Dnes je sobota 27.11.2021 13:39, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 50
konaného v řádném termínu, dne 24.8.2009


2989/50/09

Rada města schválila program 50. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 24.8.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2990/50/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 50. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 24.8.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2991/50/09

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 49/2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2992/50/09

Rada města vzala na vědomí zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov k 31.07.2009 a uložila komisi DaSH vypracovat omezující parkování vozidel v ulicích města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2993/50/09

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření organizace Byterm Rýmařov, p.o. s příspěvkem města, určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města, za 1. pololetí roku 2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2994/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu V.K., řešící nájem části pozemku parc. č. 3428/2 v k.ú. Rýmařov a parc. č. 373 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, s účinností od 1.1. 2010 dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2995/50/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 332/2, 386/6 a 441/2, vše v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2996/50/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 20 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2997/50/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2646/5 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2998/50/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 689/2 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2999/50/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 2955/3, 2955/4 a 3437 v k.ú. Rýmařov a parc. č. 83, 84, 424/1 a 424/2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova. Podmínkou je zákaz pasení dobytka na pozemcích parc.č. 83, 84 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova a pronájem všech pozemků  s výpovědní lhůtou 1/2 roku z důvodu možné výstavby cyklostezky a rodinných domků.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3000/50/09

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 364 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

3001/50/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 110 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3002/50/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov A.H. za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3003/50/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov L.P. za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3004/50/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov E.H. za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3005/50/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3233 v k.ú. Rýmařov FČ. za účelem sečení trávy, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3006/50/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov K.S. za účelem údržby sečením trávy, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3007/50/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1600/1 v k.ú. Rýmařov manželům A. a M.K. za účelem využití vjezdu do garáže a vstupu do domu, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3008/50/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 171 v k.ú. Janovice u Rýmařova manželům P. a M.K. za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3009/50/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Jamartice manželům F. a M.K. za účelem zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3010/50/09

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru (garáže) na pozemku parc.č. 88/2 v k.ú. Rýmařov, firmě Zothex s.r.o., zastoupené Bělou Zothovou, se sídlem Slunečná 7, Rýmařov, na dobu neurčitou s  3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3011/50/09

Rada města schválila záměr pronájmu plochy na štítové zdi obytného domu č.p. 349, na ulici Žižkova v Rýmařově za účelem umístění reklamního poutače.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3012/50/09

Rada města schválila provedení výběru na pronájem objektu bez čp/če jako garáž na pozemku parc.č. 2113 v k.ú. Rýmařov formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu pronájmu a to mezi žadateli přihlášenými v termínu do 7.9.2009 do 14.00 hodin. Minimální nabídková cena činí 309,-Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3013/50/09

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru objektu na ulici Revoluční č. 28, Rýmařov, Břetislavu Bednářovi, fa „Stonožka", se sídlem Hornoměstská ul., Rýmařov, IČ 86867873,  na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nabídnutou cenu hlavní prostory 448,- Kč/m2/rok za vedlejší prostory 316,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3014/50/09

Rada města schválila provedení výběru na pronájem nebytových prostor nám. Míru č. 8, Rýmařov formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu pronájmu a to mezi žadateli přihlášenými v termínu do 2.11.2009 do 14.00 hodin. Minimální nabídková cena činí 680,- Kč/m2/rok za hlavní funkční plochy a 476,- Kč/m2/rok za vedlejší funkční plochy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3015/50/09

