Dnes je sobota 27.11.2021 13:11, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 45
konaného v řádném termínu, dne 20.4.2009

2665/45/09

Rada města schválila program 45. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 20.4.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2666/45/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 45. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 20.4.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2667/45/09

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 44/2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2668/45/09

Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2669/45/09

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2670/45/09

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2008 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2671/45/09

Rada města souhlasila s vyplacením roční odměny jednateli (mandatáři) společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2008 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2672/45/09

Rada města schválila výši nájmu společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., na rok 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2673/45/09

Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2674/45/09

Rada města schválila zprávu o propojených osobách společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2675/45/09

Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2008 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2676/45/09

Rada města uložila jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. - zajistit funkci nového sběrného dvora na ulici 8. května a provést racionalizaci systému  nakládání s odpady, s důrazem na finanční efektivnost přepravy odpadů a jejich separaci,- zajistit opravy kanalizační sítě s využitím již zpracované studie na snížení podílu balastních vod a zamezení úniků splaškových vod.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2677/45/09

Rada města schválila doplatek roční odměny za r. 2008 jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2678/45/09

Rada města schválila zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o. za rok 2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2679/45/09

Rada města schválila doplatek roční odměny za r. 2008 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov dle  předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2680/45/09

Rada města vzala na vědomí zabezpečení chodu příspěvkové organizace Byterm Rýmařov po dobu trvání mateřské dovolené ředitelky Ing. Lenky Vavřičkové.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2681/45/09

Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.3.2009 včetně navržených rozpočtových opatření a uložila starostovi města připravit návrh opatření ve výdajích a příjmech rozpočtu zajišťující spolufinancování investic a vyrovnanost rozpočtu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2682/45/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1537/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2683/45/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 129/1 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2684/45/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 300/1 a části pozemku parc. č. 301, oba v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2685/45/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 1489/4 a části pozemku parc. č. 1551/1, oba v k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2686/45/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 564 v k. ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2687/45/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 523/1 v k. ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2688/45/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 327/1 v k. ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2689/45/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č.  196 a parc. č.  197/1,  oba v k. ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2690/45/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 125/1 v k. ú. Janovice u Rýmařova manželům S. za účelem zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2691/45/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 274 v k. ú. Janovice u Rýmařova manželům  P. za účelem údržby pozemku s možností příležitostného odstavení os. auta, bez nároku oplocení, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2692/45/09

Rada města neschválila pronájem pozemku parc. č. 1872/6 v k. ú. Rýmařov P.K. za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel, na dobu určitou 5-ti let tj. do 31.12. 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2693/45/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č.  1175 v k. ú. Rýmařov R.D. za účelem využití pod dřevěnou kůlnou, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2694/45/09

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č.  316/2,  316/14 a 316/15,  vše v k. ú. Ondřejov u Rýmařova Ing. Luďku Havelkovi, Farma Dobřečov s.r.o., Dobřečov 33, Horní Město, IČ: 2784931, za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel + 19% DPH, na dobu určitou 5-ti let tj. do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2695/45/09

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č.  172/1  v k. ú. Janovice u Rýmařova P.R. za účelem údržby kosením, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2696/45/09

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 333/5, 333/6, 390/2, 412/7, 422/4, 439/2, 446/7, 484/8, 638/10, 638/15, 669/11, vše v k. ú. Jamartice, Ing. Michalu Novákovi, se sídlem Jamartice 11, Rýmařov, IČO 47664801, za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel + DPH 19 %, na dobu určitou 5-ti let tj. do 31.12. 2013 s podmínkou umožnění přístupu na pozemky okolních vlastníků.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2697/45/09

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy č. 4100000164 na pozemek p. č. 899 v k. ú. Rýmařov, uzavřené s J.B., dohodou ke dni 30.4. 2009 a uhradit přeplatek nájemného za období 2007- 2008 ve výši 576,- Kč na účet žadatele.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2698/45/09

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru bez č.p. na parc. č. 73 na ulici Husova, Rýmařov, J.R., za účelem zřízení v 1. nadzemním podlaží sportovního baru a v 2. nadzemním podlaží zřízení prodejny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel, s podmínkou zachování přístupu k zadnímu traktu nebytového prostoru.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2699/45/09

Rada města schválila nájemci objektu Husova 32/5 v Rýmařově, možnost uzavírání podnájemních smluv v tomto objektu s podmínkou, že při změně užívání nebytových prostor a provedením stavebních úprav bude vyžádán souhlas rady města. Dále pověřila místostarostu udělováním souhlasu k uzavření těchto podnájemních smluv.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2700/45/09

