Dnes je sobota 27.11.2021 13:24, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 54
konaného v řádném termínu, dne 30.11.2009

3355/54/09

Rada města schválila program 54. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 30.11.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3356/54/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 54. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 30.11.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3357/54/09

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 53/2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3358/54/09

Rada města schválila společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. plán investičních akcí na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3359/54/09

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za období 01-10/2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3360/54/09

Rada města uložila jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. zpracovat ceník likvidace odpadů pro občany a podnikatelské subjekty, včetně jeho zveřejnění.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3361/54/09

Rada města schválila vyplacení zálohy na roční odměnu za rok 2009 jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3362/54/09   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku - 20 073,37 tis. Kč, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3362/54/09   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, o částku + 20 000,00 tis. Kč, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3362/54/09   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku - 73,37 tis. Kč, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3362/54/09   d)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2009, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3362/54/09   e)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření fondu rozvoje bydlení za rok 2009, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3362/54/09   f)

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2009, a souhlasila s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3363/54/09   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2010 dle předloženého návrhu, upraveného o návrhy vzešlé z jednání rady města.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3363/54/09   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2010 dle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3363/54/09   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit tvorbu a použití fondu rozvoje bydlení na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3364/54/09

Rada města uložila starostovi vypracovat úpravu "Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám do zastupitelstva města, dle požadavků vzešlých z jednání rady města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3365/54/09

Rada města schválila stanovení vyvolávací částky smluvního nájemného na rok 2010 na 33,- Kč/m2 u standardního bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3366/54/09

Rada města schválila stanovení základní sazby nájemného na rok 2010 na částku 25,56 Kč/m2 u standardního bytu a 23,03 Kč/ m2 u bytu se sníženou kvalitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3367/54/09

Rada města vzala na vědomí provedené opravy a udržovací práce na objektech města, které má pronajaté společnost Městské služby Rýmařov s.r.o., za rok 2009 a souhlasí s jejich úhradou, případně kompenzací proti nájemnému, v úhrnné výši 93.807,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3368/54/09

Rada města schválila plán jednání rady města na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3369/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu školství ve městě za školní rok 2008/2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3370/54/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 237/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3371/54/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3372/54/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3428/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3373/54/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1268/9 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3374/54/09

Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 2313 v k.ú. Rýmařov uzavřením dodatku č. 1 k NS č. 4100000455 na M.B. z původního nájemce H.Š., za účelem užívání pozemku pod dřevěnou kůlnou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3375/54/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 453/1, 453/5 a 557, vše v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3376/54/09

Rada města schválila prodloužení nájmu pozemků parc. č. 60, 399, 443/1, 444/1, 454/1, 460, 618, 668/1, 681 a 691, vše v k.ú. Jamartice, Ing. Michalu Novákovi, Vančurova 17, Bruntál, IČO 47664801, za účelem zemědělské činnosti, uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 4100000356, za cenu dle pravidel + 19 % DPH, na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3377/54/09

Rada města schválila prodloužení nájmu pozemků parc.č. 11, 83, 265, 267, 301, 302/4, 335/3, 425, 426, 427, 570/5 a 689, vše v k.ú. Jamartice, Ing. Michalu Novákovi, Vančurova 17, Bruntál, IČO 47664801, za účelem zemědělské činnosti, uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4100000429, za cenu dle pravidel + 19 % DPH, na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3378/54/09

Rada města neschválila prodloužení nájmu pozemku parc. č. 522/2 v k.ú. Jamartice,  Ing. Michalu Novákovi, Vančurova 17, Bruntál, IČO 47664801, za účelem zemědělské činnosti, uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4100000429, za cenu dle pravidel + 19 % DPH, na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3379/54/09

Rada města schválila uzavření „Dohody o uznání vlastnictví vydržením“ na pozemek parc. č. 139 v k.ú. Edrovice s Pozemkovým fondem ČR, územní pracoviště Bruntál, Partyzánská 7, Bruntál.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3380/54/09

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 3 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, L.B., za účelem zřízení zahrady, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3381/54/09

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 531/3 v k.ú. Jamartice, P.O. za účelem uskladnění dřeva, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za podmínky uklizení pozemku a jeho udržování v řádném stavu .

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3382/54/09

Rada města schválila pronájem části pozemků parc. č. 2061 a 2062, oba v k.ú. Rýmařov, R.F., za účelem zřízení přístupové cesty k domu, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3383/54/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc č. 522/1 v k.ú. Jamartice, za účelem zřízení staveniště pro stavbu revitalizační nádrže, s Pozemkovým fondem ČR, Partyzánská 7, Bruntál, na dobu neurčitou dle podmínek PF .

