Dnes je sobota 27.11.2021 14:20, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 52
konaného v řádném termínu, dne 19.10.2009

3175/52/09

Rada města schválila program 52. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 19.10.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3176/52/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 52. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 19.10.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3177/52/09

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 51/2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3178/52/09

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č.01088/2008/ŽPZ „Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2008"mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3179/52/09

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu hasičské zbrojnice, protipožární prevenci a o činnosti jednotky dobrovolných hasičů města Rýmařov za období od 1.10.2008 do 30.9.2009, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3180/52/09

Rada města schválila úpravu „Pravidel pro pronajímání nemovitého majetku města", a to s účinností od 20.10.2009, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3181/52/09

Rada města pověřila v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, finanční odbor MěÚ Rýmařov uzavíráním dodatků k nájemním smlouvám na pozemky ve vlastnictví města, kdy předmětem dodatku bude zúžení předmětu nájmu nebo nové rozdělení účelů užívání u předmětu nájmu dle článku 8, bodu 2.3. Pravidel pro pronajímání nemovitého majetku města, a zplnomocnila místostarostu města k podpisu těchto dodatků.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3182/52/09

Rada města uložila hospodářské komisi a komisi ŽPaRR znovu projednat úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám", včetně úpravy cenové mapy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3183/52/09

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období 01 - 06/2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3184/52/09

Rada města schválila jednorázovou odměnu mandatáři společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3185/52/09

Rada města schválila kalkulaci ceny stočného na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3186/52/09

Rada města schválila Dodatek č. 17 nájemní smlouvy ze dne 10.5.1995, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., na pronájem kanalizační infrastruktury města Rýmařov, řešící výši stanovení nájemného pro rok 2010 v částce 1,700.000,-Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3187/52/09

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 639/1 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3188/52/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3189/52/09

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 222 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3190/52/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 531/3 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3191/52/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2062 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3192/52/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3003/50/09 ze dne 24.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3193/52/09

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 332/2, 441/2 a část parc. č. 386/6, vše v k.ú. Jamartice, Ing. Michalu Novákovi, Jamartice 11, IČO 47664801, za účelem zemědělské činnosti, na dobu určitou 5-ti let, za cenu dle pravidel + DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3194/52/09

Rada města schválila provedení výběru na pronájem pozemku parc. č. 20 v k.ú. Jamartice formou výběrového řízení (obálkové metody) na cenu pronájmu, a to mezi žadateli přihlášenými v termínu do 2.11.2009 do 14:00 hodin. Minimální nabídková cena činí 1,- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3195/52/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 2646/5 v k.ú. Rýmařov  A.P., za účelem zřízení vjezdu a údržby pozemku, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3196/52/09

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 689/2 v k.ú. Janušov A.G., za účelem údržby pozemku, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3197/52/09

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 2955/3, 2955/4 a 3437 v k.ú. Rýmařov a parc. č. 83, 84, 424/1 a 424/2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, Jarmile Vepřekové, IČO 47665696, Strálecká 773/13, Rýmařov, za účelem zemědělské činnosti s podmínkou zákazu pasení dobytka na parc č. 83 a 84 v k.ú. Ondřejov, za cenu dle pravidel + DPH 19 %, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku z důvodu možné výstavby cyklostezky a rodinných domů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3198/52/09

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 110 v k.ú. Janovice u Rýmařova, K.H. za účelem údržby a zachování přístupu ke studni, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3199/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku smlouvy o nájmu č. 4100000401  ze dne 15.10. 2001, řešící změnu nájemce části pozemků parc. č.  1493 a 1494  v k.ú. Rýmařov, z M.J. na R.S., za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3200/52/09

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru (dvou garáží) na pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, J.R. za cenu 441,- Kč/m2 dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3201/52/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3010/50/09  ze dne 24.08.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3202/52/09

Rada města schválila pronájem objektu (ubytovny) na ul. 8. května č. 418/36 na pozemku parc.č. 1942/1 v k.ú. Rýmařov Slezské diakonií, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, IČO: 654 68 562, za účelem vzniku azylového domu pro jednotlivce, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3203/52/09

Rada města souhlasila s podnájmem nebytového prostoru na ulici Radniční 1011/5 v Rýmařově na pozemku parc.č. 23/1 v k.ú. Rýmařov Martě Janušové, bytem Petrov nad Desnou 40, Petrov nad Desnou IČO: 73897507 k provozování prodeje cukrovinek. V současnosti má objekt v pronájmu Jan Janků, bytem Radniční 4, Rýmařov IČO: 73922633. Rada města dále souhlasila s rozšířením účelu užívání nebytového prostoru z prodejny na prodejnu a kancelář. Nájemce nebude provádět žádné stavební úpravy prostor vyvolané touto změnou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3204/52/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/8 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3205/52/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 899 v k.ú. Rýmařov, I.H., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3206/52/09

Rada města rozhodla, aby příjmy z pronájmů ploch stěn obytných domů a jiných staveb, byly součástí rozpočtových příjmů města a nebyly převáděny Bytermu Rýmařov, p.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3207/52/09

Rada města schválila pronájem plochy o velikosti 5x5m na zdi obytného domu č.p. 349, na ulici Žižkova v Rýmařově za účelem umístění reklamního poutače Martinu Hudečkovi PERFECT OUTDOOR s.r.o., IČO: 278 35 227, se sídlem Svatého Ducha 68/5, Krnov, za cenu 1.000 ,-Kč/m2/rok + 19% DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3208/52/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc. č. 285/1 v k.ú. Janušov od společnosti Katr a.s., Potočná  334/5, Stará Ves za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem .

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3209/52/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit slevu v počítání všech příspěvků za dostupnost inženýrských sítí dle cenové mapy v kalkulaci kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 117/1 k.ú Edrovice, J. a F.V.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3210/52/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM číslo 532/25/01 ze dne 18.10.2001.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3211/52/09

Rada města schválila záměr výpůjčky pozemku parc. č. 4 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3212/52/09

Rada města schválila v souladu s Pravidly o pronajímání nemovitého majetku města kompenzaci nákladů formou započtení s pohledávkou za nájemné, které SSOŠ PRIMA, s.r.o. Rýmařov vynaložila na opravy a údržbu pronajatých nebytových prostor v objektu Sokolovská 29-33 Rýmařov v průběhu roku 2009, v celkové částce 46.609,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3213/52/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem číslo 183/2006  Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemků parc. č. parc. č. 1523, 2912/1, 2952, 3069, 3075/1, 3372, 3377, 3392/1 a 3456/1, 2646/6 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 245, 289, 292, 335, a části pozemků 359, 368/1 v k.ú. Janušov, parc. č. 311/2 a 1161 v k.ú. Stránské, parc. č. 364, 360 a 410 část pozemků 131, 272/1 v k.ú. Edrovice,  parc. č. 256/1 a 388/4 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, parc. č. 92, 379/1 a 666/13 v k.ú. Jamartice, parc. č. 13, 60, 134, 230, 240/1 a 313 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3214/52/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby týkající se  vedení nízkého napětí  do 1kV na pozemku parc. číslo 1815, 1824 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společností ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8 49, Děčín, IČO: 27232425, za cenu 1000,- Kč/m2 + 19% DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3215/52/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prominutí bezúročné půjčky ve výši 15.000,-Kč, poskytnuté P.S. a určené na uhrazení části nákladů na vybudování WC na hradě Sovinec, schválené v zastupitelstvu města pod usnesením číslo 385/19/00 dne 14.12.2000.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3216/52/09

Rada města souhlasila, aby pořizovací cena hlavního uzávěru plynu (HUP skříň), pořízená v rámci budování TI v lokalitě „Opavská 14 RD", již nebyla zahrnuta do stávajících příspěvků inženýrských sítí, tj. kupní cena za pozemek pro RD v této lokalitě + příslušná HUP skříň již nebude navyšována a bude počítána podle současných pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3217/52/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ponechání místního koeficientu 2 pro rok 2010, stanoveného v rámci OZV č. 3/2008, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3218/52/09

Rada města schválila výpověď z nájmu pozemku parc. č. 14/1 a 14/2, oba v k.ú. Rýmařov, současnému nájemci T.C., a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3219/52/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 12, Bartákova č. 1025/19 v Rýmařově E.R. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3220/52/09

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 4, Bartákova č. 772/22 v Rýmařově z L.S. na syna L.S.. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3221/52/09

Rada města neschválila výměnu bytů mezi manžely C. a E.I., byt č. 11, Bartákova č. 841/33, Rýmařov a M.K., byt č. 4, Radniční č. 866/4, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3222/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Národní č. 1228/13, Rýmařov s M.B. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3223/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, 1.máje č. 887/3, Rýmařov s R.B. na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3224/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s P.C. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3225/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s I.Č. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3226/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, J. Sedláka č. 825/22, Rýmařov s M.Č. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3227/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s Mgr. S.D. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3228/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s J.D. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3229/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Opavská č. 271/128, Janovice s L.F. na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3230/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Sokolovská č. 1252/23, Rýmařov s P.G. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3231/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s M.H. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3232/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s I.H. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3233/52/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s P. a V.H.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3234/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Národní č. 1228/13, Rýmařov s H. a R.H. na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3235/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s L.J. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3236/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Okružní č. 735/5, Rýmařov s K.K. na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3237/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s L.K. na dobu určitou do 31.10.2011, výše nájemného bude stanovena na 45,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3238/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s V.K. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3239/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Národní č. 1228/13, Rýmařov s V.K. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3240/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s M.K. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3241/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s P.K. na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3242/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Úvoz č. 721/17, Rýmařov s D. a B.K. na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