Rada města schválila dodatek č. 3 nájemní smlouvy, uzavřené s J.K., D.K. a J.K., na nebytový prostor v objektu č.p. 223, nám. Míru 10, týkající se odstoupení J.K. od této smlouvy, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2701/45/09   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2496/43/09 ze dne 23.2.2009 a usnesení č. 2369/40/09 ze dne 26.1.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2701/45/09   b)

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Národní 176/2 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2702/45/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 296/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2703/45/09

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 305 v k.ú.Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2704/45/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 305 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2705/45/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené s J.Š. dne 7.5.2007 na základě usnesení č. 135/6/07, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 2979 v k. ú. Rýmařov z původního termínu 30.6.2008 na 31.12.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2706/45/09   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 710/21/09 ze dne 5.2.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2706/45/09   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1609/1 v k.ú. Rýmařov  za nabídnutou cenu 410 Kč/m2 + příspěvky za vybudování IS + náklady spojené s převodem, A.K.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2707/45/09

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč, Českému svazu včelařů, občanské sdružení, ZO, Rýmařov, na činnost organizace v roce 2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2708/45/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, týkající se uložení kabelové zemní přípojky NN, umístění ocelového stožáru, rozvaděčů a zámkové dlažby a umístěním stavby „Vodoměrná stanice Rýmařov" na pozemku parc. číslo 1362/1 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava, IČO: 70890021, za cenu 80,- Kč/m2 + 19% DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2709/45/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby týkající vedení nízkého napětí do 1kV, na pozemku parc. číslo 1840 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společností ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8 49, Děčín, IČO: 27232425, za cenu 1000,- Kč/m2 + 19% DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2710/45/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku TJ Jiskra Rýmařov, IČ 146 13 085, ve výši 69.500 Kč + DPH, na úhradu výdajů spojených se zpracováním energetického auditu za objekt čp. 845/18 (kuželna) za předpokladu převodu objektu na město včetně pozemku parc. č. 815 v k.ú. Rýmařov..

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2711/45/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků parc. č. 361, 362 - oba v k.ú. Janovice, pozemků parc. č. 666/13 - v k.ú. Jamartice a pozemků parc. č. 3032, 3378 - oba v k.ú. Rýmařov, které do směny vkládá podnik Lesy ČR, s.p., IČO 42196451 za pozemky parc.č. 411/2, 412/2, 413,415, 416, 418/2, 420 vše v k.ú. Edrovice a pozemky parc.č. 354/10, 385/3 oba v k.ú. Stránské, části pozemků parc.č. 2918, 2919 oba v k.ú. Rýmařov, pozemek parc.č. 2925 v k.ú. Rýmařov a pozemky parc.č. 347, 349, 354, 358, 359 vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, které do směny vkládá město Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2712/45/09

Rada města souhlasila se zveřejněním nabídky pronájmu objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 446 ( bývalá prádelna v nemocnici)  v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2713/45/09

Rada města souhlasila se zveřejněním nabídky prodeje objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 446 ( bývalá prádelna v nemocnici)  v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2714/45/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit, aby v rámci transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené v Moravskoslezském kraji bylo vybudováno ve městě Rýmařov „Chráněné bydlení" a „Domov pro osoby se zdravotním postižením". Pro realizaci tohoto projektu doporučuje vyčlenit tyto nemovitosti: (bývalá prádelna v nemocnici) objekt bez čp/če na pozemku parc. č. 446, a (bývalé dětské oddělení v areálu nemocnice) budova bez čp/če na pozemku parc. č. 449, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2715/45/09

Rada města vzala na vědomí možnost čerpání dotací z programu „Zelená úsporám" na snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví města a doporučila postupovat dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2716/45/09

Rada města schválila výměnu bytu č. 2 na ulici Palackého č. 76/6 v Rýmařově, jehož nájemcem je R.G. za byt č. 2 na ulici Revoluční č. 70/15 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající, tj. na dobu určitou do 30.6.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2717/45/09