Rada města nesouhlasila se snížením nájemného z nebytových prostor v objektu nám. Míru 221/8  v Rýmařově, D.Z.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3016/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1564 a části pozemku parc. č. 1483/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3017/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3018/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 969 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3019/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 276/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3020/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3440 a pozemku 3442/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3021/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3148 v k.ú. Rýmařov a cenu stanovit jako cenu dle cenové mapy města + úhrada PF ČR za odvod nesplnění podmínky bezúplatného převodu z PF ČR na výstavbu rodinných domků.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3022/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1569 v k.ú. Rýmařov, E.O. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3023/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 296/1 v k.ú. Janušov, manželům I. a R.K. a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3024/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 428/14/08 ze dne 27.3.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3025/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 498/17/08 ze dne 26.6.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3026/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zveřejnění nabídky prodeje pozemku parc. č. 3445/2  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3027/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 583/18/08 ze dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3028/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej STL plynovodního řadu + přípojky pro 14 RD v lokalitě Opavská, Rýmařov společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 27295567, za cenu 362.000,- Kč + 19% DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3029/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozšíření směny, schválené usnesením zastupitelstva města č.  388/12/08 ze dne 31.1.2008, o další pozemky parc. č. 361, 362 - oba v k.ú. Janovice u Rýmařova, pozemku parc. č. 666/13 - v k.ú. Jamartice a pozemků parc. č. 3032, 3378 - oba v k.ú. Rýmařov, které do směny vkládá podnik Lesy ČR, s.p., IČO 42196451 za pozemky parc.č. 411/2, 412/2, 413,415, 416, 418/2, 420 vše v k.ú. Edrovice a pozemky parc.č. 354/10, 385/3 oba v k.ú. Stránské, části pozemků parc.č. 2918, 2919 oba v k.ú. Rýmařov, pozemek parc.č. 2925 v k.ú. Rýmařov a pozemky parc.č. 347, 349, 354, 358, 359 vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, které do směny vkládá město Rýmařov, náklady na převod směny uhradí obě strany rovným dílem

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3030/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit rozšíření záměru směny, schválené usnesením ZM č. 831/23/09 ze dne 18.6.2009 s Ing. G.H. o pozemky parc.č. 295/1, 2956, k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3031/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr odkoupení části pozemku parc.č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov pod vodojemem od Ing. G.H.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3032/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darování části pozemků parc. č. 1834/1, 1845, 1840, 1839/1, 1844 v k.ú. Rýmařov a pozemky parc. č. 354, 380, 381, 379/4, 352, 351/2, 349/5, 304, 303/1, 292, 151, 163, 166, 701/1, 180, 523/1, 522/2, 513/7, 513/8 v k.ú. Jamartice, dotčeného stavbou rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle v úseku km 31,900 - 35,025, Moravskoslezskému kraji středisko Bruntál, se sídlem Zahradní II/370, jehož investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3033/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu o velikosti 4,81% na domě Větrná č. 908/19, 907/21 a 906/23, vč. pozemku v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 3+1, za minimální nabídkovou cenu 273.600,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3034/50/09

Rada města schválila přechod práva pronájmu antény na vodojemu umístěného na pozemku parc.č. 2955 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem na společnost RACOM s.r.o., se sídlem Mírová 1283, Nové Město na Moravě.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3035/50/09

Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným Střední školou Rýmařov, p.o. (jako „půjčitel") a Městem Rýmařov (jako „vypůjčitel") dle předloženého návrhu. Předmětem výpůjčky je část pozemku parc. č. 558 v  k.ú. Rýmařov, která bude využita na vybudování stavby „Bouder Centrum Rýmařov".

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3036/50/09

Rada města schválila záměr pronájmu objektu (ubytovny) na ul. 8. května č. 418/36 na pozemku parc.č. 1942/1  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3037/50/09

Rada města schválila společnosti RYMEDA, s.r.o., zastoupená Melindou Romanovou, snížení poplatku za užívání veřejného prostranství - části pozemku parc. č. 2647/7 v k.ú. Rýmařov - stanoveného dle OZV č. 01/2007, o místních poplatcích, a to na částku ve výši 2.000,- Kč za celé období užívání roku 2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3038/50/09

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu, na části pozemků parc. č. 1038/1, 1038/2, 1083/10, 1116  v k.ú. Stránské, dotčeného stavbou rekonstrukce silnice II/445 Sovinecko v úseku km 21,840 - 26,390, jehož investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3039/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr darování části pozemků parc. č. 1038/1, 1038/2, 1083/10, 1116 v k.ú. Stránské, dotčeného stavbou rekonstrukce silnice II/445 Sovinecko v úseku km 21,840 - 26,390.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3040/50/09   a)

Rada  města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se  „umístění sloupu - konzoly volného vedení NN" Rýmařov na pozemku parc.č. 795/4 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov na ulici Bartákova, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-Kč. + 19% DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3040/50/09   b)

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající „umístění podzemního vedení na parcelách č. 1968/2, 1969, 1970 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-Kč. + 19% DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3040/50/09   c)

