USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 47
konaného v řádném termínu,
Dnes je sobota 27.11.2021 13:49, svátek slaví: Xenie

<div style="text-align: center;"><strong>USNESENÍ</strong><br />z jednání rady města Rýmařova <strong>č. 47</strong><br />konaného v řádném termínu, <strong>dne 8.6.2009</strong><br /></div>
<p> </p>
<p><strong>2798/47/09 </strong><br /> Rada města schválila program 47. jednání  rady města, konané v řádném termínu dne  8.6.2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2799/47/09 </strong><br /> Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 47. jednání rady  města, konané v řádném termínu dne 8.6.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav  Kala.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2800/47/09 </strong><br /> Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č.  46/2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2801/47/09 </strong><br /> Rada města vzala na vědomí Zprávu o zajištěnosti civilní ochrany  obyvatelstva za období od 17.6.2008 do 8.6.2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2802/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o  stavu kultury ve městě za rok 2008.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2803/47/09   a)</strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu  rozpočtových příjmů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o  částku + 47 889,23 tis. Kč, podle předloženého návrhu,<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2803/47/09   b)</strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu  rozpočtových výdajů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o  částku + 47 889,23 tis. Kč, podle předloženého návrhu.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2804/47/09 </strong><br /> Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1433 v k.ú.  Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2805/47/09 </strong><br /> Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 855/1 v k.ú.  Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2806/47/09 </strong><br /> Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 1600/1  k.ú. Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  1</em><br /> <strong>2807/47/09 </strong><br /> Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú.  Rýmařov, M.V. za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu  neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2808/47/09 </strong><br /> Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1537/2 v k.ú.  Rýmařov, M.M.  za účelem zřízení  zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2809/47/09 </strong><br /> Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 129/1 v k.ú.  Ondřejov u Rýmařova, K.T., za účelem zřízení zahrádky a části pod dřevěnou  chatkou, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2810/47/09 </strong><br /> Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 300/1 a části pozemku  parc. č. 301, oba v k.ú. Janušov, E.K., za účelem rozšíření zahrady, za cenu  dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2811/47/09 </strong><br /> Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1489/4 a části pozemku  parc. č. 1551/1, oba v k. ú. Rýmařov, manželům P. a Z.C. za účelem rozšíření  zahrady (upřesní odbor ŽPaRR), za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s  výpovědní lhůtou 3 měsíce.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2812/47/09 </strong><br /> Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 564 v k. ú.  Rýmařov, M.P., za účelem zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu  neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2813/47/09 </strong><br /> Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 523/1 v k. ú.  Jamartice manželům D. a A.B., za účelem scelení zahrady s podmínkou zákazu  provádění výsadby či jiných úprav, znemožňující přístup k Podolskému potoku, za  cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2814/47/09 </strong><br /> Rada města schválila pronájem části pozemku p. č. 327/1 v k. ú.  Jamartice, V.K., za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu  neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2815/47/09 </strong><br /> Rada města schválila pronájem pozemků parc. č.  196 a parc. č.  197/1,   oba v k. ú. Janovice u Rýmařova, manželům J. a T.G., za účelem kosení  trávy, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2816/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku na část pozemku  parc. č. 2964/8 v k.ú. Rýmařov na manžele V. a J.L.,  za účelem zřízení zahrady, za cenu dle  pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, řešící přechod práva  pronájmu a ukončení smlouvy č. 4100000069, uzavřené na původního nájemce Ivanu  Pilatíkovou, bytem Jesenická 1043/46, Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2817/47/09 </strong><br /> Rada města pověřila finanční odbor MěÚ Rýmařov  uzavíráním nájemních smluv s Pozemkovým  fondem ČR na pozemky sousedící se stavbou ve vlastnictví města, a které jsou  schválené usnesením zastupitelstva města k převodu dle podmínek PF ČR a  zplnomocnila starostu k podpisu těchto smluv.