 v Rýmařově za účelem umístění  reklamního poutače.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1808/30/08

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor v objektu na ulici tř.Hrdinů 7 v Rýmařově formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu pronájmu, a to mezi žadateli přihlášenými v termínu do 08.09.2008 do 14.00 hodin. Minimální nabídková cena činí 600,- Kč/m2/rok za hlavní funkční plochy a 420,- Kč/m2/rok za vedlejší funkční plochy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1809/30/08

Rada města schválila pronájem nebytových prostor na námětí Míru 8, Rýmařov, za  účelem prodeje kosmetika, kožená galanterie,  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1810/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1363/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1811/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2895/1 a části pozemku parc. č. 2897/2, oba  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1812/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2988/11 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1813/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2988/9 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1814/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1582/1 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1815/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č.  2801/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1816/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1817/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města  schválit  záměr prodeje části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1818/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit  záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1819/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí  pozemku parc. č. 855/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1820/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2912/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1821/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2229 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1822/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2295/4 v k.ú. Rýmařov  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1823/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1682/2 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1824/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc . č. 1620 v k. ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1825/30/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 179/1, k.ú. Janovice u Rýmařova,  za účelem výstavby dřevěných stájí a ohrad  pro koně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 0,40Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1826/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc . č. 179/1 k. ú. Janovice u Rýmařova, , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1827/30/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 171, k.ú. Janovice u Rýmařova,  za účelem využití na zahradu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1828/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 171 v k.ú. Janovice u Rýmařova , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1829/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc.č. 444, 117/1, 128/1, 120, 125, 119, 123/1, část 131, 135, 150, 151, 369/2  v k.ú. Edrovice a pozemků parc.č. 836/1,854, 855/1 v k.ú. Rýmařov, Lesům ČR, s.p., Nádražní 2811, Frýdek Místek,  za cenu 200,-Kč/m2 (bez počítání IS) + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1830/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č.  51 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1831/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1444 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1832/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemku parc. č. 578 v k.ú. Janušov, který je ve vlastnictví města Rýmařov za část pozemku parc. č. 438 k.ú. Edrovice, kterou vlastní Ing. Hořák,  s podmínkou, že směňovaná část  parcely č. 438 v k.ú. Edrovice nebude zatížena zástavním právem. Náklady spojené se směnou uhradí kupující.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1833/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku par. č. 2539 v k. ú. Rýmařov, , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1834/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 455 v k. ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1835/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku  parc.č. 1221/2 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1836/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov, ,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1837/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků par. č. 1903/6, 1903/8 a pozemků parc. č. 1899/1, 1899/3, 1896/2, vše v k.ú. Rýmařov společnosti Vladimíra Erbena - EKO METALRECYKLING, IČO 10596038 za kupní cenu ve výši 25,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem (ze základní ceny bude odečtena sleva ve výši 10%) s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene na pozemcích Vladimíra Erbena.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1838/30/08

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1855/1 a 1855/2, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví pana Erbena,  ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění a vedení splaškové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu časově neomezenou s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí město Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1839/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc. č.  5 a 1083/19, oba v k.ú. Stránské, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem (ze základní ceny bude odečtena sleva ve výši 10% z důvodu vedení NN). Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1840/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit , snížení kupní ceny za části pozemků parc. č. 5 a 1083/19, oba v k.ú. Stránské, o 10 % za nutnost provedení přeložky nadzemního vedení kabelu NN a za špatnou využitelnost částí pozemku lemujících pozemek sousedního vlastníka.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1841/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města  neschválit záměr prodeje části  pozemku parc. č. 21/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1842/30/08

Rada města schválila záměr pronájmu části  pozemku parc. č. 21/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1843/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města  neschválit záměr prodeje částí  pozemku parc. č. 165 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1844/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města  schválit prodej pozemku parc. č. 115 v k.ú. Edrovice ,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1845/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města  schválit záměr prodeje částí  pozemku parc. č. 301 a 299 oba  v k.ú.Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1846/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č.p. 131, Máchova č.o. 7, vč. pozemku parc.č. 1563 o výměře 557 m2 vše v k.ú. Rýmařov za minimální nabídkovou cenu 400.000,- Kč formou obálkové metody.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1847/30/08

Rada města neschválila zaplacení finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky paní Morávkové,  z důvodu, že délka přípojky nedosahuje 35m.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1848/30/08

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,-Kč na vybudování studny u RD panu Ošlejškovi.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1849/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 1619/1 v k.ú. Rýmařov od paní Hrušovké a pana Šace, za cenu 234,-Kč/m2 + náklady spojené s  převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1850/30/08

