Dnes je sobota 27.11.2021 14:34, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 53
konaného v řádném termínu, dne 9.11.2009

3292/53/09

Rada města schválila program 53. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 9.11.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3293/53/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 53. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 9.11.2009: Ing. Petr Klouda a Mgr. Jarmila Labounková.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3294/53/09

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 52/2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3295/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu města ke dni 3.11.2009 a navržené rozpočtové opatření roku 2009, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3296/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2010 a uložila všem komisích rady města ho v dostatečném předstihu projednat.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3297/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí výzvu k podání nabídky na poskytnutí překlenovacího úvěru v roce 2009, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3298/53/09

Rada města vzala na vědomí informaci o příčinách vícenákladů na investiční akci Sportoviště ZŠ Jelínkova   a snížení dotace SFŽP na investiční akci Odpadové centrum, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3299/53/09

Rada města vzala na vědomí změny programu „Zelená úsporám", dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3300/53/09

Rada města uložila ředitelce  Bytermu p.o.  Rýmařov dopracovat pravidla o prodeji bytových domů s   ohledem na zabezpečení splátek úvěrů a výdajů použitých na rekonstrukce a zateplení obytných domů z programu SFŽP "Zelená úsporám".

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3301/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit  postup čerpání dotací z programu „Zelená úsporám" a seznam navržených bytových panelových domů k zateplení, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3302/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru ke spolufinancování programu „Zelená úsporám" za podmínek uvedených v návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3303/53/09

Rada města schválila na základě výběrového řízení pronájem pozemku parc. č. 20 v k.ú. Jamartice Ing. Michalu Novákovi, Jamartice 11, IČO 47664801, za účelem zemědělské činnosti, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za navrženou cenu 1,30 Kč/m2/rok + DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3304/53/09

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na ulici nám Míru 8 v Rýmařově společnosti KRAKEN'S, spol.s.r.o. zastoupená Petrem Kratochvílem, Mohelnická 1378, 783 91, Uničov IČO: 25868594, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nabídnutou cenu za hlavní plochy 2.000,-Kč/m2/rok za vedlejší plochy 1000,-Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3305/53/09

Rada města neschválila ukončení nájmu nebytových prostor - na nám. Míru 8 (čp. 221) v Rýmařově, současnému nájemci Davidu Zábranskému IČO: 72991437, dohodou ke dni 31.12.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3306/53/09

Rada města vzala na vědomí výpověď Davida Zábranského - jednatel společnosti, bytem Komenského 653/1, Rýmařov, z nájmu nebytových prostor v objektu na nám. Míru 8 (čp. 221) v Rýmařově. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.11.2009 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3307/53/09

Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru na nám. Míru 8 (čp. 221) v Rýmařově (přístup z ulice Husova).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3308/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Edrovice, manželům I. a  J.L., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3309/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3112 a části pozemku parc. č. 3115 v k.ú. Rýmařov (po zaměření místní komunikace), K.S. a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3310/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej podílu na pozemku parc. č. 689/5 v k.ú. Rýmařov ve výši 1166/2000, do podílového spoluvlastnictví manželům D. a E.C. (polovinu podílu) a manželům V. a K.V. (polovinu podílu), za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3311/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1566 v k.ú. Rýmařov, S.G., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3312/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov, D. a D.A., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3313/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku části pozemku parc. č. 276/1 v k.ú. Edrovice, manželům R. aj.M., a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3314/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3440 a pozemku 3442/2 v k.ú. Rýmařov, D. a P.Ž., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3315/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3148 v k.ú. Rýmařov (místní část Harrachov), manželům V. a H.H., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem + úhrada PF ČR za odvod nesplnění podmínky bezúplatného převodu z PF ČR na výstavbu rodinných domků.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3316/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darování části pozemků parc. č. 1038/1, 1038/2, 1083/10, 1116 v k.ú. Stránské, dotčených stavbou rekonstrukce silnice II/445 Sovinecko v úseku km 21,840 - 26,390, Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října, Ostrava, náklady na převod uhradí Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3317/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 900/24/09 ze dne 24.9.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3318/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3319/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města  zrušit platnost usnesení ZM č. 878/24/09 ze dne 24.9.2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3320/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 660/20/08 ze dne 11.12.2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3321/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 591/18/08 b) ze dne 25.9.2008 a usnesení č. 591/18/08 c) ze dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3322/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 759/22/09 ze dne 26.3.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3323/53/09