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2818/47/09 </strong><br /> Rada města schválila provedení úpravy vnějšího vzhledu objektu na  ulici Sokolovská 445/30, Rýmařov, H.M., v rozsahu - výměna oken, rekonstrukce  vchodu, oprava fasády a částečného dozdění vchodu, bezbariérový přístup, kdy  tyto práce budou vypořádány formou kompenzace proti nájemnému. Ostatní práce a  úpravy nutné k přizpůsobení prostor činnosti nájemce budou při skončení nájmu  nájemcem odstraněny.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2819/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu nebytových  prostor – na ulici Revoluční č. 28 v k.ú. Rýmařov, se současným nájemcem K.Š.  dohodou ke dni 30.6.2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2820/47/09 </strong><br /> Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru na ulici  Revoluční 28, Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2821/47/09 </strong><br /> Rada města schválila pronájem nebytových prostor na ulici Národní  č.p.176/2, Rýmařov L.K., za účelem zřízení prodejny na dobu neurčitou s  výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel a usnesení RM č. 26/01/2009  2369/40/09.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2822/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku ke "Smlouvě o nájmu  nebytových prostor" na ulici náměstí Míru 5 (Česká spořitelna), řešící  souhlas a vypořádání nákladů souvisejících s vybudováním klimatizačního  zařízení, SDK konstrukce v suterénu – místnost kotelny, provedení nezávislého  elektrického rozvodu kotelny, instalace podružných vodoměrů, oprava okenního  parapetu v kotelně v prostorách spořitelny (při skončení nájmu bude zařízení  odstraněno).<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2823/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení  ZM č. 747/22/09  ze dne 26/03/2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2824/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje  pozemků parc. č. 2540, 2739 oba v k.ú. Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2825/47/09 </strong><br /> Rada města  doporučila  zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 39  v k.ú. Janušov a části pozemku parc. č. 440/3  v k.ú. Edrovice.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2826/47/09 </strong><br /> Rada města  doporučila  zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 899  v k.ú. Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2827/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje  pozemku parc. č. 1569  v k.ú. Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2828/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města  neschválit záměr prodeje pozemku parc. č.  1489/1  v k.ú. Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2829/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje  části pozemku parc. č. 2317 v k.ú. Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2830/47/09 </strong><br /> Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2061 v k.ú.  Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2831/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje  části pozemku parc. č. 2061 v k.ú. Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2832/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku  parc. č. 2290/1 v k.ú. Rýmařov, M.T. a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle  cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o  smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování  základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu  smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši  1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem  pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby  rodinného domu.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2833/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku  parc. č. 115 v k.ú. Edrovice, manželům M. a T.S. a to na stavbu rodinného domu,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen  uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy  až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let  od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města  ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s  prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí  stavby rodinného domu.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2834/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem  Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nájemcem Městem Rýmařov na  pozemky parc. č.  236, 237, 238, 239,  240, 241, 242 a 243, vše v k.ú. Janušov, dle podmínek ÚZSVM.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2835/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod  pozemků parc. č. 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 a 243, vše v k.ú. Janušov od  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží  390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, dle podmínek ÚZSVM.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2836/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku  parc. č. 2295/4 v k.ú. Rýmařov, L.Š. za účelem vybudování zahrady.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2837/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení  věcného břemene, týkající se podzemního vedení veřejné komunikační sítě a  umístění optického kabelu „C-09128/2-1-001 46/09 Easy Control Rýmařov upgrade –  OK“  k   budově č.p. 201 na pozemku parc. č. 695 a k pozemku parc. č. 2/2 v kat.  území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch Spol. Telefónica Czech Republic, a.s.,  Za Brumlovkou, Praha, IČO: 6019336, za jednorázovou náhradu 4500,-Kč + DPH 19%.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2838/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu„ na  části pozemků parc. č. 1834/1, 1845, 1840, 1839/1, 1844 v k.ú. Rýmařov a  pozemky parc. č. 354, 380, 381, 379/4, 352, 351/2, 349/5, 304, 303/1, 292, 151,  163, 166, 701/1, 180, 523/1, 522/2, 513/7, 513/8 v k.ú. Jamartice, dotčeného  stavbou rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle v úseku km 31,900 –  35,025, jehož investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2839/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr darování  části pozemků parc. č. 1834/1, 1845, 1840, 1839/1, 1844 v k.ú. Rýmařov a  pozemky parc. č. 354, 380, 381, 379/4, 352, 351/2, 349/5, 304, 303/1, 292, 151,  163, 166, 701/1, 180, 523/1, 522/2, 513/7, 513/8 v k.ú. Jamartice, dotčeného  stavbou rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle v úseku km 31,900 –  35,025.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2840/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej STL  plynovodního řadu + přípojky pro 14 RD v lokalitě Opavská, Rýmařov společnosti  SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO:  27295567, za cenu 362.000,- Kč + 19% DPH.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2841/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na  části pozemku parc. č. 1282/1, 1282/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví SMP Net,  sr.o., ve prospěch města Rýmařov, spočívající v právu umístění STL plynovodního  řadu + přípojky pro 14 RD v lokalitě Opavská. Věcné břemeno bude zřízeno za  jednorázovou náhradu ve výši 10.000,-Kč + 19% DPH.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2842/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města  schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č.  1282/1, 1282/2 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, za účelem výstavby 14  rodinných domů.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2843/47/09 </strong><br /> Rada města schválila základní cenu pozemků pro rodinné domy v lokalitě  „Opavská –14 RD“ ve výši 300,- Kč/m2 + příspěvky na vybudování inženýrských  sítí + náklady spojené s převodem.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2844/47/09 </strong><br /> Rada města schválila provedení výběru na prodej nově vzniklých parcel  v lokalitě „Opavská –14 RD Harrachov“ formou výběrového řízení - obálkovou  metodou na základní cenu pozemku v případě, že bude více zájemců na jednu  parcelu. Minimální nabídková cena bude činit 300,- Kč/m2. K nabídnuté ceně  budou ještě připočítány všechny příspěvky na vybudování inženýrských sítí dle  cenové mapy a náklady spojené s převodem.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2845/47/09 </strong><br /> Rada města  doporučila  zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 56/1 a pozemku  parc. č. 56/2 oba v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 837 m2 dle varianty 2), od  společnosti Lewerenz Development s.r.o., se sídlem Jurečkova 20, Ostrava, za  cenu 210,- Kč/m2 včetně nákladů spojených s převodem.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2846/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí upřesněný  rozsah pozemků prodávaných společností Lewerenz Development s.r.o., na stavbu  marketu Lidl, dle usnesení ZM č. 619/19/08 ze dne 6.11.2008.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2847/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darování části  pozemku parc. č. 2646/6 k.ú. Rýmařov, dotčeného stavbou rozšíření silnice  II/370 o připojovací a odbočovací pruh pro stavbu marketu  „Lidl“, jehož investorem je Lewerenz  Development s.r.o., Moravskoslezskému kraji. Náklady na převod uhradí Město  Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2848/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“  (zpevněné plochy a chodníky) pro market „Lidl“, se společností Lewerenz  Development s.r.o., dle předloženého návrhu.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2849/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí  darovací smlouvy se společností Lewerenz Development s.r.o., na základě které  budou na Město Rýmařov  bezúplatně  převedeny stavby nově budovaných zpevněných ploch a chodníků pro market „Lidl“,  dle předloženého návrhu.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2850/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu  mezi TJ Jiskra Rýmařov IČO 146 13 085 a Městem Rýmařov, týkající se darování  objektu kuželny TJ Jiskra Rýmařov na Bartákově ulici č. 845/18 a pozemku parc.  č. 815 v k.