Dnes je úterý 7.12.2021 14:51, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 31
konaného v řádném termínu, dne 15.9.2008


1944/31/08

Rada města schválila program 31. jednání rady města, konané dne 15.9.2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1945/31/08

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 31. jednání rady města, konaného dne 15.9.2008: Ing. Petr Klouda, Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1946/31/08

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 30/2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1947/31/08

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za období 01-07/2008, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1948/31/08   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení číslo 387/12/08 ze dne 31.1.2008,

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

1948/31/08   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2013, včetně objektu  bez čp./če. (garáž, kůlna), pozemku parc.č. 2014/2 a částí pozemků parc. č. 2010 a 2011, vše v k.ú. Rýmařov v rozsahu dle předloženého návrhu, a to na stavbu Centra zdraví Rýmařov, za konečnou cenu 1.550,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením předložené smlouvy o smlouvě  budoucí kupní, do které bude zapracována smluvní pokuta 1 mil. Kč za nedodržení záměru.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  0

1949/31/08   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2008 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu (případně dalších poskytovatelů) v období od počátku roku do 8/2008 v celkové částce + 5 620,0 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 5 620,0 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1949/31/08   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku + 408,92 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1949/31/08   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu operací financování roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku - 2 605,31 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1949/31/08   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku - 2 196,39 tis. Kč podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1950/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit starostu podniknutím veškerých možných kroků, jež by zabránily  výstavbě větrných elektráren v regionu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1951/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí aktuální informaci o "Integrovaném dokumentu města" ke dni 10.9.2008 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1952/31/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 579, v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1953/31/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3174 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1954/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3169/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1955/31/08

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 116 v k.ú. Janovice u Rýmařova,  za účelem zahrady k rekreačnímu objektu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1956/31/08

Rada města schválila záměr pronájmu objektu - garáže, postavené na  pozemku parc. č. 1598 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1957/31/08

Rada města schválila podání výpovědi z nájmu pozemku parc. č. 824 k.ú. Rýmařov současnému nájemci  ke dni 30.9.2008, z důvodu následného záměru provést na pozemku terénní úpravy, parkoviště a zázemí pro děti, za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1958/31/08

Rada města neschválila uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu části pozemků  parc. č. 142/1, 142/3 v k.ú. Stránské  týkající se snížení ceny nájemného z 1,-Kč na 0,10,-Kč/m2/rok, a nesouhlasí s prominutím rozdílu v nájemném od začátku roku 2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1959/31/08

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 421 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, s podmínkou, že stávající nájemce doplatí existující dluh nebo nový nájemce převezme tento závazek a doplatí ho ve stanoveném splátkovém kalendáři.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1960/31/08

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 385 v k.ú. Janušov ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, s účinností od 1.1.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1961/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu č. 4100000397, týkající se zúžení předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 3307 v k.ú. Rýmařov  dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1962/31/08

Rada města schválila pronájem nebytových prostor na tř. Hrdinů 7, Rýmařov  za účelem prodeje ovoce a zeleniny, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nabídnutou cenu 8.000,-Kč/měsíc.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1963/31/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 523/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1964/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 523/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1965/31/08

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 523/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1966/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 523/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1967/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 75/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1968/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 237/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1969/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 108/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1970/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 178 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1971/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků parc. č. 167, 165/1, 1083/16 vše v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1972/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3141v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1973/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č.  3141a  části pozemků parc. č. 3137, 3155/1  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1974/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku 359 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1975/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku 342/3 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1976/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1312/2 a části pozemku parc. č. 1310, v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1977/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku 1316/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1978/31/08

Rada města  schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2016/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1979/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2016/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1980/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 2016/1 v k.ú. Rýmařov, za cenu 284,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1981/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit počítání příspěvku na komunikaci dle cenové mapy v kalkulaci kupní ceny při prodeji části pozemků parc. č. 5 a 1083/19, oba v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1982/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 224 v k. ú. Ondřejov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1983/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 227 v k. ú. Ondřejov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1984/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2974/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1985/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků parc. č.  42 v k.ú. Janušov a parc. č. 1592 v k.ú. Rýmařov  od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle podmínek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1986/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 2290/1, 2294/1,  2295/1, vše v k.ú. Rýmařov, v lokalitě „Na Stráni- Okružní 6 RD", dle předloženého návrhu, za účelem výstavby rodinných domů.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1987/31/08