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007 a jejího Dodatku č.1, o zadávání veřejných zakázek, způsob zadávacího  výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na akci Technické zhodnocení cisternové automobilní stříkačky  CAS 32 Tatra 148.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1851/30/08

Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro investiční akci Technické zhodnocení cisternové automobilní stříkačky  CAS 32 Tatra 148  v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1852/30/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Monitorovací kamerový systém města Rýmařov" firmě Bescom security, spol. s r.o., Ostrava, za cenu 727 574 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1853/30/08

Rada města schválila přidělení VZ „Technická infrastruktura pro 14 RD Rýmařov - Opavská ul.", firmě Hydrospol, spol. s r.o., Staré Město, za cenu 7 886 519 Kč.  Na dalších místech se umístily nabídky firem Kareta s.r.o.,Bruntál v ceně 8 033 146 Kč, Insta Olomouc, spol. s r.o., v ceně 8 612 252 Kč a LB Olomouc , s r.o.,  v ceně  9 988 828 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1854/30/08

Rada města schválila přidělení VZ „Revitalizační nádrž v Rýmařově"   firmě VDP stavby , a.s. Velké Losiny, za cenu 3 504 501 Kč. Na dalších místech se umístily nabídky firem Hydrospol, spol. s r.o., Staré Město, za cenu 3 861 719 Kč,  EPIGON Savický, Město Albrechtice za cenu  3 960 121 Kč, EKOAGROSTAV,a.s. Přerov za cenu 4 403 000 Kč,  STROG, s.r.o., Šumperk v ceně 4 662 147 Kč a  Insta Olomouc, spol. s r.o., v ceně 4 732 130 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1855/30/08

Rada města schválila výsledek výběrového řízení v podlimitním zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Rýmařov - I. a II. etapa" dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1856/30/08

Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 061500032008 se společností SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava, Moravské Ostrava, na nově vybudovaný NTL plynovodní řad, včetně přípojek pro 13 RD v lokalitě Fučíkova-Edrovice I, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1857/30/08

Rada města vzala na vědomí navýšení rozpočtu rekonstrukce MŠ Revoluční 30 a uložila starostovi města připravit na následující řádné zastupitelstvo města příslušné rozpočtové opatření, řešící navýšení financování této investiční akce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1858/30/08

Rada města uložila starostovi města zajistit projednávání vícenákladů vzniklých na investičních akcí města na jednáních rady města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1859/30/08

Rada města schválila zahájení výstavby inženýrských sítí v lokalitě Opavská - 14 RD, bez státní dotace a uložila starostovi města připravit na následující řádné zastupitelstvo města příslušné rozpočtové opatření, řešící financování této investiční akce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1860/30/08

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 356/2 a 356/18 v k.ú. Jamartice ve vlastnictví MSK  ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky pro Odpadové  centrum Rýmařov - Jamartice . K uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene vyzve město MSK nejpozději do 90 dnů po ukončení stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem, minimálně však  2.000,- Kč, na dobu časově neomezenou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1861/30/08

Rada města vzala na vědomí skutečnosti týkající se prodeje nemovitosti nemocnice „prádelna" ve veřejné dobrovolné dražbě a určila vyvolávací cenu 500.000 ,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1862/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků parc. č. 394/1 - k.ú. Rýmařov, 276 - k.ú. Janovice u Rýmařova, 255 a 266/1 - k.ú. Janušov, 539/6 a 665/1 a 233/2 - k.ú. Jamartice, 412/1 a 418 - k.ú. Edrovice, 318/1 a 356 - k.ú. Ondřejov u Rýmařova, 194  a 385/2 - k.ú. Stránské od PF ČR (vlastnictví státu), dle předloženého návrhu a podmínek PF ČR.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1863/30/08

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm Rýmařov, p.o. s příspěvkem města, určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města, za 1. pololetí roku 2008

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1864/30/08

Rada města schválila sazby nájemného bytů v půdní vestavbě Národní 1228/13 a Hornoměstská 857/57 a 883/59 v Rýmařově na částku 25,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1865/30/08

Rada města schválila sazby nájemného bytů v objektu Bartákova 263/24 v Rýmařově na částku 30,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1866/30/08

Rada města schválila výběr budoucích nájemníků bytů v půdní vestavby Národní 1228/13, Hornoměstská 857/57 a 883/59 a Bartákova 263/24 v Rýmařově tak, že nabídka bude kromě uchazečů ze seznamu uchazečů podle významu a potřeby práce uchazeče pro město zaslána vždy prvním deseti uchazečům v pořadníku a) i b) pro přidělení bytu na rok 2008. Výběr pak bude proveden z uchazečů, kteří budou splňovat podmínky nařízením vlády č. 146/2003 Sb., dle předloženého materiálu a dle návrhu Bytermu v navržených termínech.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1867/30/08

