teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 8
konaného v řádném termínu, dne 28.6.2007

174/8/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 6/2007 a č. 7/2007.
Hlasování pro: 15 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

175/8/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 27.04.2007 do 28.06.2007.
Hlasování pro: 15 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

176/8/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu kultury ve městě.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

177/8/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o., za rok 2006.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

178/8/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy s.r.o., za rok 2006.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

179/8/07 a)
Zastupitelstvo města akceptovalo a schválilo jako rozpočtová opatření roku 2007 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu (případně dalších poskytovatelů) v období od počátku roku 2007 do 5/2007 v celkové částce + 7 618,53 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 7 618,53 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

179/8/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku + 1 901,73 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

179/8/07 c)
Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku – 15,87 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

179/8/07 d)
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2007, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku + 1 885,86 tis. Kč podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

180/8/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 383 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

181/8/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 135 v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

182/8/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje areálu na ulici Žižkova 29 v Rýmařově, na pozemku parc. č. 2113 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 2113 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3005 m2, v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

183/8/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 18 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 207 m2, v k.ú. Jamartice, včetně stavby zemědělské hospodářské budovy bez čp/če.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

184/8/07 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 170/7/07 ze dne 22.5.2007,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

184/8/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej budovy bývalého dětského oddělení bez čp/če v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 449 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 244 m2, pozemku parc. č. 449 a části pozemku parc. č. 451/1 - ostatní plocha, vše v k.ú. Rýmařov za cenu 1.800.000,- Kč. K předmětným nemovitostem budou bezúplatně, na dobu časově neomezenou zřízena věcná břemena na inženýrské sítě, které jsou vedeny přes tyto nemovitosti.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

185/8/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1187 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1174/1 a 1187 v k.ú. Rýmařov ve prospěch Města Rýmařov, spočívajícího v právu umístění a vedení splaškové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

186/8/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1485 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření do podílového spoluvlastnictví za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

187/8/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1488/2 a části pozemku parc. č. 1489/1 dle předloženého návrhu po zaměření, vše v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

188/8/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1595 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

189/8/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 204/8 v k.ú. Stránské dle předloženého návrhu po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 204/8 v k.ú. Stránské ve prospěch města Rýmařov, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek, za účelem přístupu na pozemek st. parc. č. 24 v k.ú. Stránské,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

189/8/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku st. parc. č. 24 v k.ú. Stránské pod stavbou hospodářské budovy, včetně stavby hospodářské budovy bez čp/če dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

190/8/07
Zastupitelstvo města neschválilo prodej objektu bývalé TS nemocnice na pozemku parc. č. 443/2 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 443/2 o výměře 99 m2 v k.ú. Rýmařov za cenu 100.000,- Kč + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

191/8/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej obytného domu č.p. 413 na ulici Hornoměstská 10 v Rýmařově, včetně pozemku pod stavbou parc. č. 422, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví. Celková cena prodávané nemovitosti činí 839.916,- Kč.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

192/8/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr darování budovy bývalé ČOV na části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov na ulici Podolská, včetně části pozemku parc. č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov pod stavbou objektu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

193/8/07
Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 04.03.2005, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na pozemku parc. č. 279 a části pozemku parc. č. 280, vše v k.ú. Edrovice z původního termínu 04.03.2007 na 31.10.2008.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

194/8/07
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod technického zhodnocení, provedeného příspěvkovou organizací Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11 v období let 2004 - 2005 na nemovitosti města č.p. 970, Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

195/8/07
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 743/31/02 ze dne 19.09.2002, dále usnesení č. 97/4/03 ze dne 03.04.2003, usnesení č. 127/6/07 ze dne 26.04.2007, usnesení č. 571/26/01, 572/26/01 a 573/26/01 ze dne 13.12.2001 a usnesení č. 208/7/03 ze dne 25.09.2003.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

196/8/07
Zastupitelstvo města schválilo úpravu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám, včetně úpravy cenové mapy, a to s účinností od 01.07.2007, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

197/8/07
Zastupitelstvo města neschválilo přiznání slevy ve výši 5% z kupní ceny, tj. 17.500,- Kč, při prodeji objektu č.p. 140 na pozemku parc. č. 273, včetně části pozemku parc. č. 273 a vnitřního vybavení a inventáře, vše v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

198/8/07 a)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložený materiál, týkající se převodu pozemků nutných k realizaci záměrů města,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

198/8/07 b)
Zastupitelstvo města pověřilo starostu města, aby postupoval vůči PF ČR se záměrem bezúplatného převodu pozemku p.č. 331 v k.ú. Edrovice z PF ČR na město dle předloženého materiálu,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

198/8/07 c)
Zastupitelstvo města pověřilo starostu města vypracováním smlouvy o společném postupu při eventuelní směně pozemků v lokalitě Dukelská (areál podniku Polygon) a pozemku parc.č. 855/2 vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

199/8/07
Zastupitelstvo města schválilo navýšení provozního příspěvku Městské knihovně Rýmařov o 50.000,- Kč (navýšení rozpočtu odpovídajícího ODPA bude kryto z rozpočtové rezervy).
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

200/8/07
Zastupitelstvo města schválilo navýšení provozního příspěvku MŠ, Revoluční 24, Rýmařov o 60.000,- Kč (navýšení rozpočtu odpovídajícího ODPA bude kryto z rozpočtové rezervy).
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

201/8/07
Zastupitelstvo města schválilo převedení poloviny částky, která je předpokládána jako úspora v jednotlivých příspěvkových organizacích ze začátku topné sezóny 2007, do rozpočtové rezervy města, a druhou polovinu ponechat školským a kulturním zařízením pro vlastní opravy a údržbu dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

202/8/07
Zastupitelstvo města schválilo statut sociálního fondu města Rýmařov dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

203/8/07
Zastupitelstvo města souhlasilo s vybudováním plochy pro skateboard, kolečkové brusle a kola na části pozemku parc. č. 941/1 v k.ú. Rýmařov (na ul. Palackého – skládka MěS Rýmařov, s.r.o.) a s vyčleněním finančních prostředků na úpravu této plochy.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

204/8/07
Zastupitelstvo města pověřilo starostu města provedením opakovaného prodeje nemovitostí „Evženka“ ve veřejné dobrovolné dražbě.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

205/8/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru ve výši 8 mil. Kč na financování výměny oken ve vybraných domech ve vlastnictví města dle návrhu úvěrové smlouvy č. 0286688479 u České spořitelny, a.s., se splatností do 10ti let, s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,1 p.a. a zajištěním rozpočtovými příjmy obce dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

205/8/07 b)
Zastupitelstvo města pověřilo starostu města Ing. Petra Kloudu jednáním o přijetí úvěru a podpisem úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

206/8/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty města, zpracovanou na základě usnesení číslo 162/6/07 ze dne 26.4.2007, týkající se přehodnocení výše sazeb za pronájmy zemědělské půdy.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

207/8/07
Zastupitelstvo města schválilo vyplacení odstupného ve výši 69.659,--Kč za uvolnění bytu č. 11 na ulici Opavská č. 782/45 v Rýmařově.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

208/8/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo realizaci akce „Stavební úpravy MŠ Revoluční 30, Rýmařov“;
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

208/8/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo navýšení kapitoly přímo hrazených výdajů, ODPA 3111, ORJ 3306 o částku 1 000 000 Kč.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se:

209/8/07
Zastupitelstvo města schválilo příspěvek TJ Jiskra Rýmařov na opravu střechy kuželny na ulici Bartákova v Rýmařově ve výši 174 322,-- Kč . Výdaj bude pokryt z rozpočtové rezervy.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště