Dnes je sobota 27.11.2021 12:47, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 44
konaného v řádném termínu, dne 16.3.2009

2564/44/09

Rada města schválila program 44. jednání rady města, konané  v řádném termínu dne 16.3.2009.

2565/44/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 44. jednání rady města, konané  v řádném termínu dne 16.3.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

2566/44/09

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 43/2009.

2567/44/09

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu vymáhání pokut, poplatků a ostatních pohledávek ke dni 31.12.2008.

2568/44/09   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2008 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

2568/44/09   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 13.2.2009 za rok 2008,

2568/44/09   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb. v platném znění zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2009 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

2569/44/09   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku - 2 254,56 tis. Kč, podle předloženého návrhu,

2569/44/09   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, o částku + 1 305,00 tis. Kč, podle předloženého návrhu,

2569/44/09   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku - 949,56 tis. Kč, podle předloženého návrhu.

2570/44/09

Rada města v souladu s ustanovením §102, odstavce 3) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů vzala na vědomí skutečnost, že Město Rýmařov se stane od 1. 4. 2009 plátcem DPH na základě překročení obratu pro povinnou registraci za období od února 2008 do ledna 2009, a to se čtvrtletním zdaňovacím obdobím.

2571/44/09

Rada města  v souladu s ustanovením §102, odstavce 3) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů rozhodla o tom, že Město Rýmařov se jako pronajímatel u staveb, nebytových prostor, bytů a pozemků u všech nově uzavíraných smluv vzdá nároku na osvobození od DPH dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, pokud nájemce je plátcem DPH.

2572/44/09

Rada města v souladu s ustanovením §102, odstavce 3) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů rozhodla o tom, že Město Rýmařov se jako pronajímatel u staveb, nebytových prostor, bytů a pozemků postupně nejpozději k 1. 1. 2010 u všech již uzavřených smluv vzdá nároku na osvobození od DPH dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, pokud nájemce je plátcem DPH.

2573/44/09

Rada města v souladu s ustanovením §102, odstavce 3) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů rozhodla o tom, že Město Rýmařov se jako pronajímatel u staveb, nebytových prostor, bytů a pozemků postupně nejpozději k 1. 4. 2009 u všech již uzavřených smluv vzdá nároku na osvobození od DPH dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, pokud nájemce je plátcem DPH a předmětem nájmu jsou kromě osvobozených plnění i druhy majetku, které jsou zdanitelnými plněními.

2574/44/09

Rada města  v souladu s ustanovením §102, odstavce 3) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů rozhodla plně promítnout do ceníků zboží a služeb od 1.4.2009 DPH na výstupu v těchto případech:- krátkodobé nájmy,- nájmy, u kterých se město Rýmařov vzdá nároku na osvobození,- nájmy kotelen a tepelných zařízení,- nájmy antén, reklamních zařízení umístěných na částech staveb, nájmy částí  nebytových prostor,  - nájmy movitých věcí nebo trvale instalovaných zařízení,- reklama a inzerce,- věcná břemena,- poplatky za prodej či půjčování zadávací dokumentace,- kopírování,- ostatní případy neuvedené v dalším odstavci.

2575/44/09

Rada města v souladu s ustanovením §102, odstavce 3) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů rozhodla nepromítnout do ceníků zboží a služeb DPH na výstupu a daň bude odváděna ze stávajících cen v těchto případech:- poplatky za sňatky (navýšení o DPH bude řešeno až od 1.1.2010)- krátkodobé nájmy u nájemců, kteří nebyli zřízeni nebo založeni za účelem podnikání, kdy příjem z takovéhoto nájemného je pro město nevýznamný a kdy uživatelem prostor je neplátce daně nevyužívající pronajaté prostory pro svou ekonomickou činnost,- přeúčtovávané zboží a služby nakupované od jiných plátců daně.

2576/44/09

Rada města dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů rozhodla svěřit odborům Města Rýmařova rozhodování o uzavírání dodatků k nájemním smlouvám týkajících se změn v návaznosti na to, že se město Rýmařov stane plátcem DPH.

2577/44/09

Rada města dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů pověřila podpisem dodatků k nájemním smlouvám týkajících se změn v návaznosti na to, že se Město Rýmařov stane plátcem DPH, starostu města.