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Okružní č. 734/3 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako původní.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1868/30/08

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Národní č. 1228/13 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako původní.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1869/30/08

Rada města schválila výměnu bytů mezi  bytem č. 12 na ulici Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově a  bytem č. 1 na ulici J. Sedláka č. 708/18 v Rýmařově. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných podmínek jako nájemní smlouvy stávající.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1870/30/08

Rada města schválila výměnu bytů mezi  bytem č. 1 na ulici Větrná č. 906/23 v Rýmařově a  bytem č. 14 na ulici Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných podmínek jako nájemní smlouvy stávající.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1871/30/08

Rada města schválila výměnu bytů mezi manžely Hrubanovými, byt č. 17 na ulici Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově a paní Jančíkovou, byt č. 2 na ulici Horní č. 35/4 v Rýmařově. Nájemní smlouva s ,manžely Hrubanovými bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2009. Nájemní smlouva s paní Jančíkovou bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1872/30/08

Rada města schválila výměnu bytů mezi manžely Pasekovými, byt č. 11 na ulici Přikopy č. 1153/15 v Rýmařově a manžely Zvulíkovými,  byt č. 10 na ulici Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných podmínek jako nájemní smlouvy stávající.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1873/30/08

Rada města neschválila výměnu bytů mezi paní Turtákovou, byt č. 1 na ulici Divadelní č. 356/6 v Rýmařově a panem Niklem,  byt č. 2 na nám. Míru č. 199/24 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1874/30/08

Rada města schválila, v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a sdělením ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb.,  maximální přírůstek nájemného z bytů k 1.1.2009:c) u standardních bytů (původní výše nájemného 18,61 Kč/m2) ve výši 13,6 %,d) u bytů se sníženou kvalitou (původní výše nájemného 16,75 Kč/m2) ve výši 13,6 %.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1875/30/08

Rada města vzala na vědomí dopad vývoje inflace na valorizaci nájemného bytů pronajímaných uchazečům z pořadníku na byty a zohlední jej při rozhodování o prodloužení nájemních smluv na dobu určitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1876/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, J. Sedláka č. 834/28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1877/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 624/22 v Rýmařově  na dobu určitou do 31.8.2009, výše nájemného bude stanovena na 21,36 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1878/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1879/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Okružní č. 736/7 v Rýmařově  na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1880/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Čapkova č. 843/10 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1881/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1882/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, nám. Míru č. 198/23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1883/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, nám. Míru č. 200/25 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1884/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, J. Sedláka č. 825/22 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1885/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, 1. máje č. 886/1 v Rýmařově dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1886/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 847/28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1887/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 889/20 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1888/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, tř. Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1889/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, nám. Svobody č. 861/1 v Rýmařově s Františkem Stoklasou, IČ 69607303 na dobu určitou do 31.8.2010 s podmínkou, že v bytě se budou zdržovat maximálně 3 osoby a František Stoklasa bude správci byt. fondu města přísp. organizaci Byterm Rýmařov hlásit každou změnu osob užívajících předmětný byt.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1890/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Větrná č. 906/23 v Rýmařově na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1891/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Radniční č. 1012/7 v Rýmařově  na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1892/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Divadelní č. 358/8 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1893/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1894/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Bartákova č. 840/35 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1895/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Bartákova č. 839/37 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1896/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 839/37 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1897/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově  na dobu určitou 31.8.2009, výše nájemného bude stanovena na 21,36 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1898/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Divadelní č. 356/6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1899/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Divadelní č. 356/6 v Rýmařově  na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1900/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Divadelní č. 358/8 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1901/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Divadelní č. 358/8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1902/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Divadelní č. 358/8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1903/30/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1904/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1905/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1906/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1907/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1908/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1909/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1910/30/08   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7 na ulici Bartákova č. 841/33 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1910/30/08   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7 na ulici Bartákova č. 841/33 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 53,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 34.185,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Před podpisem nájemní smlouvy uzavře nájemce dohodu o skončení nájmu bytu č. 1 na ulici Revoluční č. 70/15 v Rýmařov. Pokud májemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1911/30/08   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9 na ulici Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1911/30/08   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 9 na ulici Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 55,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 35.930,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1912/30/08   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2 na ulici Radniční č. 1011/5 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1912/30/08   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na ulici Radniční č. 1011/5 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 75,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.268,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1913/30/08   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6 na ulici Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1913/30/08   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 6 na ulici Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 47,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.915,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1914/30/08   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10 na ulici Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1914/30/08   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10 na ulici Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově  na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 18.582,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1915/30/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, na ulici Okružní č. 734/3 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1916/30/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, na ulici Okružní č. 735/5 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1917/30/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, na ulici Horní č. 35/4 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1918/30/08