ú. Rýmařov. Všechny náklady bezúplatného převodu uhradí Město  Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2851/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s  vykoupením  části pozemku parc. č. 285/1,  k.ú. Janušov o výměře 100 m2, od společnosti Katr a.s., se sídlem Potočná  334/5, Stará Ves.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2852/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úpravu smluvní  ceny na prodej nemovitosti objektu Větrná č.p. 908/19, 907/21 a 906/23 vč.  zastavěných pozemků parc. č. 262, 263 a 264 v  k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2853/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části  pozemků parc. č. 2951/1, 2956 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví G.H., za část  pozemku parc. č. 316/9 a pozemku parc.č. 333/6 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, ve  vlastnictví města Rýmařov,  dle  předloženého návrhu. Všechny náklady směny uhradí Město Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2854/47/09   a)</strong><br /> Rada města zrušila platnost usnesení RM číslo 2672/45/09 ze dne  20.4.2009,<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2854/47/09   b)</strong><br /> Rada města schválila Dodatek č. 10 nájemní smlouvy ze dne 30.10. 1998,  uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Teplo Rýmařov, s.r.o., na pronájem  nemovitostí města Rýmařov, řešící stanovení nájemného od roku 2009 ve výši  1,000.000,- Kč ročně, dle předloženého návrhu.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2855/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje  budovy bez č.p. (výměníková stanice na 1. máje, Rýmařov) na pozemku parc. č.  210, včetně pozemku parc. č. 210 v k.ú Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2856/47/09 </strong><br /> Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2797/46/09 b) a usnesení RM  č. 2797/46/09 c).<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2857/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení  předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem číslo 183/2006 Sb. Sb.,  stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č.  2107 k.ú. Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2858/47/09 </strong><br /> Rada města v souladu s ustanovením §102, odstavce 3) zákona 128/2000  Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů rozhodla o tom, že Město Rýmařov se  jako pronajímatel u staveb a nebytových prostor pronajímaných přes Byterm  Rýmařov, p.o., zatím nebude vzdávat nároku na osvobození od DPH dle § 56 zákona  č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2859/47/09   a)</strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vypořádání mezi  Městem Rýmařov a vlastníky nemovitostí na ulici J. Fučíka, Rýmařov, čp. 15, 13,  9, 5, 11, vše v k.ú. Edrovice, a to ve věci náhrady za společnou vodovodní  přípojku a stavební úpravy vodního zdroje, nacházejícího se na pozemku parc.č.  359 k.ú. Edrovice, ve výši:<br />-manželé Dagmar a Dimitrij Apostolovi 12.292,- Kč -manželé Petra a Luboš  Dřevovi 21.950,-  Kč -Anna van Walsum 12.292,- Kč -Renata Čermáková 12.292,- Kč -manželé Miloslava a Petr Jarošovi 21.950,- Kč,<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2859/47/09   b)</strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úhradu napojení na  vybudovaný vodovodní řad města pro předmětné nemovitosti na ulici J. Fučíka,  Rýmařov, čp. 15, 13, 9, 5, 11, vše v k.ú. Edrovice  ve výši 285.632,- Kč vč. DPH.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2860/47/09 </strong><br /> Rada města schválila Dodatek č. 3 nájemní smlouvy ze dne 26.10.1999,  uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., na  pronájem nemovitostí Města Rýmařov, řešící zvýšení nájemného o DPH a rozšíření  předmětu nájmu, dle předloženého návrhu.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2861/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí navržený  postup v podávání žádostí o dotace na investiční záměry města, které byly  neúspěšné v první výzvě ROPu MSK, a uložila starostovi pokračovat v přípravě a  realizaci investic dle návrhu v předloženém materiálu.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2862/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit, v souvislosti s  novelou zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  v platném znění, nové vymezení majetku a majetkových práv dle předloženého  návrhu všem příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Rýmařov.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2863/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu města  roku 2009, a  to  přesun   částky ve  výši 46 905,00 Kč z  položky „Neinvestiční příspěvek Městskému muzeu Rýmařov, p.o.“ na položku  „Investiční příspěvek Městskému muzeu Rýmařov, p.o.“.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2864/47/09 </strong><br /> Rada města schválila Městskému muzeu Rýmařov, příspěvkové organizaci  převod částky 14 371,00 Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2865/47/09 </strong><br /> Rada města schválila poskytnutí příspěvku Českomoravské myslivecké  jednotě – Okresnímu mysliveckému spolku Bruntál na pořádání okresního kola  soutěže „O zlatou srnčí trofej"  ve  výši 4 000 Kč.