teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 6
konaného v řádném termínu, dne 26.4.2007

106/6/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 4/2007 a č. 5/2007.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

107/6/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 9.2.2007 do 26.4.2007.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

108/6/07 a)
Zastupitelstvo města akceptovalo a schválilo jako rozpočtová opatření roku 2006 snížení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v celkové částce – 1 874,6 tis. Kč a současně snížení objemu rozpočtových výdajů o celkovou částku - 1 874,6 tis. Kč, vše dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

108/6/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2006 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města – s výhradou blíže popsanou ve Zprávě o vý-sledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 19.3.2007,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

108/6/07 c)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 19.3.2007 za rok 2006 a uložilo starostovi města zajistit odstranění nedo-statků zjištěných při přezkoumání,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

108/6/07 d)
Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb. v platném znění zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2007 Krajskému úřadu Moravsko-slezského kraje.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

109/6/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. za rok 2006.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

110/6/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1162/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

111/6/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1187 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

112/6/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1485 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

113/6/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1488/2 a části pozemku parc. č. 1489/1 dle předloženého návrhu, vše v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

114/6/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1595 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

115/6/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 204/8 a části pozemku stav. parc. č. 24, vše v k.ú. Stránské, včetně stavby hospodářské budovy na části pozemku stav. parc. č. 24 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

116/6/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 113 a částí pozemků parc. č. 112/1, 114, 115 a 116, vše v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu, za účelem výstavby rodinných domů.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

117/6/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu bývalé TS nemocnice na pozemku parc. č. 443/2 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 443/2 o výměře 99 m2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

118/6/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje podílu 17,16 % na domě č.p. 413 na ulici Hornoměstská 10 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 1+1, 1. kategorie za minimální nabídkovou cenu 147.239,- Kč,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

118/6/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje podílu 20,70 % na domě č.p. 413 na ulici Hornoměstská 10 v Rýmařově odpovídajícího bytu o velikosti 2+1, 1. kategorie za minimální nabídkovou cenu 177.585,- Kč.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

119/6/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje garáže na části pozemku parc. č. 2113, včetně části pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, na ulici Žižkova 29.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

120/6/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části nebytového prostoru na pozemku parc. č. 314 v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

121/6/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 455 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 11 ; Hlasování proti: 5 ; Zdrželo se: 1

122/6/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1764 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

123/6/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2787/2 v k.ú. Rýmařov společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., zastoupené Ing. Štěpánem Kovářem – jednatelem společnosti, se sídlem Okružní 849/47, Rýmařov, za cenu 500.000,- Kč.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

124/6/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3269 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

125/6/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 159 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu po zaměření do podílového spoluvlastnictví, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

126/6/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 130/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

127/6/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2295/5 v k.ú. Rýmařov (část pozemku parc. č. 2295/1 v k.ú. Rýmařov oddělená geometrickým plánem č. 1106-186/2003) , a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + 51,- Kč/m2 jako příspěvek na vybudované inženýrské sítě + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

128/6/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2295/6 v k.ú. Rýmařov (část pozemku parc. č. 2295/1 v k.ú. Rýmařov oddělená geometrickým plánem č. 1106-186/2003) a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + 51,- Kč/m2 jako příspěvek na vybudované inženýrské sítě + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

129/6/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu čp. 52 na ulici Žižkova 11 v Rýmařově včetně pozemku parc. č. 2029 o výměře 160 m2 v k.ú. Rýmařov , za cenu 100.000,- Kč. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po provedení výměny oken a opravě fasády, nejpozději však do 3 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny. Obsahem smlouvy bude i ustanovení o předkupním právu města.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

130/6/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu čp. 452 na ulici Hornoměstská 14 v Rýmařově včetně pozemku parc. č. 441 o výměře 538 m2 v k.ú. Rýmařov společnosti Stavební firma Mahovský s.r.o., se sídlem Dolní Moravice 8, za cenu 1.250.000,- Kč.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

131/6/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej obytného domu č.p. 936, na ulici Pivovarská 4 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 214 v k.ú. Rýmařov, a venkovních úprav, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům. Celková cena prodávané nemovitosti činí 2.706.910,- Kč.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