Rada města zrušila platnost usnesení č. 1764/29/08 ze dne 14.7.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1919/30/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, na ulici Revoluční č. 56/8 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1920/30/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově na dobu  určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1921/30/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Okružní č. 734/3 v Rýmařově  na dobu  určitou do 28.2.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1922/30/08

Rada města schválila zařazení žádosti Mgr. Hlubka o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby práce uchazeče pro město pro rok 2008 a dle možností jeho bytovou situaci řešit.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1923/30/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Čapkova č. 842/8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1924/30/08

Rada města schválila zařazení žádosti DiS. Prášilové o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby práce uchazeče pro město pro rok 2008 a dle možností její bytovou situaci řešit.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1925/30/08

Rada města zrušila platnost usnesení č. 1420/23/08 ze dne 17.3.2008

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1926/30/08

Rada města schválila přidělení místnosti č. 1 v holobytech na ulici J. Fučíka č. 14B v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1927/30/08   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 11 na ulici Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1927/30/08   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově s panem Ondruškem za stejných podmínek jako byla uzavřena s manžely Holešovými.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1928/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 11 na ulici Sokolovská č. 836/40 v Rýmařově z manželů Holešových na pana Ondruška.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1929/30/08

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Příkopy č. 1157/6 nájemce MUDr. Zimana na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1930/30/08

Rada města schválila zařazení žádosti Mgr. Přecechtělové o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby práce uchazeče pro město pro rok 2008 a dle možností její bytovou situaci řešit.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1931/30/08

Rada města schválila úpravu platu ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičková (změna platového tarifu) dle předloženého návrhu s účinností od 1.8.2008

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1932/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí aktuální situaci ve společnosti VaK Bruntál a.s. a BRVOS Bruntál s.r.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1933/30/08

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování části zimního stadionu v Rýmařově a zařízení sloužícího k výrobě umělého ledu, uzavřené mezi městem Rýmařov jako vlastníkem a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., se sídlem Palackého 11 jako nájemcem a provozovatelem, za podmínek dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1934/30/08

Rada města souhlasila s podnájmem Michala Zeleného, IČO 44929277, Staré Město v části objektu občanské vybavenosti bez čp/če typu OKAL na zimním stadionu, za účelem provozování pohostinství, pronajatého společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o. a souhlasila s návrhem podnájemní smlouvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1935/30/08

Rada města souhlasila s podnájmem HC Rýmařov - o.s., se sídlem Ondřejov 98 v části objektu občanské vybavenosti bez čp/če typu OKAL na zimním stadionu, za účelem aktivit spojených s tělovýchovnou činností mládeže a oddílu ledního hokeje, pronajatého společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o. a souhlasila s návrhem podnájemní smlouvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1936/30/08

Rada města souhlasila s podnájmem Ferdinanda Šopíka, bytem Bartákova 11, Rýmařov v části objektu občanské vybavenosti bez čp/če typu OKAL na zimním stadionu, za účelem aktivit spojených s tělovýchovnou činností ledního hokeje, pronajatého společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o. a souhlasila s návrhem podnájemní smlouvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1937/30/08

Rada města vydala nařízení města Rýmařov č. 01/2008 o placeném stání ve městě Rýmařov v předloženém znění s účinností od 1.10.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1938/30/08

Rada města schválila delegaci do polského města Ozimek ve dnech 13. - 14.  září 2008 v počtu 4 osoby bez nároku na cestovní náhrady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1939/30/08

Rada města schválila delegaci do slovenského města Krompachy ve dnech 19. - 20. září v počtu 4 osoby bez nároku na cestovní náhrady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1940/30/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit název nové ulice „Karla Schinzela" v lokalitě k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1941/30/08

Rada města schválila platový výměr ředitelky MŠ Janovice paní Ivy Valové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1942/30/08

Rada města nesouhlasila s tím, aby fyzické osoby s bydlištěm v sídle Městského úřadu v Rýmařově, tj. na nám. Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, umísťovaly své místo podnikání v sídle Městského úřadu v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1943/30/08

Rada města souhlasila se zveřejněním nabídky prodeje náhradního zdroje elektřiny z areálu nemocnice v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0


Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317