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3384/54/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3010/50/09 ze dne 24.8.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3385/54/09

Rada města nesouhlasila s prominutím dlužného nájemného ve výši 31.810,- Kč J.Z. za pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 30 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3386/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 330/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3387/54/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se odvodňovacího systému na pozemku parc. číslo 330/1 v kat. území Jamartice, s M.B. za cenu 2.000,-Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3388/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 72/2, 72/3 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3389/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/10 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3390/54/09

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 5 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3391/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 5 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3392/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 192/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3393/54/09

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku pod buňkou parc. č. 14/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3394/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku pod buňkou parc. č. 14/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3395/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1483/1 v k.ú. Rýmařov, J.V. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3396/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej části pozemku parc. č. 1483/1 a části pozemku parc.č. 1564  v k.ú. Rýmařov, L.K. a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3397/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit vykoupení částí pozemku parc. č. 1563 v k.ú. Rýmařov od L.K. za cenu 284,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3398/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej bytového domu Větrná č. 876/9 a 877/11 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 252 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3399/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit sjednanou cenu bytového domu č. 876/9 a 877/11 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 252 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3400/54/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby týkající se  plynárenského zařízení na pozemků parc. číslo 2485/1, 2877, 2801/1 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společností SMP Net s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 27768961, za cenu 80,- Kč/m2 (včetně ochranného pásma) + platná výše DPH + náklady spojené s převodem, s podmínkou odfrézování povrchu v celé délce a šířce a položení nového asfaltu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3401/54/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby týkající se  plynárenského zařízení na pozemků parc. číslo 879/1, 892 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společností SMP Net s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 27768961, za cenu 80,- Kč/m2 (včetně ochranného pásma) + platná výše DPH + náklady spojené s převodem, s podmínkou odfrézování povrchu v celé délce a šířce a položení nového asfaltu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3402/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemku parc.č. 911 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc.č. 910 ve vlastnictví A.Š.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3403/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 855/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3404/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit dodatek č. 3 smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené s J.Š. dne 7.5.2007 na základě usnesení č. 135/6/07, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc.č. 2979 v k.ú. Rýmařov, a zároveň neschvaluje přímý prodej tohoto pozemku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3405/54/09

Rada města schválila výpůjčku nebytového prostoru objektu garáže na ulici Bartákova č. 21 v Rýmařově, Soukromé střední odborné škole PRIMA s.r.o., zastoupené jednatelem Miloslavem Neherou, na dobu neurčitou, s možností výpovědi 1 měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3406/54/09

Rada města neschválila  rekonstrukci rozlučkové síně v Rýmařově a navrhla pouze modernizaci zařízení a drobné opravy, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3407/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr směny pozemku parc.č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví G.H. za pozemky parc.č. 520/12, 354/10, 411, 354/11 ve vlastnictví města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3408/54/09

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku J.G. na vybudovanou kanalizační přípojku v celkové výši 5.400,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3409/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 971/25/06 ze dne 26.1.2006 a ZM č. 42/3/06 ze dne 14.12.2006.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3410/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darování dílu „a“ pozemku parc. č. 1908 a pozemku parc. č. 1938/4, označených v geometrickém plánu č. 1769-83/2008 ze dne 29. 4. 2008, oba v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města do vlastnictví Moravskoslezského kraje IČ 70890692.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3411/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků parc. č. 1910/3, 1918, dále dílu "ch" pozemku parc. č. 1910/1 a dílů "g" + "h" pozemku parc. č. 1909/1, nově označeny jako pozemek parc. č. 1910/1, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.  1769-83/2008 ze dne 29.4.2008, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Rýmařov, obec Rýmařov, do vlastnictví města Rýmařov z vlastnictví Moravskoslezského kraje IČ 70890692.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3412/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu  města zrušit platnost usnesení ZM č. 1489/24/08 ze dne 21.4.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3413/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 289/10/03 ze dne 11.12.2003.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3414/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 345/11/07 ze dne 13.12.2007.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3415/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části budovy bez č.p. (výměníková stanice na ulici 1. máje, Rýmařov) na pozemku parc. č. 210/3, včetně pozemku parc. č. 210/3 v k.ú Rýmařov, společnosti Teplo Rýmařov, IČ 25387855, za konečnou kupní cenu 366.901,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3416/54/09

Rada města schválila plán oprav v nemocnici Rýmařov pro rok 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3417/54/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 414/4, Rýmařov s I.B. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3418/54/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Radniční č. 7/13, Rýmařov s P.Č. na dobu určitou do 31.12.2011 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3419/54/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, J. Sedláka č. 834/28, Rýmařov s P.H.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3420/54/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Lidická č. 1328/14, Rýmařov s O.H. na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3421/54/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Čapkova č. 843/10, Rýmařov s O.J. na dobu určitou do 30.6.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3422/54/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Opavská č. 486/8, Rýmařov s O.J. na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3423/54/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Okružní č. 733/1, Rýmařov s J.K.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3424/54/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s A.K. na dobu určitou do 31.12.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3425/54/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Marxova č. 582/1, Rýmařov se Z.L.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3426/54/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, tř. Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s A.N. a T. a A.D. na dobu určitou do 30.6.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3427/54/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, tř. Hrdinů č. 699/43, Rýmařov s J.R. na dobu určitou do 31.12.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3428/54/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Opavská č. 615/15, Rýmařov s M.Š. na dobu určitou do 30.6.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3429/54/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s J.Z. na dobu určitou do 31.12.2011.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3430/54/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6, Radniční č. 1009/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3430/54/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 6, Radniční č. 1009/1 v Rýmařově J.M. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 57,30 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí J.M. zálohu na nájemné ve výši 39.413,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud J.M. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3431/54/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Sokolovská č. 287/22 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3431/54/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Sokolovská č. 287/22 v Rýmařově P.J. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 44,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí P.J. zálohu na nájemné ve výši 45.772,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud P.J. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a)

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3432/54/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3, Větrná č. 876/9 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3432/54/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Větrná č. 876/9 v Rýmařově L.N. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 34,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí L.N. zálohu na nájemné ve výši 30.557,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud L.N. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3433/54/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 19, tř. Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově K.P. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3434/54/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Hornoměstská č. 882/30 v Rýmařově V.P. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3435/54/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3272/52/09 ze dne  19.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3436/54/09

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 2, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov, jehož nájemcem je V.B., v souladu s §711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3437/54/09

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 13, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov, jehož nájemcem je M.R., v souladu s §711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3438/54/09

Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 9, Okružní č. 733/1 v Rýmařově s I.P. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3439/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 03/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 08/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Rýmařov č. 02/2003.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3440/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 02/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3441/54/09

Rada města schválila Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3442/54/09

Rada města schválila mimořádné odměny ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městské knihovny Rýmařov a Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu, včetně připomínek vzešlých z jednání rady města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3443/54/09

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, ve výši 49 000,- Kč na financování provozních nákladů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3444/54/09

Rada města doporučila  zastupitelstvu města  schválit  poskytnutí příspěvku  Ski klubu RD  Rýmařov  ve výši 50.000,- Kč na úpravu lyžařských běžeckých tras v lyžařské sezóně 2009/2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3445/54/09

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých sponzorských darů Mateřskou školou Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace a Mateřskou školou Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3446/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vyčlenit a nabídnout Moravskoslezskému kraji pro realizaci projektu vybudování „Chráněného bydlení“ a „Domova pro osoby se zdravotním postižením“ v rámci transformace pobytových služeb pro mentálně postižené v Moravskoslezském kraji tyto nemovitosti:a) objekt č.p. 594, na ulici Revoluční 24, včetně pozemků parc. č. 1596 a 1597 k.ú. Rýmařov (bývalá mateřská škola), forma převodu – darovací smlouva, kde budou uvedeny podmínky případného navrácení Městu;b) pozemek parc. č. 1935 v k.ú. Rýmařov, forma převodu – darovací smlouva.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

3447/54/09

Rada města schválila přidělení bytové  jednotky na  DPS tř. Hrdinů č. 22, byt č. 12. ve 2. poschodí A.L.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3448/54/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM  č. 3279/52/09 ze dne 19.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3449/54/09

Rada města schválila přidělení bytové  jednotky v Chráněných bytech Lidická č. 14, byt č. 4 v 1. poschodí M.V.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3450/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí aktuální situaci ve společnosti VaK Bruntál a.s.  a BRVOS Bruntál s.r.o.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3451/54/09

Rada města schválila vyplacení zálohy na roční odměnu za rok 2009 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov  dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

3452/54/09

Rada města schválila ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov mimořádnou odměnu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  2

3453/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit se záměrem prodeje plynárenského zařízení stavby  „Technická infrastruktura pro 14 RD Rýmařov – Opavská ul.“ dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, firmě  SMP  Net, s.r.o. Plynární 420/3, 702 72 Ostrava.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3454/54/09   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2561/43/09 b) ze dne 23.2.2009,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3454/54/09   b)

Rada města schválila s účinností od 1.1.2010 změnu způsobu poskytování a výši peněžitých darů občanům za činnost v komisích, výborech a zvláštních orgánech podle předloženého návrhu

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3455/54/09

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého daru Ing. Petru Kloudovi a Ing. Jaroslavu Kalovi,  dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3456/54/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM číslo 3353/53/09 ze dne  9.11.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3457/54/09

Rada města schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Lidl Česká republika v.o.s., na stavbu „vodoměrné šachty a vodovodního potrubí vycházejícího z vodoměrné šachty“ a stavby „přípojky kanalizace včetně odlučovače ropných látek“ provedené na částech pozemků 113/2 a 2646/6, oba k.ú. Rýmařov, v rámci stavby marketu ‚Lidl‘ na Okružní ulici v Rýmařově, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3458/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej budovy bez č.p. na parc. č. 446 a pozemku parc. č. 446 v k.ú. Rýmařov, P.P., za dohodnutou cenu 200.000,- Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3459/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru od společnosti Komerční banka, a.s., ve výši 20 mil. Kč na financování investičních a neinvestičních akcí roku 2009, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3460/54/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí půjčky od společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., ve výši 4 mil. Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3461/54/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3305/53/09 ze dne 9.11.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3462/54/09

Rada města schválila ukončení nájmu nebytových prostor na nám. Míru 8 (čp.221) v Rýmařově, současnému nájemci Davidu Zábranskému IČO: 72991437, dohodou ke dni 31.12.2009.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317