Dnes je sobota 27.11.2021 14:12, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 40
konaného v řádném termínu, dne 26.1.2009

2350/40/09

Rada města schválila program 40. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 26.1.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2351/40/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 40. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 26.1.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2352/40/09

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 37 - 39/2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2353/40/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2201/36/08 b).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2354/40/09

Rada města schválila pořadník uchazečů pro přidělení bytu na rok 2009 v předloženém znění, doplněném o připomínky vzešlé z jednání rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2355/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí aktuální informaci o "Integrovaném dokumentu města" ke dni 21.1.2009, dle předloženého materiálu, doplněného o připomínky vzešlé z jednání rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2356/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2357/40/09

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2358/40/09

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 523/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2359/40/09

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 700, 699, 742/4, 738/4, 705, 706 vše  v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2360/40/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1175 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2361/40/09

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 438 v k.ú. Janušov, za účelem kosení na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2362/40/09

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 153, 172/2, 173  k.ú. Ondřejov u Rýmařova  za účelem zemědělské činnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2363/40/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2310 v k.ú. Rýmařov  jako pozemku pod dřevěnou kolnou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2364/40/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov  za účelem rozšíření zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2365/40/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 1072/3, 3428/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2366/40/09

Rada města schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám, řešící prodloužení stávajících smluv o pronájmu pozemků parc. č. 416, 417, 418, 423/1, 423/2, 423/3, 424/3, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova a pozemků parc. č. 3438, 2998, 3421/2, 3422,  2897, 2992, 2995/1, 1074/2, vše v k.ú. Rýmařov na další nájemní období od 1.2.2009 do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2367/40/09

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 3066, v k.ú. Rýmařov a parc. č. 322 k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2368/40/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4100000355, řešící prodloužení výpovědní lhůty ze 3 měsíců na 5 měsíců o pronájmu pozemků parc. č. 413/2, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2369/40/09

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Národní č. 176/2 v Rýmařově se slevou na nájmu dle Pravidel o pronajímání nemovitého majetku města ve výši 50 %.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2370/40/09

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor na ulici tř. Hrdinů bez č.p. na pozemku parc. č. 79/3 v k.ú. Rýmařov za nájemné 232,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2371/40/09

Rada města schválila dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, která je uzavřená se společností Komerční banka, a.s., na nebytové prostory nacházející se v I. NP v objektu Sokolovská č.p. 2, č.o. 25 v Rýmařově, řešící prodloužení výpovědní lhůty dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2372/40/09

Rada města schválila vypovězení nájemní smlouvy uzavřené dne 02.01.2002 na základě usnesení RM č. 1366/60/01  na pronájem nebytových prostor Husova č. 32/5 v Rýmařově, z důvodu opakovaného prodlení placení nájemného.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2373/40/09

Rada města neschválila ukončení nájmu nebytových prostor - na ulici Sokolovská č.o. 30 č.p. 445 v k.ú. Rýmařov, se současným nájemcem dohodou ke dni 15.1.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2374/40/09

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor - na ulici Sokolovská č.o. 30 č.p. 445 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2375/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 523/1 k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2376/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1609/1 v k.ú. Rýmařov za nabídnutou základní cenu 510 Kč/m2 + příspěvky za vybudování IS + náklady spojené s převodem, po oddělení části pozemku zajišťující dostatečný přístup k nemovitostem u objektu č.p. 78, Rýmařov (cca 5 m od garáže).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2377/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části  pozemku parc. č. 108/1 v k.ú. Edrovice,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2378/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 271/1 v k.ú. Stránské,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2379/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části  pozemku parc. č. 180/1 a pozemku parc. č. 1263, 33, vše v k.ú. Stránské,  a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2380/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 1146, 175/3, oba k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2381/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části  pozemku parc. č. 854, 852/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2382/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 42 a části pozemku parc. č. 18/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2383/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 195/3, 203/1, 204/3 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2384/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 174/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2385/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č.  3680/3 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2386/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 836/33 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2387/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města  neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 281 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2388/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1458 k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2389/40/09