Rada města schválila provedení výběru na prodej nově vzniklých parcel v lokalitě „Na Stráni- Okružní 6 RD" formou výběrového řízení - obálkovou metodou na základní cenu pozemku, v případě, že bude více zájemců na jednu parcelu. Minimální nabídková cena bude odvozena od platné cenové mapy a bude činit 200,- Kč/m2. K nabídnuté ceně budou ještě připočítány všechny příspěvky na vybudování inženýrských sítí dle cenové mapy a náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1988/31/08

Rada doporučila zastupitelstvu města schválit prodej objektu č.p. 625 na ulici třída Hrdinů č.o. 24 na pozemku parc. č. 94, vč. zastavěné části pozemku parc. č. 94 po geometrickém oddělení, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům.  Celková cena prodávaných nemovitostí činí 1.949.580,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1989/31/08

Rada města schválila příspěvek ve výši 2.203,-Kč na částečnou úhradu nájemného za rok 2008 za pronájem stodoly na pozemku parc. č. 70 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova  z důvodu, že objekt je zčásti využíván pro potřeby osadního výboru Ondřejov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1990/31/08

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,-Kč za každý běžný metr, který se nachází po 35 m trasy kanalizační přípojky. Podmínkou pro vyplacení příspěvku bude kolaudace RD a přípojky kanalizace.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

1991/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 3125, která je ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek 3104/2, oba v k.ú. Rýmařov s tím, že město si ponechá část pozemku s biokoridorem dle ÚPD, případný rozdíl ve výměře bude kupujícím uhrazen dle cenové mapy a veškeré náklady spojené se směnou uhradí kupující.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1992/31/08

Rada města potvrdila platnost usnesení č. 1832/30/08 ze dne 25.08.2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1993/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr směny pozemku parc. č. 578 v k.ú. Janušov, který je ve vlastnictví města Rýmařov za část pozemku parc. č. 769 k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1994/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit vykoupení části pozemku parc. č. 3445/3 v k.ú. Rýmařov, včetně terénních úprav, od společnosti KATR a. s., se sídlem Potočná 334/5, Stará Ves u Rýmařova, za konečnou cenu 120,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1995/31/08   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení číslo 337/11/07 ze dne 13.12.2007 a číslo 430/14/08 ze dne 27.3.2008,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1995/31/08   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 114 a částí pozemků parc. č. 113, 115 a 2646/6, vše v k.ú. Rýmařov v rozsahu dle předloženého návrhu, společnosti Lewerenz Development s.r.o., se sídlem Jurečkova 20, Ostrava, a to na stavbu Obchodního centra Rýmařov - ulice Okružní, za cenu 1.550,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

1996/31/08

Rada města vzala na vědomí předložený návrh na koupi zařizovacích předmětů a dokončovacích prací na zimním stadionu v Rýmařově a po doplnění cenové specifikace doporučila předložit zastupitelstvu města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1997/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemků parc. č. 2783/1 (po zaměření) a parc. č. 1784, vše v k.ú. Rýmařov od PF ČR, dle podmínek PF ČR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1998/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 1658 a části pozemků parc. č. 1657,  1866/2, 1867( vše po zaměření) v k.ú. Rýmařov od PF ČR, dle podmínek PF ČR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1999/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál o částku na vybavení novým nábytkem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2000/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení provozního příspěvku rozpočtu 2008  Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál o částku 40 000 Kč na realizaci keramické dlažby ve skladových prostorách kuchyně.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2001/31/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Střední škole Rýmařov, p.o. na dopravu na mezinárodní projekt do polského města Ozimek ve výši 6 000 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2002/31/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku klubu Rymax Motokros Racing Team na pořádání motokrosových závodů O´Neal Cup v Ondřejově ve výši 10 000 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2003/31/08

