Dnes je sobota 27.11.2021 13:12, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 46
konaného v řádném termínu, dne 11.5.2009

2746/46/09

Rada města schválila program 46. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 11.5.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2747/46/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 46. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 11.5.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2748/46/09

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 45/2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2749/46/09

Rada města vzala na vědomí Zprávu o osadních výborech v místních částech města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2750/46/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí aktuální informaci o "Integrovaném dokumentu města" ke dni 6.5.2009, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2751/46/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov O.J.  za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2752/46/09

Rada města schválila záměr pronájmu všech nebytových prostor v objektu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově (areál bývalých jatek a skladu zeleniny).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2753/46/09

Rada města schválila výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu na nám. Míru č. 221/8 v Rýmařově současné nájemnici V.K. a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2754/46/09

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 2500/43/09 ze dne 23.2.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2755/46/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov,  V.S. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2756/46/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2653 v k.ú. Rýmařov,  M.K. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2757/46/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 161/1 a pozemku parc.č. 175/3 oba v k.ú. Stránské,  L.L. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2758/46/09

Rada města schválila výpůjčku části prostor na vodojemu, který se nachází na pozemku parc. č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov, Obci Horní Město, zastoupené starostkou Evou Machovou, se sídlem Horní Město 97, Horní Město, za účelem umístění zařízení pro šíření internetu a to na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2759/46/09

Rada města schválila společnosti Styl CZ, s.r.o., zastoupené Radkem Zimákem, snížení poplatku za užívání veřejného prostranství - části pozemku parc. č. 82 v k. ú. Rýmařov - stanoveného dle OZV č. 01/2007, o místních poplatcích, a to na částku ve výši 2.000,- Kč za celé období užívání roku 2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2760/46/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 100.000,- Kč pro Občanské sdružení Stránské, IČO 27007502, zastoupené Vladimírou Křenkovou, za účelem předfinancování projektu „Pec nám spadla". Půjčka bude poskytnuta bez zajištění formou jednorázové úhrady do 14 dnů od podpisu smlouvy o půjčce. Půjčka bude splacena bezprostředně po obdržení dotace, nejpozději však do 31.3.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2761/46/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města  schválit záměr směny pozemků parc.č. 578, 705, 738/4, 744/2 v k.ú. Janušov ve vlastnictví města Rýmařov  za  pozemky nebo jejich části  parc.č. 326/2, 327/1, 382/3, 383/2 a 407/3 ve vlastnictví Jana Hořáka, za podmínek uvedených v návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2762/46/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemků vzniklých po oddělení zóny pro výstavbu RD, určených pro vznik rekreační zóny a plánované vodní nádrže v k.ú. Janovice parc. č. 81, 82, 86, 87 a v k.ú. Edrovice  parc. č. 323/1, 326/1, 331/1, 331/2 od PF ČR, dle podmínek PF ČR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2763/46/09

Rada města schválila valorizaci nájemného u bytů pronajatých za vydražené smluvní nájemné do výše 50,- Kč/m2 včetně, o úředně přiznaný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen roku 2008 zveřejněného ČSÚ, tj. o 6,3 %.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2764/46/09

Rada města neschválila valorizaci nájemného chráněných bytů Lidická č. 1328/14 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2765/46/09

Rada města schválila úpravu Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařov, spočívající ve zpřesnění náležitostí potřebných k účasti v nabídce na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné s platností od 12.5.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2766/46/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Marxova č. 582/1, Rýmařov s J.G. na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2767/46/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov s J. a F.L. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2768/46/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Okružní č. 734/3, Rýmařov s M. a R.N. na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2769/46/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s L.O. na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2770/46/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s R.T. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2771/46/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 25, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s M.Ž. na dobu určitou do 31.5.2011

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2772/46/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Marxova č. 582/1, Rýmařov s A.D. na dobu určitou do 31.5.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2773/46/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s J.G. na dobu určitou do 31.5.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2774/46/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Větrná č. 914/2, Rýmařov s A.S. na dobu určitou do 31.5.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2775/46/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, Čapkova č.  843/10 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2775/46/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Čapkova č. 843/10 v Rýmařově M.K. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.K. zálohu na nájemné ve výši 23.763,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud M.K. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2776/46/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 38, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2776/46/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 38, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově M.V. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.V. zálohu na nájemné ve výši 18.277,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud M.V. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2777/46/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6, Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2777/46/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Pivovarská č. 6/1 v Rýmařově A.B. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 33,30 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí A.B. zálohu na nájemné ve výši 43.500,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2778/46/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2778/46/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově M.M. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 36,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí M.M. zálohu na nájemné ve výši 36.919,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2779/46/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Sokolovská č. 835/38 v Rýmařově, a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2779/46/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Sokolovská č. 835/38 v Rýmařově Ž.Š. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí Ž.Š. zálohu na nájemné ve výši 23.847,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud Ž.Š. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2780/46/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově M.K. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2781/46/09

