Dnes je úterý 7.12.2021 14:47, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 49
konaného v řádném termínu, dne 13.7.2009

2905/49/09

Rada města schválila program 49. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.7.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2906/49/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 49. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 13.7.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2907/49/09

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 47/2009 a 48/2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2908/49/09

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti za rok 2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2909/49/09

Rada města schválila zprávu o vyřizování  návrhů, podnětů, připomínek a stížností za období od 1.7.2008 - 30.6.2009 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2910/49/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3233 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2911/49/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2912/49/09

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1316/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2913/49/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2806/47/09 ze dne 8.6.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:               Zdrželo se:

2914/49/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1600/1  k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2915/49/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc č. 171 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2916/49/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2917/49/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1433 v k.ú. Rýmařov, manželům J. a E.Ž., za účelem stavby dřevěné kůlny a na zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s  výpovědní lhůtou 3 měsíce, dle podmínek stanovených KŽPaRR.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2918/49/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc.č. 855/1 v k.ú. Rýmařov, Ing. E.V., za účelem údržby kosením, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, a to uzavřením dodatku ke stávající NS č. 4100000589.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2919/49/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku na část pozemku parc. č. 2964/8 v k.ú. Rýmařov na M.V., za účelem zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, řešící přechod práva pronájmu a ukončení smlouvy č. 4100000593, uzavřené na původního nájemce D.G.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2920/49/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku na část pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Rýmařov na E.L. za účelem údržby kosením, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, řešící přechod práva pronájmu a ukončení smlouvy č. 4100000072, uzavřené na původní nájemce manžele P. a J.S.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2921/49/09

Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. UZSVM/OOP/5244/2009-OOPM na pozemek parc.č. 198/4 o výměře 20 m2 v k.ú. Rýmařov, ve smyslu § 27 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., dle návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2922/49/09

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 2795/46/09 ze dne 11.5.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  1

2923/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k „Podnájemní smlouvě¨"ze dne 11.9.2002, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Spojené lesy s.r.o., IČO 476 74 156, Palackého 1178/11, Rýmařov, upravující předmět pronájmu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2924/49/09

Rada města schválila uzavřít dodatek k NS č. 410000608 mezi Městem Rýmařov a Janem Hořákem, IČO 45175969, se sídlem Opavská 123, Rýmařov, týkající se úpravy předmětu nájmu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2925/49/09

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor Revoluční 28, Rýmařov formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu pronájmu a to mezi žadateli přihlášenými v termínu do 17.8.2009 do 14.00 hodin. Minimální nabídková cena činí 441,- Kč/m2/rok za hlavní funkční plochy a 309,- Kč/m2/rok za vedlejší funkční plochy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2926/49/09

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené se Společenstvím Romů na Moravě o.p.s. (IČO: 269 08000, se sídlem Bratislavská 65a, Brno, na pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Žižkova 29, Rýmařov, dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu s novým nájemcem Společenstvím Romů na Moravě (občanské sdružení, IČO: 44015178, se sídlem Bratislavská 65a, Brno).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2927/49/09

Rada města schválila přechod práva pronájmu nebytového prostoru v objektu Žižkova 29, Rýmařov ze stávajícího nájemce firmy Společenstvím Romů na Moravě o.p.s. (IČO: 269 08000, se sídlem Bratislavská 65a, Brno), na nového nájemce Společenstvím Romů na Moravě (občanské sdružení, IČO: 44015178, se sídlem Bratislavská 65a, Brno.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2928/49/09

Rada města schválila dodatek nájemní smlouvy, uzavřené s N.X.C., na nebytový prostor v objektu č.p. 2, 4, 6, Radniční, týkající se přistoupení H.D.Q. a P.S.B. k této smlouvě, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2929/49/09

Rada města souhlasila s podnájmem nebytového prostoru na ulici Hornoměstská 549/16 na pozemku parc.č. 1298 v k.ú. Rýmařov H.A.K.k provozování a zřízení obborné ambulance ORL. V současnosti má objekt v pronájmu Podhorská nemocnice s.r.o. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2930/49/09

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor (garáže) na pozemku parc.č. 88/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2931/49/09

Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu budovy na ulici Bartákova 21, Rýmařov, uzavřené se  Soukromou střední odbornou školou PRIMA s.r.o., se sídlem Sokolovská 29, Rýmařov, dohodou ke dni 31.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2932/49/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2933/49/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 3112 a části pozemku parc. č. 3115 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2934/49/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu ve výši 1166/2000 na pozemku parc.č. 689/5 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2935/49/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2936/49/09

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 79/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2937/49/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 79/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2938/49/09