Rada města vzala na vědomí platovou inventuru v Městské knihovně Rýmařov, Městském muzeu Rýmařov a Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál za rok 2007.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2004/31/08

Rada města nesouhlasila s přechodem nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově, z důvodu nesplnění podmínek § 706, odst. 1 občanského zákoníku.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2005/31/08

Rada města schválila výměnu bytů mezi  bytem  č. 11 na ulici 1.máje č. 860/7 v Rýmařově a bytem  č. 7 na ulici Radniční č. 7/13 v Rýmařově. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných podmínek jako nájemní smlouvy stávající.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2006/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 1.máje č. 886/1 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2007/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově  na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2008/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční 1009/1 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2009/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Palackého č. 76/6 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2010/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Husova č. 33/1 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2011/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2012/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 841/33 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2013/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, U Lomu č. 706/8 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2010

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2014/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Revoluční č. 70/15 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2015/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2016/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Revoluční č. 248/28 v Rýmařově  na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2017/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Opavská č. 782/45 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2018/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Příkopy č. 1157/6 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

2019/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2020/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2021/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Větrná č. 877/11 v Rýmařově  na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2022/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově   na dobu určitou do 30.9.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2023/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2024/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2025/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 618/23 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2026/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, J. Sedláka č. 834/28 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2027/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní č. 735/5 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2028/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná č. 876/9 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2029/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 40, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově  na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2030/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2031/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova č. 889/20 v Rýmařově na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2032/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Máchova č. 410/19 v Rýmařově  na dobu určitou do 31.3.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2033/31/08

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 34, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2034/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10 v Rýmařově  na dobu určitou do 30.9.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2035/31/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 694/22 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2036/31/08

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, J. Fučíka č. 64/4 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2037/31/08

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Okružní č. 733/1 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2038/31/08

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Divadelní 357/4 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2039/31/08

Rada města schválila výměnu bytu č. 2 na ulici Palackého č. 76/6 v Rýmařově,  za volný byt č. 4, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2040/31/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, na ulici 8.května č. 855/51A v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2041/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 70% z částky 62.442,- Kč za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu tř. Hrdinů č. 624/22 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2042/31/08

Rada města schválila zařazení žádosti paní Z.O. o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby práce uchazeče pro město pro rok 2008 a dle možností její bytovou situaci řešit.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2043/31/08

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 4, Horní č. 35/4 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2044/31/08

Rada města schválila zařazení žádosti paní K.K. o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby práce uchazeče pro město pro rok 2008 a dle možností její bytovou situaci řešit.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2045/31/08

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 28, ve 3. poschodí, v Chráněných     bytech ul. Lidická č. 14 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2046/31/08

Rada města schválila zavedení nového způsobu výplaty dávek hmotné nouze prostřednictvím peněžních poukázek s účinností od 1.10.2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2047/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit z podnětu pořízení regulačního plánu centra města a okolí (v rozsahu ploch původní centrální městské zóny).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2048/31/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušení filmových projekcí v městském kině v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2049/31/08

Rada města schválila rozsah a jednotlivé druhy pojištění majetku města, který bude sjednán v pojistné smlouvě od 1.1.2009, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2050/31/08

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího řízení. Zpracováním obsahu Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na akci „Pojištění majetku a vozidel od roku 2009" pověřila společnost ITEAD, a.s., IČ 00485829, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2051/31/08

Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro akci  „Pojištění majetku a vozidel od roku 2009", v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2052/31/08

Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro investiční výstavbu „Odpadové centrum Rýmařov," v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2053/31/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Rýmařov - regenerace sídelní zeleně", firmě Petr Kohoutek, Dolní Žleb č. 3, 785 01 Šternberk, za cenu 639 716,91 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2054/31/08

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odborů MěÚ Rýmařov za rok 2007.

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0


Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317