132/6/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemku parc. č. 2096/2 o výměře 506 m2 v k.ú. Rýmařov, a to za cenu 101.200,- Kč + náklady spojené s převodem,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

132/6/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo vykoupení objektu garáže včetně pozemku parc. č. 2095 o výměře 48 m2 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle úředního odhadu + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

133/6/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 316/5 a 336/6, oba v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

134/6/07
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 30.8.2004 na základě usnesení zastupitelstva města č. 210/7/03, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na části pozemku parc. č. 2988/1 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 30.8.2006 na 30.06.2007.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

135/6/07
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 20.03.2006 na základě usnesení zastupitelstva města č. 827/23/05, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc. č. 2979 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 20.03.2008 na 30.06.2008.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

136/6/07
Zastupitelstvo města souhlasilo s vynětím pozemku parc. č. 1712/1 v k.ú. Rýmařov ze žádosti o bezúplatný převod od PF ČR, dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

137/6/07
Zastupitelstvo města schválilo koupi pozemků od Lesů ČR, s.p. do vlastnictví města Rýmařov, a to pozemků parc. č. 3458/2, 3458/3, 1193, 3026/2, 3026/3, 2880/1, 2999, 3077/1, 3077/2, 3076/1, 3076/3, 3076/4, 3002/1, 3362, 3353/1, 3354/1, 3354/2, 3354/3, 3360/1, 3360/2, 3364/1, 3364/2, 2961/3, 2961/4, 2987/2, 2987/1, 2986/2, 2986/3, vše v k.ú. Rýmařov, pozemků parc. č. 582, 450, 86/1, 411/2, 411/7, 411/6, 411/5, 411/4, 442/2, 442/3, 91, 94, 385/1, 657/3, 657/5, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 625/2, 678/1, 678/2, vše v k.ú. Jamartice, pozemků parc. č. 852, 804, 715/1, 715/6, 715/7, 715/2, 715/3, 707/3, 707/10, 703/2, vše v k.ú. Janušov, a dále pozemku parc. č. 546 v k.ú. Dolní Moravice a pozemků parc. č. 1022, 349/4 a 344, vše v k.ú. Nová Ves u Rýmařova.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

138/6/07
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Lesů ČR, s.p. do vlastnictví města Rýmařov, a to pozemků parc. č. 408, 409, 410, 411, 412, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, pozemků parc. č. 3456/1, 1868/1, 1868/4, 1868/6, 3052, 3028/4, 3029/2, 3029/3, 3005/1, 3027/1, 3027/2, 3027/3, 3027/4, 3350, 3346/1, 3346/2, 3346/3, 3346/4, 3346/5, 3346/6, 3347/1, 3347/2, 3347/3, 3348/1, 3348/2, 3348/3, 3352/1, 3366, 3365/1, 3365/2, 3365/3, 3365/4, 3367/1, vše v k.ú. Rýmařov, pozemků parc. č. 568, 576/1, 489, 411/1, 411/8, 375, 632/2, 632/3, 379/1, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 653, 655, vše v k.ú. Jamartice, pozemků parc. č. 851, 825, 763, 716/1, vše v k.ú. Janušov, pozemků parc. č. 359, 360, oba v k.ú. Edrovice, pozemků parc. č. 418/2, 247/3, oba v k.ú. Dolní Moravice, a pozemků parc. č. 339/2, 339/1, oba v k.ú. Nová Ves u Rýmařova.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

139/6/07
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 2958 o výměře 2.405 m2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví PF ČR do vlastnictví Města Rýmařov, dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

140/6/07
Zastupitelstvo města nesouhlasilo s prominutím dlužného nájemného ve výši 58.684,- Kč, za pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Husova 5 v Rýmařově.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

141/6/07 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 74/4/07 ze dne 08.02.2007,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

141/6/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2985/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření dle předloženého návrhu, za cenu 197,- Kč/m2 + 51,- Kč/m2 jako příspěvek na vybudování inženýrských sítí + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

142/6/07
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 766/32/02 ze dne 24.10.2002 a č. 213/7/03 ze dne 25.09.2003.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

143/6/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemku parc. č. 509 a části pozemku parc. č. 480, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu ve vlastnictví společnosti Hedva a.s. za část pozemku parc. č. 836/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu ve vlastnictví města Rýmařov.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

