Dnes je úterý 7.12.2021 14:21, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 41
konaného v mimořádném termínu, dne 5.2.2009

2460/41/09

Rada města schválila program 41. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 5.2.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2461/41/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 41. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 5.2.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2462/41/09

Rada města schválila provedení výběru na pronájem pozemků parc. č. 412/3, 412/5, 412/6, 424, 443/2, 484/2, 484/3, 484/4, 484/5, 484/7, 485/2, 638/12, 638/16, 638/17, a části pozemků parc. č.  386/6, 459, 592/5, 638/11, 671/28, 680/2, a v k.ú. Jamartice  a pozemků parc. č.  316/5,  316/9, 333/6, 335, 338, v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu pronájmu, a to mezi žadateli přihlášenými v termínu do 23.2.2009 do 14.00 hodin. Minimální nabídková cena činí 0,30 Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2463/41/09

Rada města  schválila provedení výběru na pronájem pozemku parc. č. 37 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu pronájmu, a to mezi žadateli přihlášenými v termínu do 23.2.2009 do 14.00 hodin. Minimální nabídková cena činí 0,30 Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2464/41/09

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. ,  349/5,  350/2, 539/1, 592/7, 633/3, 633/4,  647/13, 647/15 a části pozemku  parc. č.  439/2 - v k.ú. Jamartice, dále části pozemků parc. č.  316/6 a 316/13  - v k.ú. Ondřejov u Rýmařova a pozemků parc. č. 354/11,  878,  927/7,  927/9  a části pozemku parc. č.  1/2 , 411  v k.ú. Stránské, pozemků parc. č. 3010/1,  3010/2, 3150  a části pozemků parc. č. 1844,1845, 1862, 3041/2,  3104/1,  3233,  3265,  3271/1, 3311/1, 3313,  3314,  3358/2,  3355/4,  3355/5,  3355/6,  3355/7,  3361/2,  - v k.ú. Rýmařov, P.K.se sídlem Malá Štáhle 46, Rýmařov IČO: 60997036, za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2465/41/09

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 704, 705, 706, 738/4, 744/2 dále části pozemků parc. č. 699, 700, 742/4, 890, - v  k.ú. Janušov, pozemků parc. č. 373/1, 373/2, 375/1, 375/2, 378/1, 380, 432/3 -  v k.ú. Edrovice, J.H. se sídlem Opavská 123, Janovice u Rýmařova IČO: 45175969, za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou  5-ti let, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2466/41/09

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 732 - v  k.ú. Janušov, pozemků parc. č. 135, 378/2, 379, 331/3,  331/4, 323/3, 413, -  v k.ú. Edrovice, J.H., se sídlem Opavská 123, Janovice u Rýmařova IČO: 45175969, za účelem zemědělské činnosti, na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2467/41/09

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 333/5, 333/6, 390/2, 412/7, 422/4, 439/2, 446/7, 484/8, 638/15,  669/11 v k.ú. Jamartice,  M.N., se sídlem Jamartice 11, Bruntál IČO: 47664801, za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2468/41/09

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 3454/3 v k.ú. Rýmařov, J.V., bytem Strálecká 13, Rýmařov IČO: 47665696, za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2469/41/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2646/1 a 2647/1, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu zřízení, existenci a provozování podzemního optického kabelu, dále v nezbytném rozsahu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, na dobu neurčitou, bezúplatně a dle dalších stanovených podmínek Moravskoslezského kraje. Smlouvu o zřízení věcného břemene zajistí a veškeré náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí v plné výši Město Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2470/41/09

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 08014026 podepsanou v Praze dne 24.1.2009 ředitelem Fondu. Podpora je určena výhradně na akci „Rýmařov - regenerace sídelní zeleně".

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2471/41/09

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Pěší  komunikace a cyklistická stezka  v Rýmařově - Janovicích" firmě Hydrospol, spol. s r.o., Staré Město, za cenu 11 211 585,- Kč.  Na dalších místech se umístily nabídky firem Kareta spol. s r.o. Bruntál s cenou 11 838 614,- Kč, René Darmovzal, Vrbno p.P. za 11 851 612,- Kč, ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. za 13 390 016,- Kč, Pátá stavební CZ, a.s. Rýmařov za 13 969 789,- Kč a Strabag, a.s. Ostrava za 14 154 335,- Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2472/41/09

Rada města schválila pronájem pozemku parc.č. 3127/6 v k.ú. Rýmařov, F.O., za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel, na dobu určitou do doby uzavření směnné smlouvy předmětného pozemku s městem, nejdéle na dobu 5 let.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317