Rada města schválila záměr výpůjčky objektu č.p. 35 (bývalá škola) a pozemků parc.č. 45, st. 81, 130, 211/2, 615/1, 1083/7, vše v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3324/53/09

Rada města schválila prodej movitých věcí, evidovaných na středisku ORJ 3444 - majetek Sovinec, (mimo majetku umístěného na hradu Sovinec), společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČ: 60320613, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3325/53/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3215/52/09 ze dne  19.10.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3326/53/09

Rada města schválila prominutí bezúročné půjčky ve výši 15.000,-Kč, poskytnuté P.S. a určené na uhrazení části nákladů na vybudování WC na hradě Sovinec, schválené v zastupitelstvu města pod usnesením číslo 385/19/00 dne 14/12/2000.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3327/53/09

Rada města schválila výměnu bytů mezi manžely C. a E.I., byt č. 11, Bartákova č. 841/33, Rýmařov a M.K., byt č. 4, Radniční č. 866/4, Rýmařov. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za stejných podmínek jako nájemní smlouvy stávající.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3328/53/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s I.B. na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3329/53/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s J.B.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3330/53/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, nám. Míru č. 223/10, Rýmařov s M.E. na dobu určitou do 30.11.2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3331/53/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, J. Sedláka č. 824/20, Rýmařov s A.H. na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3332/53/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s J.J. na dobu určitou do 30.11.2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3333/53/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s Ľ.K. na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3334/53/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, U Rybníka č. 578/2, Rýmařov s J.K. na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3335/53/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s I.K. na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3336/53/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s I.K. na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3337/53/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s M.P. na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3338/53/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, Jamartice č. 115, Rýmařov s E.S.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3339/53/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, nám. Míru č. 199/24, Rýmařov s A.S. na dobu určitou do 31.5.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3340/53/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Ondřejov č. 92, Rýmařov s V. a M.Š. na dobu určitou do 31.5.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3341/53/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s D.V. na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3342/53/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Horní č. 35/4, Rýmařov s J.V. na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3343/53/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s V.Ž. na dobu určitou do 30.11.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3344/53/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3344/53/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Divadelní č. 357/4 v Rýmařově T.T. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 29,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí T.T. zálohu na nájemné ve výši 7.496,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3345/53/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Opavská č. 271/128 v Janovicích F.L. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3346/53/09

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č . 1, Bartákova č. 12025/19, Rýmařov, jehož nájemcem je R.P., v souladu s § 711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3347/53/09

Rada města vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu na akci „Datové schránky" dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3348/53/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál na rok 2009 o částku 46 tis. Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3349/53/09

Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru Ing. M.M. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3350/53/09   a)

Rada města souhlasila s uzavřením Dohody o narovnání s Moravskoslezským krajem, kterou jednoznačně prohlašují, že termín ukončení realizace projektu byl nejpozději dne 30. 6. 2009, časová použitelnost dotace, tj. uznatelnost nákladů, byla do dne 31. 7. 2009 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování byl do dne 6. 8. 2009 včetně. Smluvní strany prohlašují, že projekt byl realizován v souladu s jejich vůlí.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3350/53/09   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Dohody o narovnání mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3351/53/09   a)

Rada města schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov v celkové výši 3 500 Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3351/53/09   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3352/53/09

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 90071/2009 o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Městem Rýmařov a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3353/53/09

Rada města schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Lewerenz Development s.r.o., na stavbu „vodoměrné šachty a vodovodního potrubí vycházejícího z vodoměrné šachty" a stavby „přípojky kanalizace včetně odlučovače ropných látek" provedené na částech pozemků 133/2 a 2646/6, oba k.ú. Rýmařov, v rámci stavby marketu ‚Lidl‘ na Okružní ulici v Rýmařově, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3354/53/09

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 2795/46/09 ze dne 11.5.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317