Rada města souhlasila s prominutím dlužného nájemného ve výši 16.160,- Kč, za pronájem části pozemku parc. č. 421 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2390/40/09

Rada města schválila výpověď z nájmu pozemku parc.č.  364 v k.ú. Rýmařov, současnému nájemci fa Fraňo s.r.o., se sídlem Motlochova 2A, Bruntál zastoupená Františkem Albertem, a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2391/40/09

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,-Kč na domovní studnu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2392/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc. č. 453/9 v k.ú. Jamartice, od PF ČR, za podmínek dle § 6 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2393/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozšíření směny, schválené usnesením zastupitelstva města číslo 388/12/08 ze dne 31.1.2008, o další pozemky parc. č. 374/1, 374/6 - oba v k.ú. Edrovice, pozemky parc.č. 240/1, 313 - oba v k.ú. Janovice u Rýmařova a pozemky parc. č. 3068, 3069, 3292/1 - vše v k.ú. Rýmařov, které do směny vkládá podnik Lesy ČR, s.p., IČO 42196451. Pozemky, které do této směny vkládá město, zůstávají stejné.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2394/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2010, 2011 a pozemků parc. č.  2013, 2014/2, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2395/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení ZM č. 682/20/08 ze dne 11.12.2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2396/40/09

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemku parc. č. 3127/6, ve vlastnictví města  Rýmařov, za pozemky parc. č. 3104/2 a 3124, ve vlastnictví F.O., vše v k.ú. Rýmařov, s podmínkou, že F.O. doplatí rozdíl ve výměře. Náklady směny uhradí obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2397/40/09

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 3120, k.ú. Rýmařov, od F.O.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2398/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr směny pozemků parc. č. 477 a 478 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví P.K., za pozemek parc. č. 668/1 v k.ú. Jamartice, ve vlastnictví města, dle navržených podmínek žadatele (odhadní cena pozemků).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2399/40/09   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení číslo 430/22/01 ze dne 19.04.2001,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2399/40/09   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr darování pozemků parc. č. 369 a 368/1, oba v k.ú. Janušov, Obci Stará Ves u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2400/40/09

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní škole Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace na sociálně zdravotní kurz žákyň školy ve výši 3 000 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2401/40/09

Rada města schválila poskytnutí příspěvku na rok 2009 TJ Jiskra Rýmařov na péči o sportovní zařízení města ve výši 590 tis. Kč a příspěvku na tělovýchovnou činnost oddílů ve výši 299 tis. Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2402/40/09

Rada města schválila poskytnutí příspěvku na rok 2009 HC Rýmařov na tělovýchovnou činnost dle předloženého návrhu ve výši 202.988 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2403/40/09

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu" ( terénní úpravy a  chodníky pro market "Lidl" ), se společností Lewerenz Development s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2404/40/09

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene" na stavby a vedení přípojek inženýrských sítí pro stavbu marketu „Lidl" na Okružní ulici v Rýmařově, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2405/40/09

Rada města vzala na vědomí provedené opravy a udržovací práce na objektech města, které má pronajaté společnost Městské služby Rýmařov s.r.o., za rok 2008 a souhlasí s jejich úhradou, případně kompenzací proti nájemnému, v úhrnné výši 76.869,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2406/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, na rok 2009 pro o částku 11 900,  Kč určenou jako příspěvek na spoluúčast  na financování projektu „Mezinárodní lyžařská školička", a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2407/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, příspěvková organizace, na rok 2009 o částku 525 645,  Kč určenou jako příspěvek na financování projektu „Návrat starých časů", a to na vrub rozpočtové rezervy města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2408/40/09