Rada města schválila vyplacení odstupného ve výši 16.167,- Kč R.S. jako podíl z vydraženého práva nájmu bytu za uvolnění bytu č. 8 na ulici Radniční č. 1009/1 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2782/46/09

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 1, nám. Míru č. 199/24, Rýmařov, s A.S. na dobu  určitou do 30.11.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2783/46/09

Rada města neschválila zařazení žádosti M.H. o přidělení bytu v Rýmařově do seznamu uchazečů podle významu a potřeby práce uchazeče pro město pro rok 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2784/46/09

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 23, ve 3. poschodí v Chráněných bytech na ulici Lidická č. 14, manželům V. a J.S.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2785/46/09   a)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II. Města Rýmařov, v celkové výši 150 tis. Kč,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2785/46/09   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2786/46/09

Rada města stanovila ve smyslu § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění s účinností od 12.05.2009:- místo vhodné pro uzavírání manželství - Rýmařov, část Janovice č.p. 10 - zámek,- dobu stanovenou k uzavření manželství - každou sobotu v daném kalendářním roce s časovým rozmezím od 09.00 do 19.00 hodin.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2787/46/09

Rada města vzala na vědomí zprávu o zápisu dětí do mateřských škol v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2788/46/09

Rada města schválila poskytnutí příspěvku M.K. na pořádání pravidelných tanečních odpolední pro seniory ve výši 8 000 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2789/46/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zrušení obecně prospěšné společnosti Sovinecko, IČ 25845152.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2790/46/09

Rada města neschválila návrh společnosti Bio Teplo Czechia, s.r.o.  na vzájemnou spolupráci, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2791/46/09

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007 ve znění Dodatku č. 1, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího  výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Zvýšení bezpečnosti chodců v Rýmařově - II. etapa"

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2792/46/09

Rada města schválila přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" dle předloženého seznamu projektů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2793/46/09   a)

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího řízení pro akce  „Sportovně - kulturní areál Zahrada Hedvy " a  „Revitalizace ulice Horní v Rýmařově",

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2793/46/09   b)

Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek s nabídkami pro akce  „Sportovně - kulturní areál Zahrada Hedvy " a „Revitalizace ulice Horní v Rýmařově", v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2794/46/09

Rada města schválila přidělení VZ „Revitalizace Krkavčího potoka - I.etapa" společnosti HYDROSPOL, s r.o. se sídlem ve Starém Městě, za cenu 587 483,- Kč bez DPH, 699 105,- Kč vč. DPH.Na dalších místech se umístily nabídky společností: VDP STAVBY a.s. Velké Losiny, René Darmovzal Vrbno pod Pradědem, Peersta s.r.o. Vrbno pod Pradědem,  Jan SAVICKÝ - EPIGON Město Albrechtice, INSTA CZ Olomouc a EKO Agrostav a.s. Přerov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2795/46/09

Rada města schválila výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 364 v k. ú. Rýmařov, současnému nájemci fa Fraňo s.r.o., se sídlem Motlochova 2A, Bruntál zastoupená Františkem Albertem, a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2796/46/09

Rada města schválila změnu usnesení RM č.  2494/43/09 ze dne 23.2.2009 (schválen pronájem nebytových prostor na ulici Sokolovská 445/30, Rýmařov, H.M.), v části stanovení nájemného, kdy toto nájemné bude nově stanoveno dle pravidel pro pronajímání majetku města - článek 8, bod 2.1-2.2, písm. d).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2797/46/09   a)

Rada města  uložila vedoucím příspěvkových organizací města Rýmařov vytvoření systému zadávání podlimitních veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s usnesením RM č. 237/3/07 ze dne 29.1.2007 podle vzoru směrnice města do 1.9.2009,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2797/46/09   b)

Rada města uložila jednateli Teplo Rýmařov s.r.o vytvoření systému zadávání podlimitních veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu  podle vzoru směrnice města do 1.9.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

2797/46/09   c)

Rada města uložila jednateli Městské služby Rýmařov, s.r.o vytvoření systému zadávání podlimitních veřejných zakázek veřejných a zakázek malého rozsahu podle vzoru směrnice města do 1.9.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317