Rada města  doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1566  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2939/49/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města  zrušit platnost usnesení ZM č. 580/18/08 ze dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2940/49/09   a)

Rada města zrušila platnost usnesení č. 2756/46/09 ze dne 11/05/2009,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2940/49/09   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2653 v k.ú. Rýmařov, M.K. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2940/49/09   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit výpočet všech příspěvků ( včetně NN) za dostupnost inženýrských sítí  dle cenové mapy v kalkulaci kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 2653 k.ú Rýmařov, M.K.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2941/49/09

Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu vodojemu umístěného na pozemku parc.č. 2955 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem na společnost RACOM s.r.o., se sídlem Mírová 1283, Nové Město na Moravě.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2942/49/09

Rada města souhlasila s navrženou opravou - oprava kouřovodu výměna komínové vložky - objektu Sokolovská 29 v Rýmařově, pronajatých v současnosti SSOŠ PRIMA, s.r.o., Rýmařov, v roce 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2943/49/09   a)

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se umístění technologie trafostanice č. DTS2606 Husova Rýmařov v prostorách budovy č.p. 219 na parc.č. 8 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov (část budovy muzea), ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín , na dobu neurčitou, za cenu 50.000,- Kč + 19% DPH, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2943/49/09   b)

Rada města schválila uzavření smlouvy o podílu na údržbě a opravách nemovitosti (budova č.p. 219, umístěná na pozemku parc.č. 8 v k.ú. Rýmařov), ve které je provozována trafostanice č. DTS 2606 Rýmařov Husova, se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2943/49/09   c)

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se umístění technologie trafostanice č. DTS2638 1. máje v prostorách budovy bez č.p./č.e. na parc.č. 210 v k. ú. Rýmařov, obec Rýmařov (část budovy výměníkové stanice 1. máje), ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín , na dobu neurčitou, za cenu 50.000,- Kč + 19% DPH, dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2943/49/09   d)

Rada města schválila uzavření smlouvy o podílu na údržbě a opravách nemovitosti (budova bez č.p./č.e. na parc.č. 210 v k.ú. Rýmařov), ve které je provozována trafostanice č. DTS2638 1. máje Rýmařov, se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2944/49/09   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vymezení jednotek na nemovitosti bez čp./če na pozemku parc. č. 2031 a na nemovitosti bez čp./če na pozemku parc. č. 2034 a pozemků parc.č. 2031 a 2034, vše v k.ú. Rýmařov, podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2944/49/09   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje všech jednotek v objektu bez čp./če, včetně pozemku parc.č. 2031 a všech jednotek v objektu bez čp./če, včetně pozemku parc.č. 2034, vše v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2945/49/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem číslo 183/2006 Sb. Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 555/1 k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2946/49/09

Rada města schválila prodej nefunkčního dětského kolotoče z dětského hřiště Dukelská, nacházejícího se na pozemku parc. č. 2098/1 k.ú. Rýmařov, L.M. za symbolickou 1,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2947/49/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 909 v k.ú. Janušov, od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Mojmírovců  5, Ostrava - Mariánské Hory.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2948/49/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, týkající se realizace stavby „Vodovod Stará Ves", uložení vodovodu na pozemcích parc. číslo 334, 336, 338, 360,  906/1 vše v kat. území Janušov, obec Rýmařov, ve prospěch VaK Bruntál a.s., se sídlem tř. Práce 42, Bruntál.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2949/49/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit nabídku smlouvy o výpůjčce objektu č.p. 10 na pozemku parc. č. 1 a pozemků parc.č. 1, 3 v k.ú. Janovice u Rýmařova (Janovického zámku včetně areálu) mezi Zařízením služeb pro Ministerstvo vnitra, se sídlem Přípotoční 300, Praha 10 a  městem Rýmařov, se sídlem náměstí Míru 1, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2950/49/09

Rada města schválila plán oprav budov a zařízení v pronájmu společnosti Podhorská nemocnice, a.s. na rok 2009 do výše 950 tis. Kč, dle předloženého návrhu

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2951/49/09

Rada města, v souladu se Smlouvou o výpůjčce ze dne 14.9.2006 - článku V, bodu 7, schválila příspěvkové organizaci Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, výjimku ve způsobu financování realizace akce „Zastřešení vstupu na školní budově na ulici Národní 15" v požadované výši 750 tis. Kč ve vlastní režii, za předpokladu výběru dodavatele tohoto díla dle směrnice pro zadávání podlimitních veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu, vypracované v souladu s usnesením RM č. 2797/46/09 a) ze dne 11.5.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2952/49/09