Rada  města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající „umístění podzemního vedení na parcelách č. 19, 20/1, 42, 46/1 v k.ú. Janušov, obec Rýmařov, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-Kč. + 19% DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3040/50/09   d)

Rada  města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající „umístění podzemního vedení na parcelách č. 1246, 3304, 3313, 3319/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-Kč. + 19% DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3041/50/09

Rada města nesouhlasila s nabídkou společnosti ROXY II. a.s. na umístění venkovního reklamního stojanu na území města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3042/50/09

Rada města nesouhlasila s nabídkou B.R. na pronájem pozemků parc. č. 39 o výměře 263m2, parc. č. 40 o výměře 234 m2 a parc. č. 41 o výměře 742m2, vše k.ú. Rýmařov, na ulici Husova v Rýmařově, za účelem provozování tržnice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3043/50/09

Rada města nesouhlasila, aby pozemky parc. č. 39 o výměře 263m2, parc. č. 40 o výměře 234 m2 a parc. č. 41 o výměře 742m2, vše k.ú. Rýmařov, na ulici Husova v Rýmařově, byly využity jako prostor pro zřízení a provozování tržnice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3044/50/09

Rada města schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  stavby  Rýmařov, Opavská, 14RD, rozšíření kNN (IV-12-8003396/1) na částech pozemků  parc. č. 1268/2, 1269, 1268/1, 1282/2, 1282/1, vše v k.ú. Rýmařov, dotčených stavbou v rozsahu stanoveném geometrickým plánem ve prospěch vlastníka této stavby, za jednorázový poplatek 10 000,- Kč+ 19% DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3045/50/09

Rada města schválila úpravu Smlouvy o nájmu nebytových prostor v majetku města dle předloženého návrhu s platností od 1.9.2009 s úpravami, vzešlými z jednání rady města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3046/50/09

Rada města schválila výměnu bytů mezi manžely P. a M.D., byt č. 24, Dukelská č. 968/2, Rýmařov a manžely K. a R.B. byt č. 20, Dukelská č. 968/2, Rýmařov. Nájemní smlouva s manžely D. bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, s manžely B. bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3047/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Okružní č. 735/5, Rýmařov s R. a F.B. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3048/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Národní č. 378/9, Rýmařov s L.B. na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3049/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 26, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s J.Č. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3050/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s B.Č. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3051/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, nám. Míru č. 199/24, Rýmařov s J.D. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3052/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní č. 733/1, Rýmařov s P.D. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3053/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 624/22, Rýmařov s J.D. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3054/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s H.J. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3055/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s R.K. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3056/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s K. a M.K. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3057/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Revoluční č. 56/8, Rýmařov s M.K. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3058/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Okružní č. 734/3, Rýmařov s V.P. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3059/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, 1.máje č. 886/1, Rýmařov s M.P. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3060/50/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Opavská č. 272/130, Janovice s L. a D.P. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3061/50/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s V. a V.P. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3062/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s J.R. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3063/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 1011/5, Rýmařov s K.V. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3064/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s M.B. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3065/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k smlouvě o poskytnutí přístřeší k místnosti č. 1, Julia Fučíka č. 19/14B, Rýmařov se S.D. na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3066/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Příkopy č. 1156/6, Rýmařov s R.F. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3067/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku nájemní smlouvy k bytu č. 9, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s L. a M.H. na dobu určitou do 28.2.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3068/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Sokolovská č. 838/44, Rýmařov s D.J. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3069/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 271/128, Janovice s L.J. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3070/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č.  6, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov se Z.K. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3071/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Opavská č. 615/15, Rýmařov s M.M. na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3072/50/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s Č.Š. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3073/50/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s K.T. na dobu určitou do 31.8.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3074/50/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6, Hornoměstská č. 847/28 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3074/50/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Hornoměstská č. 847/28 v Rýmařově P.E. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 31,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí P.E. zálohu na nájemné ve výši 21.996,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3075/50/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, Hornoměstská č. 853/47 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3075/50/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Hornoměstská č. 853/47 v Rýmařově Š.F. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 32,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí Š.F. zálohu na nájemné ve výši 19.776,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud Š.F. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3076/50/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Divadelní č. 356/6 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3076/50/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Divadelní č. 356/6 v Rýmařově L.T. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí L.T. zálohu na nájemné ve výši 22.426,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud L.T. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3077/50/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 34, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3077/50/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 34, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově H.K. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 35,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí H.K. zálohu na nájemné ve výši 22.863,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud H.K. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3078/50/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, J. Sedláka č. 824/20 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3078/50/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, J. Sedláka č. 824/20 v Rýmařově L.Č. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 36,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí L.Č. zálohu na nájemné ve výši 29.553,- Kč.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud L.Č. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3079/50/09

Rada města zrušila platnost usnesení č. 2884/47/09 ze dne 8.6.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3080/50/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3080/50/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově J.M. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 38,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.M. zálohu na nájemné ve výši 33.557,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3081/50/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 10, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3081/50/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 10, Sokolovská č. 2/25 v Rýmařově K.P. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 34,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí K.P. zálohu na nájemné ve výši 20.261,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3082/50/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, nám. Svobody č. 861/1 v Rýmařově L.M. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3083/50/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Palackého č. 76/6 v Rýmařově J.V. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3084/50/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově M.S. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3085/50/09   a)

Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 10 na ulici nám. Svobody č. 888/3 v Rýmařově s J.H.,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3085/50/09   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici nám. Svobody č. 888/3 v Rýmařově s P.P. za stejných podmínek jako byla uzavřena s J.H.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3086/50/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2978/49/09 ze dne 13.7.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3087/50/09

Rada města schválila výměnu bytu č. 1 nájemce M.L. Okružní č. 735/5, Rýmařov za volný byt č. 10, Okružní č. 735/5, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3088/50/09   a)

Rada města schválila zvýšení kapacity Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, z  50 dětí na 65 dětí.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3088/50/09   b)

Rada města schválila zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace z  50 stravovaných na 65 stravovaných.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3089/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit poskytnutí půjčky vedoucímu divadelního souboru Pradivadlo Mgr. Jiřímu Konečnému na pořádání představení amerického muzikálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3090/50/09

Rada města schválila platový výměr ředitelky Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, dle předloženého návrhu s platností od 1. srpna 2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3091/50/09

Rada města schválila platový výměr ředitelky Městské knihovny Rýmařov,  dle předloženého návrhu s platností od 1. září 2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3092/50/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vybudovat systém varování obyvatel města před přívalovými srážkami a jeho zařazení do ID města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3093/50/09

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Rozvoj Městského muzea - rekonstrukce budovy Městského muzea Rýmařov", firmě Karel Záhora stavební firma, Dolní Moravice,  za cenu 605.166,- Kč bez DPH (720.147,50 Kč včetně DPH). Na dalším místě se umístila nabídka firmy Pátá Stavební CZ s.r.o., Rýmařov v ceně 607.374,- Kč bez DPH (722.775,- Kč včetně DPH) a  firmy Stas v.o.s., Rýmařov v ceně 658.421,-Kč bez DPH (783.521,-Kč včetně DPH).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3094/50/09

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Propagační materiál a reklamní předměty", firmě iStudio s.r.o., Brno, za cenu 587.000- Kč bez DPH (698.530,-Kč včetně DPH). Na dalším místě se umístila nabídka firmy Artory s.r.o., Šumperk v ceně 604.860,- Kč bez DPH (678.991,40 Kč včetně DPH). Nabídka firmy Sofyko v.o.s., Rýmařov, byla vyřazena z výběrového řízení z důvodů nedodržení zadávací dokumentace.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3095/50/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Rýmařov, týkající se  „umístění vodovodního řadu - Ondřejov" na části pozemku parc. č. 75/1 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, ve vlastnictví manželů M. a A.V., za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-Kč + 19% DPH, na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3096/50/09

Rada města schválila prominutí nájemného SSOŠ PRIMA, s.r.o. Rýmařov  na objektu Sokolovská 29 - 33 v Rýmařově na školní rok září 2009/srpen 2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3097/50/09   a)

Rada města schválila delegaci do polského města Ozimek ve dnech 11. - 13. září 2009 v počtu 4 osoby bez nároku na cestovní náhrady,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3097/50/09   b)

Rada města schválila delegaci do slovenského města Krompachy ve dnech 18. - 20. září 2009 v počtu 4 osoby.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317