2578/44/09

Rada města schválila v souladu s § 27 a násl. zákona číslo 250/2000 Sb., vypořádání a rozdělení hospodářských výsledků za rok 2008 příspěvkovým organizacím města, dle předloženého návrhu.

2579/44/09

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm Rýmařov, p.o. s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2008.

2580/44/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 125/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

2581/44/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č.  274 v k.ú. Janovice u Rýmařova

2582/44/09

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let.

2583/44/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 1872/6 v k.ú. Rýmařov.

2584/44/09

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 1846 a 1847, oba v k.ú. Rýmařov, P.K. za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let, za cenu dle pravidel.

2585/44/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č.  1175 v k.ú. Rýmařov.

2586/44/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č.  316/2,  316/14 a 316/15,  vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

2587/44/09

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č.  3445/2  v k.ú. Rýmařov.

2588/44/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č.  172/1  v k.ú. Janovice u Rýmařova.

2589/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu číslo 4100000136,  řešící změnu nájemce části pozemku parc. č.  2801/1  v k.ú. Rýmařov, z J.K. na D.K. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

2590/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku č. 4100000548,  řešící  změnu nájemce z manželů L. a K.D.  snížení výměry pronájmu o pozemky parc. č. 325/1, 328 a část parc. č. 327/1 a pronájem části pozemku parc. č.  327/1 v k.ú. Jamartice na K.L.,  za účelem zřízení zahrady,  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,  za cenu dle pravidel.

2591/44/09

Rada města schválila přechod práva pronájmu pozemku  parc.č. 146 a 147, oba v k.ú. Janovice u Rýmařova,  ze stávajícího nájemce B.P. na L.V. uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku č.  4100000314, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,  za cenu dle pravidel.

2592/44/09

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 424, 443/2 a části pozemků parc. č. 386/6, 459, 592/2,  680/2, vše v k.ú. Jamartice, Ing. Michalu Novákovi, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, IČO 47664801, za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let, za cenu dle pravidel, s podmínkou zákazu pasení dobytka na parc. č. 459.

2593/44/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2467/41/09 ze dne 5. 2. 2009,

2594/44/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 333/5, 333/6, 390/2, 412/7, 422/4, 439/2, 446/7, 484/8, 638/10, 638/15, 669/11 vše v k.ú. Jamartice.

2595/44/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2368/40/09 ze dne 26. 1. 2009,

2596/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4100000355 s P.K., řešící změnu nájmu pozemku z doby neurčité s výpovědní lhůtou 3 měsíce na dobu určitou 5-ti let, a to do 31.12. 2013.

2597/44/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2390/40/09 ze dne 26. 1. 2009.

2598/44/09

Rada města schválila zrušení výpovědi z nájmu pozemku parc. č.  364 v k.ú. Rýmařov současnému nájemci fa Fraňo s.r.o., se sídlem Motlochova 2A, Bruntál, schválené usnesením RM č. 2390/40/09 ze dne 26. 1. 2009.

2599/44/09

Rada města souhlasila s podnájmem nebytového prostoru na ulici Hornoměstská 549/16 na pozemku parc.č. 1298 v k.ú. Rýmařov Zdravotní pojišťovně Agel k provozování a zřízení kontaktního místa pojišťovny. V současnosti má objekt v pronájmu Podhorská nemocnice s.r.o. Rýmařov.

2600/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1600/1 v k.ú. Rýmařov.

2601/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1600/1 v k.ú. Rýmařov.

2602/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2083 v k.ú. Rýmařov.

2603/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 161/1 v k.ú. Stránské.

2604/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2653 v k.ú. Rýmařov.

2605/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 647/1 v k.ú. Rýmařov.

2606/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku na stavbu patrové garáže v lokalitě Opavská ul., V.S. za cenu 18 318,- Kč včetně nákladů na převod.

2607/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1146 v k.ú. Stránské, M.B. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2608/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 836/33 v k.ú. Rýmařov, manželům O. a P.K., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2609/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 42 a části pozemku parc. č. 18/1 v k.ú. Rýmařov, B.R. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2610/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 195/3, 203/1, 204/3 v k.ú. Janušov, B.R., s podmínkou, že bude oddělen pozemek pro chodník, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2611/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 623/19/08  ze dne 6.11.2008.