Rada města schválila, v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a sdělením ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb., navýšení nájemného k 1.1.2010 u standardních bytů na cílovou částku 28,59 Kč/m2 a u bytů se sníženou kvalitou 25,73 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2953/49/09

Rada města uložila ředitelce Bytermu Rýmařov informovat nájemníky o jednostranném zvýšení nájemného z bytů v termínech dle zákona č. 107/2006 Sb., a realizovat toto navýšení od 1.1.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2954/49/09

Rada města schválila uzavření nových nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města, ve kterých bude nájemné upraveno postupně dle předloženého materiálu, se všemi nájemníky, kteří o to požádají.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2955/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s J.B. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2956/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s L.B. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2957/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s J.G. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2958/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s K.H. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2959/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, nám. Svobody č. 888/3, Rýmařov s A. a J.J. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2960/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov s L. a L.M. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2961/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s L.M. na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2962/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 734/3, Rýmařov s M.O. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2963/49/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, 1.máje č. 886/1, Rýmařov s J.O. na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2964/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s M.Š. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2965/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s D.Z. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2966/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 735/5, Rýmařov se Z.H. na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2967/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 878/6, Rýmařov s A. a M.K. na dobu určitou do 31.1.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2968/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s D. a B.K. na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2969/49/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, J. Sedláka č. 833/26, Rýmařov s P.Z. na dobu určitou do 31.7.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2970/49/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Ondřejov 94 se Z.K. na dobu určitou do 31.7.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2971/49/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, Příkopy č. 1154/13 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2971/49/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Příkopy č. 1154/13 v Rýmařově L.H.i na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí L.H. zálohu na nájemné ve výši 21.973,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud L.H. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2972/49/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Příkopy č. 1153/15 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2972/49/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Příkopy č. 1153/15 v Rýmařově K.P. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí K.P. zálohu na nájemné ve výši 19.669,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2973/49/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 28, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2973/49/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 28, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově L.V. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 52,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí L.V. zálohu na nájemné ve výši 23.134,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud L.V. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2974/49/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2735/45/09 ze dne  20.4.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2975/49/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Jamartice č. 116 M.Š. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2976/49/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově J.P. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2977/49/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově A.M. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2978/49/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Okružní č. 735/5 v Rýmařově K.G. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2979/49/09

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Skatepark Rýmařov" firmě 4D Lukáš Hamerník, Jindřišská 785, Pardubice s cenou 639 506,- Kč vč. DPH. Na dalších místech se umístila nabídka společnosti Eibe Česko, s.r.o., Prvomájová 514/39, Plzeň s cenou 725 305,- Kč vč. DPH, Mystic Constructions, s.r.o., Římská 26, Praha 2 s cenou 761 600,- Kč vč. DPH, Pátá stavební CZ, a.s. 8. května 35, Rýmařov s cenou 870 485,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2980/49/09

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Oprava mostu Národní v Rýmařově", společnosti PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s., se sídlem v Rýmařově s cenou 2 200 001,- Kč vč. DPH. Na dalších místech  se umístila nabídka společnosti STRABAG, a.s., Oblastní středisko, Zábřežská 74, Šumperk s cenou 2 498 850,- Kč vč. DPH,  ODS - DSO, a.s. Ostrava, Starobělská 3040/56, Ostrava s cenou 2 845 530,- Kč vč. DPH,  JR STAVBY CZ, s.r.o., Jilemnického 5/51, Olomouc s cenou 2 923 519,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2981/49/09

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Stavební práce osvětlení přechodů pro chodce - II. etapa" společnosti EmB Elektromontáže Bruntál s.r.o., za cenu 899 295,- Kč bez DPH, 1 070 161,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2982/49/09

Rada města schválila Dodatek č. 1 Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov schváleného dne 26.1.2009 usnesením RM č. 2458/40/09b), dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2983/49/09   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1432/23/08b) ze dne 17.3.2008,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2983/49/09   b)

Rada města schválila organizační změnu a stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 79, s účinností od 1.8.2009, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2984/49/09

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2985/49/09

Rada města projednala petici za zachování městského divadla v Rýmařově a stanovila její další projednání v komisích rady města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2986/49/09   a)

Rada města vzala na vědomí zprávu ve věci přípravy informačního systému na provoz datových schránek, v podmínkách Městského úřadu Rýmařov, dle předloženého materiálu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2986/49/09   b)

Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007 ve znění Dodatku č. 1, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na výběr firmy, která provede zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu - „Technologické centrum ORP a elektronické spisové služby v území", dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2987/49/09

Rada města uložila komisím rady projednat realizaci akce „Vybudování systému varování obyvatel města před přívalovými srážkami".

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2988/49/09

Rada města schválila úpravu platu ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu s účinností od 1.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317