Rada města schválila výpůjčku objektu č.p. 741 v Rýmařově, na ulici Jelínkova 3, včetně movitých věcí a pozemků parc. č. 555 a 556, oba v k.ú. Rýmařov, Mateřské škole Rýmařov, Jelínkova 3, p.o., za účelem provozování mateřské školky.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2409/40/09

Rada města schválila způsob zadávacího řízení pro veřejnou zakázku investiční stavby  „Pěší komunikace a cyklistická stezka v Rýmařově - Janovicích" v souladu se směrnicí města č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2410/40/09

Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro investiční výstavbu „Odpadové centrum Rýmařov," v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2411/40/09   a)

Rada města schválila změnu termínu dokončení realizace akce Vodovody v místních částech Rýmařova, podle  předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2411/40/09   b)

Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 02371/2008/ŽPZ s Moravskoslezským krajem, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2411/40/09   c)

Rada města schválila navýšení ceny akce Vodovod v místních částech Rýmařova - Ondřejov, Edrovice I, Edrovice - Janovice z důvodu změny třídy těžitelnosti, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2411/40/09   d)

Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 02371/2008/ŽPZ s Moravskoslezským krajem, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2412/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2009, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2413/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 3444/1 ve vlastnictví D.Ž., za pozemky parc. č. 3444/3, 3441/2 a část pozemku parc. č. 3438, ve vlastnictví Města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2414/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků parc. č. 3436 a 3437 ve vlastnictví J.V., za pozemek parc. č. 3454/3, ve vlastnictví Města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2415/40/09

Rada města schválila přerozdělení celkového pojistného mezi Byterm Rýmařov, p.o. a Město Rýmařov tak, aby Byterm Rýmařov hradil pojistné za spravované nemovitosti vč. souvisejících nákladů a Město vše ostatní.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2416/40/09

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1943/5 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Městských služeb Rýmařov, spočívající v právu umístění stavby „Rozšíření KNN a nová DTS Rýmařov - Jamartice , STS " a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Řádná smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena mezi Městskými službami Rýmařov, s.r.o., a ČEZ Distribucí a.s., nejpozději do 90 dnů od doručení geometrického plánu uvedené stavby. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši   10. 000,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2417/40/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor (kancelář č. 208) v objektu čp. 432, na ulici náměstí Svobody 5 v Rýmařově, společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2418/40/09

Rada města schválila valorizaci odměny a platu a stanovení prémiových ukazatelů jednateli MěS s.r.o., dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2419/40/09

Rada města schválila úpravu platu ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2009

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2420/40/09

Rada města schválila ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov, p.o. mimořádnou odměnu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2421/40/09   a)

Rada města schválila přijetí darované věci movité z majetku Moravskoslezského kraje - plicní automatika BRZJ 3194, BRZJ 1852, BRZJ 1864 a BRZJ 1866, regulační ventily 08 BRZH 5321, 08 BRZH 5384, 08 BRZA 2852 a 08 BRZA 2813 a tlakové láhve FJM 06408, FJM 06347, FJM 06336 a FJM 06417 na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů města dýchací technikou,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2421/40/09   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Darovací smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o darování věci movité z majetku Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2422/40/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Divadelní č. 356/6, Rýmařov, se S.B. na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2423/40/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, J. Sedláka č. 708/18, Rýmařov, s J.G. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2424/40/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov, s L.H. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2425/40/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Palackého č. 76/6, Rýmařov, s J.K. na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2426/40/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, J. Sedláka č. 708/18, Rýmařov, s M.P. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2427/40/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 37, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov, s J.Š. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2428/40/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, J. Sedláka č. 833/26, Rýmařov, s M.Z. na dobu určitou do 31.1.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2429/40/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov, s A.Č. na dobu určitou do 3.1.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2430/40/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s J.L.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2431/40/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, nám. Míru č. 199/24, Rýmařov s A.S.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2432/40/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Okružní č. 736/7, Rýmařov s P.Š.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2433/40/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, 1. máje č. 886/1 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2433/40/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, 1. máje č. 886/1 v Rýmařově, V.K. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí V.K. zálohu na nájemné ve výši 21.802,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2434/40/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Divadelní ul. č. 358/8 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2434/40/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Divadelní ul. č. 358/8 v Rýmařově, P.S. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí P.S. zálohu na nájemné ve výši 11.807,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2435/40/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 24, Dukelská č. 969/1 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2435/40/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 24, Dukelská č. 969/1 v Rýmařově L.P. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 51,40 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí L.P. zálohu na nájemné ve výši 33.067,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2436/40/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2436/40/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově J.B. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 44,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.B. zálohu na nájemné ve výši 27.942,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud J.B. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2437/40/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 12, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2437/40/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 12, Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově I.R. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí I.R. zálohu na nájemné ve výši 27.942,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud I.R. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2438/40/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, J. Sedláka č. 826/24 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2438/40/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, J. Sedláka č. 826/24 v Rýmařově R.K. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 52,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí R.K. zálohu na nájemné ve výši 41.079,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud R.K. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2439/40/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6, Radniční č. 865/2 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2439/40/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Radniční č. 865/2 v Rýmařově M.Š. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.Š. zálohu na nájemné ve výši 32.748,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud M.Š. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2440/40/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2159/34/08 ze dne 20.10.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2441/40/09