2612/44/09

Rada města schválila M.H. jako zástupci sdružení BATTLE KINGS, pořádající 5. ročník festivalu hip-hop kultury, osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství - části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov (zahrada HEDVY) - stanoveného dle OZV č. 01/2007, o místních poplatcích, za období od 31.7.2009 - 2.8.2009.

2613/44/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s M.H. jako zástupci sdružení BATTLE KINGS, pořádající 5. ročník festivalu hip-hop kultury, na část pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Rýmařov (zahrada HEDVY), na období od 31.7.2009 - 2.8.2009. Součástí smlouvy budou i závazná ustanovení o ochraně majetku města v lokalitě zahrady Hedvy a koupaliště.

2614/44/09

Rada města neschválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 11 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova  ve vlastnictví žadatelů.

2615/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darování pozemků parc. č. 369 a 368/1, oba v k.ú. Janušov, Obci Stará Ves u Rýmařova, zastoupená starostou obce Mgr. Petrem Staňkem, se sídlem Dlouhá 287/32, Stará Ves, Rýmařov. Náklady spojené s bezplatným převodem pozemků uhradí Obec Stará Ves.

2616/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke  smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené s P.L. dne 13.11.2006 na základě usnesení č. 510/15/04, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího objektu na části pozemku parc.č. 63 v k.ú. Rýmařov a to s podmínkou, že do jednoho roku tj. do 31.3.2010 musí žadatel zahájit výstavbu a za 36 měsíců zkolaudovat objekt dle projektové dokumentace.

2617/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit využití varianty A při stanovení ceny za účelem prodeje bytového domu na ulici 8. května 855/51A včetně zastavěné části pozemku parc. č. 1815 v k.ú. Rýmařov.

2618/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 3444/1 ve vlastnictví D.Ž., za pozemky parc. č. 3444/3, 3441/2 a část pozemku parc. č. 3438, ve vlastnictví města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu. Všechny náklady směny uhradí Město Rýmařov.

2619/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 3436 a 3437 ve vlastnictví J.V., za pozemek parc. č. 3454/3, ve vlastnictví města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu. Všechny náklady směny uhradí Město Rýmařov.

2620/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemku parc. č. 3127/6, ve vlastnictví města Rýmařov, za pozemky parc. č. 3104/2 a 3124, ve vlastnictví F.O., vše v k.ú. Rýmařov, s podmínkou, že F.O. doplatí rozdíl ve výměře za cenu 20,- Kč/m2. Náklady směny uhradí F.O.

2621/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení ZM č. 682/20/08 ze dne 11.12.2008.

2622/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2010, 2011 a pozemků parc. č.  2013, 2014/2, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města.

2623/44/09

Rada města uložila, v souvislosti s vodovodní přípojkou Rýmařov - Edrovice,- finančnímu odboru vyzvat žadatele o doložení všech vzniklých prokazatelných nákladů a jejich rozdělení mezi žadatele, - odboru ŽPaRR prověřit správnost údajů s ohledem na amortizaci vodovodní přípojky

2624/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit A.H. snížení kupní ceny za část pozemků parc. č. 299, 301 v k.ú. Janušov o 10 %, z důvodu vedení kanalizační přípojky.

2625/44/09

Rada města schválila záměr výpůjčky části prostor na vodojemu, který se nachází na pozemku parc. č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov, Obci Horní Město, zastoupené starostkou Evou Machovou, se sídlem Horní Město 97, za účelem  umístění zařízení pro šíření internetu.

2626/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu bez čp./če (objekt trafostanice DTS 2636, na Divadelní ulici), včetně pozemku parc. č. 660 v k.ú. Rýmařov.

2627/44/09   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 594/18/08  ze dne 25.09.2008.

2627/44/09   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny  pozemků parc. č. 326/2, 327/1, 382/3, 383/2 a 407/3 vše v k.ú. Edrovice, které vlastní J.H. za část pozemků parc. č. 578, 701, 705, 738 v k.ú. Janušov, které jsou ve vlastnictví města Rýmařov.

2628/44/09

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu" (rozšíření silnice II/370, vybudování přípojky kanalizace, samotná stavba marketu ‚Lidl‘), se společností Lewerenz Development s.r.o., dle předloženého návrhu.