144/6/07
Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí slevy ve výši 10% z kupní ceny (tj. 26.247,- Kč) pozemku parc. č. 2972/7 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

145/6/07
Zastupitelstvo města schválilo v souladu se Smlouvou o výpůjčce ze dne 14.9.2006, bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 v průběhu roku 2006 na nemovitostech města, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

146/6/07 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 1099/29/06 ze dne 21.09.2006, č. 11/2/06 ze dne 23.11.2006 a č. 76/4/07 ze dne 08.02.2007,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

146/6/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění nabídky prodeje pozemku parc. č. 281/12 v k.ú. Edrovice, dle geometrického plánu 195-336/2004, za účelem výstavby rodinného domu.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

147/6/07
Zastupitelstvo města schválilo úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám“, včetně úpravy cenové mapy, a to s účinností od 27.4.2007, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

148/6/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí skutečnosti týkající se prodeje nemovitosti "Evženka" ve veřejné dražbě.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

149/6/07
Zastupitelstvo města schválilo přijetí rozpočtového opatření v rámci ODPA 2212 (silnice), a to snížit částku na „čištění města a zimní údržbu“ ze 5 000 tis. Kč na 2 700 tis. Kč a o tuto částku posílit prostředky na „údržbu a opravy místních komunikací“ (ze stávajících 2 494,5 tis. Kč na 4 794,5 tis. Kč).
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

150/6/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou informaci o ekonomice umělé ledové plochy Rýmařov v sezóně 2006/2007.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

151/6/07
Zastupitelstvo města uložilo finančnímu výboru posoudit a doporučit návrh užívání umělé ledové plochy Rýmařov v příští bruslařské sezóně 2007/2008, s cílem minimalizovat dopady provozu do rozpočtu města.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

152/6/07 a)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o situaci ve společnostech VaK – BRVOS ke dni 26.2.2007,
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

152/6/07 b)
Zastupitelstvo města souhlasilo se strategií společnosti VaK Bruntál a.s.,
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

152/6/07 c)
Zastupitelstvo města neschválilo prodej podílu ve společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o., společníkovi – firmě TOKELAU TRADE, s.r.o., za 40 tis. Kč.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

153/6/07
Zastupitelstvo města schválilo vložení infrastrukturního majetku města určeného k zásobování obyvatel města vodou, včetně správy vodovodů a příslušného majetku do akciové společnosti VaK Bruntál, za podmínek uvedených v předloženém materiálu.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

154/6/07 a)
Zastupitelstvo města souhlasilo s postupem přípravy investic města dle návrhu,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

154/6/07 b)
Zastupitelstvo města souhlasilo s vyvěšením, aktualizací a kontrolou plnění „Integrovaného dokumentu“ na webových stránkách města.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

155/6/07
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 85% z částky 224.054,--Kč za pozdně uhrazené nájemné z bytu na ulici Pivovarská č. 2, Národní č. 13 a Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

156/6/07
Zastupitelstvo města schválilo vyplacení odstupného ve výši 65.537,--Kč za uvolnění bytu č. 1 na ulici Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

157/6/07
Zastupitelstvo města schválilo vyplacení odstupného ve výši 71.324,--Kč za uvolnění bytu č. 1 na ulici Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

158/6/07
Zastupitelstvo města schválilo vyplacení odstupného ve výši 60.646,--Kč za uvolnění bytu č. 17 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

159/6/07 a)
Zastupitelstvo města, dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhlo odvolání Ing. Borise Pavláska z dozorčí rady MěS Rýmařov, s.r.o.,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

159/6/07 b)
Zastupitelstvo města, dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, navrhlo jako člena dozorčí rady MěS Rýmařov, s.r.o. Romana Vepřeka.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

160/6/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti komunitního plánování města Rýmařov.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

161/6/07
Zastupitelstvo města uložilo starostovi zajistit podání žádostí o jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) pro části území města, s navrženými i realizovanými územními systémy ekologické stability (ÚSESy).
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

162/6/07
Zastupitelstvo města uložilo starostovi přehodnotit výši nájemného za pronájem zemědělské půdy.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště