Dnes je úterý 7.12.2021 13:38, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 34
konaného v řádném termínu, dne 20.10.2008


2074/34/08

Rada města schválila program 34. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 20.10.2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2075/34/08

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 34. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 20.10.2008: Ing. Petr Klouda, Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2076/34/08

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 31, 32 a 33/2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2077/34/08

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu hasičské zbrojnice, protipožární prevenci a o činnosti jednotky dobrovolných hasičů města Rýmařov za období od 1.10.2007 do 30.9.2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2078/34/08

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu vymáhání pokut, poplatků a ostatních pohledávek ke dni 30.9.2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2079/34/08

Rada města vzala na vědomí převedení promlčených a nedobytných pohledávek na podrozvahový účet města za období od 1.10.2007 do 30.9.2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2080/34/08

Rada města schválila stanovení vyvolávací částky smluvního nájemného na rok 2009 na 34,-Kč za m2 u standardního bytu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2081/34/08

Rada města schválila stanovení sazby nájemného pro byty pronajímané občanům evidovaným v pořadníku na byty na rok 2009 na částku 24,- Kč/m2 u standardního bytu a 21,62 Kč/ m2 u bytu se sníženou kvalitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2082/34/08

Rada města schválila úpravu „Pravidel pro pronajímání nemovitého majetku města" (základní sazby pronájmu), a to s účinností od 1.1.2009, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2083/34/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám", a to s účinností od 1.1.2009, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2084/34/08

Rada města schválila pronájem částí  pozemku parc. č. 21/1 v k.ú. Edrovice, fa Ladislav Staněk Ecolines, IČO 46127682 sídlem Julia Fučíka 66, Rýmařov, za účelem parkování 2 vozidel klientů jeho firmy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2085/34/08

Rada města nesouhlasila se záměrem prodeje větší částí  pozemku parc. č. 21/1 v k.ú. Edrovice fa Ladislava Staňka Ecolines, IČO 46127682 se sídlem Julia Fučíka 66, Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2086/34/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2211/1  v k.ú. Rýmařov,  za účelem zřízení přístupu k parkovacímu místu na své zahradě, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2087/34/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 105/1 (v rozsahu stávajícího oplocení ) v k.ú. Jamartice,  za účelem zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2088/34/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 105/1 (v rozsahu stávajícího oplocení ) v k.ú. Jamartice,  za účelem zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2089/34/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 105/1 (v rozsahu stávajícího oplocení )  v k.ú. Jamartice,  za účelem zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2090/34/08

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 496/5, 496/6, 539/1, 349/5, 349/6, 350/2, 619/9633/3, 633/4, 634/5, 435/2, 592/7, 647/13, 647/14, 647/15, 647/15, vše v k.ú. Jamartice, za účelem zemědělské činnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2091/34/08

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 167, 216, 184 a části pozemku parc. č. 165/1, Občanskému sdružení Stránské  IČO: 27007502,  za účelem vybudování naučné stezky, opravy rybníčků apod., na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2092/34/08

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1, v k.ú. Rýmařov,  za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2093/34/08

Rada města schválila pronájem garáže na pozemku parc. č. 239 v k.ú. Janušov na ulici Růžová v Janovicích u Rýmařova  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2094/34/08

Rada města vzala na vědomí výpověď  z nájmu nebytových prostor v objektu na ulici Národní 2 v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.10.2008 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2095/34/08

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Národní 2 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2096/34/08

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 576/18/08 ze dne 25.10.2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2097/34/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2295/4 a části pozemku parc. č. 2295/1 v k.ú. Rýmařov v lokalitě "Na Stráni 6 RD " - pozemek č. 5,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2098/34/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2295/1, 2295/4 a části pozemku parc. č. 2293/6 v k.ú. Rýmařov v lokalitě "Na Stráni 6 RD " - pozemek č. 1,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2099/34/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 331/9  v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2100/34/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 342/29 v k.ú. Edrovice, a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2101/34/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 795/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví MSK  ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění a provozování přípojky plynu a plynofikace ubytovny Bartákova 24. K uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene vyzve město MSK nejpozději do 90 dnů po ukončení stavby. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, v případě nesplnění podmínek dle smlouvy je  stanovena jednorázová náhrada ve výši 1.200,-Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2102/34/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí povinnost úhrady smluvní pokuty PF ČR se sídlem Partyzánská 7, Bruntál, týkající se porušení podmínek smlouvy č. 1012990426 ze dne 15.3.2004 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2978 k.ú. Rýmařov a ukládá starostovi města zajistit příslušné rozpočtové opatření.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2103/34/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 192, 330, 331/5, 331/8, 340 vše v k.ú. Edrovice ve vlastnictví města, spočívajícího v právu umístění a vedení společné vodovodní přípojky a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2104/34/08   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené na základě usnesení č. 365/12/04, 970/25/06 a 1080/28/06 a která řeší prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1921/3 v k.ú. Rýmařov, společnosti PÁTÁ STAVEBNÍ CZ a.s., se sídlem 8. května 35, Rýmařov. Termín pro uzavření kupní smlouvy a realizaci akce se prodlužuje do 30.11.2010. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změn.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2104/34/08   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným převzetím inženýrské činnosti u akce „parkoviště u TJ Jiskra na parcele 1921/1 k.ú. Rýmařov" od společnosti  PÁTÁ STAVEBNÍ CZ a.s., se sídlem 8. května 35, Rýmařov a schvaluje zařazení této stavební akce do plánu investic komunikací na rok 2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2105/34/08

Rada města projednala varianty prodeje pozemku parc.č. 114 a částí pozemků parc. č. 113, 115 a 2646/6, vše v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby obchodního centra a doporučila zastupitelstvu města variantní řešení č. 1.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

2106/34/08   a)

Rada města vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2009 a uložila starostovi města připravit projednání rozpočtu města na rok 2009 ve všech komisích rady a předložit jej k projednání na mimořádném zasedání zastupitelstva města dne 6.11.2008,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2106/34/08   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města akceptovat  jako rozpočtová opatření roku 2008 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu (případně dalších poskytovatelů) v období od 8/2008 do 10/2008 v celkové částce + 1 362,72 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o stejnou částku podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2106/34/08   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města projednat snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku - 1 335,30 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2106/34/08   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města projednat snížení objemu operací financování roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku - 500,00 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2106/34/08   e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města projednat snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku - 1 835,30 tis. Kč podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2107/34/08

Rada města vzala na vědomí skutečnosti, týkající se prodeje nemovitosti „prádelna" v nemocnici v Rýmařově ve veřejné dobrovolné dražbě, a doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji této nemovitosti opět ve veřejné dražbě.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2108/34/08

Rada města vzala na vědomí povinnost úhrady dopočtu penále Finančnímu úřadu v Bruntále dle platebního výměru č. 67/2008 za období od 8.1.2002 do 2.9.2002 týkající se stavby rekonstrukce rybníka U Lomu a ukládá starostovi města požádat a jednat o prominutí dopočtu u nadřízeného orgánu Finančního úřadu v Bruntále a zajistit příslušné rozpočtové opatření.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2109/34/08   a)

Rada města schválila přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 jako  spolufinancování MSK  akce  „Vodovody v místních částech Rýmařova" v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství  229 310,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2109/34/08   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2110/34/08   a)

Rada města schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 na úhradu výdajů za vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov věcnými prostředky požární ochrany v celkové výši  40 000 Kč,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2110/34/08   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2111/34/08   a)

Rada města schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení, neinvestiční opravy a revize materiálu a techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov v celkové výši 9 100 Kč,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2111/34/08   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2112/34/08

Rada města schválila přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro  výstavbu akce  „Technická infrastruktura pro 14 RD Rýmařov Opavská"  v rámci dotačního podprogramu 117 513 „Podpora výstavby technické infrastruktury" pro rok 2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2113/34/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Odpadové centrum Rýmařov" firmě Hydrospol, spol. s r.o., Staré Město, za cenu 11 691 491,90 Kč.  Na dalším místě se umístila nabídka firmy Insta Olomouc, spol. s r.o., v ceně 13 296 020,-Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2114/34/08

Rada města vzala na vědomí plán výstavby parkovacích míst osobních a nákladních aut v Rýmařově dle návrhu komise DaSH a uložila odboru ŽPaRR stanovit pořadí důležitosti a následně zakomponovat do plánu oprav komunikací na rok 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2115/34/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, na ulici Národní č. 1228/13 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2116/34/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, na ulici Bartákova č. 263/24 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2117/34/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, na ulici Bartákova č. 263/24 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2118/34/08

Rada města schválila zaslat nabídku neobsazených bytů dalším uchazečům z pořadníku a) a b) pro přidělení bytu na rok 2008 dle předloženého návrhu a dále nabídku bytů zveřejnit na úřední desce. Výběr pak bude proveden z uchazečů, kteří splňují podmínky dle návrhu a nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2119/34/08

Rada města neschválila výměnu bytů mezi  bytem č. 6 na ulici Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově a bytem č. 4 na ulici nám. Svobody č. 888/3 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2120/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, 1.máje č. 859/5, Rýmařov, na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2121/34/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 22 v Rýmařově dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2122/34/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Revoluční č. 248/28, Rýmařov  na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2123/34/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Bartákova č. 889/20, Rýmařov  na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2124/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov  na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2125/34/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Marxova č. 582/1, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2126/34/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, tř. Hrdinů č. 598/47, Rýmařov  na dobu určitou do 31.10.2009, výše nájemného bude stanovena na 20,57 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2127/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2128/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Jungmanova č. 869/4, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2129/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Radniční č. 1012/7, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2130/34/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Úvoz č. 721/17, Rýmařov  na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2131/34/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Radniční č. 1008/1, Rýmařov  na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2132/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2133/34/08

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Větrná č. 913/4 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2134/34/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2135/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2136/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní č. 736/7, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2137/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 598/47, Rýmařov na dobu určitou do 30.4.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2138/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2139/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov  na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2140/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2141/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2142/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov  na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2143/34/08

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2144/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2145/34/08

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2146/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2147/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2148/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2149/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2150/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2151/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2152/34/08

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2153/34/08   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 9, Radniční č. 866/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2153/34/08   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 9, Radniční č. 866/4 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 51,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 40.312,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2154/34/08   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, 1.máje č. 887/3 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2154/34/08   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, 1.máje č. 887/3 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 62,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 39.864,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce, dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2155/34/08   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, 1. máje č. 860/7 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2155/34/08   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, 1. máje č. 860/7 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,60 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.962,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce, dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2156/34/08   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Sokolovská č. 837/42 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2156/34/08   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Sokolovská č. 837/42 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 55,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce na nájemné ve výši 35.752,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce, dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2157/34/08

Rada města zrušila platnost usnesení č. 2039/31/08 ze dne 15.9.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2158/34/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, na ulici třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2159/34/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, na ulici Národní č. 378/9 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2160/34/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, na ulici Okružní č. 735/5 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2161/34/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, na ulici Revoluční č. 70/15 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2162/34/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov na dobu určitou do 31.10.2009, výše nájemného bude stanovena na 60,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2163/34/08

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, J. Fučíka č. 64/4, Rýmařov  na dobu určitou do 30.4.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2164/34/08

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 2 na ulici Revoluční č. 70/15 v Rýmařově,  v souladu s § 711, odst. 2, písm. d) občanského zákoníku, protože nájemci byt bez vážných důvodů neužívají.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2165/34/08

Rada města schválila přidělení místnosti č. 2 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14B v Rýmařově jako přístřeší, v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2166/34/08

Rada města schválila přidělení místnosti č. 3 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14B v Rýmařově jako přístřeší, v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. b), c) a d) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2167/34/08

Rada města zrušila platnost usnesení č. 273/4/07 ze dne 26.2.2007

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2168/34/08

Rada města zrušila platnost usnesení č. 1927/30/08 a), b) a usnesení č. 1928/30/08 ze dne 25.8.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2169/34/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku taneční skupině Move2you zastoupené Petrou Čechovou na účast na tanečním mistrovství Evropy v Dánsku ve dnech 8. - 13. října 2008 ve výši 10 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2170/34/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Soukromé střední odborné škola PRIMA, s.r.o. na účast na soutěži Region Regina 2009 ve výši 3 800 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2171/34/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Soukromé střední odborné škola PRIMA, s.r.o. na účast na výstavě Tourism Expo 2009 v Olomouci ve výši 5 500 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2172/34/08

Rada města schválila poskytnutí příspěvku fotbalovému oddílu TJ Jiskra Rýmařov na pokrytí vícenákladů na opravu oken budovy šaten na fotbalovém hřišti ve výši 9 559 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2173/34/08

Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru Ing. M.M. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2174/34/08

Rada města schválila ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov, p.o.  mimořádnou odměnu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2175/34/08

Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál, na 28 dětí.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2176/34/08

Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, na 28 dětí.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2177/34/08

Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídě Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, na 28 dětí.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2178/34/08

Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, na 28 dětí.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2179/34/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí aktuální situaci ve společnosti VaK Bruntál a.s. a BRVOS Bruntál s.r.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2180/34/08

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit převod obchodního podílu ve společnosti BRVOS Bruntál s.r.o. za cenu 20 000,- Kč společnosti VaK Bruntál s.r.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2181/34/08

Rada města schválila převzetí záštity nad projektem "Společné kořeny" a poskytnutí služeb spojených s realizací a profinancováním projektu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0


Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317