Rada města schválila výměnu bytů mezi Z.G., byt č. 3 na ulici Máchova č. 410/19 v Rýmařově a M.M., byt č. 39, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných podmínek jako nájemní smlouvy stávající.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2718/45/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s E. a C. I. na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2719/45/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Sokolovská č. 438/24, Rýmařov s J.K. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2720/45/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, nám. Míru č. 225/12, Rýmařov s M.M. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2721/45/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s O.M. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2722/45/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Fučíka č. 64/4, Rýmařov s N. a V. P. na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2723/45/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 33, Dukelská č. 969/1 Rýmařov s R.Ř. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2724/45/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, J. Fučíka č. 87/91, Rýmařov se Z. a P. S. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2725/45/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Příkopy č. 1155/11 Rýmařov se S.Š. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2726/45/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 865/2 Rýmařov s P.Š. na dobu určitou do 30.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2727/45/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Sokolovská č. 415/16, Rýmařov s E. a O. K. na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2728/45/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s E.L. na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2729/45/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s B.R. na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2730/45/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Radniční č. 866/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2730/45/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Radniční č. 866/4 v Rýmařově J.V. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.V. zálohu na nájemné ve výši 26.827,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2731/45/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2731/45/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově P.K. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 33,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí P.K. zálohu na nájemné ve výši 21.404,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2732/45/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2732/45/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově A.M. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 30,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí A.M. zálohu na nájemné ve výši 19.940,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2733/45/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Okružní č. 733/1 v Rýmařově V.H. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2734/45/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, Okružní č. 733/1 v Rýmařově M.Š. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2735/45/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Jamartice 116 V.S. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2736/45/09

Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 70 % z částky 15.075,- Kč za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 10 na adrese Dukelská č. 968/2 v Rýmařově manželům V. a V.P.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2737/45/09

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 4 v Ondřejově 93, Rýmařov, jehož nájemci jsou A. a F.L., v souladu s §711, odst.2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2738/45/09

Rada města neschválila zařazení žádosti P.A. o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby práce uchazeče pro město pro rok 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2739/45/09

Rada města uložila ředitelce Bytermu dopracovat Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařov o náležitosti potřebné k účasti v nabídce na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2740/45/09   a)

Rada města schválila Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 00144/2009KH uzavřené dne 23.2.2009 na přijetí darované věci  movité z majetku Moravskoslezského kraje - plicní automatika BRZJ 3194, BRZJ 1852, BRZJ 1864 a BRZJ 1866, regulační ventily 08 BRZH 5321, 08 BRZH 5384, 08 BRZA 2852 a 08 BRZA 2813 a tlakové láhve FJM 06408, FJM 06347, FJM 06336 a FJM 06417 na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů města dýchací technikou,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2740/45/09   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 00144/2009/KH uzavřené dne 23.2.2009 mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o darování věci movité z majetku Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2741/45/09   a)

Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce věci movité z majetku města Rýmařov - dýchací přístroj Saturn, i.č. 10003550, v.č. M 3011; dýchací přístroj Saturn, i.č. 10003551, v.č. M 24500; dýchací přístroj Saturn, i.č. 10003548, v.č. M 6683 a dýchací přístroj Saturn, i.č. 10003547, v.č. M 8856, 4 ks ocelových lahví 5 litrů v.č. 4492509, 5578636, 5005886, 5578601 a 4 ks vzduchových dýchacích masek Drager k dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů města obce Karlova Studánka dýchací technikou,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2741/45/09   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy o výpůjčce mezi městem Rýmařov a obcí Karlova Studánka o zapůjčení věcí movitých z majetku města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2742/45/09

Rada města schválila nákup osobního vozidla Škoda SUPERB 2,0 TDi PD DPF/103 kW Comfort od firmy Auto color Design s.r.o., Staroměstská 3, 792 01 Bruntál, za cenu 592.300,- Kč včetně DPH.  Na dalších místech  se umístily nabídky firem Auto Heller s.r.o., Cihelní 481/49, 702 00 Moravská-Ostrava za vozidlo Škoda SUPERB s cenou 642.900,- Kč včetně DPH a Auto color Design s.r.o. Staroměstská 3, 792 01 Bruntál, za cenu 625.149,- Kč včetně DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2743/45/09

Rada města schválila poskytnutí dotací v rámci Programů pro podporu kulturních, společenských a zájmových aktivit v Rýmařově v celkové výši 124 400 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2744/45/09

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy 2. budovy ZŠ Rýmařov" společnosti RÝMSTAV CZ spol. s r.o., se sídlem v Rýmařově, za cenu 5 999 108,84,- Kč vč. DPH.  Na dalších místech  se umístila nabídka společnosti PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., se sídlem v Rýmařově s cenou 7 341 628,80,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2745/45/09   a)

Rada města schválila Smlouvu mezi Městem Rýmařov a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o bezúplatném převodu majetku státu - nůžky hydraulické NAREX, inv. č. 153, výr. č. 004/92, pořizovací cena 49.622,-Kč, jednotka pohonná ke zvedacímu zařízení, inv. č. 139, výr. č. 9206005, pořizovací cena 70.480,- Kč, nůžky hydraulické NARIMEX, inv. č. 2604, výr. č. 324/96, pořizovací cena 53.902,- Kč a rozpínák hydraulický MOTEX, inv. číslo BR852, pořizovací cena 2.720,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2745/45/09   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o bezúplatném převodu majetku státu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317