Rada města schválila výměnu bytu č. 2 na ulici Národní č. 176/2 v Rýmařově, jehož nájemcem je V.K., za volný byt č. 2 na ulici Divadelní č. 356/6 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2442/40/09

Rada města schválila provedení stavebních úprav bytu č. 2 a 3 na ulici Národní č. 176/2 v Rýmařově, spočívající v propojení obou bytů do jedné bytové jednotky.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2443/40/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 15, na ulici Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově K.C.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2444/40/09

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 2245/36/08 ze dne 10.11.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2445/40/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Větrná č. 913/4 v Rýmařově, s E.G. na dobu  určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2446/40/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2166/34/08 ze dne 20.10.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2447/40/09

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 3, v přízemí, na DPS tř. Hrdinů 20     paní Z.S.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2448/40/09

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 13, ve 2. poschodí, na DPS tř. Hrdinů č. 22  J.Š. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2449/40/09

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 20, ve 2. poschodí, v Chráněných bytech na ul. Lidická 14 F.V.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2450/40/09

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 21, ve 3. poschodí, v Chráněných bytech na ul. Lidická 14 J.C.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2451/40/09

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Městem Rymařov a Ski klub RD Rymařov ze dne 24.4.2006, řešícího zúžení předmětu výpůjčky o strojně-technologické zařízení na výrobu umělého sněhu - tzv. sněhové dělo a o část pozemku parc. č. 507/1 k.ú. Rýmařov (mimo pozemek pod stavbou).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2452/40/09

Rada města schválila výpůjčku technologického zařízení na výrobu umělého sněhu - tzv. sněhové dělo, Městským službám Rýmařov s.r.o. , a to na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2453/40/09

Rada města schválila mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2454/40/09

Rada města schválila mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2455/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr realizace preventivní aktivity v rámci „Krajského programu prevence kriminality na rok 2009".

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2456/40/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vyčlenit částku v rozpočtu města ve výši 20% z celkových předpokládaných nákladů na jednotlivé dílčí projekty z programu prevence kriminality.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2457/40/09

Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Stará Ves podle § 3a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je plnění úkolů obecní policie podle výše uvedeného zákona.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2458/40/09   a)

Rada města zrušila platnost organizačního řádu schváleného radou města dne 29.1.2007 usnesením č. 238/3/07 v platném znění,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2458/40/09   b)

Rada města schválila organizační řád Městského úřadu Rýmařov a Městské policie Rýmařov s účinností od 1.2.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2459/40/09

Rada města podpořila zachování stavebního úřadu ve městě Břidličná.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317