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  4; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2866/47/09   a)</strong><br /> Rada města schválila přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu  Moravskoslezského kraje pro rok 2009 ke   „Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích DSH_8“, název  projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců v Rýmařově – II. etapa“, v celkové výši 840  tis. Kč,<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2866/47/09   b)</strong><br /> Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem  Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu  Moravskoslezského kraje.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2867/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o  vypořádání nákladů za zrušenou stavbu vodního díla dle ocenění ve výši  103.430,-- Kč mezi Městem Rýmařov a ČR – Zemědělskou vodohospodářskou správou.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2868/47/09 </strong><br /> Rada města schválila výměnu bytů mezi Z.K., byt č. 4, Ondřejov 94 a  F.S., byt č. 3, Horní č.  35/4 v  Rýmařově. Nájemní smlouva se Z.K. bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, s F.S.  bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva stávající.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2869/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5,  8. května č. 418/36, Rýmařov s J.B. na dobu určitou do 30.6.2011.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2870/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11,  tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s M.B. na dobu určitou do 30.6.2011.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2871/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9,  Dukelská č. 968/2, Rýmařov se S.K. na dobu určitou do 30.6.2011.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2872/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6,  Opavská č. 373/130, Janovice s J. a A.K. na dobu určitou do 30.6.2011.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2873/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3,  nám. Svobody č. 888/3, Rýmařov se Z. a J.P. na dobu určitou do 30.6.2011.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2874/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4,  Žižkova č. 349/1, Rýmařov s L. a R.T. na dobu určitou do 30.6.2011.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2875/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5,  1.máje č. 859/5, Rýmařov s L.Z. na dobu určitou do 30.6.2011.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2876/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Revoluční  70/15 Rýmařov s R.G. na dobu určitou do 30.9.2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2877/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2,  J. Sedláka č. 834/28, Rýmařov s P.H. na dobu určitou do 31.12.2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2878/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2,  Čapkova č. 843/10, Rýmařov s O.J. na dobu určitou do 31.12.2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2879/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2,  Marxova č. 582/1, Rýmařov se Z.L. na dobu určitou do 31.12.2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2880/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 10, tř.  Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s A.N., A.D. a T.D. na dobu určitou do 31.12.2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2881/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší k  místnosti č. 1, Julia Fučíka č. 19/14C, Rýmařov s F.P. na dobu určitou do  30.6.2010.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2882/47/09 </strong><br /> Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4,  Jamartice č. 116, Rýmařov se Z.Š. na dobu určitou do 30.9.2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2883/47/09   a)</strong><br /> Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na  nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Příkopy č. 1153/15 v Rýmařově a  schválila předložené pořadí uchazečů,<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2883/47/09   b)</strong><br /> Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Příkopy č. 1153/15 v  Rýmařově M.N. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,-  Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.N. zálohu na nájemné ve výši  40.509,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2884/47/09   a)</strong><br /> Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na  nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově a  schválila předložené pořadí uchazečů,<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2884/47/09   b)</strong><br /> Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25 v  Rýmařově L.N. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 43,-  Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí L.N. zálohu na nájemné ve výši  37.972,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2885/47/09   a)</strong><br /> Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na  nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, tř. Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově a  schválila předložené pořadí uchazečů,<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2885/47/09   b)</strong><br /> Rada města schválila přidělení bytu č. 5, tř. Hrdinů č. 212/1 v  Rýmařově J.Z. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 30,-  Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.Z.  zálohu na nájemné ve výši 15.228,- Kč.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2886/47/09 </strong><br /> Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2738/45/09 ze dne  20.4.2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2887/47/09 </strong><br /> Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově  P.A. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2888/47/09 </strong><br /> Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2783/46/09 ze dne  11.5.2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2889/47/09 </strong><br /> Rada města schválila přidělení bytu č. 34, Dukelská č. 968/2 v  Rýmařově M.H. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2890/47/09 </strong><br /> Rada města schválila přidělení bytové   jednotky  č.  6,  v  1.  poschodí  v   DPS  tř.  Hrdinů č. 20,   H.S.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2891/47/09 </strong><br /> Rada města schválila platový výměr ředitelky Střediska volného času  Rýmařov, Okružní 10, okres Bruntál,  dle  předloženého návrhu s platností od 1. května 2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2892/47/09 </strong><br /> Rada města schválila platové výměry ředitelů škol, Střediska volného  času, Městské knihovny a Městského muzea dle předloženého návrhu s platností od  1. června 2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2893/47/09 </strong><br /> Rada města schválila platový výměr ředitele Základní školy Rýmařov,  Jelínkova 1, okres Bruntál,  dle předloženého  návrhu s platností od 1. července 2009.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2894/47/09 </strong><br /> Rada města schválila mimořádné odměny   za 1. pololetí roku 2009 ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městské knihovny Rýmařov  a Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2895/47/09   a)</strong><br /> Rada města schválila delegaci do polského města Ozimek ve dnech 19. –  21. června 2009 v počtu 10 osob bez nároku na cestovní náhrady,<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2895/47/09   b)</strong><br /> Rada města schválila delegaci do litevského města Alytus ve dnech 2. –  7. července 2009 v počtu 4 osoby,<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2895/47/09   c)</strong><br /> Rada města schválila delegaci do litevského města Alytus  ve dnech 18. – 25. července 2009 v počtu 3  osoby.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2896/47/09 </strong><br /> Rada města schválila přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Rýmařov  – regenerace sídelní zeleně II“ obchodní firmě Ing. František Zábojník se  sídlem Bystřice Pod Hostýnem (101 – fyz. os. podnik. dle ŽZ nezaps. v OR), za  cenu 1 238 777,- Kč bez DPH, 1 474 144,- Kč vč. DPH.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2897/47/09 </strong><br /> Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky  „Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jelínkova ul. 1 v Rýmařově“ společnosti CARMAN,  a.s. se sídlem v Uničově, za cenu 3 157 627,- Kč bez DPH, 3 757 576,- Kč vč.  DPH.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2898/47/09 </strong><br /> Rada města schválila přidělení veřejné zakázky malého rozsahu: Celková  oprava a rekonstrukce lesní cesty „Za vysílačem“ společnosti KARETA s.r.o. se  sídlem v Bruntále, za cenu 962 903,82 Kč bez DPH, 1 145 856,- Kč vč. DPH.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2899/47/09 </strong><br /> Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit pořízení Změny č.  1 Územního plánu Rýmařov a následné pořízení Regulačního plánu „Zóny Máchova“ v  rozsahu původního regulačního plánu.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0</em><br /> <strong>2900/47/09 </strong><br /> Rada města schválila přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci  „Regulační plán centrální městské zóny Rýmařov“, Urbanistickému středisku  Ostrava s.r.o, Spartakovců 3, 708 00 Ostrava –Poruba za cenu 725.000,- Kč bez  DPH,  862.750,- Kč vč. DPH.<br /> <em>∟</em><em> Hlasování pro:  5; Hlasování  proti:  0; Zdrželo  se:  0<br /></em><strong>2901/47/09 </strong><em><br /></em>Rada města vydala, ve smyslu § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Města Rýmařov č. 01/2009 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO), dle předloženého materiálu.<em><br />∟ Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Ing.  Petr Klouda, starosta města</p>
<em>Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.</em>

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317