2629/44/09

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene" na stavbu „přeložka NTL plynovodu" provedené na částech pozemků 113 a 116, oba k.ú. Rýmařov, v rámci stavby marketu ‚Lidl‘ na Okružní ulici v Rýmařově, dle předloženého návrhu.

2630/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr darování části pozemku parc. č. 2646/6 k.ú. Rýmařov, dotčeného stavbou rozšíření silnice II/370 o připojovací a odbočovací pruh pro stavbu marketu ‚Lidl‘, jehož investorem je Lewerenz Development s.r.o.

2631/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Máchova č. 410/19, Rýmařov s M.D. na dobu určitou do 31.3.2011.

2632/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s J.M. na dobu určitou do 31.3.2011.

2633/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Radniční č. 7/13, Rýmařov s F.P. na dobu určitou do 31.3.2011.

2634/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s M.S. na dobu určitou do 31.3.2010.

2635/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s D. a J.Š. na dobu určitou do 31.3.2011.

2636/44/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Máchova č. 410/19, Rýmařov s J.B.

2637/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, nám. Míru č. 198/23, Rýmařov s R.B. na dobu určitou do 31.3.2010.

2638/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s P.F. na dobu určitou do 31.3.2011.

2639/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 866/4, Rýmařov s M.F. na dobu určitou do 31.3.2011.

2640/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, 1.máje č. 886/1, Rýmařov s R.P. na dobu určitou do 31.3.2010.

2641/44/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s E. a I.T. na dobu určitou do 30.9.2009.

2642/44/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s M.Ž.

2643/44/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s R.Ž.

2644/44/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, nám. Míru č. 217/4 v Rýmařově K.M. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2010.

2645/44/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, nám. Míru č. 584/15 v Rýmařově J.S. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2010.

2646/44/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 11, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově M.T. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2010.

2647/44/09   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č.10 na nám. Svobody č. 861/1, Rýmařov s L.S. a K.S.,

2647/44/09   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.10 na nám. Svobody č. 861/1, Rýmařov s N.J. za stejných podmínek jako byla uzavřena s L. a K.S.

2648/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 10 na nám. Svobody č. 861/1 v Rýmařově z L.S. a K.S. na N.J.

2649/44/09

Rada města schválila zařazení žádosti M.M. o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby práce uchazeče pro město pro rok 2009 a dle možností její bytovou situaci řešit.

2650/44/09

Rada města neschválila přidělení místnosti v holobytech na ul. J. Fučíka č. 14 v Rýmařově J.S.

2651/44/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2514/43/09 ze dne 23.2.2009.

2652/44/09

Rada města schválila stanovení vyvolávací částky smluvního nájemného na 29,- Kč za m2 u standardního bytu s platností od 17.3.2009.

2653/44/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Marxova č. 582/1 v Rýmařově s J.L. na dobu  určitou 30.9. 2009.

2654/44/09

Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků:- Místní skupina Českého červeného kříže Rýmařov ve výši 15 tis. Kč- Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Bruntál ve výši 5 tis. Kč - Svaz tělesně postižených, místní skupina Rýmařov ve výši 20 tis. Kč- Společenství Romů na Moravě o.p.s. ve výši 11 tis. Kč- Slezská diakonie, středisko Krnov ve výši 20 tis. Kč.

2655/44/09

Rada města schválila poskytnutí příspěvku R.G. na účast jeho syna na 33. turnaji výběru v ledním hokeji ve Švýcarsku ve výši 5 000 Kč.

2656/44/09

Rada města schválila poskytnutí příspěvku H.Z. na sportovní činnost její dcery  ve výši 5 000 Kč.

2657/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku roku 2009 pro Základní školu Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, o částku 224 000,- Kč. Navýšení příspěvku bude pokryto z rozpočtové rezervy.

2658/44/09

Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, na 28 dětí.

2659/44/09

Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, na 28 dětí.

2660/44/09

Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídě Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, na 28 dětí.

2661/44/09

Rada města schválila zvýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, na 28 dětí.

2662/44/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, dle předloženého materiálu.

2663/44/09

Rada města vzala na vědomí informaci o elektronizaci státní správy a zavádění datových schránek v rámci eGovernmentu a jeho implementaci v území.

2664/44/09

Rada města rozhodla o připojení se k memorandu o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařov při zavádění eGovernmentu v Moravskoslezském kraji dle  předloženého materiálu.

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317