3243/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s L.K. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3244/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s R.K. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3245/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s E.L. na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3246/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s K.L. na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3247/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, tř. Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s A.M. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3248/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s M.M. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3249/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Okružní č. 736/7, Rýmařov s L.M. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3250/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov s M.O. na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3251/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 263/24, Rýmařov se Z.O. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3252/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Radniční č. 866/4, Rýmařov s M.O. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3253/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s D.P. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3254/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s Mgr. L.P. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3255/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s K. a J.P. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3256/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s P.P. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3257/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s D.P. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3258/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s P.R. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3259/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, 1.máje č. 860/7, Rýmařov s M. a J.R. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3260/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s Mgr. P.S. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3261/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Národní č. 1228/13, Rýmařov s P.S. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3262/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s J.Š. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3263/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov se S.S. na dobu určitou do 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3264/52/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s P.S. na dobu určitou do 31.10.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3265/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s B.Š. na dobu určitou 31.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3266/52/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s M. a R.Z. na dobu určitou do 30.4.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3267/52/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 24, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3267/52/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 24, Dukelská č. 968/2 v Rýmařově V.T. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 46,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí V.T. zálohu na nájemné ve výši 29.626,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud V.T. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3268/52/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Sokolovská č. 438/24 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3268/52/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Sokolovská č. 438/24 v Rýmařově A.P. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 33,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí A.P. zálohu na nájemné ve výši 23.483,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3269/52/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, nám. Míru č. 200/25 v Rýmařově K.B. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3270/52/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, U Rybníka č. 578/2 v Rýmařově P.O. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3271/52/09

Rada města schválila výměnu bytu č. 7 nájemce M.B., Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov za volný byt č. 3, Okružní č. 736/7, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3272/52/09

Rada města schválila výměnu bytu č. 5 nájemců M. a V.Š., Větrná č. 876/9, Rýmařov za volný byt č. 3, Větrná č. 876/9, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3273/52/09

Rada města schválila výměnu bytu č. 1 nájemnice E.Z., Opavská č. 271/128, Janovice za volný byt č. 1, Okružní č. 735/5, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3274/52/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit výstavbu sportoviště v areálu ZŠ Rýmařov na ul. 1.máje.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3275/52/09

Rada města vzala na vědomí informaci o postupu podávání žádostí o dotace z ROP Moravskoslezsko, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3276/52/09

Rada města schválila přidělení bytové  jednotky na  DPS tř. Hrdinů č. 22, byt č. 5 v 1. poschodí E.P., bytem Janovice, Opavská 60b

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3277/52/09

Rada města schválila přidělení bytové jednotky na DPS tř. Hrdinů č. 20, byt č. 3 v přízemí M.H., bytem Stará Ves, Potočná 84

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3278/52/09

Rada města schválila přidělení bytové jednotky na DPS Revoluční č. 30A, byt č. 2 V.O., bytem Jamartice 34

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3279/52/09

Rada města schválila přidělení bytové  jednotky v Chráněných bytech Lidická č. 14, byt č. 4 v 1. poschodí M.K., bytem Rýmařov, Radniční 6.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3280/52/09

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Městu Krnov jako spoluúčast na projektu „Specializovaná výslechová místnost" ve výši 12.500,- Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3281/52/09

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, místní organizaci Rýmařov na projekt „Canisterapie a hipoterapie" ve výši 19 000,-Kč

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3282/52/09

Rada města neschválila poskytnutí příspěvku G.K. na sportovní činnost její dcery.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3283/52/09

Rada města schválila poskytnutí příspěvku SSOŠ Prima na účast studentky školy v soutěži Region Regina 2010 ve výši 2 955 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3284/52/09

Rada města schválila poskytnutí příspěvku SSOŠ Prima na účast školy na veletrhu cestovního ruchu Tourism Expo 2010 v Olomouci ve výši 6 500 Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3285/52/09

Rada města schválila odpisový plán Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál  pro rok 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3286/52/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu neinvestičního příspěvku poskytnutého Městskému muzeu Rýmařov, příspěvkové organizaci, ve výši 172 000 Kč na investiční.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3287/52/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na volební období 2010 -  2014 kandidáty dle přiloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3288/52/09

Rada města schválila záměr výpůjčky nebytového prostoru (garáže) v objektu na ulici Bartákova 21 v Rýmařově.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3289/52/09

Rada města vzala na vědomí informaci o odmítnutí předložených nabídek veřejné zakázky pro nákup osobního vozidla a souhlasila s vyhlášením nového výběrového řízení na nákup osobního vozidla pro MěÚ Rýmařov, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3290/52/09

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce místních komunikací" firmě Strabag, a.s. Šumperk  za 3 144 989,30 Kč vč. DPH. Na dalších místech  se umístily nabídky firem Hydrospol, spol. s r.o., Staré Město, za cenu 3 351 010,07 Kč vč. DPH a Insta CZ Prostějov za cenu 3 446 630,30 Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3291/52/09

Rada města schválila smlouvu č. 08013036 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsanou v Praze dne 5.10.2009. Podpora je určena výhradně pro realizaci stavby „Revitalizace Krkavčího potoka - I.etapa".

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317